Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?

ITRE XAA MEKUN

Tro Kö Së a Hane Atrune La Itre Feet Ka Tru?

Tro Kö Së a Hane Atrune La Itre Feet Ka Tru?

THAA Tusi Hmitrötre kö la qaan la itre feete ka hlemu hna atrune hnei hmi, memine la itre feet ne fen hna atrun ngöne la nöjei götrane ne la fen enehila. Haawe, ka xulu qaa ka kö la itre feete cili? Maine ijije hi tro epuni a thele troa hetre ithuemacanyi jëne la itre itusin la fen, tro epuni a öhne laka lolo troa hane xome la itre xaa ithuemacanyi hna hamën hnene la itre itusi cili, göne la itre feete ka tru nge ka hlemu ngöne la ite nöj hnei epuni hna mele ngön. Tro sa xome la itre hnepe ceitun

Paak. Hna cinyihane ngöne la itus The Encyclopædia Britannica, ka hape: “Pëkö hna qaja hnene la Isisinyikeu Ka Hnyipixe göi aqane atrun la feet ne Paak.” Tune kaa kö la aqane fetran la Paak? Hna nyiqaane ej ngöne la hmi i itre wanaithihlë. Maine hna catre fë ka hape ame la feete celë, tre, kola atrun la melehmaca i Iesu, ngo ame pe la itre hna majemine ngöne la hneijin ne Paak, tre, thaa ka ihmeku kö memine la hmi i Keresiano. Drei la ketre ceitun, ame la feet hna hape, “lapë ne Paak,” kola qaja hnene la itus The Catholic Encyclopedia ka hape: “Ame la lapë tre, ketre hatren ka xulu qaathene la itre wanaithihlë, nge hna xome pala hi matre troa nyihatren la troa hnaho thithë.”

Feet Ne Pune Macatre. Kösë isapengöne ngöne la itre nöj la aqane atrun la Pune Macatre, maine ngöne la drai memine fe la itre hna majemine kuca ngöne la ijine cili. Maine troa goeën la qaan la feete cili, kola qaja hnene la itus The World Book Encyclopedia ka hape: “Hnei Kaisara Jules ketre atre musi e Roma hna acile la 1 Januare matre drai ne troa feetën la Macatre Ka Hnyipixe ngöne la macatre 46 M.K. Hnei angetre Roma hna xome la drai celë matre troa atrunyi Janus, haze ne la itre qanahag, me itre qëhnelö, me itre qaan. Hna hën la treu Januare ene thupe i Janus, ka lue iqëmek—caa ka goeëne qëmek, nge ketre ngöne la pixöj a goe hutrö.” Haawe, kola mama laka ame la troa feetë Pune Macatre, tre ka xulu qa ngöne la hmi wanaithihlë.

Halowin. Ame la feete celë, tre ka ceitu memine lo feet ne la itre ka mec; kola qaja hnene la itus The Encyclopedia Americana ka hape: “Ame la itre hna majemin kuca ngöne la ijine feetë Halowin, tre kola xötrethenge la hna kuca ekö hnene la itretre huuj ne la hmi Celte (itre hmi wanaithihlë e Irlande, Bretagne) nge paatre petre kö lo itre Keresiano. Ame itre Celte tre, kola feet nyine atrune la lue haze ka sisitria, ene la haze jö, me haze i itre ka mec…laka hna fetën ngöne la 1 Nofeba, ijine kola nyiqaan la Macatre Ka Hnyipixe ne la itre Celte. Ene pe hane jë fe hë nyitipun hnene la itre Keresiano la feet ne la itre ka mec.”

Itre Xaa Feet Qaathei Mus. Thatreine kö troa ithanatan la itre feete asë hna kuca ngöne la fen. Ngo eje hi lai laka, ame la itre feet ka atrun la itre atr maine itre organizasio ne la itre atr, thaa ka loi kö koi Iehova. (Ieremia 17:5-7; Ite Huliwa 10:25, 26) The thëthëhmine kö së laka, nyipi ewekë troa atrepengöne hnyawa la qaan la itre feet hna atrune hnei hmi. Celë hi ka troa amamane koi së maine feet ka amadrinë Akötresie maine ka ngazo pena. (Isaia 52:11; Hna Amamane 18:4) Tro pë hë la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr hna qaja ngöne la Mekene 16 ne la itusi celë, a xatua së troa atrehmekun la itre aqane mekune i Akötresie göne la troa sine la itre feet ka tru ne la fene celë.

← Goeëne ju la mekene tus