Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?

MEKENE EITR

Nemene La Baselaia i Akötresie?

Nemene La Baselaia i Akötresie?

Nemene la pengöne la Baselaia i Akötresie hna qaja hnei Tusi Hmitrötr?

Nemene la hna troa kuca hnene la Baselaia i Akötresie?

Eue jë pala kö la tro la Baselaia a aeatrën la aja i Akötresieti e celë fen?

ITRE milio la etrun la itre atr e cailo fen ka majemine thithin lo hna hape Tretretro Hun, maine Thithi Ne La Joxu. Lue trenge ewekë lai aqane hëne lo thithi ka hlemu ceitun me ketre tulu ne thith hna hamën hnei Iesu. Celë hi ketre thithi ka tru alien, nge maine tro sa pane wange hnyawa lo köni pane sipo, tro ha xatua së troa atre hnyawa la hnei Tusi Hmitrötr hna ini së.

2 Ame ngöne la qaan la tulu ne thithi celë, hnei Iesu hna inine la itre atr ka drei nyidrë ka hape: “Celë hi mate thithi ju nyipunieti tune la, ka hape, Tetetro i anganyihunieti e kohoti hnengödrai, jiniati e hmitöte la atesiwa i enëtilai. Jiniati e hlepëti pi la baselaia i enëtilai. Longëtinejë la hanengë i enëtilai e celë fewatin axajanëti e kohoti hnengödrai.” (Mataio 6:9-13) Nemene la alien la itre sipo celë?

3 Ase hë së lo ce wang la pengöne la ëje i Akötresie. Nge hne së fe hë hna ithanatane hnyawa la aja i Nyidrë, ene la hnei Nyidrëti hna kuca ha memine la hna troa kuca thatraqane la itre atr. Matre, nemene la mekuna i Iesu ngöne la nyidrëti a upi së troa thith ka hape: “Epi hlepëtipi la baselaia”? Nemene la Baselaia i Akötresie? Tune kaa la aqane tro la Baselaia cili a ahmitrötrën elanyi la ëje i Akötresie, ene la troa kuca matre tro hmaca kö ej a hmitrötr? Nemene la ka eakeun la Baselaia memine la aqane troa kuca la aja i Akötresie?

NEMENE LA BASELAIA I AKÖTRESIE

4 Ame la Baselaia i Akötresie tre celë hi ketre musi hna acil hnei Iehova Akötresie, nge kola cilë meken hnene la ketre Joxu hnei Nyidrëti hna iën. Drei la Joxu ne la Baselaia i Akötresie? Iesu Keriso. Ka draië catre kö Iesu Joxu hune la nöjei atr asë ka mus, nge hna hë nyidrëti ka hape “Joxu ne la nöjei joxu, me Tane la nöjei tan.” (1 Timoteo 6:15) Atraqatre la mene i nyidrë nge pëkö atre mus ka sisitria hui nyidrë.

5 Hna acile ekaa la Baselaia i Akötresie? Nge ekaa Iesu? Mekune hi së lo ini hna hape, hna meci hnei nyidrë hune la sinöe ne iaxösisi, nge thupene lai hna amele nyidrëti hmaca. Ase jë hi lai, thaa hmitre ju kö nge nyidrëti a elë jë hnengödrai eë. (Ite Huliwa 2:33) Haawe, e cili hi la hna hnen la Baselaia i Akötresie, ene e koho hnengödrai. Celë hi kepin matre kola hëne ej hnei Tusi Hmitrötr ka hape “Baselaia ne hnengödrai.” (2 Timoteo 4:18) Ngacama hna acile la Baselaia i Akötresie e koho hnengödrai, ngo eje a troa musi kowe la fen.—Hna Amamane 11:15.

6 Nemene la kepin matre kola qaja ka hape, Iesu la ketre Joxu ka ketrepengöne catre pi kö? Ame la ketre kepin, tre ene laka thaa ka tro hmaca kö nyidrëti a hane mec. Tusi Hmitrötr a qaja la esisitria i Iesu hune la itre joxu ne fen, laka, kola hë nyidrë ka hape, “nyidëti hi la ka shewengönie palua kö, ate munëti ngöne la lai ka tha ’teine la ate troa eashenyi kow.” (1 Timoteo 6:16) Kolo lai a hape, ame asë hi la itre ewekë ka lolo hnei Iesu hna kuca, tre ka troa cile hut. Nge tro nyidrëti a kuca la itre ewekë ka tru me ka loi thatraqane la nöje i Nyidrë.

7 Drei la hna perofetan hnei Tusi Hmitrötr göi Iesu, kola hape: “Troa të hui nyidrë la Uati Iehova, [“ua,” MN ] ne inamacane me trotrohnin, [“ua,” MN ] ate qeje pengöne me egöcat, [“ua,” MN ] ne wangate hmekune me qoue Iehova ; mate tro nyidrëti a madi ngöne la kola qoue Iehova, nge tha tro kö nyidëti a ishenyine thenge la hna öhne hnei lue mek, nge tha tro kö a amekötine thenge la hna drenge hnei lue hnangenyë. Ngo tro nyidëti a ishenyine amekötine kowe la ite ka pë ewekë, nge tro nyidëti a nyi pune amekötine kowe la itre ka menyik’ e celë fen.” (Isaia 11:2-4) Kola amamane hnene la itre trenge ewekë celë laka Iesu hi lo hna ahnith troa Joxu ka meköt nge ka utipin la itre atr e celë fen. Aja i nyipunieti kö troa lapa fene la musi ne la Joxu ka tune lai?

8 Hetrenyi la ketre nyipici ngöne la Baselaia i Akötresie: Thaa Iesu caasi kö la ka troa mus. Hetrenyi la itre xan ka troa ce musi me nyidrë. Hanawang la ketre ceitun, hnei Paulo aposetolo hna qaja koi Timoteo ka hape: “Nge maine eësha xomi hni, tro sha ce joxu me nyidë.” (2 Timoteo 2:12) Nyipici laka ame Paulo me Timoteo, memine lo itre xaa ka mele nyipici, tre hna ië angatr hnei Akötresie matre troa ce musi me Iesu hune la Baselaia e hnengödrai. Ala ije la ka troa hane cilën la götrane qa ka tru cili?

9 Tune lo hna amamane ngöne Mekene 7 ne la itusi celë, hnei Ioane aposetolo hna meköle goeën la “kola cile hune la wete Ziona [göhnë ne la hna nyijoxu i nyidrë e hnengödrai] la Arenio [Iesu Keriso], nge thei nyidëti la ala hadede nge luate nge ekete la o thauzan, lo hna cinyihane la atesiwa i nyidë me atesiwa i Tetetro i nyidë hune la ite göpadi angat.” Drei lai ala hadede nge luate nge ekete la o thauzan maine 144 000? Kola qaja hnei Ioane koi së ka hape: “Angate lai itete xöte thenge la Arenio kowe la hnei nyidëti hna jötëti kow. Angate lai ite hna itöne qa nyipine la nöjei ate, ite pane wene thatraqai Akötesie memine la Arenio.” (Hna Amamane 14:1, 4) Eje hi laka, angatr la itretre drei Iesu Keriso ka nyipici hna iën matre troa ce musi me nyidrë e koho hnengödrai. Thupene la hna amele angatre hmaca hnengödrai eë, “angat’ a musi [“hune la,” MN ] fen,” ce angatr me Iesu. (Hna Amamane 5:10) Qaane lo itre drai i anga aposetolo, hnei Akötresie hna iëne pë hë la itre Keresiano ka mele nyipici matre troa apexejen lo 144 000.

10 Ketre hatrene ihnimi koi Iesu me kowe la ala 144 000, la troa musi hu së itre atr. Ame la hnapan, tre qai Iesu hna hane atr, nge atre hi nyidrëti la pengöne la akötr. Hnei Paulo hna qaja ka hape ame Iesu tre “tha hane kö aköte ngöne la ite kucakuca shë ; ngo hna tupathi nyidrë ngöne la nöjei ewekë asëjëihë tui eëshë, ngo pë pe ngazo i nyidrë.” (Heberu 4:15; 5:8) Ketre tune la itre ka ce musi me nyidrë laka, hna hane akötr me xomihni ahoeanyi ekö lo angatr e celë fen. Ketre, hnei angatr hna isi memine la ngazo, me cile kowe la nöjei pengöne mec. Qa ngöne lai, canga tro hi angatr a trotrohnine la itre jol hna qëmeke kow hnene la itre atr elany!

NEMENE LA HNA TROA KUCA HNENE LA BASELAIA I AKÖTRESIE?

11 Ame ngöne lo Iesu a qaja ka hape tro la itretre drei nyidrë a thithi matre troa hlepëti la Baselaia, hnei nyidrëti hna upi angatre fe troa thithi matre troa eatrëne la aja i Akötresie “tune e koho hnengödrai, me e celë fen.” Akötresieti e koho hnengödrai, nge hna kuca pala hi la aja i Nyidrë e cili hnene la itre angela ka mele nyipici. Ngo ame ngöne lo Mekene 3 ne la itusi celë, hne së lo hna inin ka hape, hna xele hnene la ketre angela ka ngazo troa kuca la aja i Akötresie me iaö Adamu me Eva troa ena la wathebo. Ame ngöne la Mekene 10, tro sa atre hnyawa la hnei Tusi Hmitrötr hna qaja göne lo lai angela cili ka ngazo, lo hna hën ka hape, Satana nge Diabolo. Hna pane nue Satana memine la itre angela ka iën troa xötrethenge angeic, lo hna hape itre demoni, tro pala kö a hane lapa ngöne la itre hnepe ijin e koho hnengödrai. Haawe, thaa kolo asë kö a kuca la aja i Akötresie hnene la itre ka mele e koho hnengödrai. Ngo tro ha saze e nyiqaane cilëne jë la musi hnene la Baselaia i Akötresie. Kolo ha troa waja ukapië Satana hnei Iesu, Joxu hna xötrei acil.—Hna Amamane 12:7-9.

12 Kola qejepengöne la ewekë ka troa traqa hnene la itre trenge ewekë celë hna perofetan, kola hape: “Dengë hë ni la aqane ewekë atraqat’ e hnengödrai, kola ulati, ka hape, Traqa ha enehila la mel, me men, me baselaia i Akötesi shë, me musi ne la Keriso i nyidë ; ke ase hë helënepi la ate nyi ewekëne la ite tejine me eëshë, ene la ate nyi ewekë angate xajawa i Akötesi shë e lai me jid.” (Hna Amamane 12:10) Mama hi koi nyipunieti lai lue ewekë ka tru ka traqa hna qejepengön hnene la xötr? Ame la hnapan, tre kola nyiqaane musi hnei Iesu Keriso hune la Baselaia i Akötresie. Ame la hnaaluen, tre hna ukapiëne triji Satana qaa koho hnengödrai kowe la fen.

13 Nemene hë la itre thangane la lue ewekë cili? Thenge la ewekë ka traqa e koho hnengödrai, easë a e ka hape: “Qa ngöne lai madinejë, nöjei hnengödrai, me angete lapa ngön’ it’ ej.” (Hna Amamane 12:12) Eje hi laka, kola madrin e koho hnengödrai hnene la itre angela ka mele nyipici pine laka enehila, paatre hë Satana me itre demoni i angeic e koho hnengödrai, haawe, itre ka mele nyipici koi Iehova Akötresie la itre ka lapa pe. Pexeje hë la tingeting, pëkö ka atrein troa lepetrij, nge caasi hë angatr e koho hnengödrai. Eatre hë enehila la aja i Akötresieti kowe la hnengödrai.

14 Nge tune kaa pë hë kowe la fen? Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Ekölö hi ni la hnadro me hnagejë ! qa ngöne la hna utipi koi nyipunie la diabolo ka tru tenge elëhni, ke trotrohninë hë nyëne laka xoxopate pe hi la ijine i nyën.” (Hna Amamane 12:12) Atraqatr la elëhni i Satana pine la hna ukapiëne triji angeic qaa hnengödrai, nge ketre, xoxopatre pe hi la ijine i angeic. Ame la thangane la elëhni i angeic, kola hleuhleu me ‘akötr’ e celë fen. Tro pë hë së a ithanatane hnyawa la ‘akötre’ cili ngöne la mekene thupen. E atre hnyawa ha së lai, haawe, ka loi pena e tro sa isa thele ka hape, Tune kaa la aqane tro la Baselaia a hane eatrëne la aja i Akötresie e celë fen?

15 Pane ce mekune jë së lo aja i Akötresie kowe la fen. Ase hë së lo ce wang ngöne la Mekene 3. Hnei Akötresieti hna amamane ekö e Edena laka ame la aja i Nyidrë, tre ene la troa paradraiso la fene celë, nge troa lapan ej hnene la itre atr ka meköt nge thaa tro kö angatr a hane mec. Hnei Satana hna iaö Adamu me Eva troa eni wathebo, celë hi kepine ka ajojezine la aja i Akötresie troa eatr e celë fen; loi pe, thaa saze kö la aja i Nyidrë. Caasi pala hi la aja i Iehova, ene laka tro “ange ka meköti a hetenyi la nöj, me lapa palua kö ngön’ ej.” (Salamo 37:29) Qanyine kö la Baselaia i Akötresie troa eatrëne lai. Troa eatrëne tune kaa?

Qa ngöne la hna upetriji Satana me itre demoni i angeic qaa hnengödrai, haawe akötre catr la fen enehila. Ngo easenyi catre hë matre apaatrene pi la itre jole cili

Isi, me ihumuth, me jiin

16 Tro sa ce wange la hna perofetan ngöne Daniela 2:44. Kola hape: “Ngöne la ite drai ne la ite joxu cili tro Akötesieti ne hnengödrai a axulune la kete baselaia ka tha tro kö a apaten’ epine palua ; nge tha tro kö a nue la baselaia cili kowe la ite xa nöj, tro ej’ a lep’ anyilanyilane me apatene la nöjei baselaia asëjëihë cili, nge tro ej’ a cile hut’ epine palua.” Nemene la hna qaja göne la Baselaia i Akötresie hnene la xötre celë?

17 Ame la hnapan, kola qaja koi së laka, troa acile la Baselaia i Akötresie “ngöne la ite drai ne la ite joxu cili,” maine ngöne la hneijin ne musi ne la itre baselaia cili. Ame la hnaaluen, kola qaja ka hape, troa cile huti epine palua la Baselaia. Thaa tro kö a ngaan me nyihnane hnene la ketre mus. Ame la hnaakönin, easë a öhne laka troa cile kowe la Baselaia i Akötresie hnene la itre baselaia ne la fene celë. Ngo tro kö a hun la Baselaia i Akötresie. Ame la pun, tre eje hmekuje pe hi la ka troa musi hune la nöjei atr asë. E cili, tro hë la itre atr a madrin troa lapa fene la musi ka sisitria hune la nöjei musi asë.

18 Tru catr la hnene la Tusi Hmitrötr hna qaja la isi tixenuë ne la Baselaia i Akötresie, lo ijine troa lepe la itre musi ne la fen. Hanawang la ketre ceitun, kola ini së hnene ej laka, ame hë la kola easenyi catre la pun, tro la itre ua ka ngazo a haöthe la trenga thoi matre troa amenune la “nöjei joxu e celë fen’ asë.” Nemene la hna thele troa traqa kow? “Troa icasinekeu angate [ite joxu] kowe la ishi ngöne la drai atraqate i Akötesie Kapucatinasë.” Troa icasinekeun la itre joxu ne la fen ngöne la “hnepe hlapa, ëjene qene Heberu Amagedo.” (Hna Amamane 16:14, 16) Qa ngöne la hna qaja ngöne la lue xötre celë, ame la isi tixenuë ne la itre musi ne la itre atr memine la Baselaia i Akötresie, tre hna hëne eje ka hape isi e Amagedo.

19 Nemene la hna troa eatrëne hnene la Baselaia i Akötresie jëne Amagedo? Pane mekune hmaca jë së lo aja i Akötresieti kowe la fen. Ame lo sipu aja i Akötresie, tre ene la troa tiqa la fen hnene la itre atr ka meköt, me ka pexej, itre ka troa nyihlue i Nyidrë ngöne la Paradraiso. Nemene la ka thungijë së troa hane kapa la ewekë cili? Ame la hnapan, tre itre atr ka ngazo së, nge easë a wezipo me mec. Ngo hne së hna inin ngöne la Mekene 5, laka, hnei Iesu hna meci pi së matre ijiji së hi troa hane mele epine palua. Ketre, mekune hi nyipunieti lo itre trenge ewekë ne la Evangelia i Ioane, kola hape: “Hnei Akötesieti hna hnime la fene hnengödrai, mate nyidëti a hamëne la Nekö i nyidëti ka cas, mate tha tro kö a meci la kete e angete lapaune koi nyidë, ngo tro ha hetenyi la mele ka tha ase palua kö.”—Ioane 3:16.

20 Ame la ketre jol, ke nyimutre la itre atr ka kuca la itre ewekë ka ngazo. Angatr a thoi, me atrekënö, me kuci ngazo. Thaa ajane kö angatr troa kuca la aja i Akötresie. Ame la itre atr ka kuca la itre ewekë ka ngazo, tre troa apaatrenyi angatr ngöne la isi i Akötresie e Amagedo. (Salamo 37:10) Ame la ketre kepin matre thaa kuca kö la aja i Akötresieti e celë fen, tre hnene laka pëkö ixatua qaathene la itre mus. Nyimutre la itre musi ka nanazij, itre xan ka catre hnin pala ha me ka ngazo. Kola qaja mekötine hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Kete ate a musinëne la kete mate angazo nyëne kö.”—Ate Cainöj 8:9.

21 Thupene e Amagedo, tro pe hi a caa mus hna troa lapa fen hnene la itre atr, ene lo Baselaia i Akötresie. Celë hi Baselaia ka troa kuca la aja i Akötresie me axulune la itre manathith ka lolo. Hanawang la ketre ceitun, tro ej a lepe apaatrenyi Satana memine la itre demoni i angeic. (Hna Amamane 20:1-3) Tro ha traqa la thangane la mele hna huujën hnei Iesu kowe la itre atr ka mele nyipici fene la musi ne la Baselaia, matre thaa wezipo hmaca kö angatr me mec. Ijije hë tro angatr a mele epine palua. (Hna Amamane 22:1-3) Tro ha aparadraisone hmaca la fen. Haawe, tro hë la Baselaia a aejën la aja i Akötresie e celë fen, nge tro ej a ahmitrötrën la ëje i Nyidrë. Nemene la aliene lai? Kolo lai a hape, fene la Baselaia i Akötresie tro la itre atr ka mel a isa atrune la atresiwa i Iehova.

EU LA TROA TRAQA LA BASELAIA I AKÖTRESIE E CELË FEN?

22 Ame ngöne lo Iesu a upe la itretre drei nyidrë troa thithi ka hape, “Epi hlepëti pi la baselaia i cilie,” tre, kola mama hnyawa laka, thaa hna traqa kö la Baselaia ngöne la ijine cili. Hapeu, hnene eje hna traqa hmekune lo Iesu a elë hnengödrai eë? Ohea, pine laka hna qaja hnei Peteru me Paulo ka hape, thupene la hna amele Iesu hmaca, hna eatr hui nyidrë la hna perofetan ngöne Salamo 110:1, kola hape: “Hnei Iehova hna ulatine kowe la Joxung, ka hape, Lapaju nyipë ngöne la götrane macang, uti hë la tro ni a amë la ite ithupëjia me nyipë nyine tane la lue ca i nyipë.” (Ite Huliwa 2:32-34; Heberu 10:12, 13) Hetrenyi la ketre hnepe ijine troa pane itreqe.

Ame fene la musi ne la Baselaia, tre, troa eatr la aja i Akötresieti e celë fen, tune e koho hnengödrai

Kola lö la jö

23 Ije macatre ne itreqe? 1800 lao macatre ne itreqe, a hna umuthe lo macatre 1914. (Wange ju la Itre Xaa Mekun göne la macatre cili.) Kola amamane hnyawa hnene la itre ewekë ka nyiqaane traqa ha qaane lo macatre 1914, laka nyipicine kö lo angetre inine la Tusi Hmitrötr. Kola amamane hnene la aqane eatr la itre hna thingehnaean hnei Tusi Hmitrötr ka hape, Iesu a Joxu lo macatre 1914, nge hna nyiqaane musi la Baselaia i Akötresie e koho hnengödrai. Celë hi matre “xoxopate pe hi la ijine” i Satana, itre ijine hne së hna melën enehila. (Hna Amamane 12:12; Salamo 110:2) Ijije hi tro sa hane qaja ka hape, easenyi catre hë tro la Baselaia i Akötresie a kuca la aja i Nyidrë e celë fen. Tune kaa, lolo kö la itre ithuemacanyi cili koi nyipunie? Hapeu, mejiune kö nyipunie laka trenge nyipici lai? Troa xatua së hnene la mekene thupen, la aqane inine i Tusi Hmitrötr la itre ewekë cili.

NEMENE LA HNA ININ HNEI TUSI HMITRÖTR

  • Ame la Baselaia i Akötresie tre celë hi ketre musi e koho hnengödrai: Iesu Keriso la Joxun, nge ala 144 000 la itre hna iën troa ce musi me nyidrë.—Hna Amamane 14:1, 4.
  • Hna nyiqaane cile la Baselaia ngöne la macatre 1914, nge qaane ju hi lai, hna upetriji Satana qaa hnengödrai kowe e celë fen.—Hna Amamane 12:9.
  • Easenyi hë matre apaatrene pi hnene la Baselaia i Akötresie la itre musi ne la itre atr, haawe, tro ha Paradraiso la fen.—Hna Amamane 16:14, 16.

Itre hnying thatraqane la ini tus

1. Nemene la thithi ka hlemu hne së hna troa ce wange enehila?

2. Nemene la köni ewekë hnei Iesu hna inine kowe la itretre drei nyidrë troa sipon jëne la thith?

3. Nemene la nyine tro sa atre hnyawa ngöne la Baselaia i Akötresie?

4. Nemene la Baselaia i Akötresie, nge drei la Joxu ne ej?

5. Ka xulu qaa kaa la musi ne la Baselaia i Akötresie, nge kola mus hui drei?

6, 7. Nemene la kepin matre kola qaja ka hape, Iesu la ketre Joxu ka ketrepengöne kö?

8. Drei fe la itre ka troa ce musi me Iesu?

9. Ala ije la ka troa ce musi me Iesu, nge eue lo Akötresieti a nyiqaane ië angatr?

10. Pine nemen matre ketre hatrene ihnimi la hna amekötin koi Iesu memine lo ala 144 000 matre troa musi hune la itre atr?

11. Pine nemen matre Iesu a qaja ka hape, loi e troa sipone jëne la thith hnene la itretre drei nyidrë, matre troa eatr la aja i Akötresie e koho hnengödrai?

12. Nemene la lue ewekë ka tru ka traqa hna qejepengöne hnei Hna Amamane 12:10?

13. Nemene hë la thangane lo hna upetriji Satana qaa koho hnengödrai?

14. Nemene la ewekë ka traqa kowe la fen pine la hna ukapiëne triji Satana?

15. Nemene la aja i Akötresieti kowe la fen?

16, 17. Nemene la hnei Daniela 2:44 hna qaja koi së göne la Baselaia i Akötresie?

18. Nemene la ëje ne la isi tixenuë ne la Baselaia i Akötresie memine la itre musi ne la fene celë?

19, 20. Nemene la ka thungijën la aja i Akötresie troa eatr ngöne la fen enehila?

21. Tune kaa la aqane tro la Baselaia a aejën la aja i Akötresie e celë fen?

22. Easë a atre tune kaa ka hape, thaa hna traqa kö la Baselaia i Akötresie ngöne lo Iesu e celë fen, maine thupene ju fe kö lo kola amele nyidrëti hmaca?

23. (a) Eu la kola nyiqaane musi hnene la Baselaia i Akötresie? (b) Nemene la hna troa ce ithanatan ngöne la mekene thupen?