Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITRE XAA MEKUN

Ëje i Akötresie—Aqane Xom Ej Me Aliene Ej

Ëje i Akötresie—Aqane Xom Ej Me Aliene Ej

AME ngöne la Tusi Hmitrötre i nyipunie, tune kaa la aqane ujën la Salamo 83:18? Hane hi la aqane ujën la xötre celë ngöne la Tusi Hmitrötr, kola hape: “Nge tro nöjei ate a ate laka cilieti la Kasisitia hmekuje hune la fene hnengödrai asëjëihë, nge Iehova la atesiwa i cilie.” Hetre itre xaa Tusi Hmitrötr ka ujëne la xötr tune lai. Ngo nyimutre fe kö la itre xaa Tusi Hmitrötr ka nyihnan la ëje i Iehova, matre troa hë Nyidrë pena ha hnene la itre pengöi Nyidrë, tune la kola hape “Joxu” maine “Akötesie.” Nemene la pengöne la ëj ngöne la xötr ne lai tusi Salamo, pengö i Nyidrë maine sipu ëje i Nyidrë?

Ëje i Akötresie qene Heberu

Itre mataitus ne la ëje i Akötresie qene Heberu

Kola qaja hnene la xötre cili la sipu ëj. Nyimutre la itre Tusi Hmitrötr hna ujën qa ngöne la qene Heberu, nge kola mama e cili la sipu ëje i Akötresie. Hna cinyihan jëne la itre mataitus qene Heberu ka hape, (YHWH). Ngöne qene Drehu, ame la itre mataitus cili, tre, hna cinyihane ka hape, “Iehova.” Hapeu, ngöne caa xötre hi ne la Tusi Hmitrötr la kola mama la ëje cili? Ohea. Ame ngöne la Itre Hna Cinyihane qene Heberu, tre, anyimua cinyihan la ëje cili, traqa kowe la 7 000 la etrun!

Nemene la enyipiewekën la ëje i Akötresie? Pane ce wange jë së la tulu ne thith hna hamën hnei Iesu. Hna nyiqaane tune la: “Tetetro i anganyihunieti e kohoti hnengödrai, jiniati e hmitöte la atesiwa i enëtilai.” (Mataio 6:9) Ame hë thupen, hnei Iesu hna thithi koi Akötresie ka hape: “Angakaka, atrune jë la atesiwa i cilie.” Kola sa hnei Akötresie me qaja qaa hnengödrai, ka hape: “Ase hë ni atrun, nge tro hmaca kö ni a atrun.” (Ioane 12:28) Kola amaman hnyawa ka hape, pë hmaca ju kö ketre ëje ka sisitria hune la ëje i Akötresie. Ngo pine nemene kö la kola xometrij la ëje i Akötresie hnene la itre xaa ka ujë Tusi Hmitrötre, me nyihnane pena ha hnene la itre hnaewekë ka qeje pengö i Nyidrë?

Hetrenyi la lue kepine ka tru. Ame la hnapan, tre, nyimutre la itre ka qaja ka hape, thaa loi kö e troa xome la ëje cili, pine laka, thatre kö së enehila la aqane hëne angatre ekö la ëje cili. Ame angetre Heberu ekö, tre, pë fe kö thei angatr la itre mataitusi föe. Qa ngöne lai, pëkö atr enehila ka atre hnyawa la aqane qaja ekö hnene la itre atr ne la hneijine i Tusi Hmitrötr la ëje i Akötresie, ene YHWH. Ngo hapeu, tro la ewekë cili a sewe së troa hëne la ëje i Akötresie? Ame ngöne la itre hneijin ne cinyihane ekö la Tusi Hmitrötr, kola mekune ka hape, ma ketre pengöne kö la aqane qaja la ëje i Iesu, maine jë hna hë nyidrë ka hape, Yeshua maine Yehoshua; pëkö ketre atr ka atreine troa qaja hnyawa la aqane hëne ekö la ëje cili. Ame pena enehila, isapengöne kö la aqane hëne hnene la itre atr e cailo fen la ëje i Iesu, thaa ceitu kö la aqane hën ngöne la nöjei qene hlapa. Ngo thaa hnei angatre kö hna cile hnö troa xome la ëje i nyidrë, ngacama thatre kö angatr ekö la aqane qaja ngöne lo hneijine Iesu. Ceitune hi lai memine la epuni a tro kowe la ketre nöj, laka, troa ketrepengöne kö la aqane tro la itre atr ne la nöje cili a qaja la ëje i epun, hnene laka ketre pengöne kö la qene hlapa i angatr. Haawe, maine thatre hnyawa kö së la aqane qaja ekö la ëje i Akötresie, thaa celë kö la ka troa sewe së troa hën la atresiwa i Nyidrë.

Ame la hnaaluene kepin matre hna xometrije la ëje i Akötresie qa hnine la Tusi Hmitrötr, tre, hnene la aqane melën me itre hna mekun hnene la angetre Iudra ekö. Nyimutre la itre ka mekune ka hape, thaa loi kö e tro angatr a qaja la ëje i Akötresie. Mekune lai ka xulu qa ngöne la engazone aqane trongëne angatr la wathebo i Tusi Hmitrötr lo hna hape: “The tro kö eö a qaja gufane la atesiwa i Iehova Akötesi ’ö ; ke tha tro kö Iehova a jele pë ngazone la ate qaja gufane la atesiwa i nyidë.”—Esodo 20:7.

Kola hmekën hnene la wathebo cili troa huliwane menun la ëje i Akötresie. Ngo hapeu, ej a wathebon tro sa hëne me metrötrën la ëje i Nyidrë? Ohea. Ame la itre ka cinyihan la Tusi Hmitrötr qene Heberu (ene lo “Isisinyikeu Hnapan”) tre, itre atr ka mele nyipici asë hi angatr, nge hnei angatr hna melëne hnyawa lo Trenge Wathebo hna hamëne koi angetre Isaraela ekö. Hnei angatr pala hi hna hëne me cinyihane la ëje i Akötresie. Ame la nyine anyipicin, tre, ene la itre salamo. Anyimua cinyihane e cili la ëje i Akötresie, nge hna nyimane lai hnene la itre atr ka ala nyim ka nyihlue i Akötresie. Hnei Iehova Akötresieti fe hna inin la itre ka thili koi Nyidrë troa hëne la ëje i Nyidrë, nge hna drengethenge Nyidrë hnene la itre atr ka mele nyipici koi Nyidrë. (Ioela 2:32; Ite Huliwa 2:21) Haawe, thaa luelue kö la itre Keresiano enehila troa xome la ëje i Akötresie cememine la metrötr, tune lo aqane kuca i Iesu.—Ioane 17:26.

Ame la kola nyihnan la ëje i Akötresie hnene la itre pengö i Nyidrë, kolo hi lai a kuca la ketre ngazo ka tru hnene la itre ka ujën la Tusi Hmitrötr. Hnene la aqane huliwa i angatr, nanyi catre hë la itre atr koi Akötresie nge kola mekune fe hnei angatr, ka hape, ka pë hni ne atr Nyidrë. Ngo ame pe Tusi Hmitrötr, tre, eje a upi së itre atr troa “ithahnatacone me Iehova.” (Salamo 25:14) Pane mekune ju la eloine la aqane imelekeu i epun memine la ketre sinee i epun. Tro epuni a imajemikeu catr tune kaa memine la sinee i epun, nge thaa hnei epuni pe hna thele troa atre la ëje i angeic? Ketre tune mina fe, tro la itre atr a easenyi me majemi koi Akötresieti tune kaa, nge thatre pe angatr la ëje i Nyidrë? Ketre, thatreine kö tro la itre atr a atre la itre aliene la ëje ka mingöminge i Akötresie, e thaa hnei angatre kö hna hëne me thele la aliene la ëje i Nyidrë. Nemene la aliene la ëje i Akötresie?

Hnei Akötresie hna sipu qejepengöne la aliene la ëje i Nyidrë kowe la hlue i Nyidrë ka mele nyipici, ene Mose. Ame ngöne la Mose a hnyingë pengöne la ëje i Akötresie, hnei Iehova hna sa ka hape: “Ini la ka ej, nge eje kö ni.” (Esodo 3:14) Drei la aqane ujën hnei Rotherham lai itre trenge ewekë cili, kola hape: “Tro ni a aejën la itre aja ne la hning.” Haawe, ijiji Iehova hi troa xome la nöjei pengöne hnëqa ka ijij, matre troa eatrën la itre mekuana i Nyidrë.

Maine ijiji epuni hi troa aejën la itre hnei epuni hna ajan troa eatrën, hetrenyi la nyine tro epuni a kuca thatraqane la itre enehmu i epun. Maine troa tithe la ketre e angatr hnene la ketre meci ka tru, ijije hi tro epuni a nyi droketre matre troa aloine la meci angeic. Maine ketre pena a hace hnene laka tru la itre jol göi mani, ijije hi tro epuni a xatua angeic maine ithue mani, matre ijije tro angeic a të la itre gufa i angeic. Ngo eje hi lai laka, hmaca të hi la itre hne së hna atrein troa kuca. Easë asë hi. Ame ngöne la epuni a inine trootro la Tusi Hmitrötr, tro fe epuni elanyi a haine la aqane aejëne Iehova la nöjei hnei Nyidrëti hna ajan, me aqane tro fe a eatrën la itre hnei Nyidrë hna thingehnaean. Nge madrine atraqatre Nyidrë troa huliwane la mene i Nyidrë, matre troa xatuan la itre atr ka hnimi Nyidrë. (2 Aqane Lapa Ite Joxu 16:9) Thaa tro kö a hane trotrohnine lai itre götrane ka lolo cili ne la thiina i Iehova, hnene la itre atr ka thatre la ëje i Nyidrë.

Kola mama hnyawa laka, loi e troa xome la ëje i Iehova hnine la Tusi Hmitrötr. Maine tro sa atre la aliene ej me xome ej ngöne la hmi së, haawe, tro ha ketre ixatua ka tru koi së troa easenyi catre pala hi kowe la Tretretro së e koho hnengödrai, ene Iehova.*


*  Maine nyipunie a aja ithuemacanyi ngöne la ëje i Akötresie, memine la aliene ej, me itre kepin matre loi e troa hëne la atresiwa i Nyidrë ngöne la hmi së, wange ju la boroshür Le nom divin qui demeure à jamais, hna amanane hnene la Itretre Anyipicine i Iehova.

← Goeëne ju la mekene tus