Nemene la alien la hna hape troa hnimi Akötresie?

Nemen la aqane tro sa lapa qale kowe la ihnimi Akötresie?

Tune kaa la aqane tro Iehova a nyijune kowe la itre atr ka lapa qale kowe la ihnimi Nyidrë?

PANE mekune ju lo epuni a tro nge kola ngazo drai. Miti hë la drai. Nge kola nyiqaane samek, me ulili la iume hedreng, thupene lai kolo fe hë a hlupi la imani. Hane hi lai epuni a canga nyinyape thele hnë zae. Traqa ha epuni ezine la gojeny, nge öhne ju hi epuni la ketre hnë zae. Ketre hna zae ka loi, thaa ka xöla kö, nge pëkö ejolen e troa lö e hnin. Ma drei jë kö lai epuni a madrin atraqatr kowe la göhnë ka lolo celë!

Kola thele hnene la trahmanyi la ketre hnë troa zaene la wene

Hane kö nyipunie xomi Iehova nyine hnapo i nyipunie ngöne la itre ijine ngazo drai celë?

2 Easë a mele enehila ngöne la itre ijine ka gomegom. Kolo pala hi a ngazo trootro la itre ewekë ka traqa koi së enehila. Ngo hetrenyi la ketre hnë zae ka lolo catr, hnapo ka troa thupë së qa ngöne la itre iakötrë. Nemene la hnapo cili? Drei la hnei Tusi Hmitrötr hna inin, kola hape: “Tro ni a ulatine koi Iehova, Cilieti la hniteng, me hnapong, me Akötesingö ; ini a lapaune kow.”—Salamo 91:2.

3 Pane mekune ju së! Iehova la Atre Xup me Atre Musinën la hnengödrai memine la fen, Nyidrëti la hnapo së. Nyidrëti la ka ijij troa thupë së, pine laka, pëkö ka trene men tui Nyidrë, nge ketre pëkö ewekë ka atrein troa thepe së e ce easë me Nyidrë. Ngacama troa akötrë së, ijije hi tro Iehova a apaatren la itre thangane ka ngazo ne la nöjei akötre së. Tune kaa la aqane tro sa xomi Iehova matre tro Nyidrëti a hnapo së? Nyipi ewekë tro sa mejiune koi Nyidrë. Ketre, kola ithuecatre koi së hnene la Wesi Ula i Akötresie ka hape: “Thupë nyipunieti ju kö ngöne la ihnimi Akötesie.” (Iuda 21) Nyipici, nyipi ewekë tro sa lapa zae fene la ihnimi ne la Tretretro së e koho hnengödrai, ene la troa catre mele la ihnim ngöne la aqane imelekeu së me Nyidrë. Haawe, ijije troa xecie hnyawa koi së laka, Nyidrëti la hnapo së. Ngo tune kaa la aqane tro sa eköth la ihnimi cili?

LOI E TRO SA ATREHMEKUN ME MELE THENGE LA IHNIMI AKÖTRESIE

4 Maine easë a ajan troa zae fene la ihnimi Akötresie, nyipi ewekë tro sa trotrohnine la aqane amamane Iehova la ihnimi Nyidrëti koi së. Mekune ju la itre xaa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr hnei epuni hna atre jëne la ixatua ne la itusi celë. Pine laka Iehova hi la Atre Ixup, haawe, hnei Nyidrëti hna hamë së la ihnadro ceitune me ketre hnalapa ka mingöming. Hnei Nyidrëti hna nyialiene ej hnei xen me nyine ij, me itre wene ne la dro, me itre öni ka mingöming nge hna hain, me itre ewekë ka lolo ka traqa ngöne la nöjei drai. Pine laka, Nyidrëti la Atrekë ewekën la Tusi Hmitrötr, haawe, hnei Akötresie hna qaja amamane koi së la ëje i Nyidrë memine la itre thiina i Nyidrë ka lolo. Ketre, kola amamane hnene la Wesi Ula i Nyidrë ka hape, hnei Nyidë hna upe la sipu Nekö i Nyidrëti hnei Nyidrëti hna hnim kowe la fen, me nue Iesu troa akötre me meci thatraqa së. (Ioane 3:16) Nge nemene la enyipiewekëne la ahnahna celë koi së? Eje a hamën koi së la mejiun göne la itre drai ka mingöming elany.

5 Ame la mejiune së kowe la itre drai elany, tre hna nyitrepene fe hnene la ketre ewekë hna kuca hnei Akötresie. Hnei Iehova hna acil la musi Nyidrë e koho hnengödrai, ene la baselaia ne la Mesia. Easenyi hë matre apaatrene pi ej la nöjei akötre asë, nge jëne ej tro fe hë a aparadraison la fen. Pane mekune ju së! Ijije hi tro sa mele e celë ngöne la tingeting memine la madrine ka epine palua. (Salamo 37:29) Qëmekene troa traqa la ijine cili, hnei Akötresie hna eatrongë së me amamane la aqane tro sa atreine mele hnyawa enehila. Hnei Nyidrëti fe hna nyi ahnahnane koi së la thith, nyine nyi gojenyi së tro sa hane ithanata me Nyidrë. Celë hi itre xaa hnepe aqane hnime Iehova la nöjei atr asë, me easë fe isa ala caas.

6 Hanawang la hnying ka sisitria nyine tro epuni a hane waipengöne hnyawa: Nemene la aqane tro ni a mele thenge la ihnimi Iehova? Nyimutre la angetre qaja ka hape, “Ketre ka loi la tro fe ni a hane amamane la ihniming koi Iehova.” Hapeu eje fe thei epuni la mekune cili? Hnei Iesu hna qaja ka hape, celë hi la pane wathebo la ka tru hune asë la nöjei wathebo, lo hna hape: “Tro eö a aja Joxu Akötesi ’ö hnene la hni ’ö ka pexej, me u i ’ö ka pexej, me mekune i ’ö ka pexej.” (Mataio 22:37) Maine jë nyimu kepin matre epuni a hnimi Iehova Akötresie. Ngo hapeu, ijije hi tro la itre ewekë cili a nyi aliene hni epuni matre tro epuni a hnimi Iehova hnene la hni, me u, me mekune ka pexej?

Itine wene pom

7 Tune la hna qejepengön hnine la Tusi Hmitrötr, ame la ihnimi koi Iehova, tre thaa ketre thiina menu kö. Maine nyipici laka, ka sisitria catr troa hetrenyi la ihnimi së koi Iehova, ngo thaa tro hmekuje kö a eje ju hi lai. Sisitria catr la itine feja ngöne elanyi la kola troa wa wene la isinöe. Maine aja i epun la ketre wene sinöe, nge tro pi hi la ketre atr a hamën la ketre itine koi epun, tro kö epuni a madrin? Ohea! Ceitune hi lai memine la thiina ene la ihnimi koi Iehova, laka, eje petre hi lai a nyiqaan. Kola inin hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Dei lola aja koi Akötesie, laka eësha denge thenge la ite wathebo i nyidë ; nge tha hace kö la ite wathebo i nyidë.” (1 Ioane 5:3) Troa nyipici la ihnimi së koi Akötresie, e ka wa wene ka loi. Troa mama lai jëne la itre huliwa hna kuca.—Mataio 7:16-20.

8 Easë a amamane la ihnimi së koi Akötresie, ngöne la easë a xötrethenge la itre trenge wathebo i Nyidrë me trongëne la itre trepene meköti Nyidrë. Thaa ka jole menu kö e troa kuca lai. Thaa ka hace kö la itre trenge wathebo i Iehova, itre eje pe a xatua së troa hetrenyi la mele ka loi, me madrin, me manathith. (Isaia 48:17, 18) Maine tro sa mele thenge la itre hna amekötin hnei Iehova, easë hi lai a amamane kowe la Tretretro së e koho hnengödrai ka hape, easë a wangatrun asë la itre hnei Nyidrëti hna kuca koi së. Ngo ame la engazon tre, co catr enehila ngöne la fen la itre atr ka hane wangatrun la itre ewekë cili. Thaa ajane kö së troa hane nonony, tune la itre xaa atr ka mele ekö ngöne lo ijine Iesu e celë fen. Hnei Iesu hna aloine la meci ne la treen lao lepera, ngo caasi hi la ka bëeke hmaca troa olene koi nyidrë. (Luka 17:12-17) Nyipici laka, ame la aja së tre ene la tro sa tune lai ala caasi ka hetrenyi ngöne la hni angeice la hni ne ole, ngo thaa tro kö a tune lo lai ala naen, ene lo itre ka nonony!

9 Haawe, nemene la itre trenge wathebo i Iehova nyine tro sa trongën? Hne së hna ithanatane hë la itre xan hnine la itusi celë, ngo tro hmaca pe së a amexeje la itre xan. Maine tro sa xötrethenge la itre trenge wathebo i Akötresie, tro ha xatua së troa lapa qale catr kowe la ihnimi Nyidrë.

LOI E TRO SA EASENYI CATR KOI IEHOVA

10 Ame la troa inin la pengö i Iehova, celë hi ketre jëne ka sisitria lai troa easenyi catre koi Nyidrë. Ketre hna majemine lai ka loi nyine tro pala hi a kuca. Maine epuni a hlenge e jidr nge kola catrehnin la hnötr, hapeu, tro kö epuni a nue troa lapa kötre la eë uti hë la tro ej a pi hnyawa? Ohea. Tro pe epuni a ipicon la eë me nyi eene ej, matre tro pala hi ej a palulu me idreuth. Loi e tro mina fe a ipicon la eë e ajane epuni tro ej a mel! Tune la sinöe a nyi eene la eë, haawe, tro mina fe a tru la ihnimi epuni koi Iehova e hnei epuni hna “ate Akötesie.”—Ite Edomë 2:1-5.

Tune la eë, nyipi ewekë troa hetre eene pala hi la ihnimi epuni koi Iehova, matre tro pala hi ej a kökötr

Ketre trahmanyi a hleng

11 Ame lo aja i Iesu, tre, tro pala hi la itretre drei nyidrë a thupën matre troa kökötr me keukawa la ihnimi angatr, koi Iehova me kowe la Wesi Ula ne nyipici. Thupene la hna amele nyidrëti hmaca, hnei Iesu hna inine la itre hna perofetane kowe la luetre drei nyidrë, ene lo itre hna cinyihan qene Heberu ka eatre koi nyidrë. Nemene hë la thangan? Öni nyidro ka hape: “Tha së kö la lue wenethëhmi sho, ngöne la hnei nyidëti hna ithanata me nyisho e kuhu gojeny, me shenge koi nyisho la ite hna cinyihan?”—Luka 24:32.

12 Ame ngöne la epuni a xötrei atre la hnei Tusi Hmitrötr hna inin, hane kö epuni wanga atrehmekun laka kolo ha nyiqaane kökötr e kuhu itre hni epuni la madrin, memine la ajan troa catre huliwa, memine la ihnimi koi Akötresie kösë eë ka palulu? Eje hi, thaa hna lueluëne kö hne së la thangane cili. Nge ala nyimu la angetre öhne la thangane ka loi cili, ngöne la mele i angatr. Ngo ame la ka jol, tre ene la troa ahutin la ihnimi cili me akökötren ej. Thaa ajane kö së troa xötrethenge la aqane mele ne la fene enehila. Hnei Iesu hna ahnithe ka hape: “Tro ha nanazije la ihnimi ne la ka ala nyimu.” (Mataio 24:12) Tune kaa la aqane tro epuni a thupën matre thaa tro kö a nanazije la ihnimi nyipunie koi Iehova me kowe la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr?

13 The nue kö la atrehmekune i Iehova me Iesu Keriso. (Ioane 17:3) Sine thele jë, me wai pengöne hnyawa la mekun hnei epuni hna inin hnine la Wesi Ula i Akötresie, me isa thele ka hape: ‘Nemene la ini hnenge hna kapa ka amamane hnyawa la pengö i Iehova Akötresie qa ngöne la mekune celë? Nemene la ketre kepin ka tru ka upi ni troa hnimi Nyidrë hnene la hning me mekuneng, me unge ka pexej?’ (1 Timoteo 4:15) Tro la ihnimi epuni koi Iehova a palulu kösë eë e kuhu itre hni epun, e hnei epuni hna sine thel la Tusi Hmitrötr.

14 Ame la ketre aqane troa acatrene hnyawa la ihnimi Iehova ngöne la itre hni së, tre ene la troa thithi pala hi. (1 Thesalonika 5:17) Ame ngöne la Mekene 17 ne la itusi celë, hne së hna inine laka ame la thithi tre, ahnahna i Iehova ka sisitria catr. Kola kökötre la aqane imelekeu ne la itre atr qa ngöne laka, hnei angatre pala hi hna ithanata matre ce thewe mekun; ceitune hi lai memine la aqane imelekeu së me Iehova, laka, troa akeukawanyi së nge tro sa cile hut, e hne së pala hi hna thithi koi Nyidrë. Nyipi ewekë catr tro sa thupën matre thaa tro kö a gufa la itre thithi së, ene la troa anyimua amexej me e gufan la itre trenge ithanata ne la thith, matre mama pi hi ka hape, thaa qa kö kuhu hni nge ka pëkö nyipi alien. Nyipi ewekë tro sa ithanata koi Iehova ceitune memine la ketre nekönatr a ithanata kowe la keme i angeice hnei angeic hna hnim. Haawe tro së lai a ithanata cememine la metrötr, me fe la itre hni së, nge loi e troa nyipici la itre hne së hna qaja, me mama la itre mekun ka ej e kuhu hni së. (Salamo 62:8) Nyipici, lue götrane ka nyipi ewekë ne la hmi, ene la tro sa isa inin la Tusi Hmitrötr, memine la troa thithi qa kuhu hni së, nge lue eje a xatua së troa lapa fë hnyawa pala hi la ihnimi Akötresie.

LOI E MADRINE NYIPUNIE NGÖNE LA HMI

15 Ame la troa isa inin la Tusi Hmitrötr me tro sa thith, tre celë fe lue ewekë ngöne la hmi hne së isa ala caas hna kuca thatraqa së. Ngo tro së a pane ce wange enehila la ketre götrane ne la hmi nyine tro sa kuca kowe la ka ala nyim: ene la troa qaja kowe la itre xaa atr la itre ini hne së hna mejiune kow. Hapeu, ase hë epuni hane ce thawa memine la itre xan la trenge nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr? Maine eje hi, ketre hnëqa ka lolo catr lai hnei epuni hna kuca ha. (Luka 1:74) Ame ngöne la easë a ce thawa la trenge nyipici hne së hna inin göi Iehova Akötresie, easë hi lai a xome la ketre hnëqa ka sisitria catr hna hamën kowe la nöjei nyipi Keresiano asë, ene la troa cainöjën la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie.—Mataio 24:14; 28:19, 20.

16 Hna wangatrune hnei Paulo aposetolo la huliwa ne cainöj ceitune me ketre ewekë ka sisitria, nge hna hëne fe ka hape, ketre trenga mo. (2 Korinito 4:7) Ame la troa qeje Iehova Akötresie memine la aja i Nyidrë kowe la itre atr, tre celë hi ketre huliwa lai ka sisitria nyine troa kuca hne së. Ketre, easë a huliwane la ketre Maseta ka sisitria, nge pëkö huliwa ka ceitu memine la huliwa cili, laka sisitria catre kö la itre manathithi hna kapa qa ngön. Ame la epuni a xome lai huliwa cili, epuni hi lai a xatuane la itre atr ka hni ka nyipici troa hane easenyi catr kowe la Tretretro së e koho hnengödrai, me troa hane xötrën la gojenyi ne tro kowe la mele ka thaa ase palua kö! Matre nemene pe kö la huliwa ka troa hamën la manathithi ka tru e tröne la huliwa celë? Ketre, kola akökötren la sipu lapaune i epun me acatren la ihnimi epuni koi Nyidrë, hnene laka, epuni a anyipici Iehova memine la Wesi Ula i Nyidrë. Nge Iehova a nyipiewekëne me madrin atraqatr la trenge catre hnei epuni hna kuca thatraqane la huliwa cili. (Heberu 6:10) Maine tro epuni a catre xome pala hi la huliwa cili, tro hë epuni a lapa zae fene la ihnimi Akötresie.—1 Korinito 15:58.

17 Nyipi ewekë troa mekune hmaca laka, ketre huliwa ka sisitria la troa cainöjën la Baselaia. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Cainöjënejë la wesi ula ; nge catejë.” (2 Timoteo 4:2) Pine nemen matre troa catre kuca lai enehila? Kola qaja hnene la Wesi Ula i Akötresie koi së ka hape: “Eashenyi hë la drai ka tru i Iehova, eashenyi hë, nge saqe cate hë.” (Zefania 1:14) Nyipici, saqe hë la ijine tro Iehova a apaatren la fene ka ngazo celë. Nyipi ewekë troa thuemacan la itre atr matre hmeke jë angatr! Nyipi ewekë tro angatr a atre ka hape, enehila hi la ijine troa ië Iehova matre Joxu Cile i angatr. “Tha tro kö a hmit” la pun.—Habakuka 2:3.

18 Iehova a ajan tro sa hmi koi Nyidrë cememine la itre xaa atr, ene la itre nyipi Keresiano. Celë hi kepin matre kola qaja hnene la Wesi Ula i Nyidrë ka hape: “Tro sha imekunekeune mate troa aciane la ihnimi me ite huliwa ka loi ; tha tro kö a tije la icasikeu shë tune la thina i ite xan ; ngo loi pe troa [“ithuecatrekeu,” MN ], nge nue catëne jë e tro nyipunie a goeëne la drai a easenyi hë.” (Heberu 10:24, 25) Ame ngöne la easë a ce traqa itrony memine la itre sine hmi së troa sin la itre icasikeu i Keresiano, celë hi ketre ijine ka lolo easë a ce atrun me hmi kowe la Akötresie hne së hna hnim. Easë fe a akökötren la lapaune i ketre me ketre, nge easë fe a ithuecatrekeu.

19 Ame ngöne la easë a ce hmi memine la itre xaa atr ka nyihlue i Iehova, easë a acatrene fe la itre otrene ihnim me akökötren la aqane imelekeu së e hnine la ekalesia. Haawe, nyipi ewekë tro sa thele la itre thiina ka lolo thene la itre xan, tui Iehova, Nyidrëti a goeën la ewekë ka loi the së. The sasaithe kö la tulu ne aqane troa goeën la ngazo ne la itre trejine me epun. Mekune hnyawa ju laka ka isapengöne asë hi së, isa aqane kökötre së ngöne la götrane la ua, nge itre ka ngazo asë hi së. (Kolose 3:13) Thele jë troa eköthe hnyawa la aqane imelekeu i epun memine la itre atr ka catre hnimi Iehova, nge tro hë epuni a ketre hane kökötre fe ngöne la götrane la ua. Nyipici laka, maine tro sa hmi koi Iehova cememine la itre trejine me easë trahmanyi me föe ngöne la götrane la ua, haawe, tro ha xatua së troa lapa zae hnyawa fene la ihnimi Akötresie. Tune kaa la aqane nyijune Iehova la itre atr ka hmi koi Nyidrë cememine la lapaun, ene pe angatr a lapa qale catr kowe la ihnimi Nyidrë?

LOI E TROA CATRE HNI KOWE LA “NYIPI MEL”

20 Iehova a nyijune hnyawa kowe la itre nyipi hlue i Nyidrë ka mele nyipici, ene la troa hamë angatr la mel. Nemene pengöne mel? Hapeu, nyipici ka hape, itre ka mele fe epuni enehila? Thatreine jë kö tro ketre a qaja ka hape, thaa ka mele kö së, ke itre ka mele asë hi së la. Nga easë asë hi la a mano, me xen, me ij. Nyipici laka, itre ka mele së. Nge ame ngöne la itre xaa ijin ne madrine së, maine jë easë a qaja ka hape, “Hane hi la nyipi mel!” Ngo kola amamane hnei Tusi Hmitrötr laka, pëkö atr enehila ka hetrenyi la nyipi mel.

Kola madrine hnene la ketre hnepe lapa ngöne la paradraiso

Iehova a ajan tro nyipunie a kapa madrin “la nyipi mel.” Tune kaa fe nyipunie, tro kö nyipunieti elanyi a hane melëne ej?

21 Kola upi së hnene la Wesi Ula i Akötresie troa “xölehuje la nyipi mel.” (1 Timoteo 6:19) Kola amamane hnene la itre trenge ewekë celë ka hape, ame “la nyipi mel” tre, ketre ewekë lai hne së hna mejiune troa kapa elany. Nyipici, e pexeje hë së elany, tro hë së a melëne hnyawa la aliene la trenge ewekë cili, pine laka, easë a troa mele thenge lo hnei Akötresieti ekö hna hnëkën koi së ngöne la qaan. Ame la easë elanyi a mele hnine la paradraiso e celë fen, pë hmaca kö caa sine meci së, ngo tro ha tingeting me madrine la mele së, haawe, easë hë a kapa lo lai “nyipi mel,” ene la mele ka thaa ase palua kö. (1 Timoteo 6:12) Hapeu, thaa ketre mejiune kö lai ka lolo catr?

22 Tune kaa la aqane tro sa “xölehuje la nyipi mel”? Caasi hi la hna mekun hnei Paulo, matre nyidrëti a ithuecatr kowe la itre Keresiano troa “kuca la loi” me “mana ngöne la nöjei huliwa ka loi.” (1 Timoteo 6:18) Haawe, kola mama hnyawa laka nyipi ewekë tro sa trongën la nyipici hne së hna kapa qa hnine la Tusi Hmitrötr e ajane së troa hetrenyi la nyipi mel. Ngo hapeu, Paulo kö a qaja ka hape, tro sa kapa “la nyipi mel” e hne së hna kuca la itre huliwa ka loi? Ohea, troa hetrenyi la nyipi mel elany hnene la “ihnimi gufa” qaathei Akötresie. (Roma 5:15) Ngo Iehova a madrin troa amanathithin la itre ka nyihlue i Nyidrë cememine la nyipici. Aja i Nyidrë tro nyipunie a hane melën la “nyipi mel.” Ame la itre ka lapa zae fene la ihnimi Akötresie, ijije hi tro angatr elanyi a mele madrin, me tingeting, me mele epine palua.

23 Loi e tro së a isa hnying ka hape, ‘Eni kö a hmi koi Akötresie tune la aqane amekötine Nyidrë hnine la Tusi Hmitrötr?’ Maine tro sa isa hnying tune lai e nöjei drai, kola mama hnyawa ngöne la mele së laka easë a trongëne la hnei Akötresie hna amekötin, haawe, kolo hi lai a hape easë ngöne la gojenyi ka meköt. Easë a lapaune laka Iehova la hnapo së. Tro Nyidrëti a thupëne la itre nyipi hlue i Nyidrë ngöne la itre ijine holehol ngöne la fene ka ngazo celë. Tro mina fe Iehova a thepe së me eatrongë së kowe la fen ka hnyipixe laka calemi catre hë. Drei jë kö la etrune la madrine së elanyi ngöne la kola traqa la ijine cili! Nge drei jë kö la madrine së laka, hne së hna iëne hnyawa la itre ewekë enehila ngöne la itre drai tixenuë celë! Maine tro nyipunie a iëne hnyawa la itre ewekë cili enehila, tro hë nyipunie a hane melën “la nyipi mel” elany, ene la mel hna ajan hnei Iehova, mele ka troa cile huti epine palua!

NEMENE LA HNA ININ HNEI TUSI HMITRÖTR

  • Easë a amamane la sipu ihnimi së koi Akötresie, ngöne la easë a drengethenge la itre wathebo i Nyidrë me trongëne la itre trepene meköti Nyidrë.—1 Ioane 5:3.
  • Maine tro sa inin la Wesi Ula i Akötresie, me thithi koi Iehova qa kuhu hni ka menyik, me inin la itre xaa atr la pengö i Nyidrë, me thili koi Nyidrë ngöne la itre ijine icasikeu i Keresiano, eje hi lai laka, tro ha xatua së troa lapa qale catr ngöne la ihnimi Akötresie.—Mataio 24:14; 28:19, 20; Ioane 17:3; 1 Thesalonika 5:17; Heberu 10:24, 25.
  • Ame la itre atr ka lapa zae fene la ihnimi Akötresie, tre hetrenyi angatr la mejiun troa kapa madrin elanyi “la nyipi mel.”—1 Timoteo 6:12, 19; Iuda 21.

Itre hnying thatraqane la ini tus

1, 2. Ekaa la hnapo ka lolo ngöne la hneijine së enehila?

3. Tune kaa la aqane tro sa xomi Iehova nyine hnapo së?

4, 5. Nemene la itre xaa hnepe aqane amamane Iehova la ihnimi Nyidrëti koi së?

6. Tune kaa la aqane tro epuni a mele thenge la aqane hnimi epuni hnei Iehova?

7. Hapeue la ihnimi së koi Akötresie, kolo hi a qaja la aliene hni së? Qejepengöne jë.

8, 9. Tune kaa la aqane tro sa amamane la ihnimi së memine la hni ne ole së koi Akötresie?

10. Qaja jë la kepin matre nyipi ewekë troa catre xome la atrehmekun göi Iehova Akötresie.

11. Nemene hë la thangan la ini i Iesu thene la luetre drei nyidrë?

12, 13. (a) Tune kaa la ihnimi ne la itre atr ka ala nyimu enehila, koi Akötresie me kowe la Tusi Hmitrötr? (b) Nemene la aqane tro sa thupën matre thaa tro kö a nanazije la ihnimi së?

14. Tune kaa la aqane troa xatua së hnene la thith matre thaa tro kö a lapa kötr la ihnimi së koi Iehova?

15, 16. Pine nemen matre meköti e tro sa xome la huliwa ne cainöjën la Baselaia ceitune me ketre manathith ka tru me ketre trenga mo?

17. Pine nemen matre ka sisitria la huliwa ne cainöj ne la Keresiano enehila?

18. Pine nemen matre loi e tro sa hmi koi Iehova cememine la itre nyipi Keresiano?

19. Tune kaa la aqane tro sa huliwa matre troa acatren la itre otrene ihnim, e hnine la ekalesia i Keresiano?

20, 21. Nemene la “nyipi mel,” nge pine nemen matre ketre mejiune lai ka lolo catr?

22. Tune kaa la aqane tro epuni a “xölehuje la nyipi mel”?

23. Pine nemen matre nyipi ewekë tro sa lapa qale catr kowe la ihnimi Akötresie?