Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aqane Troa Kepe Eloine La Boroshür

Aqane Troa Kepe Eloine La Boroshür

Kola troa xatua së hnene la boroshüre celë troa kapa la itre ini qaa hnine la Wesi Ula, ene la Tusi Hmitrötr. Eje ngöne la pune la itre paragaraf la itre ithuemacanyi ka aijijë së troa e hnine la Tusi Hmitrötre së, la itre mekune ka sa lo lai itre hnyinge hna cinyihane atrun.

Ame ngöne la epuni a e la itre xötr, wange ju la aqane tro itre eje a sa la itre hnying. Madrine la Itretre Anyipici Iehova troa xatua epuni troa atre la aliene la itre xötr, hnene la hna ce ithanatan.E jë la Luka 24:32, 45.

Ame asë hi la nöjei itusi asë hna qaja hnene la boroshüre celë, tre, hna kuca itre ej hnene la Itretre Anyipici Iehova.