Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

 Mekene 1

Pengöne La Itretre Anyipici Iehova

Pengöne La Itretre Anyipici Iehova

Danemark

Taiwan

Venezuela

Inde

Hapeu, hetre Itretre Anyipici Iehova kö hnei nyipunieti hna atre? Maine jë itre ka lapa easenyi nyipunie la itre xan, maine itre sine huliwa maine itre sine ini nyipunieti pena. Maine pena hnei nyipunieti hë hna ithanata Tusi Hmitrötr me itre xan. Ngo nemene la pengö hun, nge pine nemene matre eahuni a ce ithanatane me itre xan la itre ini hne huni hna lapaune kow?

Ceitui eahuni hi me nyipunie. Isa pengöne kö la aqane isa hetru hun, nge isa pengöne fe la aqane mele huni ekö. Ame itre xan, tre itre ka hmi hë angatr ekö, nge ame pena itre xan, tre, goi thatre Akötresieti fe hnei angatr. Ngo qëmekene tro huni a mekune troa lö hnine la hmi ne la Itretre Anyipicin, hne huni hna pane ini Tusi Hmitrötre hnyawa. (Ite Huliwa 17:11) Ame hë la eahuni a kapa la itre ini cili, eahuni pë hë a iëne jë troa nyihlue i Iehova Akötresie.

Eloine la hne huni hna ini Tusi Hmitrötr. Ceitui eahuni hi memine la nöjei atr asë, ke isa hetrenyi fe huni la itre jole hne huni hna troa cile kow, me itre sine kucakuca fe. Ngo ame ju hi la eahuni a thele troa trongëne o drai la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, eahuni ha öhne laka hetre thangane ka loi kowe la mele hun. (Salamo 128:1, 2) Haawe, pi tro fe huni a hane ithanatane me itre xan la itre ini ka lolo hne huni hna kapa qa hnine la Tusi Hmitrötr.

Eahuni a mele thenge la itre trepene mele qaathei Akötresie. Kola xatua hun hnene la itre trepene mele cili troa hetre mele ka loi, me upi hun troa nyipici me loi thiina, me troa metrötrëne la itre xan. Itre trepene mele mina fe a xatuane la itre atr troa atreine waiewekë me imelekeu, me casi me thiina ka loi hnine la itre hnepe lapa. Ka xeci hnyawa e kuhu itre hni huni ka hape “tha hnei Akötesieti hna iwangate hmekunyine ite ate;” celë hi matre kola isa xulu qa cailo fen la itre atr ka sine la lapa hun, nge tha hna aisa huni kö hnene la isa qene zi hun maine hnei politik pena. Maine nyipici laka itre atr fe hi huni tui nyipunie, ngo ketre mama kö la pengö hun.—Ite Huliwa 4:13; 10:34, 35.

  • Nemene la ewekë ka amamane ka hape ceitune hi la Itretre Anyipici Iehova memine la itre xa atr?

  • Nemene la itre trepene mele hna inine hnene la Itretre Anyipici Iehova qa hnine la Tusi Hmitrötr?