Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 112: He Hna Thë Hnei Gejë

Edromë 112: He Hna Thë Hnei Gejë

JOLE atraqatr kowe cahu he! Isa tro hë ej! Öhne fe hi epuni cahu itre atr ka sesë koi hnagejë? Ame itre xan, traqa ha angatr ngöne la qahlapa. Nge ekaa jë fe Paulo? Tro sa ce wang la pengö i nyidrë.

Itre ka mele pe qa ngöne la he hna thë hnei gejë

Luetre lo lue macatre ne akalabusi Paulo e Kaisaria. Thupene jë hi lo lai, hna ati nyidrë memine la itre xaa hna akalabusin hune la he, matre tro sai angatr Roma eë. Ame ngöne la angatr a manij ezine la ketre hnapet, Kerete la ëjen, hane hi lai angatr a ixelë memine la ketre wene ka tru matre ufe enyi angatre jë hi. Catre hnine pala ha la eny, thatreine hë angatr xomi ujine hnyawa la he. Goi thaa fetra fe la jö ngöne la lai, me itre wëtresij ngöne la jidr. Thupene hë la itre drai ka nyimutre, pë hmaca kö hna mejiune kow hnene la itre atren la he.

Mejë jë hi Paulo troa qaja ka hape: ‘Pëkö ala caasi e nyipunie ka troa mec; he hmekuje hi la ka troa luuz. Hnene la angela hna traqa koi ni lo jidri ka ase hë me qaja ka hape: “The xou kö, Paulo! Tro eö a cile qëmeke i Kaisara, atre musi e Roma. Nge tro hë Akötresie a amelene asë la itre ka ce ti he me eö.” ’

Hnaafootrinene drai hë la, qaane lo kola nyiqaane hnahna la eny, e nyipinë hë la jidr, itre atre i he a wanga atrehmekune laka, thaa jui menu hmaca kö la tim! Pine laka, angatr a xouen wanga thane pi la he ngöne la itre huca, ame hnei angatr hna kuiën la itre iuhni. E hmakanyi hë, angatr a öhne la ketre qahlapa. Angatr a mekune ju troa nue la he kowe la hnangöni cili.

Haawe, ame la angatr a easenyin la qahlapa, traqa ha angatr kowe la ketre wetrëngöni, ame hna të ju la he me catre lai meken. Thupene lai, kola kaca la gejë kowe la ipun, ene pe kola nyiqaan kaqa luë la he. Ame hna qaja hnene la tane isi ka hape: ‘Ame kowe la itre ka atreine aj, sesë pi nge aje pi kowe la qahlapa. Ame pë hë la itre thelen, thipine ju la itre inehe ka manij qa ngöne la he.’ Celë hi hna kuca lai hnei angatr. Mele asë hi lo lai 276 lao atrene la he, traqa asë hi angatr ngöne la qahlapa, tune la hna ahnithe hë hnene lo angela.

Melita la ëjen lai hnapet. Itre ka menyike thiinan la itre atren la hnapeti cili, angatr a xatuan la itre atren la he. Ame hë la kola lolo hnyawa la drai, hna ati Paulo hmaca pena ha ngöne la ketre he ka tro Roma.

Ite Huliwa 27:1-44; 28:1-14.Itre Hnying

 • Nemene la ewekë ka traqa kowe la he hna tithe hnei Paulo, ngöne la eje a manij ezine la ketre hnapet, Kerete la ëjen?
 • Nemene la hnei Paulo hna qaja kowe la itre atr hune la bootr?
 • Tune kaa la aqane kaqa luë la he?
 • Nemene la itre hna amekötin hna hamëne hnene la tane isi, nge ala ije la itre atr ka mel?
 • Nemene la ëjen la hnapet hnei angatr hna xepe ngön, nge nemene la ewekë ka traqa koi Paulo ngöne la kola lolo hnyawa hmaca la drai?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ite Huliwa 27:1-44.

  Nemene la aqane acatren la mejiune së göne la enyipicine la Tusi Hmitrötr, ngöne la easë a atre la ewekë ka traqa koi Paulo ngöne la nyidrëti a tro Roma? (Ite hu. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 • E jë la Ite Huliwa 28:1-14.

  Maine “atraqate la hna hnimi” Paulo memine la itre sine ce ti he me nyidrë hnene la itre wanaithihlë ne Melita, nemene fe la nyine troa kuca hnene la itre keresiano nge ngöne nemene götran? (Ite hu. 28:1, 2; Heb. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)