Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 111: Hna Hna La Ka Meköl

Edromë 111: Hna Hna La Ka Meköl

NEMENE ewekë la ka traqa? Ka ngazo la aqane hna cahu nekö trahmany! Ame cahu ketre atr ka lö pi qa hnine la uma, tre, Paulo! Öhnyi Timoteo fe hi nyipunie? Ame cahu nekö trahmany, tre hnei nyën hna kei qa koho hune mamala?

Paulo a traqa troa amele Eutiko hmaca

Celë hi ewekë lai ka traqa, ngöne la Paulo e Troas. Ame ngöne la ketre jidr, nyidrë a cile fë la ketre cainöj kowe la itretre dreng. Nge elanyi hë, troa uti hnei nyidrë hune he me nue angatr, nge nango qea la tro angatr a thaa öhnyi nyidrë. Celë hi matre, hnei nyidrëti hna aqean la cainöje i nyidrë uti hë e nyipine la jidr.

Hetrenyi thene la itre atr ka drei nyidrë, la ketre nekö trahmanyi Eutiko la ëjen. Hnei nyën hna lapa të, hune la mamala ne la iuma ka nyimu xötre hnalapa hna iatëkeune draië. Ene pe traqa ju hi koi nyën la pi meköl. Nge kei pi hi nyën hnadro eë, qa hune lai mamala ne la hnaakönine xötr! Nyipunie a öhne cahu itre atr a hnehengazo. Ame la kola kepe nyën, tre angatr a ixoueny. Ngo meci hë!

Ame ngöne la kola öhne hnei Paulo ka hape, meci hë la nekö trahmany, haawe, nyidrëti a meköle hui nyën me silegö nyën. Thupene lai, nyidrëti a qaja ka hape: ‘The hnehengazo kö. Mele kö nyën!’ Nge nyipici hi! Eje hi laka, ketre iamamanyikeu lai! Hnei Paulo hna amele nyëne hmaca! Tru la madrinen la itre atr.

Haawe, angatr a elë hmaca jë me kuci xen. Paulo a sisedrëne jë la cainöj, uti hë e kaqa ne lai. Ame Eutiko, tre, hlë hnyawa ha nyën! Thupene lai, kola të hune la ketre he hnei Paulo me Timoteo, memine la itre xaa atr. Atre hi nyipunie la götran hnei angatr hna tro kow?

Paulo a traqa kowe la pune la hnaakönine trongene cainöje i nyidrë, nge nyidrëti hmaca ha a bëeke kowe la zi i nyidrë. Ame ngöne la trongene cainöje i nyidrëti celë, hnei nyidrëti hna pane lapa hi e Efeso koi köni macatre. Matre kösë qea kö la hnaakönine tronge i nyidrë hune ekö lo hnaaluen. 

Thupene la hna tro trije e Troas hnene la he, eje a pane qale ju e Mileta. Nge pine laka, thaa nanyi kö e Efeso qaa lai, haawe, nyidrëti a iupi jë troa theng koi nyidrë la itre qatre thup ne Efeso, ezine e Mileto, matre tro nyidrëti a pane ithanata tixenuë me angatr. Ame hë la kola tro hnene la he, angatr a hace me utipin la kola goeë Paulo e tro!

Traqa ha la he e Kaisaria. Paulo a traqa ju koi Filipo ketre atre dreng, me lapa thei angeic. Nge e cili, hna canga thuemacanyi nyidrëti hnei Agabo, ketre perofeta. Öni nyidrëti ka hape, tro ha akalabusi Paulo ngöne la nyidrëti a traqa e Ierusalema. Nge hna traqa tune hi lai. Hna akalabusi nyidrë e Kaisaria koi lue macatre, nge thupene lai, hna xomi nyidrë a tro Roma, matre troa kootrë nyidrë hnei Kaisara, atre musi e cili. Tro pe sa ce wang la ewekë ka traqa ngöne la gojenyi ne tro Roma.

Ite Huliwa mekene 19 koi 26.Itre Hnying

 • Ame ngöne la iatr, drei cahu nekö trahmany ka meköl hune la hnadro, nge nemene la ewekë ka traqa koi angeic?
 • Nemene la hnei Paulo hna kuca ngöne la angeic a öhne laka meci hë la nekö trahmany?
 • Ekaa la götran hna tro kow hnei Paulo me Timoteo, me itre sina tro i nyidro, nge nemene la ewekë ka traqa ngöne la angatr a pane cile e Mileto?
 • Nemene la ithuemacanyi hna canga qaja hnei Agabo ketre perofeta koi Paulo, nge tune kaa la aqane eatre hnyawa la hna qaja hnene la perofeta?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ite Huliwa 20:7-38.

  Tune kaa la aqane tro sa thele matre tro sa tui Paulo ngöne la nyidrëti a qaja ngöne la tusi Ite Huliwa 20:26, 27, ka hape, “gufa kö ni ene la madra ne la nöjei ate asë”? (Ezek. 33:8; Ite hu. 18:6, 7)

  Pine nemen matre loi e tro la itre qatre thup a “xome catëne la wesi ula ka nyipici” ngöne la angatr a hamë ini? (Ite hu. 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 • E jë la Ite Huliwa 26:24-32.

  Tune kaa la aqane xome Paulo la pengö i nyidrë, atre Roma, matre troa eatrëne hnyawa la hnei nyidrëti hna kapa qaathei Iesu? (Ite hu. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)