Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 114: Pune La Iakötrë

Edromë 114: Pune La Iakötrë

NEMENE la hnei nyipunieti hna öhn? Ketre itrongene isi, itre ka ti hoos ka wië. A ka qaa kaa jë? Kola uti la itre hoos qaa hnengödrai, itre ej a nyinyap hune la itre iaw! Nyipici kö lai ka hape, hetre hoos e koho hnengödrai?

Joxu hë Iesu e koho hnengödrai

Ohea, thaa itre nyipi hoose kö lai. Nge easë a qaja tune lai, pine laka, thatreine kö troa nyinyap la itre hoos hune la itre iaw. Ngo ame pe, öni Tusi Hmitrötr, kola nyinyap la itre hoos e koho hnengödrai. Nemen jë kö la aliene lai?

Ame ngöne la itre hneijine ekö, hna xome pala hi la itre hoos nyine jia ne isi. Haawe, Tusi Hmitrötr a qaja la itre atr ka ti hoos a kola uti qaa hnengödrai, nyine troa amaman ka hape, Akötresie a troa isi memine la itre atr e celë fen. Atre hi nyipunie la ëjen lai hnë troa traqa itrony troa isi? Amagedo la ëjen. Tro la isi cili a apaatren la nöjei ngazo e celë fen.

Iesu la Atre troa elemeken la isi cili e Amagedo. Pane mekune jë së, nyidrëti lo hnei Iehova hna iën troa joxu ne la musi Nyidrë. Celë hi kepin matre, Iesu a petrë ikorona. Ame koi taua, tre kola amaman laka, tro nyidrëti a humuth asë la itre ithupëjia me Akötresie. Akötresieti lai a troa apaatren asë la nöjei atr ka ngazo, kolo kö a asesëkötrë nyipunieti lai?

Wange hmaca ju lo Mekene 10. Nemene la hnei nyipunie hna goeën ngöne la iatr? Kola amamane lo kola apaatren la itre atr ka ngazo, hnene la Iwë atraqatr. Drei la ka axulun la Iwë cili? Iehova Akötresie. Tro pena së a goeën la Mekene 15. Nemene la ewekë ka traqa e celë? Hnei Iehova hna upe la eë, matre troa apaatren e Sodoma me Gomora.

Fe jë kowe la Mekene 33. Pane goeëne ju la ewekë ka traqa kowe la itre hoos, memine la itre ikariota ne isi ne la itretre Aigupito. Drei la ka ethe hmaca la tim, matre kei tranyi angatre ju? Iehova hi. Hnei nyidrëti hna kuca la ewekë cili, matre nyine thupën la nöje i Nyidrë. Goeëne jë pena la Mekene 76. Nyipunie a öhne e celë laka, Iehova fe a nue la itre xaa nöj troa lepe la nöje i Nyidrë, pine la itre ngazo hnei angatr hna kuca.

Haawe, thaa tro kö së a sesëkötr elany, e upe jë Iehova la itrongene isi i Nyidrë qaa hnengödrai, troa apaatren la nöjei ngazo asë qaa la fen. The thëthëhmine kö së la aliene lai! Fe hmaca jë pe së la ketre götran, matre troa ce wang la ewekë ka troa traqa.

Hna Amamane 16:16; 19:11-16.Itre Hnying

 • Pine nemen matre Tusi Hmitrötr a qaja la itre hoos e hnengödrai?
 • Nemene la ëjene la isi Akötresie ngöne la Nyidrëti a troa lepe la itre atr ka ngazo e celë fen, nge nemene la aliene la isi cili?
 • Ame ngöne cahu iatr, drei la Atre elemekene la isi, pine nemen matre nyidrëti a petrën la ketre korona, nge nemene la aliene la taua i nyidrë?
 • Maine tro hmaca së a goeën lo itre edromë 10, 15, me 33, pine nemen matre thaa sesëkötre kö së laka Akötresieti a troa apaatren la itre atr ka ngazo?
 • Tune kaa la aqane amamane koi së hnene la itre edromë 36 me 76 laka, tro Akötresie a apaatren la itre atr ka ngazo, ngacama angatr a hane uun, ka hape, angatr a hane hmi koi nyidrë?

Itre xaa hnying

 • E jë la Hna Amamane 19:11-16.

  Tune kaa la aqane amamane hnyawa hnene la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr laka Iesu Keriso la ka tithe la hoos ka wië? (Hna ama. 1:5; 3:14; 19:11; Is. 11:4)

  Tune kaa la aqane amamane hnyawa hnene la madra hna thatha ngöne la iheetre i Iesu, laka tro nyidrëti a hun, nge troa pexeje la isi? (Hna ama. 14:18-20; 19:13; Is. 63:1-6)

  Drei la itre ka hane sin la trongene isi, a ka xötrethenge Iesu hune la hoose i nyidrë ka wië? (Hna ama. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)