Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?

MEKENE LEVIN

Pine Nemen Matre Akötresieti a Nue La Akötr?

Pine Nemen Matre Akötresieti a Nue La Akötr?

Hapeu zö i Akötresieti kö la akötr ne la fen?

Nemene la hnying hna amejën ekö ngöne lo hlapa e Edena?

Tune kaa la aqane tro Akötresieti a apaatren la angetrekë zön la akötre ne la atr?

THUPENE la ketre isi ka tru ka traqa kowe la ketre nöj, itre thauzan la etrun la itre trahmanyi me föe me itre nekönatr hna humuth, nge hna ce kelemi angatr hnine la ketre ihnaop ka caas; nge kola cile kanothe la ulan ej hnene la itre kuluse. Eje ngöne lai itre kuluse la hna cinyihane celë, hna hape: “Hnauën?” Ala nyimu la itre atr ka hnyinge tune lai ngöne la kola traqa koi angatr la itre akötr. Kola hnyinge tune lai me treije la itre atr ngöne la kola thapa menune la itre atr hnei angatr hna hnim hnene la itre isi, me itre ewekë ka ngazo catr, me itre mec, maine itre ihumuth, nge kola angazon la itre uma i angatr, maine akötrë angatre pena hnene la itre xaa aqane iakötrë. Angatr a ajan troa atre la kepin la kola traqa koi angatr la itre hulö cili.

2 Pine nemen matre Akötresieti a nue la akötr? Maine nyipici laka atraqatr la mene i Iehova, ka ihnimi me inamacan, nge ka meköti Nyidrë, hnauëne kö la kola jilapan la fen hnene la imethinë me thiina ka thaa meköti kö? Hnei nyipunieti fe kö hna hane hnyinge tune lai?

3 Hapeu hetre engazon e troa thele la kepin matre Akötresie a nue la akötr? Ame itre xan angatr a hnehengazo me mekune ka hape, ame la troa hnyinge tuun, tre, kola amamane ka hape, thaa catre kö la lapaune i angatr, maine pena thaa metrötrë Akötresieti kö hnei angatr. Ngo pane e jë pe nyipunie la Tusi Hmitrötr, matre öhne fe laka, hna pune hnyinge tune lai hnene la itre atr ka lapaun me xoue Akötresie. Hanawang la ketre ceitun, hna hnyingë Iehova hnei Habakuka perofeta, ka hape: “Ngöne nemene enëtilai a amamane koi ni la ngazo me ötetëtine la aköt ? nge eje qëmekenge la ithöeë me iangazo ; nge ite xan’ a aciane la ikelikelë me iwatratra ?”—Habakuka 1:3.

Tro Iehova a apaatren la itre akötr asë

Kola kele wezipo

4 Hapeu, hnei Iehova kö hna wesitrë Habakuka pine la itre hnyinge i angeic? Ohea. Ngo hnei Akötresieti pe hna hane amë fe e hnine la Tusi Hmitrötr, la itre trenge ewekë celë, aliene la hni Habakuka. Hnei Akötresieti fe hna xatua angeic troa trotrohnine hnyawa la itre ewekë me akökötren la lapaune i angeic. Celë fe ketre ewekë hnei Iehova hna ajan troa kuca thatraqai së. Mekune ju së lo hnei Tusi Hmitrötr hna qaja, kola hape, “nyidëti a meku nyipunie.” (1 Peteru 5:7) Akötresie a xelene la iangazo memine la akötre hna afetran hnene ej, sisitria catre kö la aqane xelene nyidrë la itre ewekë cili hu së. (Isaia 55:8, 9) Ngo pine nemene kö la kola tru menu la akötr ngöne la fen?

PINE NEMEN MATRE KOLA TRU LA AKÖTR?

5 Kola isa hnyingëne hnene la itre atrene la itre hmi ka isapengön, kowe la itre hene ne hmi angatre me itretre ini angatr la kepin matre kola mana la nöjei akötr. Hna pune sa koi angatr ka hape, aja i Akötresie troa akötr la itre atr, nge ekö hë Nyidrëti öhne la itre akötre cili, tune la itre ewekë ka ngazo ka traqa ha. Nyimutre la itre atr ka qaja ka hape, ame la itre jë i Akötresie, tre itre ka thatre hmekun, thatreine kö troa qejepengön; öni angatre mina fe ka hape, Nyidrëti la ka xome la mele ne la itre atr, tune lo itre nekönatr, matre troa ce me Nyidrëti e koho hnengödrai. Tune la hne së hna ce wange hë, thaa Iehova Akötresieti kö la qaan la iangazo. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape: “Qa ngöne lai dei ni ju, nyipunie itete wangate hmekun ; loi e iananyi la ngazo me Akötesie, kete tune la thina ka ngazo me Kapucatinasë !”—Iobu 34:10.

6 Atre fe hi epuni la kepine matre itre atr a upe koi Akötresieti la zön la nöjei akötr e celë fen? Kola mama laka nyimutre la ka upe zö Akötresie, pine laka angatr a mekune ka hape, Nyidrëti hmekuje hi la ka musi kowe la fene celë. Thatre kö angatr la nyipici ka nyipi ewekë nge ka thaa jole kö e troa trotrohnin, ene la hna ini së hnei Tusi Hmitrötr. Atre hë së la nyipici cili hna qejepengön ngöne la Mekene 3 ne la itusi celë. Ame la atre musi kowe la fene celë, tre Satana lo Diabolo.

7 Kola qaja hnyawa hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Fene hnengödrai asëjëihë a meköle thene la ate ka ngazo.” (1 Ioane 5:19) Hapeu, trotrohnine kö nyipunie la trenge ewekë celë? Kola amamane hnene la fene celë la thiina ne la ua ka ngazo, lo hna thaa öhne kö hnei lue meke i atr, nge ka “amenune la fene hnengödrai asëjëihë.” (Hna Amamane 12:9) Ka imethinë lae Satana, me iamenu, me iaxösisi. Haawe, qa ngöne laka angeic la ka ajojezin la fen, tiqa ha eje hnene la imethinë, me iamenu, me iaxösisi. Celë hi ketre kepin matre tru catre la akötr.

8 Ame la hnaaluene kepin matre tru la akötr, tre, tune lo hna ithanatane hë ngöne la Mekene 3, laka, pë hë atr ka pexeje nge ngazo asë hë la itre atr qaane ekö lo kola icilekeu ngöne la hlapa e Edena. Hna majemine hnene la itre atr ka ngazo troa isi pi mus, ene pe ame la pune lai, nyimutre la itre isi, me iwajahuj, me akötr. (Ate Cainöj 4:1; 8:9) Ame la hnaakönine kepin matre kola akötr, tre traqa ha së kowe lo ijine hna qaja ka hape, “ijine memine la ewekë ka xulu.” (Ate Cainöj 9:11) Ame ngöne la fen thaa hna musi kö kow hnei Iehova, kola akötr la itre atr pine laka traqa xane pi hi koi angatr la ketre hulö, maine pena ketre ijine ka ngazo.

9 Ithuecatre ka sisitria koi së la easë a atre laka thaa Akötresieti kö la qaan la akötr. Thaa Nyidrëti kö la qaan la itre isi, me itre ihumuth, me iwajahuj, maine itre hulö pena ka akötrën la itre atr. Ngo nyipi ewekë catre kö tro sa atre la kepin matre Iehova a nue troa akötre tune lai hnene la atr? Maine Nyidrëti la Kapucatin’ asë, atreine hi tro Nyidrëti a thepe së qa ngöne la akötr. Pine nemene kö la thaa canga apaatrene kö Nyidrëti la akötr? Hetre nyipi kepin matre kola ujë tun hnene la Akötresie lo hne së hna atre laka ka ihnim.—1 Ioane 4:8.

HNA FETRA LA KETRE JOLE KA TRU

10 Maine easë a ajan troa atre la kepin matre Akötresie a nue la akötr, nyipi ewekë troa sa mekune hmaca ekö lo kola xötrei cia la akötr. Ame la Satana a tro sai Adamu me Eva troa thaa drei Iehova, kolo hi a fetra e cili la ketre jole ka tru catr. Thaa hnei Satana kö hna thele troa tupathe la etrun la mene i Iehova. Atre hi angeic laka thaa hna nyi ifegone kö la mene i Iehova. Hnene pe la aqane kuci ithanata i Satana, matre cia jë la ketre aqane wai ewekë, ene la troa mekune ka hape, meköti kö tro Iehova a mus. Qa ngöne la hnei Satana hna sili trenga thoi Akötresie me qaja ka hape, Nyidrëti a cipan la loi kowe la itre atre i Nyidrë, angeice hi a xomi Iehova ceitune me ketre atre ka thatreine cilën la mus. (Genese 3:2-5) Kösë Satana fe a qaja ka hape, tro kö a lolo catr la mele ne la atr, e thaa hna musi kö koi angeice hnei Akötresie. Celë hi ketre aqane icilekeu i Satana memine la musi cile i Iehova, ene la emekötin e tro Nyidrëti a mus.

11 Hnei Adamu me Eva hna icilekeu me Iehova. Öni nyidroti ka hape: “Thaa nyiho kö a ajan tro Iehova a musinë nyiho. Ketre isa atre hi nyiho la ka loi me ka ngazo thatraqane la mele nyiho.” Tune kaa la aqane senge Iehova la jole celë? Nemene la aqane tro Nyidrëti a inine la itre hnei Nyidrëti hna xup ka inamacan, matre troa öhne la engazon la icilekeu, me tro pe a wange la esisitriane la gojenyi Nyidrë? Maine tro la ketre atr a qaja ka hape, ma loi jë ekö e tro Akötresie a apaatren la itre ka icilekeu me nyiqaane hmaca la xupi atr. Ngo ase hë Iehova ahnithe laka troa tiqa la ihnadro hnene la itre matra i Adamu me Eva, nge aja i Nyidrë tro la atr a mel e hnine la paradraiso. (Genese 1:28) Hnei Iehova pala hi hna eatrën la itre aja i Nyidrë. (Isaia 55:10, 11) Ngöne la ketre götran, maine humuthe ju lo lai itre ka icilekeu e Edena, thaa tro ju kö a sa thenge hnyawa lo itre mekun hna afetran ekö, pine laka ame la hna isenyin, tre ene la emekötin aqane cile fë mus i Iehova.

Ketre atre hamë ini memine la itre hnainin

Drei la ka macaj, hnainin maine ka hamë ini?

12 Tro sa ce wang la ketre ceitun. Pane mekune ju së la ketre atr ka hamë ini, kola amamane kowe la itre hnainin la aqane troa cile kowe la ketre jole ka tru. Önine jë hi la ketre e angatr ka macaj nge ka icilekeu, ka hape, tria kö la aqane qejepengön nge menu fe la mekun hna hamën troa sei jolen la hace cili. Kola qaja fe hnei angeic, ka hape, pëkö hna atrein hnene la ka hamë ini, kola catre fë hnene la ka icilekeu ka hape, sisitria kö la aqane sei jole i angeic hune la ka hamë ini. Lapa ju hi la itre xaa hnainin a hane jelenyipici angeic me hane icilekeu ju fe. Nemene la hna troa kuca hnene la ka hamë ini? Maine tro nyidrë a upetrij la itre ka icilekeu qa hnine la uma ne ini, troa qeje nemen hnene la itre xaa hnainin? Ma tro angatr a mekune pena ka hape, nyipicine lo lai sine ini me itretre xötrethenge angeic? Ene pe tro angatr a thaa metrötrën la ka hamë ini me mekune ka hape, xou i nyidrë e mama jë laka tria ha nyidrë. Ngo tune kaa pena e tro la ka hamë ini a nue la ka icilekeu troa amamane kowe la uma ne ini ka hape, atreine hi angeic troa unijolen la itre mekune ka jol.

13 Ceitune hi la hnei Iehova hna kuca memine lo ka hamë ini. Eje hi laka, thaa angatre hmekuje kö lo itre ka icilekeu ekö e Edena la hna ketr hnene lai jol. Kola hane goe fe hnene la itre angela, itre milio la etrun. (Iobu 38:7; Daniela 7:10) Kola troa ketr asë la itre angela memine la itre hnei Iehova hna xup ka inamacan, hnene la aqane tro Nyidrëti a ujë kowe la icilekeu. Haawe, matre nemene hë la hnei Iehova hna kuca? Hnei Nyidrëti hna nue Satana troa amamane la aqane tro angeice a musi kowe la itre atr. Hnei Akötresieti fe hna nue tro la itre atr a isa iëne la aqane tro angatre a mel, me nue angatr troa mele fene la musi Satana.

14 Ame ngöne la ceitun, tre atre hnyawa hi hnene la atre ini, laka, thixötre hë lo hnainin memine la itre ka ce xöle me angeic. Ngo ame pe atre hnyawa fe hi nyidrë laka, maine tro nyidrëti a pane nue angatr troa anyipicine la mekuna i angatr, tro ha kepe thangane ka loi asë la itre hnainin. Ene pe, tro ha kepe thangane ka loi hnene la uma ne ini asë. Kei hë lo itre ka icilekeu, nge mama pi hi kowe la itre hnainine asë laka, atre hamë ini hmekuje hi la ka ijij troa xomiujine la uma ne ini. Tro angatr a trotrohnine la kepin matre kola upetrij la itretre icilekeu qa hnine la uma ne ini. Ceitune hi me Iehova, atre hi Nyidrë laka ame asë hi la itre atr memine la itre angela, tro asë hi angatr a kepe thangane ka loi, ke, öhne hë angatr laka, kei hë Satana me itre sinexöle i angeic, nge trotrohnine hë angatr laka, thatreine kö la atr troa sipu musinë angeice kö. Tui Ieremia ekö, tro fe angatr a hane jele nyipicine lo hna qaja ka hape: “Iehova fe, ate hë ni laka tha qâ i ate kö la jë i angeic ; tha qâ i ate troa amekötine la ite hna feke ca hnei angeic.”—Ieremia 10:23.

PINE NEMEN LAKA QEA CATRË HË?

15 Pine nemen matre Iehova a nue aqean la akötr? Nge pine nemen matre thaa nyipune kö Nyidrëti la itre ewekë ka ngazo ka traqa kowe la atr? Tro sa pane wange lo lue ewekë thaa hna kuca kö hnene la ka hamë ini. Ame la ewekë hnapan, thaa hnei nyidrëti kö hna sawa la hnainin ka catre fë mekune troa una la jol. Ame la hnaaluen, tre, thaa hnei nyidrëti kö hna xatuan la ka icilekeu troa eatrën la mekune i angeic. Ketre tui Iehova fe, laka lue ewekë hnei Nyidrëti hna hnöthe troa kuca. Ame la hnapan, tre, thaa hnei Nyidrëti kö hna sewe Satana memine la itre sine xöle i angeic, troa amamane la enyipicine la itre hnei angatr hna catre fë. Ijije troa pane nue ijine koi angatr. Itre thauzane hë lao macatre ne la mele ne la atr, nge ase hë angeic tupath la nöjei pengöne hna nyi joxu, me nöjei pengöne mus. Nyimu loi hna amamane me öhn hnene la sias, nge itre xane fe ngöne la itre xaa götrane ne la mele ne la atr, ngo eje pala hi la thiina ka thaa meköti kö, me jiin, me ihumuth, me isi, kolo jë petre hi ka hape, ngazo catre jë. Mama hnyawa ha enehila laka ngazo e tro la atr a sipu musinën la mele i angeic.

16 Ame la hnaaluen, tre, thaa hnei Iehova kö hna thele troa xatua Satana troa musi kowe la fene celë. Maine hnei Iehova ju hna sawa lo itre ihumuthi ka tru, hapeu thaa Nyidrëti kö lai a xatuan la itre ka icilekeu? Thaa Nyidrëti kö lai a upe la itre atr troa mekun ka hape, ijije hi tro angatr a cilën la mus nge pëkö troa hetre ethane koi angatr? E huliwa ha Iehova tune lai, haawe kösë Nyidrëti fe a ce sil la trenga thoi me angatr. Ngo “tha ’teine kö Akötesieti troa thoi.”—Heberu 6:18.

Tro Akötresieti a xatua epuni troa xomihnine la akötr

Ketre föe hna akeukawane hnene la itre mekun ne la Wesi Ula i Akötresie

17 Tune kaa kö la nöjei ngazo hna kuca ngöne ijine kola icilekeu me Akötresie? Loi e tro pala hi së a atre laka Iehova la kapucatin’ asë. Qa ngöne lai, ijiji Nyidrëti hi troa apaatrene elanyi la itre ethanyine la akötre ne la atr. Tune lo hne së hna inine hë, maine kola angazon la ihnadro enehila, loi pe ame elany, tro pena ha ej a paradraiso. Tro ha apaatren la itre ethanyine la ngazo qaathene la itre hlue i Akötresie, jëne la mele hna huujën hnei Iesu, nge ame la itre ethanyine la mec, tre tro pena ha ujën itre ej matre itre thangane pena ha ka loi hna troa kapa jëne la melehmaca. Haawe, tro hë Akötresie a upi Iesu troa “apatene la ite huliwa i diabolo.” (1 Ioane 3:8) Tro kö Iehova elanyi a axulune asë la itre ewekë cili ngöne la ijine ka ijij. Madrine jë pe së laka thaa hnei Iehova kö hna canga apaatren la fene celë, eloine hi matre aijijë së fe troa atre hnyawa la nyipici me nyihlue i Nyidrë. (2 Peteru 3:9, 10) Nge ngöne la ijine cili, Akötresieti a canga thele la itre hlue i Nyidrë ka lolo me xatua angatr troa xomihnine la akötr ka traqa koi angatr ngöne la fene celë, zine la gomegom.—Ioane 4:23; 1 Korinito 10:13.

18 Hna hnyingëne hnei itre xan, ka hape, ame la kola xupi Adamu me Eva hnei Akötresie, hnauëne laka thaa apaatrene ju hë Nyidrëti thei nyidro la pi icilekeu? Maine easë a ajan troa sa la hnyinge celë, nyipi ewekë tro sa mekune hmaca lo ahnahna ka lolo catr hna hamën hnei Iehova.

TRO SA XOME TUNE KAA LA AHNAHNA QAATHEI AKÖTRESIE?

19 Tune la hna cinyihan ngöne la Mekene 5, hna xupe la itre atr cememine la ahnahna, ene la troa ketre sipu axecië mekun. Epuni kö a hane atrehmekune hnyawa lai ahnahna ka sisitria cili? Hnei Akötresieti hna xupe la nöjei pengöne öni, nge nyudren a mele thenge la hna amë amekötine hë koi nyudren. (Itre Edomë 30:24) Hnene la atr hna kuca la itre robo hna hnëkëne amë hë la itre nyine tro angatr a kuca. Hapeu, madrine kö së e hnei Akötresieti ju hna hane xupi së ceitu me robo? Ohea, easë a madrin troa isa ië ajan, maine ngöne la pengöne atr hne së hna xomi tulu qaathen, me pengöne mel hne së hna thele troa traqa kow, maine tro pena a iëne la pi sinee së, me itre xaa ewekë ju kö. Aja së asë hi troa isa ië hna ajan, nge celë hi aja i Akötresieti koi së.

20 Thaa aja i Iehova kö troa hnöthi së ngöne la aqane tro sa kuca la itre ewekë. (2 Korinito 9:7) Tro sa xome la ketre ceitun: Nemene la ka troa amadrinën la itre keme me thin, tro la nekö i nyidroti a qaja ka hape, “oleti” pine laka hna upi nyën troa qaja, maine nyëne kö a ketre sipu qaja la ewekë ka eje e kuhu hni nyën? Qa ngöne lai, tune kaa la aqane tro epuni a xome la ahnahna hna hamën hnei Iehova, ene troa ketre sipu axecië mekun? Ngazo la aqane xome Satana, me Adamu, me Eva lo lai ahnahna hna hamëne koi angatr, ene la troa ketre sipu axecië mekun. Hnei angatr hna thipetriji Iehova Akötresie. Nge tune kaa epun, nemene la nyine tro epuni a kuca?

21 Ijiji nyipunieti hi troa xome la ahnahna ka lolo cili, ene la troa isa ië ewekë, matre troa kepe thangane ka loi qa ngön. Ijije hi tro epuni a hane caas memine lo itre atr ka ce me Iehova. Angatr a amadrinë Akötresie pine laka angatr a catre troa amamane ka hape, ka sili trenga thoi lae Satana, nge pëkö caa eloin la aqane musi angeic. (Ite Edomë 27:11) Ijije mina fe tro epuni a hane nyitipu angatr, ene la troa iën la aqane mel ka loi. Tro pë hë a qejepengöne la mekune celë ngöne la mekene thupen.

NEMENE LA HNA ININ HNEI TUSI HMITRÖTR

  • Thaa Akötresieti kö la atrekë zön la itre jole ka tru ngöne la fen.—Iobu 34:10.
  • Ame ngöne la Satana a jelë Akötresie ka hape, ka sili trenga thoi, me qaja ka hape, ka juetrën la loi kowe la itre atre i Nyidrë, angeice hi lai a nyi engazon la musi Akötresie.—Genese 3:2-5.
  • Tro Iehova a xome la Hupuna i Nyidrë, lo Joxu ne la Baselaia ene la Mesia, matre troa apaatren la itre akötr ne la itre atr me apën la itre ethane itre ej.—1 Ioane 3:8.

Itre hnying thatraqane la ini tus

1, 2. Nemene akötr ka traqa kowe la itre atr enehila, matre nemene la itre hnyinge i angatr?

3, 4. (a) Nemene la ka amamane ka hape, pëkö engazon e troa hnyingëne thel la kepin matre Akötresieti a nue la akötr? (b) Tune kaa la mekune i Iehova göne la iangazo memine la akötr?

5. Nemene la itre kepin hna hamën ngöne la itre xaa ijin, matre troa qejepengön la akötr ne la itre atr, ngo nemene la hna ini së hnei Tusi Hmitrötr?

6. Pine nemen matre nyimutre la angetre upe zö Akötresie la nöjei akötr e celë fen?

7, 8. (a) Kola mama tune kaa ngöne la fen, la thiina ne la atre musi kowe ej? (b) Tune kaa la aqane akötr la itre atr pine laka itre ka ngazo nge qa ngöne fe laka kola traqa koi angatr la “ijine memine la ewekë ka xulu”?

9. Nemene la ka aijijë së troa qaja ka hape, hetre nyipi kepin matre Iehova a nue la akötr?

10. Nemene la mekun hnei Satana hna amejën, nge hna tune kaa?

11. Pine nemen matre thaa apatrene kö Iehova la itre ka icilekeu ekö e Edena?

12, 13. Amamane jë jëne la ketre ceitun la kepin matre Iehova a nue Satana troa musi kowe la fene celë, memine la kepine matre Akötresieti a nue la itre atr troa isa iëne la aqane tro angatr a mel.

14. Nemene la manathith hna troa kapa qa ngöne la hnei Iehova hna nue la itre atr troa sipu iëne la aqane tro angatr a mel?

15, 16. (a) Pine nemen matre Iehova a nue aqean la akötr? (b) Pine nemen matre thaa sawa kö Iehova la itre ewekë ka ngazo tune la itre ihumuthi ka tru?

17, 18. Nemene la hnei Iehova hna troa kuca kowe lo itre ethanyine la musi ne la itre atr, memine la iajojezi Satana?

19. Nemene la ahnahna ka lolo catr hnei Iehova hna hamë së, nge pine nemen matre loi e tro sa wanga atrune ej?

20, 21. Tune kaa la aqane tro sa xome la ahnahna, ene la troa ketre sipu axecië mekun, matre troa kepe thangane ka loi qa ngön, nge pine nemen matre loi e hetre aja së fe troa kuca tune lai?