Népal

Togo

Agele

Traqa koi wenge hadredre milio la etrune la itre Tusi Hmitrötre me itre sine tusi hna fejan, nge hna thawa gufane hnene la organizasio hun e nöjei macatre. Eahuni a xup me nyidrawane la itre Uma Ne Baselaia me itre Hnalapa Ne Thewe Huliwa. Eahuni a xatuane la itre thauzane lao atr ka huliwa ngöne la itre Bethela me itre mesinare, nge eahuni fe a ithingë mani nyine hnime lo itre atr hna lepe hnene la nöjei pengöne hulö. Maine jë tro nyipunieti a hnyinge me hape, ‘ka qaa ka la itre mani nyine nyi jia ne la itre huliwa cili?’

Tha eahuni fe kö a hane hamëne lo hnaaluepin, me ithingë mani, me tro fë itrapetr. Ngacama tru la itre huliwa hne huni hna kuca ngöne la fene hnengödrai, nge troa eatrëne jëne la itre trenge mani ka tru catr, ngo ame pe tha hne huni kö hna sipo mani. Hna ithuemacanyine hë ekö, nge ase hë sasaithe enehila la ca hadredre lao macatre, hnene lo hnaaluene zonal ne Ita Ne Thup ka hape, Iehova la atre sajuë hun, nge “tha tro pi kö huni a sipo ixatua thei atr;” nge uti hë enehila hne huni pala hi hna trongëne la hna amekötine celë!—Mataio 10:8.

Hna sajuëne la huliwa huni hnene la itre ahnahna. Ala nyimu catre la itre atr ka qeje eloine la huliwa ne ini Tusi Hmitrötre huni enehila; celë hi matre hane pi fe angatre kuië ahnahna thatraqane lai. Hnene la Itretre Anyipici Iehova hna nyi ahnahnan la traeme i angatr, me trenge catre i angatr, me mani angatr, me itre xa qeqene loi angatr, göi troa haöthe la aja i Akötresie ngöne la fene hnengödrai asë. (1 Aqane Lapa Ite Joxu 29:9) Ame ngöne la itre Uma Ne Baselaia, tre hetrenyi la itre trengene mani koi itre trene mekun. Ame la götrane gaa tru ne la mani, tre ka traqa qaathene la itre atr, tha itre ka trenamo kö. Ala nyimu la ange ka tune lo sine föe ka pë ewekën hna qaja aloine hnei Iesu, pine la hnei eahlo hna kuiëne hi la lue mani ka co ngöne la trengene mani. (Luka 21:1-4) Celë hi matre ijiji huni asë hi troa “isa amë” la hna hetreny “thenge la hna axeciëne e kuhu hni.”—1 Korinito 16:2; 2 Korinito 9:7.

Ka xecie hnyawa e kuhu hni huni laka, tro pala hi Iehova a huliwane la hni ne la itre atr, matre tro angatr a ‘metötë Iehova hnene la ite nyi angat’ göi troa sajuëne la huliwa ne Baselaia, matre eatre jë la aja i Nyidrë.—Ite Edomë 3:9.

  • Hnauëne laka tha ceitu huni kö memine la itre xa hmi?

  • Nemene la aqane huliwane la itre ahnahna?