Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?

MEKENE THERI

Nemene La Aja i Akötresie Kowe La Fen?

Nemene La Aja i Akötresie Kowe La Fen?

Nemene la aja i Akötresie kowe la itre atr?

Tune kaa la aqane icilekeu me Akötresie?

Ka tune kaa la mele elanyi e celë fen?

KA MINGÖMING la aja i Akötresieti kowe la fen. Iehova a ajan troa tiqa la fen hnene la itre atr ka madrin nge ka pëkö mecin. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “hnei Akötesieti hna eëne la hlapa e kohië e Edena” nge hnei Nyidrë “hnaaciane…la nöjei sinöe asëjëihë ka sheminge nune wange me ka loi nune xen.” Thupene la hnei Akötresie hna xupe la pane trahmany me föe, ene Adamu me Eva, hnei Nyidrëti hna ami nyidroti hnine lai hnalapa ka lolo me qaja koi nyidro ka hape: “Manapi me hate, me atiqane la fene hnengödrai, me xom’ acon’ ej.” (Genese 1:28; 2:8, 9, 15) Aja i Akötresieti ekö tro la itre atr a hnaho, me akökötren trongën la Paradraiso e cailo fene hnengödrai asë, me thupëne la itre öni.

2 Tune kaa la mekuna i nyipunie, tro kö a eatr elanyi la aja i Iehova Akötresie, ene la tro la itre atr a mele hnine la paradraiso e celë fen? Kola qaja hnei Akötresieti ka hape: “Ase hë ni qaja…nge tro ni a kuca ej.” (Isaia 46:9-11; 55:11) Nyipici, ame la hnei Akötresieti hna ajan, tre tro kö Nyidrëti a kuca! Öni Nyidrëti ka hape, thaa hnei Nyidrëti kö “hna xupe gufan [la ihnadro]” ngo “hna xup’ eje mate lapan.” (Isaia 45:18) Drei la itre atr hnei Akötresieti hna ajan troa mele ngöne la fen? Nge tro angatr a mele ngön uti hë eu? Kola sa hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Tro ha la ange ka meköti a hetenyi la nöj, me lapa palua kö ngönej.”—Salamo 37:29; Hna Amamane 21:3, 4.

3 Eje hi lai laka thaa eatre pala kö la ewekë cili. Kolo pala hi enehila a wezipo me meci la itre atr; nge angatr pala hi a isi me ihumuth. Hetrenyi la ketre ewekë ka ngazo ka traqa. Ngo nyipici laka, thaa aja i Akötresieti kö ekö tro la fen a tune la! Nemene hö la ewekë ka traqa? Pine nemen matre thaa eatre ju kö lo aja i Akötresie? Pëkö itus hna cinyihane hnei atr ka ijije troa qaja koi së, pine laka ame la jol, tre, hna nyiqaane traqa e koho hnengödrai.

QAAN LA ITHUPËJIA

4 Kola qaja hnene la pane tusi ne la Tusi Hmitrötr la ketre ithupëjia me Akötresie; hna amamane la pengö i angeic ekö ngöne la hlapa e Edena. Hna qeje angeic ka hape “un,” ngo thaa ketre öni kö la ka icilekeu ngöne la ijine cili. Kola qeje angeic hnene la tus tixenuë ne la Tusi Hmitrötr ka hape “Diabolo nge Satana, ate amenune la fene hnengödrai asëjëihë.” Hna hë angeice fe ka hape “une ekö.” (Genese 3:1; Hna Amamane 12:9) Hnene la angela ka catr cili, maine ua ka thaa mama kö koi lue mek hna jëne la ketre un matre troa ithanata koi Eva; kola tune la ketre atr ka zae nge xome jë pë hë la ketre droli troa amaman me enijën me aithanatane ej. Celë hi ketre ua lai ka mele ekö e koho hnengödrai, ngöne lo ijine Akötresieti a hnëkëne la fen thatraqane la itre atr.—Iobu 38:4, 7.

5 Maine ka pexeje asë hi la itre hna xupe hnei Iehova, hna tune kaa kö matre traqa pi lai “Diabolo,” ene “Satana”? Kola mama laka, hnene la ketre nekö i Akötresie ketre ua ka catr, hna ketre sipu kuca matre Diabolo pi angeic. Hna tune kaa? Eje hi, ijij tro la ketre atr a thiina ka loi me nyipici ngöne la qaan, ngo ame hë e thupen, tre, ma ketre atrekënö pena ha. Hna tune kaa matre traqa pi kowe la pengöne cili? Hnene hi la hna nue hnene la atr cili la aja ka ngazo, troa kökötr e kuhu hni angeic. Maine tro angeic a mekune lapaan la ewekë cili, eje hi laka tro ha kökötre catr lai aja ka ngazo. Ame ju hi e ketre ijin la kola tupathi angeic, kolo hi a kei ju ngöne lo lai aja ka ngazo hna mekune lapaan.—Iakobo 1:13-15.

6 Celë hi ewekë lai ka traqa koi Satana lo Diabolo. Hnei angeice jë hna dreng la Akötresieti a upi Adamu me Eva troa hnaho me nyialiene la ihnadro hnene la itre nekö i nyidro. (Genese 1:27, 28) Ene pe, angeic a mekune ka hape, ‘Hnauën laka tro la itre atr celë a thili asë koi Akötresie, ue la tro pe angatr a thili koi ni.’ Celë hi aqane kökötre la ngazo e kuhu hni angeic. Ame hë e thupene lai, hnei angeic hna amenu Eva me sili trenga thoi ‘Akötresieti koi nyiidro. (Genese 3:1-5) E cili hi la angeic a “Diabolo,” kola hape “Ka Sili Trenga Thoi.” Nge kolo mina fe a hë angeic la ijine cili ka hape, “Satana,” kola hape “Ka Icilekeu.”

7 Hnei Satana lo Diabolo hna thoi me huliwa iaö koi Adamu me Eva, me uku nyidro troa thaa drengethenge Akötresie. (Genese 2:17; 3:6) Tune lo hnei Akötresieti hna ahnithe hë, meci la pune koi nyidro qa ngöne la hnei nyidroti hna thaa drengethenge. (Genese 3:17-19) Pine la hnei angeic hna eni wathebo, atr ka ngazo hë angeic, tune asë pë hë la itre matra i angeic, angatr asë a hane xeni pune la ngazo i angeic. (Roma 5:12) Ijije hi tro sa aceitunëne lai memine la ketre öl ne sa falawa. Maine ka hetre ethan la öl, nemene la pengöne la itre falawa hna troa san hnine la öle cili? Tro asë hi a mama lai ethan cili ngöne la itre falawa, maine hetre engazone pena. Ceitune hi lai memine la nöjei atr asë, laka hetrenyi asë hi së la ketre “ethane,” ene la ngazo qaathei Adamu. Celë hi la kepin matre kola qatre trootro me meci asë la itre atr.—Roma 3:23.

8 Ame lo Satana a uku Adamu me Eva matre troa tria xajawa i Akötresie, angeice hnyawa hi lai a icilekeu. Angeice hi lo lai a jelengazon la aqane musi Iehova. Kösë Satana a qaja ka hape: ‘Ame Akötresieti tre, ka ngazo la aqane musi Nyidrë. Ka thoi Nyidrë, nge kola cipane la itre ewekë ka loi kowe la itre atre i Nyidrë. Thaa nyipi ewekë kö tro Akötresie a musi hui angatr. Ketre isa atreine hi angatr troa sipu wai emekötine la ewekë, ene la troa sipu wange ka hape, ka loi maine ka ngazo. Nge tro kö a sisitria la mele i angatr fene la musing.’ Tune kaa la aqane waiewekëne Akötresie la ijelengazo i Satana? Ame itre xan, angatr a mekune ka hape, thaa jole kö, tro hi Akötresieti ekö a humuthe lai itre ka icilekeu. Ngo e tro pe së a wang, aqane tro kö lai a sa lo itre hna jelengazo Akötresieti pin? Ijije kö tro la mekune cili a anyipicine laka ame la aqane musi Akötresie, tre ka meköt?

9 Qa ngöne laka ka pexej la meköt i Iehova, thaa hnei Nyidrëti kö hna acaa apaatrene asë ju hi lo lai itre ka icilekeu. Ngo hnei Nyidrëti hna axeciën laka nyipi ewekë troa nue la ketre hnepe ijin, matre troa sa la itre mekune hna aciane hnei Satana, nge troa anyipicine ka hape, ame Diabolo tre ka sili trenga thoi angeic. Haawe, hnei Akötresieti hna mekune ka hape, tro Nyidrëti a pane nue la ketre hnepe ijin tro la itre atr a isa mus me lapa fene la musi Satana. Tro pë hë sa ithanatan ngöne la Mekene 11 ne la itusi celë, la kepin matre Iehova a kuca tune lai, memine la kepin matre hnei Nyidrëti hna pane nue la itre macatre ka nyimutre göi troa sei qen la jole cili. Ngo ame enehila, loi e tro sa mekune hnyawa la ewekë celë: Ka loi kö la hna kuca hnei Adamu me Eva ene la troa jelenyipici Satana, ngacama pëkö caa ewekë ka loi hnei angeic hna kuca koi nyidro? Ka meköti kö tro nyidroti a mekune ka hape, ka iakötrë nge atre sili trenga thoi lae Iehova, lo atre hamëne koi nyidroti la itre hnei nyidro hna ajan? Maine nyipunieti ju fe e cili, nemene la hnei epuni hna troa kuca?

10 Ka loi troa mekune hnyawa la itre hnyinge celë pine laka, itre ej a ketri së fe enehila. Nyipici, ijiji epuni troa nyi xölë Iehova matre thue nyine sa koi Satana. Ijije hi tro nyipunie a hane lapa fene la musi Iehova me ixatua matre troa amaman, ka hape, ka sili trenga thoi lae Satana. (Salamo 73:28; Ite Edomë 27:11) Ame la engazon, tre ala xalaithe hi la itre atr, itre hnepe milio hi ngöne la fen asë ka iën troa ujë tune lai. Celë hi ka amejëne the së la ketre hnying ka tru, kola hape, hapeu, ini qa hnine la Tusi Hmitrötre lai kola hape Satana la ka musinëne la fene celë?

DREI LA KA MUSINËN LA FENE CELË?

Hapeu tro kö Satana a hamëne la itre musi asë ne la fen nge thaa ewekë i angeice kö?

Iesu a thipetriji Satana e tupathi nyidrë troa kapa la musi ne la fen qaathei angeic

11 Thaa sihngödre kö koi Iesu ekö laka Satana hi la ka musi hune la fene celë. Jëne la ketre itupath, hnei Satana hna pane amamane koi Iesu la “nöjei baselaia asë e celë fen, memine la lolo ne it’ ej.” Thupene lai hnei Satana hna thingehnaean koi Iesu ka hape: “Tro ni a hamë cilie la nöjei ewekë cili, e tro cilieti a kei a thili koi ni.” (Mataio 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Pane mekune ju së lai. Maine thaa Satana ju la ka musinëne la itre baselaia cili, hapeu, tro kö a ketre itupathi lai koi Iesu? Thaa hnei Iesu kö hna thele troa isenyine la mekune celë, nyine tro hi lai a amamane laka ewekë i Satana la itre baselaia ne fen. Nge maine ju tro hi Iesu a jele thoi Satana, e thaa angeice kö la ka musinëne la itre baselaia cili.

12 Nyipici laka, Iehova la Akötresie ka Pucatin’ asë, Atre Xup la hnengödrai memine la fene hnengödrai ka mingöming. (Hna Amamane 4:11) Ketre, thaa hna cinyihane fe kö hnine la Tusi Hmitrötr ka hape, Iehova Akötresie maine Iesu Keriso pena la ka musinëne la fene celë. Eje hi laka, hnei Iesu hna qeje Satana ka hape, angeice la “tane celë fen.” (Ioane 12:31; 14:30; 16:11) Kola qeje Satana Diabolo fe ka hape, angeic la “haze ne la fen.” (2 Korinito 4:3, 4) Hna cinyihane mina fe hnei Ioane aposetolo göi Satana atre icilekeu, ka hape: “Fene asëjëihë a meköle thene la ate ka ngazo.”—1 Ioane 5:19.

TUNE KAA LA AQANE PAATR LA FENE I SATANA

13 Kola tro la itre macatre, nge kolo pala hi a ngazo catr la fen. Tiqa catre enehila la itre trongene isi, me itre ka kuci politik ka huliwa thoi, me itre hene hmi ka mele thoi, me itre ka ihumuth ka pë hni ne atr. Thatreine kö troa saze la pengöne la fene asë celë. Kola amamane hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, easenyi hë la ijine tro Akötresie a apaatren la fene ka ngazo ngöne la ijine isi Nyidrë e Amagedo. Kola troa nyihnane la fene celë hnene la fene ka hnyipixe ka meköt.—Hna Amamane 16:14-16.

14 Hnei Akötresie hna ië Iesu Keriso troa Atre Musi hune la Baselaia maine musi Nyidrë e koho hnengödrai. Hnene la Tusi Hmitrötre hna ahnithe amë ka hape: “Ke hna hnahone thatraqai shë la nekönat, hna hamë shë la nekö trahmany, nge troa eje hune la lue hnaiape i nyidë la mus ; nge troa ati atesiwa i nyidë…Joxu ne tingeting. Tha tro kö a nyi pune troa kekë la musi me tingetinge i nyidë.” (Isaia 9:6, 7) Hnei Iesu hna inine la itretre drei nyidrë troa thithi thatraqane la musi cili, ka hape: “Jiniati e hlepëti pi la baselaia i enëtilai. Longëtinejë la hanengë i enëtilai e celë fewatin axajanëti e kohoti hnengödrai.” (Mataio 6:10) Tune la hne së hna troa wange thupene ngöne la itusi celë, tro la Baselaia i Akötresieti elanyi a lepe apaatren la itre musi asë ne la fene celë, nge tro ej a nyihnane itre ej. (Daniela 2:44) Thupene lai, tro la Baselaia i Akötresie a eatrongë së kowe la paradraiso e celë fen.

EASENYI CATRE HË LA FENE KA HNYIPIXE!

15 Kola qaja hnyawa koi së hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Tro sha teqene thenge la hnei [Akötresie] hna thinge hnaean, la hnengödrai ka hnyipixe memine la fene hnengödrai ka hnyipixe, nge eje la thina ka meköti e cili.” (2 Peteru 3:13; Isaia 65:17) Ame ngöne la itre xaa ijin kola qaja hnei Tusi Hmitrötr la “fene hnengödrai,” tre, kolo lai a qaja la itre atr ka mel e celë fen. (Genese 11:1) Haawe, ame la “fene hnengödrai ka hnyipixe” ka meköt, tre kolo lai a qaja la itre atr hna kapa hnei Akötresie.

16 Hna thingehnaean hnei Iesu, ka hape, ame ngöne la kola troa xulu la fene ka hnyipixe, tre kola troa kapa hnene la itre atr ka amadrinë Akötresie la ahnahna, ene la “mele ka tha ase palua kö.” (Mareko 10:30) Kola sipon tro sa ce fe la Ioane 3:16 me 17:3, me e la hnei Iesu hna upi së troa kuca matre troa hetrenyi la mele ka thaa ase palua kö. Enehila, tro sa pane ce wange la itre manathith qa hnine la Tusi Hmitrötr, hna troa melën hnene la itre atr ka troa kapa la ahnahna ka mingöming qaathei Akötresie, ene la Paradraiso hna troa acile hmaca e celë fen.

17Troa paatr elanyi la iakötrë, me isi, me ihumuth, me iangazo. “Ame hna patepi la ate ka ngazo…Nge tro la ange ka menyike a hetenyi la nöj.” (Salamo 37:10, 11) Tro ha hetrenyi la tingeting pine laka ‘Akötresie a troa nyipune la ishi uti hë la cane la fene hnengödrai.’ (Salamo 46:9; Isaia 2:4) Thupene lai, “tro la ate ka meköti a mitefifë ; nge tro ha tru la tingetinge uti hë pë hë teu,” kolo lai a hape, tro ha eje la tingeting uti hë epine palua!—Salamo 72:7.

18Tro la itre hlue i Iehova a mele xetietë. Ame ngöne la nöjei drai ne angetre Isaraela ekö a drengethenge Akötresie, ijine angatre fe lai a hane lapa xetietë. (Levitiko 25:18, 19) Drei fe la eloine elany troa madrin me mele xetietë ngöne la Paradraiso.—Isaia 32:18; Mika 4:4.

19Thaa tro hmaca kö a jiinë xen. Hna nyiman hnene la atre cinyihan la Salamo ka hape: “Loi e eje la qite ka nyimute ngöne la nöj, hune la ite wet tro ha nangenange la ite wen’ eje.” (Salamo 72:16) Tro Iehova a amanathithin la itre hlue i Nyidrë ka meköt, nge tro “asë hë wa la fene hnengödrai.”—Salamo 67:6.

Itre atr ne la nöjei nöj a ce mele madrin ngöne la paradraiso

20Troa paradraiso la fen asë. Troa xupe la itre uma ka hnyipixe me ka mingöming, memine la itre hlapa ngöne la itre igötran hna ajifelön hnene la itre atr ka ngazo. (Isaia 65:21-24; Hna Amamane 11:18) Kola tro la itre macatre, nge tro ha nyihnyawane trootro la fene hnengödrai asë, ene pe tro hmaca ha mingöming me ham la ihnadro tune ekö lo hlapa e Edena. Nge tro hë Akötresie a ‘shathe la iwanakoime i Nyidrë, me amejine la ite ewekë ka mele asëjëihë.’—Salamo 145:16.

21Troa tingetinge mina fe la itre atr memine la itre öni. Tro ha ce xeni la itre öni ka ses me itre öni ka mem. Goi thaa tro fe la nekönatr a xouen lo itre öni ka iheji enehila.—Isaia 11:6-9; 65:25.

22Tro ha apaatren la nöjei pengöne meci së. Pine laka Iesu la Atre Musi hune la Baselaia i Akötresie e koho hnengödrai, tro nyidrëti a aloine la meci ne la itre atr e cailo fen, troa sisitria lai ijine cili hune lo nyidrëti ekö e celë fen. (Mataio 9:35; Mareko 1:40-42; Ioane 5:5-9) Haawe, “thaa tro kö a qaja hnene la ate lapan’ eje, ka hape, Ini a mec.”—Isaia 33:24; 35:5, 6.

23Troa amelene hmaca la itre atr hne së hna hnim me aijijë angatr troa hane mele epine palua. Ame asë hi la itre ka mec nge hna lapa mekune hnei Akötresie, tre tro hmaca angatr a mele hmaca. Eje hi, “tro ha mele hmaca la nöjei ka meköt, me ka tha meköti kö.”—Ite Huliwa 24:15; Ioane 5:28, 29.

24 Drei la ketre mele ka loi elany hna troa kapa hnene la itre atr ka iën troa atrepengöi Iehova Akötresie lo Atre Ixupi Ka Tru, me troa hane nyihlue i Nyidrë! Iesu a qaja la Paradraiso ka troa xulu ngöne lo nyidrëti a thingehnaean kowe la atr ka ngazo ka meci ezi Nyidrë. Öni nyidrëti koi angeic ka hape: “Tro eö a ce me ini ngöne la paradraiso.” (Luka 23:43) Ka nyipi ewekë catr tro sa thele troa atrepengöi Iesu Keriso hnyawa, pine laka hna jëne nyidrëti la itre manathith hne së hna troa kapa.

NEMENE LA HNA ININ HNEI TUSI HMITRÖTR

  • Troa eatrën elanyi la mekuna i Akötresie, ene la troa acile hmaca la paradraiso e celë fen.—Isaia 45:18; 55:11.
  • Satana a musinën enehila la fene celë.—Ioane 12:31; 1 Ioane 5:19.
  • Ame ngöne la fene ka hnyipixe ka calemi hë, tro Akötresieti a hamën la itre manathith ka nyimutre kowe la itre atr.—Salamo 37:10, 11, 29.

Itre hnying thatraqane la ini tus

1. Nemene la aja i Akötresie kowe la fen?

2. (a) Easë a atre tune kaa laka tro kö a eatr la aja i Akötresie göne la fen? (b) Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la itre atr ka troa mele epine palua?

3. Nemene la pengöne la itre ewekë ka traqa koi së enehila e celë fen, nge nemene la itre mekun hna afetran hnene lai?

4, 5. (a) Drei la ka ithanata koi Eva jëne la ketre un? (b) Troa atrekënö tune kaa la ketre atr ngo ka thiina ka loi me nyipici pe angeic ekö?

6. Hna tune kaa matre Satana nge Diabolo pi lo ketre nekö i Akötresie, ene lo ketre ua ka catr?

7. (a) Pine nemen matre meci pi Adamu me Eva? (b) Pine nemen matre kola qatre trootro me mec la itre matra i Adamu?

8, 9. (a) Nemene la trenga thoi hna sil hnei Satana? (b) Pine nemen matre thaa canga apaatrene ju kö Akötresieti la itre ka icilekeu?

10. Tune kaa la aqane tro epuni a nyi xölë Iehova matre sa koi Satana?

11, 12. (a) Tune kaa la aqane amamane hnene la ketre itupathi ka traqa koi Iesu, laka, Satana la ka musinën la fene celë? (b) Nemene fe la ka anyipicine ka hape, Satana la ka musinën la fene celë?

13. Pine nemen matre nyipi ewekë troa hetrenyi la ketre fen ka hnyipixe?

14. Drei la hnei Akötresie hna iën matre troa Atre Musi hune la Baselaia i Nyidrë, nge tune kaa la aqane thingehnaeane lai?

15. Nemene la “fene hnengödrai ka hnyipixe”?

16. Nemene la ahnahna ka tru alameken hna troa kapa hnene la itre atr ka amadrinë Akötresie, nge nemene la nyine tro sa kuca matre tro fe së a hane kapa la ahnahna cili?

17, 18. Nemene la ka aijijë së troa qaja ka hape tro ha hetre tingeting me lapa xetietë elanyi e cailo fen?

19. Easë a atre tune kaa, ka hape, troa mana la xen ngöne la fene ka hnyipixe i Akötresie?

20. Nemene la ka aijijë së troa qaja hnyawa ka hape, troa paradraiso la fen asë elany?

21. Nemene la ka amamane laka troa tingeting elanyi la itre atr memine la itre öni?

22. Nemene la ka troa traqa kowe la itre meci së?

23. Pine nemen matre kola troa amadrinën la itre hni së hnene la melehmaca?

24. Tune kaa la mekune i nyipunie göne la mel ngöne la paradraiso e celë fen?