Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

 Mekene 4

Kepine Matre Hna Ujëne La Ketre Tusi Hmitrötr

Kepine Matre Hna Ujëne La Ketre Tusi Hmitrötr

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Kola mama e celë ngöne Salamo 69:31, la nyipi ëje i Akötresie ngöne la Tusi Hmitrötre i Symmaque hna ujëne ekö ngöne lo itre macatre 200 koi 300

Nyimutre catre la itre pengöne Tusi Hmitrötre hnene la Itretre Anyipici Iehova ekö hna huliwan, me fejane me tro fë kowe la itre atr, traqa enehila koi itre macatre. Ngo ame hë e thupen, kolo ha öhne la enyipiewekëne troa hane ujëne la ketre Tusi Hmitrötr ka troa xatuane la itre atr troa kapa la “nyipi atehmekune,” thenge lo aja i Akötresie. (1 Timoteo 2:3, 4) Celë hi matre ame ngöne lo macatre 1950, kolo ha nyiqaane tro fë hnene la Itretre Anyipici Iehova la itre xa sine tusi ne la Tusi Hmitrötr hna hape Traduction du monde nouveau, ngöne qene papale. Ujëne jë hi la Tusi Hmitrötre celë, koi 100 lao qene hlapa nge hetre munën, me xötrethenge hnyawa la sipu aliene la itre trenge ewekë ne la Tusi Hmitrötr.

Nyipi ewekë troa ujëne la ketre Tusi Hmitrötr ka tha jole troa trotrohnin. Kola tro la itre macatre nge kolo fe a saze la itre qene hlapa, nge ame ngöne la itre xa Tusi Hmitrötr, tre hetrenyi la itre hnaithanata ka jole troa trotrohnin, nge ame itre xan, tre tha hna ithanatane hë enehila, tune la qene miny. Ketre, hnene laka hna öhne hmaca lo itre itusi hna ewathe ka hekö catr, haawe, celë hi ketre ka ixatua troa trotrohnine hnyawa la itre hna cinyihane qene Heberu, me qene Suria, me qene Heleni.

Nyipi ewekë troa ujëne la ketre Tusi Hmitrötr ka metrötrëne la trenge ewekë i Akötresie. Ame la ewekë hna troa thupëne hnene la itretre ujë qene hlapa, tre ene la troa ujëne hnyawa la nyipi aliene la Tusi Hmitrötr. Ngo ngazo pe, hna xome trije pë hë qa hnine la itre xa Tusi Hmitrötr hna ujëne enehila, la nyipi ëje i Akötresie, ene Iehova.

Nyipi ewekë troa ujëne la ketre Tusi Hmitrötr ka atrune la Atrekë Ewekën. (2 Samuela 23:2) Ame ngöne la Tusi Hmitrötr la Traduction du monde nouveau, hna amë hmaca kö la ëje i Iehova ngöne la sipu göhnene ej, 7 000 la etrun, tune lo hna cinyihane hë ekö ngöne la itre Tusi Hmitrötre hnapan; hane cahu ketre ceitun. (Salamo 83:18) Ame la thangane la itre macatre ne kola huliwane eje hnyawa, tre pi tro hë huni a e la Tusi Hmitrötr, ke lualai hnyawa koi huni la mekuana i Akötresie. Ngacama hetrenyi ju hë, maine pë pena kö ngöne qene hlapa i nyipunie lai Tusi Hmitrötr Traduction du monde nouveau, ngo ame la ithuecatre huni koi nyipunie, tre ene la troa catre e o drai la Wesi Ula i Iehova.—Iosua 1:8; Salamo 1:2, 3.

  • Pine nemene matre nyipi ewekë jë ekö troa ujëne la ketre Tusi Hmitrötre ka hnyipixe?

  • Maine hetre itre ka ajane troa atre la aja i Akötresie, nemene la ewekë ka loi nyine tro angatr a kuca o drai?