Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MEKENE 7

Aqane Troa Inine La Nekönatr

Aqane Troa Inine La Nekönatr

“Tro ha eje e kuhu hni ’ö la nöjei tenge ewekë celë ini a ahnithe koi ’ö ngöne la drai celë ; nge tro eö a inin’ it’ eje kowe la ite nekö i ’ö.”—Deuteronomi 6:6, 7

Ame la Iehova a acile ekö la lue pane atr, tre hnei Nyidrë hna ahnithe fe la pane qâ i nyidro; ene la troa hiane la itre nekö i nyidro. (Kolose 3:20) Haawe, hnëqa i epon lue keme me thin troa inine la nekönatr troa hnimi Iehova, me inamacan. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Nyipi ewekë tro fe epon a atre la aliene la hni ne la nekö i epon. Eje hi laka epone la tulu koi nyën. Tro hë epon a inine hnyawane koi nyëne la Wesi Ula i Iehova, e hnei epone hna pane amë hutin la trenge ewekë i Nyidrë e kuhu hni epon.—Salamo 40:8.

 1 KUCA JË MATRE HMALOI KOI NYËN TROA FE LA HNI NYËN

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Loi e [troa]  . . . canga deng, me hnöthe troa ewekë.” (Iakobo 1:19) Maine jë, aja i epon fe tro la nekö i epon a hane fe la hni nyëne koi epon ngöne la nöjei ijine nyën a ajan. Loi e tro nyën a atre laka, aja i epon troa drei nyën. Kuca asë jë matre tro nyën a hmala troa ithanata. (Iakobo 3:18) Maine atre hi nyën ka hape, tro hë epone lai a canga iameköti maine ithanata catr, tha tro pi kö nyëne lai a fe asë la hni nyën koi epon. Loi e tro epon a atreine drenge hnyawane la hnene ej hna qaja, me majemine qaja koi nyën ka hape, hnimi nyëne catre hnei epon.—Mataio 3:17; 1 Korinito 8:1.

NYINE KUCA:

  • Maine kola ajane hnene la nekönatr troa ithanata, pane nue pi lai ewekë hnei epon hna kuca, nge drei nyëne ju

  • Majemine jë ithanata me nyën ngöne la nöjei ijin, ngo tha ngöne hmekuje kö lo itre ijine nyën a ixelë me ketre jol

2 THELE JË TROA TROTROHNIN LA MEKUNA I NYËN

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Ame la at’ ate pengöne la ewekë, te, troa öhnyi loi.” (Ite Edomë 16:20) Ame itre xa ijin, nyipi ewekë tro epon a atrehmekune hnyawa la hna pi troa qaja hnei nyën. Ame itre xa ijin, tre nyën a atrun, maine ithanata menu pena, ngo tha eje kö lai hnei nyëne hna pi troa qaja. Ngo mekune kö laka, “ame la ate sa kowe la ewekë nge tha pane ate, te, angeic’ a hmo.” (Ite Edomë 18:13) Haawe, the canga elëhni kö.—Ite Edomë 19:11.

NYINE KUCA:

  • Ithanata menu ju hë la nekönatr, ngo the thupatëne kö la nyën a ithanata, me canga elëhni

  • Pane mekune jë epuni ekö, lo epuni a nekönatr tui nyën, memine lo itre ewekë ka tru koi epun

 3 LOI E TROA CA MEKUN

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Neköng, dengeju la hna ihaji hnei keme i hmunë, nge the tije kö la hna inine hnei thine i hmunë.” (Ite Edomë 1:8) Hnei Iehova hna nue koi kem, ngo koi thine mina fe troa musi kowe la nekönatr. Qâ i epon troa ini nekö i epon troa metrötrë epon, me idrei. (Efeso 6:1-3) Canga drenge hi nekönatr ka hape tha “ce hni [hë epon] ngöne la mekune ka cas.” (1 Korinito 1:10) Maine tha ce mekuna i epone kö, the amamane kö kowe la nekönatr; wanga tha metrötrë epone ju hnei nyën.

NYINE KUCA:

  • Tro epon a pane ce ithanatane me ce axeciëne la aqane troa hajine la nekönatr

  • Maine isazikeu kö la mekuna i epon göne la aqane troa inine la nekönatr, tupathe ju troa trotrohnine la aqane waiewekë ne la föi epun

 4 NYIPI EWEKË TROA INI NYËN

ÖNI TUSI HMITRÖTR: “Ininejë la nekönate thenge la jë i nyën.” (Ite Edomë 22:6) Tha tro kö a loi xane la thiina ne la nekönatr. Nyipi ewekë tro epon a ini nyën, me haji nyëne fe e itre xa ijin. (Salamo 127:4; Ite Edomë 29:17) Ngo ame la troa ihaji, tre tha ene hmekuje kö la troa wameucëne la nekönatr, ngo tro fe a xatua nyëne troa atre la kepin matre hetre itre wathebo hna acile koi nyën. (Ite Edomë 28:7) Ini nyëne jë fe troa madrine la Wesi Ula i Iehova, me trotrohnine la itre trepene meköti Nyidrë. (Salamo 1:2) Aqane tro hi nyëne lai a hetrenyi la mekuthethew ka loi.—Heberu 5:14.

NYINE KUCA:

  • Ini nyëne jë troa goeë Akötresie, ceitu me ketre atr hnei nyëne hna mejiune kow

  • Ini nyëne jë troa wang atrehmekune me kötrene la itre ewekë ka ngazo, tune la itre hna amamane ngöne Ëternet, memine lo hna hape, itre réseaux sociaux. Ini nyëne jë la aqane troa hmekëne lo lai itre atr ka angazo nekönatr

“Ininejë la nekönate thenge la jë i nyën”