Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?

Hapeu Celë Hi La Aja i Akötresieti Lai ?

Hapeu Celë Hi La Aja i Akötresieti Lai ?

EASË ju hë a e zonal, me goeë televizio, maine drei ikaho, nyimutre la itre ihumuth, me isi, memine lo iakötrë hna hën ka hape, terrorisme! Pane mekune ju së la itre sipu jole së. Maine jë tro sa hace hnene laka, easë a wezipo maine meci jë pena ha la ketre atr hne së hna hnim. Maine jë caasi hi lai akötre i epun me Iobu, ketre thupëtresij ka lolo; hnei nyidrëti hna qaja ka hape, “öhne hë ni la aköteng.”—Iobu 10:15.

Isa thele jë ka hape:

  • Hapeu, celë kö la hnei Akötresieti la hna ajan koi ni me kowe la itre xaa atr ?
  • Troa xom ekaa la ixatua nyine troa cile kowe la itre jol hnenge hna qëmeke kow ?
  • Hapeu, tro kö së elanyi a öhne la tingeting e celë fen?

Kola hamën hnei Tusi Hmitrötr la itre mekune ka sa hnyawa la itre hnyinge cili.

KOLA ININ HNEI TUSI HMITRÖTR KA HAPE TRO AKÖTRESIE A SAZE LA ITRE EWEKË CELË NGÖNE LA FEN.

Thöthi hmaca ha la qatre trahmany

“Tro nyidëti a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke I angat; nge pa hmaca kö mec, me hace hni, me teij, me aköt.”—Hna Amamane 21:4


Atreine hmaca ha nyenyap lo nekö jajinyi ka genyi caa ekö

“Troa sheshë draië la ka genyi ca tune la aila.”—Isaia 35:6


Goe hmaca ha la trahmany ka timek

“Troa ahlëne la ite lue meke ne la timek.”—Isaia 35:5


Kola madrine la ketre föe, hnene laka mele hmaca ha la ketre sinee hnei eahlo hna hnim

“Tro la nöjei ate ngöne la ite hua [nyine amekunën, MN]a … tropi.”—Ioane 5:28, 29


Egöcatre hmaca ha la nekönatre trahmany hna tithe hnei meci ekö

“Tha tro kö a qaja hnene la ate lapan’ eje, ka hape, Ini a mec.”—Isaia 33:24


Ketre hlapa qitr

“Loi e eje la qite ka nyimute ngöne la nöj.”—Salamo 72:16


MANATHITH HNA KAPA QA NGÖNE LA ITRE INI NE LA TUSI HMITRÖTR

Lue trahmanyi a ini Tusi Hmitrötr

The canga thipetrije kö la itre hna qaja, me mekune ka hape, itre ewekë lai hna thatreine kö troa eatrën. Hnei Akötresieti hna thingehnaean laka, tro Nyidrëti a eatrëne asë la itre ewekë cili, nge Tusi Hmitrötr a qaja la aqane tro Nyidrëti a kuca.

Ngo thaa Tusi Hmitrötre hmekuje kö a qejepengöne la itre ewekë cili. Eje fe a hamën la jëne tro së a hane kapa la itre manathith enehila. Pane mekune ju la itre akötr me itre jole së. Maine jë itre ejolene göi mani, maine itre jol e hnine la fami, itre sine mec, maine meci ne la ketre sinee së. Ijije hi tro Tusi Hmitrötr a xatua së troa cile kowe la itre jol enehila, nge tro ej a hamën la keukawa koi së qa ngöne laka, ej a troa sa la itre hnyinge celë:

  • Pine nemen matre easë a akötr?
  • Tune kaa la aqane tro sa cile kowe la itre ejolen la mel?
  • Tune kaa la aqane tro sa kuca matre troa madrine la hnepe lapa së?
  • Nemene la ka traqa koi së ngöne la easë a mec?
  • Ijije kö tro sa hane iöhnyi hmaca memine la itre sinee së ka meci hë?
  • Tune kaa la aqane xecie koi së laka tro Akötresieti a eatrëne asë elanyi la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean?

Qa ngöne laka epuni a e la itusi celë, kolo hi lai a amamane laka, aja i epuni troa atrepengöne la itre ini hna hamën hnei Tusi Hmitrötr. Tro la itusi celë a xatua epun. Eje ngöne la itre paragaraf la itre mekune ka sa la itre hnying hna cinyihan e kuhu fen. Nyimutre la itre atr itre milio la etrun, ka madrin troa ce ithanatan la itre hnyinge cili ngöne la angatr a porotrikë Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipicine i Iehova. Eahuni a mejiune laka tro fe nyipunieti a hane tui angatr. Epi kapa hnei nyipunieti la itre mangathith qaathei Akötresie, nge epuni a hain me madrine la nyipi ini hna hamën hnei Tusi Hmitrötr!

THELE JË TROA ATRE LA TUSI HMITRÖTRE I EPUN

Ketre Tusi Hmitrötr

Kola qatreng hnene la Tusi Hmitrötr la 66 lao tus. Hna thawa nyimutren, matre troa eköth la itre mekene me itre xötr; ketre, matre hmaloi troa fe me goeëne itre ej. Hetrenyi la itre xötr hna cinyihan hnine la itusi celë, ame la pane numero, thupene la ëjene la tus, tre, celë hi mekene ne la Tusi Hmitrötr, nge ame pë hë lai ketre numero, tre xötr. Hanawang la ketre ceitun, ame la “2 Timoteo 3:16,” ke kola hape, hnaaluene tusi koi Timoteo, mekene 3, xötre 16.

Canga tro hi epuni a majemi kowe la Tusi Hmitrötr, e hnei epuni hna xome la itre xötr hna hamën hnine la itusi celë. Ketre, tupathe jë troa hane e la Tusi Hmitrötr ngöne la nöjei drai. Maine tro epuni a e la könitre maine faifi lao mekene ngöne la drai, ijije hi tro epuni a e asë la Tusi Hmitrötr ngöne la macatre.