“Hnei nyipunie hna madine atraqate . . . ngacama hace hnine nyipunie ngöne la ite itupathi ka nyimu pengön, ngöne la hnepe ijin.”—1 Peteru 1:6

Ngacama kuca asë ju hë epon la hnei epone hna atrein göi tro epun ha trenekön a mele madrin, ngo tro pala hi a xulu la ketre ewekë, maine ketre jol. Nge celë hi ka troa ajolë epuni troa madrin. (Ate Cainöj 9:11) Eloine pe, Akötresieti a xatua easë la easa ixelë memine la itre jol. Maine tro epon a xötrethenge cahu itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, tro hë epon me ha nekönatr a atreine cile kowe la itre jole ka catrehnine catr.

 1 NUE PI KOI IEHOVA

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Nuepi koi nyidëti la kuke hnine asëjëihë i nyipunie, ke nyidëti a meku nyipunie.” (1 Peteru 5:7) The thëthëhmine kö ka hape, tha zö i Akötresieti kö la itre itupath ka traqa koi epun. (Iakobo 1:13) Maine tro epon a easenyi catre koi Nyidrë, atreine kö Nyidrëti la aqane troa xatua epon. (Isaia 41:10) “Nengepi la ite hni nyipunie xajawa i nyidë.” (Salamo 62:8).

Tro fe a akeukawane la hni epon hnene la hnei epon hna e me inine la Tusi Hmitrötr ngöne la nöjei drai. Nge e cili, tro hë epon a öhne laka, Iehova hi la “ate akeukawa [epon] ngöne la aköte [i epon] asë.” (2 Korinito 1:3, 4; Roma 15:4) Nge aja i Nyidrë troa hamë epon la “tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie hune la nöjei mekun’ asë.”—Filipi 4:6, 7, 13.

NYINE KUCA:

  • Thithi jë koi Iehova, me sipone la ixatua i Nyidrë, matre tha tro kö epon a hnehengazo menu, nge matre lualai pi la itre mekuna i epon

  • Wange hnyawane ju la itre ewekë nyine kuca, nge iëne jë hë la ka lolo, me ka ihmeku memine la hnei epon hna atrein

2 MEKU EPONE JU ME HNEPE LAPA I EPON

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Ame la hni ne la ate trotrohnin, te, kola nyi xane la ate hmekun ; nge ame la hnangenyë ne la ate ka inamacan, te, kola thele troa ate hmekun.” (Ite Edomë 18:15) Thele jë troa atre hnyawa la itre mekune me itre aja ne la itre atrene la hnepe lapa. Ithanata jë koi angatr, nge drei angatre ju fe.—Ite Edomë 20:5.

Nemene la nyine troa kuca e traqa ju meci la ketre atrene la hnepe lapa? The cile kö troa fe la hni epun. Mekune ju epun ka hape, hnei Iesu fe lo hna hane “sheitë [treij].” (Ioane 11:35; Ate Cainöj 3:4) Nyipi ewekë troa xomi ijine troa pane mano me meköle hnyawa. (Ate Cainöj 4:6) Ke celë hi lai ka troa xatua epun troa atreine cile kowe lai itupath cili.

NYINE KUCA:

  • Majemine jë troa ithanata memine la itre atrene la hnepe lapa i epon, matre, ame hë elany la kola traqa la jol, tre hmaloi hi koi nyudren troa ithanatan

  • Hane ju ithanata memine la itre atr ka melëne hë la itre ewekë cili

 3 HANE JU SIPO IXATUA

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Ate ihnimi la enehmu o ijin’ asë, ngo ngöne la aköte jini angeicë hë.” (Ite Edomë 17:17) Pi tro hi la itre sinee i epun a xatua epun, ngo ame itre xa ijin, tre thatre kö angatr la nyine tro angatr a kuca. The cile kö troa qaja koi angatr la hnei epuni hna ajan. (Ite Edomë 12:25) Hane ju fe thele ixatua thene la itre ka trotrohnine la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Tro la itre mekune qa hnine la Tusi Hmitrötr a xatua epun.—Iakobo 5:14.

NYINE KUCA:

  • Fe pi la hni epun kowe la ketre sinee hnei epuni hna atre hnyawa, nge nue angeice pi troa xatua epun

  • The juetrëne kö, ngo qaja hnyawane pi la itre aja i epun