Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

 Mekene 7

Pengöne La Itre Icasikeu Hun

Pengöne La Itre Icasikeu Hun

Nu Zilan

Zapo

Uganda

Lithuanie

Ame ngöne la itre pane icasikeu ne la itre Keresiano ekö, tre kolo hi a nyima, me thith, me e me ce ithanatane la Tusi Hmitrötr. (1 Korinito 14:26) Celë mina fe hi lai hnei nyipunieti hna troa öhne ngöne la itre icasikeu hun.

Ini hna nyitrepene hnene la Tusi Hmitrötr nge ka hetre thangan. Ame ngöne la nöjei pune wiik, tre hne huni pala hi hna icasikeu ngöne la isa ekalesia hun; 30 lao menetre ne troa pane drenge la ca cainöje qa hnine la Tusi Hmitrötr, nyine amamane la aqane tro huni a melëne la hnedrai celë. Celë hi matre nyipi ewekë troa isa xomi Tusi Hmitrötren, me isa wange e hnin la itre mekune hna qejepengön. Thupene jë hi lai cainöj, ca hawa hmaca ne tro huni a inine la Tusi Hmitrötr jëne lo zonal “Ita Ne Thup.” Ngöne la hawa cili, hna nue kowe la ekalesia troa ithanatane la itre mekune qa hnine Ita Ne Thup. Qa ngöne lai, hetre ixatua koi hun troa trongëne la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr ngöne la mele hun. Casi hi la mekune hna ce ithanatane hnene la 100 000 nge hetre munëne lao ekalesia e cailo fene hnengödrai.

Aqane xatua huni troa hamë ini. Eahuni fe a ce traqa itronyi ngöne la ca hej e nyipine la wiik, matre troa kuca la icasikeu hna thawa könin. Ame la hnapane ke ka 30 lao menetr, kolo Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia. Kola hnyinge hnene la atre xomiujine la ini, nge troa sa hnene la iatrene la ekalesia. Aqane hamë ini lai ka xatuane la ekalesia troa trotrohnine hnyawa la itre trepene meköti me itre hna perofetane hnene la Tusi Hmitrötr. Thupene lai, 30 lao menetre ne tro huni a sine lo Ini Ne Cainöj Qathei Akötresie. Troa nyiqaane hnene la itre mekune nyine ce ithanatane qa ngöne la itre mekene la Tusi Hmitrötr nyine tro la ekalesia a e ngöne la wiik. Ase jë hi, tro la itre hnainine hna athipi hnëqan a cile fë la itre qâ i angatr. Tro la atre thupëne la ini a ameköti hun, me xatua huni matre maca hnyawa huni troa e tus me ithanata. (1 Timoteo 4:13) Nge thupene lai, troa nyipune hnene la icasikeu ka 30 lao menetr, lo hna hape Icasikeu Ne La Huliwa. Nge jëne la itre cainöj, me itre iamacany, me itre mekune hna ithawakeune ngöne la icasikeu cili, kola xatua huni troa inine la Tusi Hmitrötre kowe la itre atr.

Maine tro nyipunieti a hane sine la itre icasikeu hun, eje hi laka tro nyipunieti a madrine la nyipunieti a öhne la elolone la ini hna kapa qa ngöne la Tusi Hmitrötr.—Isaia 54:13.

  • Nemene la aqane trongene la itre icasikeu ne la Itretre Anyipici Iehova?

  • Nemene la icasikeu huni hnei nyipunie hna pi ajane catrëne troa hane sin?