Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?

MEKENE TRUELOF

Loi e Troa Amadrinë Akötresie Hnene La Aqane Mele Së

Loi e Troa Amadrinë Akötresie Hnene La Aqane Mele Së

Hna tune kaa matre itre sinee i Akötresieti jë nyipunie?

Kolo fe a hane ketri së tune kaa hnene la pi musi Satana?

Nemene la aqane ujë hna xele ma wang hnei Iehova?

Nemene la aqane tro sa amadrinë Akötresie?

NEMENE pengöne atr hnei nyipunie hna ajan troa enehmun? Maine jë epuni a ajan troa hane nyi sineen la ketre atr ka ceitu me epun, ihmeku la itre aqane mekun, me aja, me ihmeku fe la itre ewekë hna nyipiewekën. Ketre tune mina fe la kola ihul la itre thiina ka lolo i angeic, tune la troa nyipici me troa hni ka menyik.

2 Hnei Iehova pala hi hna iën la itre xaa atr nyine enehmu i Nyidrë. Hanawang la ketre ceitun, hnei Iehova hna hë Aberahama ka hape, enehmu i Nyidrë. (Isaia 41:8; Iakobo 2:23) Akötresieti a qeje Davita ka hape, ketre “atr ka tune la hning,” pine laka, ka ihmeku hnyawa Davita memine la pengöne atr hna hnim hnei Iehova. (Ite Huliwa 13:22) Nge hnei Iehova mina fe hna goeë perofeta Daniela ceitune me ketre atr hnei Nyidrë hna “hanyin.”—Daniela 9:23.

3 Pine nemen matre Iehova a xomi Aberahama me Davita me Daniela ceitune me itre enehmu i Nyidrë? Hnei Nyidrëti hna qaja koi Aberahama ka hape: “Qa ngöne la hnei ’ö hna dengethenge la tenge ewekëng.” (Genese 22:18) Haawe, Iehova a easenyine la itre atr ka kuca cememin la hni ka ipië, la itre hnei Nyidrëti hna amekötin. Öni Nyidrëti koi angetre Isaraela ka hape: “Denge ju nyipunie la aqane ewekëng, nge tro ni a Akötesi nyipunie, nge tro nyipunie a nöjeng.” (Ieremia 7:23) Maine tro nyipunie a drengethenge Iehova, ijije hi tro fe nyipunieti a hane enehmu i Nyidrë!

IEHOVA A HAMË TRENGE CATR KOWE LA ITRE ENEHMU I NYIDRË

4 Pane mekune ju la itre manathith hna kapa qa ngöne la hna treme sinee me Akötresie. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, Iehova a thele la itre ijine troa “xomexatuane la ite ka meköti hni koi nyidë.” (2 Aqane Lapa Ite Joxu 16:9) Tune kaa la aqane tro Iehova a amamane la trenge catre i Nyidrë jëne itre hnei epuni hna troa kuca? Hna qaja ngöne Salamo 32:8 la ketre aqane, kola hape: “Tro ni [Iehova] a ini ’ö me köjane koi ’ö la jëne qâ i ’ö troa trongën ; tro ni a haji ’ö me alamekë eö.”

5 Keukawahnin, la aqane ithupë i Iehova! Nyidrëti a tro xome trongë nyipunie ngöne la itre mekune i nyipunie, me thupëne la aqane tro nyipunieti a trongëne itre ej. Akötresieti a ajan troa xatua epuni troa cile kowe la itre jol memine la itre itupath. (Salamo 55:22) Haawe, maine tro nyipunie a nyihlue i Iehova cememine la hni ka pexej, tro fe hë a hetrenyi thei nyipunie la mejiune matre qaja jë tune la atre cinyihan la tusi Salamo, kola hape: “Hnenge pala hi hna ami Iehova qëmekeng ; tha tro kö ni a uk, ke, nyidëti hë ngöne la götrane macang.” (Salamo 16:8; 63:8) Nyipici, Iehova a xatua epuni troa mele thenge la itre ewekë ka amadrinë Nyidrë. Ngo atre hë epuni lo ka hape, hetrenyi la ketre ithupëjia me Akötresie ka ajan troa ananyi nyipunieti qaathei Nyidrë.

EWEKË HNA ISENYIN HNEI SATANA

6 Hna qejepengön hnene la Mekene 11 ne la itusi celë la aqane isenyine Satana, matre nyi engazon la musi cile i Akötresie. Hnei Satana hna sili trenga thoi Akötresie, kola pi amaman ka hape, thaa ka meköti kö la hnei Nyidrë hna kuca, ke thaa hna nue Adamu kö me Eva tro nyidro a isa iën la loi memine la ngazo. Thupene la hnei Adamu me Eva hna ena la wathebo, tiqa ha la ihnadro hnene la itre matra i nyidro. Ene pe Satana a isenyine ju la aliene hni ne la itre atr asë. Öni angeic ka hape, “Thaa kolo kö a nyihlue i Akötresie hnene la itre atr cememine la ihnim. Pane nue ni pi, nge tro ni a kuca matre tro asë hi a icilekeu me Akötresie la itre atr.” Kola amamane hnene la ewekë ka traqa kowe la ketre trahmany, Iobu la ëjen, laka celë hnyawa hi la aqane mekune i Satana. Drei lae Iobu, nge tune kaa la aqane traqa la itupathi Satana koi nyidrë?

7 Hnei Iobu hna mele ekö, traqa ha koi 3 600 lao macatre enehila. Angeice la ketre trahmanyi ka lolo thiinan, matre öni Iehova jë hi: “Pëkö ate ka cei tune me angeic’ e celë fen, ate ka nyipi loi thina me meköt, nge ate qoue Akötesie, me iananyi memine la ngazo.” (Iobu 1:8) Hnei Iobu hna amadrinë Akötresie.

8 Hnei Satana hna qeje engazon la aliene la hni Iobu, ene la kepin matre angeic a nyihlue i Akötresie. Hnei Diabolo hna qaja koi Iehova ka hape: “Hape u, tha hnei cilieti hna ekö hage xöteithi angeic, me xöteithe la hnalapa i angeic, me xöteithe la nöjei ewekë i angeic’ asë ? nge hnei cilieti hna amanathithine la huliwa i angeic, me amamane la ite si angeice ngöne la nöj. Ngo loi pe xejëjë enehila la ime i cilie, me lepe la nöjei ewekë asë i angeic, nge tro angeic’ a jele ngazo cilie xajawa i cilie.”—Iobu 1:10, 11.

9 Hnei Satana mina fe hna qaja ka hape, Iobu a nyihlue i Akötresie, pine la itre loi hnei angeic hna kapa qaathei Nyidrë. Hnei Diabolo mina fe hna qaja ka hape, maine troa tupathi Iobu, canga saqe hi angeic troa nue Akötresie. Nemene la hnei Iehova hna kuca matre troa sa la itre mekune i Satana? Pine laka aliene la hni Iobu la hna nyi engazon, haawe, Iehova a nue Satana pi troa tupathi Iobu. Jëne tro hi Iobu lai a amamane ka hape, angeice a hnimi Akötresie, maine pë pena kö ihnimi angeic koi Nyidrë.

HNA TUPATHI IOBU

10 Nyimu aqane tupathi Iobu hnei Satana. Hna atrekënö la itre xaa öni Iobu, nge ame itre xan, tre, hna humuthe itre ej. Nge ala nyimu la itre hlue i nyidrë hna humuth. Celë hi ketre itupathi ka tru koi Iobu, ene la itre ejolen göi mani. Thupene lai, hna humuthe la treen lao nekö i Iobu hnene la ketre enyi ka tru. Ngacama kola traqa itronyi lai itre ewekë ka ngazo, “thaa thina ka ngazo kö Iobu ngöne la nöjei ewekë asë cili, nge tha hna jele menu Akötesie hnei angeic.”—Iobu 1:22.

Hna amanathithi Iobu ke hnei angeic hna mele nyipici

Hna amanathithi Iobu pine la hnei angeice hna mele nyipici

11 Thaa hnei Satana kö hna nue Iobu. Hnei angeice pe hna mekune ka hape, maine hnei Iobu hna xomihnine la kola paatre la itre ewekë i angeic, me humuthe la itre hlue me itre nekö i angeic, ngo maine tithi angeice hë hnei mec, tro hë Iobu a nuetriji Akötresie. Hnei Iehova hna nue Satana troa lepi Iobu hnene la ketre meci ka ngazo nge hna sisin. Ngo thaa paatre pi kö qaathei Iobu la lapaune i angeic koi Akötresie. Öni angeice pe e qaja ka hape: “Thaa tro kö ni a tije qaja la thinange ka pë ethan !”—Iobu 27:5.

12 Thatre fe kö Iobu ka hape, Satana la qaan la itre jol ka traqa koi angeic. Thatre kö angeic la itre mekun hna isenyin hnei Satana göne la musi cile i Iehova, matre angeic pena ha a xou me mekune ka hape, Akötresie la qaan la itre jole ka traqa koi angeic. (Iobu 6:4; 16:11-14) Ngo catre pala hi la lapaune i angeice koi Iehova. Matre, ame lo hnei Satana hna qaja ka hape, Iobu a nyihlue i Akötresie matre kapa pala hi la itre aja i angeic, tre mama hnyawa ha laka trenga thoi, pine laka eje thei Iobu la lapaun ka catr!

13 Jëne la lapaune i Iobu, hetre nyine tro Iehova a sa hnyawan koi Satana, ka hape, atre pitru angeic. Nyipici, Iobu la ketre nyipi enehmu i Nyidrë, nge hnei Nyidrëti hna nyijune la aqane mele nyipici i angeic.—Iobu 42:12-17.

KOLA HANE KETRI SË MINA FE TUNE KAA

14 Ame la itupathi Satana nyine troa amaman la enyipicine la mele së koi Akötresie, tre thaa thatraqai Iobu hmekuje kö. Hna hane ketri nyipunieti fe. Kola mama hnyawa ngöne Ite Edomë 27:11, ngöne lo Iehova a qaja ka hape: “Neköng, inamacanepi, mate madinejë la hning ; mate hete nyine sa koi angeic’ ate qaja angazo ni.” Itre trenge ewekë la hna cinyihane hë ekö, traqa ha kowe la itre hadredre lao macatre thupene la hna meci hnei Iobu, kola amamane laka Satana pala hi a qaja angazo Akötresie me jelengazone la itre hlue i Nyidrë. Ame ngöne la easë a amadrinë Iehova hnene la aqane mele së, easë hi lai a ixatua troa sa koi Satana me jelethoi angeic, nge easë mina fe a amadrinën la hni i Iehova. Tune kaa fe la mekuna i epun? Hapeu thaa ewekë ka loi kö, ene la troa hane sa me jelethoi Diabolo ngacama hetre itre ewekë nyine troa saze ngöne la mele i nyipunie?

15 Hna qaja hnei Satana ka hape: “Ite ewekë asë hna hetenyi hnene la ate tro angeic’ a hamëne hnane la mele i angeic.” (Iobu 2:4) Ame la kola qaja ka hape, “ate,” ke, Satana hi lai a amamane ka hape, thaa Iobu hmekuje kö la hnei angeic hna troa tupath, ngo itre atr asë. Celë hi ketre mekune lai ka tru. Hnei Satana fe hna hane qeje engazon la aqane mele nyipici i nyipunie koi Akötresie. Aja i Diabolo tro epuni a thaa drengethenge Akötresie me trije la aqane ujë ka meköt ngöne la kola traqa la itre jole ka tru koi epun. Tune kaa la aqane thele Satana matre troa eatrëne la aja i angeic?

16 Tune la hna ce wange hë ngöne la Mekene 10, Satana a xome la itre aqane ka isapengön matre troa thapa la itre atr qaathei Akötresie. Ame ngöne la hnapan, tre angeic a isi “kösë liona a ho, kola thele tha i nyën.” (1 Peteru 5:8) Haawe, maine jë troa mama la iajojezi Satana ngöne laka kola icilekeu me epun hnene la itre enehmu, me itre sinee, maine itre xaa atr pena; angatr a sewe epuni troa inine la Tusi Hmitrötr me melëne la itre hnei epuni hna inin.* (Ioane 15:19, 20) Ame la hnaaluen, Satana fe a “sipu ujë nyëne kö nyine angela ka lai.” (2 Korinito 11:14) Satana a xome la itre aqane itupath matre troa amenu nyipunie nge matre tro epuni a mele e tröne la itre hna amekötin hnei Akötresie. Tro fe angeic a ananazijë epun, troa kuca matre tro epuni a mekune ka hape, thaa ijije kö la hnei epuni hna kuca matre troa amadrinë Akötresie. (Ite Edomë 24:10) Maine Satana a tune la “liona ka ho” maine tune pena la “kete angela ne lai,” caasi hi lai itupath: Angeic a qaja ka hape, ame la epuni a qëmeke kowe la itre jol me itre itupath, tro nyipunieti a nuetriji Akötresie. Tro epuni a sa tune kaa kowe la itupath, me amamane ka hape, epuni a mele nyipici koi Akötresie tui Iobu?

LOI E TROA DRENGETHENGE LA ITRE WATHEBO I IEHOVA

17 Ijije hi tro nyipunie a hane jelethoi Satana, e hnei epuni hna amadrinë Akötresie hnene la aqane mele i nyipunie. Kolo lai a hapeu? Kola sa hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Qâ i ’ö troa hni Iehova Akötesi ’ö hnene la hni ’ö ka pexej, me u i ’ö ka pexej, me tenge cate i ’ö ka pexej.” (Deuteronomi 6:5) Hnene laka kola kökötre trootro la ihnimi nyipunie koi Akötresie, tro hë epuni a tiqa hnene la ajane troa kuca la hnei Nyidrëti hna amekötine koi epun. Hna cinyihan hnei Ioane aposetolo ka hape: “Dei lola aja koi Akötesie, laka eësha denge thenge la ite wathebo i nyidë.” Maine tro nyipunieti a hnimi Iehova hnene la hni ka pexej, tro hë a öhne laka “tha hace kö la ite wathebo i nyidë.”—1 Ioane 5:3.

18 Nemene la itre trenge wathebo i Iehova? Ame la itre xan, tre, kola qaja la itre thiina nyine troa trij. Hanawang la ketre ceitun, wange ju la itre mekun hna eköhagen, lo laka ame la taan, tre “Neëne Jë La Itre Hnei Iehova Hna Sisin.” Tro epuni a öhne la itre thiina hnei Tusi Hmitrötr hna wathebon. Ame la hne së hna pane öhn, tre, ene lo itre xaa thiina laka e tro sa wange tre kösë lo thaa ka ngazo menu kö. Ngo thupene jë hi la hna thele hnyawa la alien itre ej ngöne la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr, mama hnyawa pi hi koi nyipunieti la aqane troa melëne itre ej thenge la itre hna amekötin hnei Iehova. Haawe, ketre itupathi ka tru catre lai koi epuni la troa saze la itre hna majemin e thaa ka loi kö. Ngo eje hi laka, maine tro epuni a amadrinë Akötresie hnene la aqane mele i epun, tro hë epuni a hetrenyi la madrin me manathith. (Isaia 48:17, 18) Nge ijije hi tro epuni a eatrën la ewekë cili. Easë a atre tune kaa lai?

NEËNE JË LA ITRE HNEI IEHOVA HNA SISIN

Lue ka sine la ketre gang
Lue atr a iji ka haitre me ufi sixa
Ketre föe ka atrekënö
 • Ihumuth.—Esodo 20:13; 21:22, 23.
 • Kuci ngazo.—Levitiko 20:10, 13, 15, 16; Roma 1:24, 26, 27, 32; 1 Korinito 6:9, 10.
 • Kuci haze.—Deuteronomi 18:9-13; 1 Korinito 10:21, 22; Galatia 5:20, 21.
 • Kuci idrola.—1 Korinito 10:14.
 • Iji menu la kahaitr.—1 Korinito 5:11.
 • Atrekënö.—Levitiko 6:2, 4; Efeso 4:28.
 • Thoi.—Ite Edomë 6:16, 19; Kolose 3:9; Hna Amamane 22:15.
 • Meciun.—1 Korinito 5:11.
 • Iakötrë.—Salamo 11:5; Ite Edomë 22:24, 25; Malaki 2:16; Galatia 5:20, 21.
 • Ixöjetrij.—Levitiko 19:16; Efeso 5:4; Kolose 3:8.
 • Öni madra.—Genese 9:4; Ite Huliwa 15:20, 28, 29.
 • Ka xele ma kuci hnëqa hnine la fami.—1 Timoteo 5:8.
 • Ka sin la itre isi maine kuci politik.—Isaia 2:4; Ioane 6:15; 17:16.
 • Ka ufi sixa maine kuci dorog.—Mareko 15:23; 2 Korinito 7:1.

19 Thaa hnei Iehova kö hna upi së troa kuca la ketre ewekë hne së hna thatreine troa kuca. (Deuteronomi 30:11-14) Atre kö Nyidrë la itre hne së hna atreine troa kuca, memine la itre ifego së. (Salamo 103:14) Ketre, Iehova a hamë së la trenge catr matre troa drengethenge Nyidrë. Hna cinyihan hnei Paulo aposetolo ka hape: “Nyipici Akötesie, ate tha nue nyipunie kowe la itupathi hune la hnei nyipunie hna atein ; ngo loi pe tro nyidëti a nyi jëne köte e kola tupath, mate ateine nyipunie xomi hnin.” (1 Korinito 10:13) Iehova a xatua epuni troa xomihni ahoeany, ene pe Nyidrëti a hamën la “men, ngo tha qa the [së] kö.” (2 Korinito 4:7) Thupene la hnei Paulo hna xomihnine la itre itupathi ka nyimutre, öni nyidrëti ka hape: “Ateine ni troa kuca la nöjei ewekë asëjëihë hnei nyidëti ate aegöcatenyi ni.”—Filipi 4:13.

LOI E TROA EËN LA ITRE THIINA I AKÖTRESIE

20 Eje hi laka, maine easë a ajan troa amadrinë Iehova, hetrenyi kö la ketre ewekë ka sisitria hune la itre ewekë hna sisin nyine troa thipetrij. Nyipi ewekë tro fe nyipunie a epe kowe la itre hnei Nyidrëti hna hnim. (Roma 12:9) Hapeu, thaa pi sinee i epuni kö la itre atr ka ce thawa me epun la mekune ka ceitu, me aja ka ceitu me ce nyipiewekën la ewekë ka ceitu? Ceitune hi me Iehova. Haawe, inine jë troa ajane la itre ewekë hna ajan hnei Iehova. Hna qejepengöne itre eje ngöne Salamo 15:1-5, kola qaja la itre atr hnei Akötresieti hna kapa matre itre sinee i Nyidrë. Kola thele troa cia thene la itre sinee i Akötresie la hna hëne hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “ite wene la ua.” Ame la itre thiina celë, tre ene la “ihnim, me madrin, me tingeting, me xomihni ahoeany, me metrötr, me thina ka loi, me [“lapaun,” MN ], me thina ka menyik, me xomehnöth.”—Galatia 5:22, 23.

21 Maine tro pala hi sa e me inine la Tusi Hmitrötr, tro ha xatua së troa eëne la itre thiina hna ajan hnei Akötresie. Nge maine tro epuni a inin la hnei Akötresie hna thele thei epun, tro ha xatua epuni troa caa jëne la itre mekune i epuni me Akötresie. (Isaia 30:20, 21) Maine tro epuni a acatren la ihnimi epuni koi Iehova, tro ha kökötre hnyawa la ajane i epun troa amadrinë Akötresie hnene la aqane mele i epun.

22 Hetre nyine troa kuca nge loi e troa hetre trenge catr matre troa amadrinë Iehova. Kola aceitunën hnei Tusi Hmitrötr la easë a saze la mele së memine la easë a saze la atr hnapan, ene la thiina hnapan, nge kola xetrëne pena la atr ka hnyipixe. (Kolose 3:9, 10) Ngo hnene la atre cinyihan la Salamo hna qaja göne la itre hna amekötin hnei Iehova ka hape: “Nge atraqate la june trongen’ it’ ej.” (Salamo 19:11) Tro mina fe nyipunieti a hane öhne laka, hetre thangane ka loi e troa mele thenge la aja i Akötresie. Maine tro nyipunieti a huliwa tune lai, tro hë epuni a sa lo itre hnyinge i Satana, me amadrinëne la hni i Iehova!

NEMENE LA HNA ININ HNEI TUSI HMITRÖTR

 • Ijije hi tro epuni a enehmu i Akötresie, e hnei epuni hna drengethenge Nyidrë.—Iakobo 2:23.
 • Hnei Satana hna tupath la aqane mele nyipicine la itre atr asë.—Iobu 1:8, 10, 11; 2:4; Ite Edomë 27:11.
 • Loi e tro sa trije la itre ewekë hna sisin hnei Akötresie.—1 Korinito 6:9, 10.
 • Ijije hi tro sa amadrinë Iehova hnene la hna sisine la itre hnei Nyidrë hna sisin, me ajan la itre hnei Nyidrëti hna ajan.—Roma 12:9.

*  Thaa kolo kö a qaja ka hape, ame la itre ka icilekeu me epun, tre angatr fene la ihnatrapaime i Satana. Angeice lo haze ne la fene celë, nge kola meköle la fene hnengödrai asë hune la ihnatrapaime i angeic. (2 Korinito 4:4; 1 Ioane 5:19) Haawe, thaa tro kö nyipunie a sesëkötre la kola xele ma wang hnene la itre atr, la tro epuni a mele thenge la aja i Akötresie, nge kola icilekeu fe me epuni hnene la itre xan.


Itre hnying thatraqane la ini tus

1, 2. Hamëne jë la ëjen la itre atr, tulu ne pi enehmu i Iehova.

3. Pine nemen matre Iehova a iën la itre xaa atr matre tro angatr a hane itre enehmu i Nyidrë?

4, 5. Tune kaa la aqane mama ngöne la nöje i Iehova la trenge catre i Nyidrë?

6. Nemene la aqane jelengazon Satana la itre atr?

7, 8. (a) Nemene la isa pengöi Iobu memine la itre atr ne la hneijine i angeic? (b) Nemene la aqane qeje engazon Satana la aliene hni Iobu?

9. Tune kaa la aqane sa Iehova la itre hnyinge i Satana, nge pine nemen?

10. Nemene la itre itupathi ka traqa koi Iobu, nge tune kaa la aqane ujë i angeic?

11. (a) Nemene la hnaaluene aqane jelengazo Iobu hnei Satana, nge tune kaa la aqane sa i Iehova? (b) Tune kaa la aqane ujë i Iobu ngöne la kola lepi angeic hnene la ketre meci ka akötre catr?

12. Tune kaa la aqane jele thoi Diabolo hnene la aqane ujë i Iobu?

13. Nemene hë la ewekë ka traqa qa ngöne la hnei Iobu hna mele nyipici koi Akötresie?

14, 15. Pine nemen matre easë a qaja ka hape, ame la itupathi Satana tre, thaa koi Iobu hmekuje kö ngo kowe asë hi la itre atr?

16. (a) Nemene la itre aqane ananyine Satana la itre atr qaathei Akötresie? (b) Tune kaa la aqane xome itre eje hnei Satana matre troa tupathi epun?

17. Nemene la nyipi kepin matre loi e troa drengethenge la itre trenge wathebo i Iehova?

18, 19. (a) Nemene la itre xaa hna amekötine hnei Iehova? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen.) (b) Easë a atre tune kaa ka hape, thaa Akötresieti kö a upi së troa kuca la hne së hna thatreine troa kuca?

20. Nemene la itre thiina i Akötresie nyine tro sa aciane the së, nge pine nemen matre ka nyipi ewekë catre itre ej?

21. Nemene la ka xatua epun troa eën la itre thiina i Akötresie?

22. Nemene la nyine tro epuni a kuca matre troa amadrinë Iehova?