Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MEKENE 9

Ce Hmi Jë Koi Iehova

Ce Hmi Jë Koi Iehova

“Thiliju koi nyidë ate xupe la hnengödrai, me fen.”—Hna Amamane 14:7

Öhne hë epuni jëne lai boroshür celë, ka hape, hetrenyi e hnine la Tusi Hmitrötr la itre trepene meköt ka troa xatua epuni ha trenekön. Iehova a ajane tro epuni a mele madrin. Ase hë Nyidrëti qaja ka hape, maine tro epuni a amë panë Nyidrë ngöne la mele i epun, “troa hamëne fe koi nyipunie la nöjei ewekë.” (Mataio 6:33) Nyidrëti a ajane catrëne tro epuni a enehmu i Nyidrë. Kuca asë jë la nöjei ewekë ka ijij, matre troa catre la imelekeu i epun me Akötresie. Pëkö xa jëne manathithi ka tru, ka tune lai.—Mataio 22:37, 38.

 1 ACATRENE JË LA IMELEKEU I EPUN ME IEHOVA

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “ ‘Tro ni a Keme i nyipunie, nge tro nyipunie a ite nekönge trahmanyi me jajiny,’ ulatine hi hnei Joxu ka pucatin’ asë.” (2 Korinito 6:18) Akötresie a ajane tro epuni a imelekeu hnyawa me Nyidrë. Tro lai a aejëne hnene la thith. Öni Iehova: “Thithijë the mano kö.” (1 Thesalonika 5:17) Madrine Nyidrë troa drei epun e fe la hni epuni koi Nyidrë. (Filipi 4:6) Maine tro epuni ha trenekön a ce thith, tro la itre atrene la hnepe lapa a öhne ka hape, ka mele lae Akötresie.

Tha eje hmekuje kö la troa ithanata me Akötresie. Tro mina fe epuni a drei Nyidrë, jëne la kola inine la Wesi Ula i Nyidrë, memine la itre itus ka qeje pengöne la Tusi Hmitrötr. (Salamo 1:1, 2) Lapa mekune ju la itre hnei epuni hna inin. (Salamo 77:1, 12) Nyipi ewekë fe troa sine lapaane la itre icasikeu. —Salamo 122:1-4.

Hane ju qeje Iehova kowe la itre xa atr. Jëne tro hi epuni lai a acatrene la imelekeu i epun me Nyidrë, me easenyi koi Nyidrë.—Mataio 28:19, 20.

NYINE KUCA:

  • Ami ijine ju ngöne la nöjei drai troa e la Tusi Hmitrötr, me thith

  • Loi e tro epuni ha trenekön a ce amë panëne la itre huliwa ngöne la u, nge pine pë hë la itre nyine iamadrinë

2 HMI NE LA HNEPE LAPA

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Eashenyijë koi Akötesie, nge tro nyidëti a eashenyi koi nyipunie.” (Iakobo 4:8) Ce amekötine ju la ijine tro epuni ha trenekön a ce hmi, nge metrötrëne ju. (Genese 18:19) Ngo tha eje hmekuje kö lai. Loi e tro pala hi epuni a ami Akötresie e kuhu itre hni epun, ngöne la nöjei drai. Acatrene jë la aqane imelekeu i epun ha trenekön me Akötresie, jëne la hna qeje Nyidrë “e lapa [epun] hnine la uma i [epun], me tro e kuhu gojeny, nge [epuni] a meköle me mejë hmaca.” (Deuteronomi 6:6, 7) Hane ju tui Iosua, atre qaja ka hape: “Ame ni me lapang, te, tro huni a nyi hlue i Iehova.” —Iosua 24:15.

NYINE KUCA:

  • Ame la hnei epuni hna inin, tre, loi e troa ihmeku memine la isa aja ne la itre atrene la hnepe lapa