Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?

 Mekene 15

Hnëqa Ne La Itre Qatre Thup Ne La Ekalesia

Hnëqa Ne La Itre Qatre Thup Ne La Ekalesia

Finlande

Kola hamë ini

Iwai hnei itretre thup

Kola tro fë maca

Tha itre hene ne hmi kö la itre qatre thup, nge tha hna nyithupe i angatre kö thenge la itre huliwa hnei angatre hna kuca ngöne la ekalesia. Qa ngöne la kola xötrei xejë la ekalesia, hna acile la itretre thupe ekö “troa hiane la ekalesia i Akötesie.” (Ite Huliwa 20:28) Ame la itre qatre thupe cili, tre itre ka macaje ngöne la götrane la ua, angatr a cilë mekene me thupëne la ekalesia, tha “göi mus, ngo loi e göi aja kö, thenge Akötesie ; nge tha göi hete mo, ngo loi pe göi hni ka ajan.” (1 Peteru 5:1-3) Nemene la aqane xatua hun hnei angatr?

Angatr a nyipi ewekë hun me thupë hun. Itre qatre thupe a amekötin, me thupën, me xatuane la ekalesia troa qale koi Iehova. Trotrohnine hnyawa hi angatre la huliwa hna hamëne koi angatre hnei Akötresie; tha angatre kö a mus hune la itre hlue i Nyidrë, ngo angatre pe a xatua huni matre tro huni a loi me madrin. (2 Korinito 1:24) Tune la atre thupë mamoe a nyipiewekëne hnyawa la nöjei mamoe i angeic asë, tro la itre qatre thupe a thele troa atrepengöne la nöjei atrene asë ne la ekalesia.—Ite Edomë 27:23.

Angatr a ini hun troa kuca la aja i Akötresie. E nöjei wiik, itre qatre thupe pala hi a cilë mekene la itre icasikeu ne la ekalesia göi troa acatrene la lapaune hun. (Ite Huliwa 15:32) Angatre fe a amamai tulu ngöne la hna cainöje trootro, me ce tro me eahun, me ini huni la nöjei aqane troa cainöj.

Angatr a hamë ixatua koi huni isa ala cas. Kola acatrene la aqane imelekeu huni me Iehova, jëne la huliwa hna kuca hnene la itre qatre thup. Angatre pala hi a iwai, ene la kola ithanata me eahuni ngöne la Uma Ne Baselaia, maine ngöne pena la isa hnalapa hun. Aqane huliwa i angatre hi lai troa akeukawanyi huni me xatua huni jëne la Tusi Hmitrötr.—Iakobo 5:14, 15.

Kola nyixane kö la itre huliwa cili, hnene lo itre xa hnëqa i angatre ngöne lo isa hnepe lapa i angatr, nge angatre mina fe a huliwa i maseta. Nyipi ewekë tro angatr a ami ijine me waipengöne hnyawa la aqane troa eatrëne lai. Celë hi matre loi e tro sa metrötrëne catrëne la itre trejine cili ka catre huliwa.—1 Thesalonika 5:12, 13.

  • Nemene la hnëqa ne la itre qatre thupe hnine la ekalesia?

  • Kola amamane tune kaa, ka hape itre qatre thup a isa wangatrunyi hun?