Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 108: Ngöne La Gojenyi Ne Tro Damaseko

Edromë 108: Ngöne La Gojenyi Ne Tro Damaseko

ATRE fe hi nyipunie la ëje ne cahu atr ka meköle hune ihaö? Saulo hi lai. Maine jë mekune pala kö nyipunieti lo atr, ka thupën la itre ikootre ne lo itretre tranyi Setefano hnei etë. Goeëne pena cahu aqane hudrumene la lai, kösë lo samek! Nemene la ewekë cili?

Thupene jë hi lo hna humuthi Setefano, Saulo hi lai a elemekene la trongen la itre atr ka nyinyape thele la itretre drei Iesu, matre troa axösisi angatr. Angeic a trongën la itre uma, me othi angatr me akalabusin. Ame la itre xan e angetre drei Iesu, tre, angatr a isa kötr kowe la itre xaa hunahmi, me qaja la “maca ka loi” ngöne la itre götrane cili. Ngo kola thele trongë angatr hnei Saulo. Angeice hë enehila ngöne la gojenyi ne tro Damaseko. Ame ngöne la gojeny, hna traqa koi angeic la ketre ewekë ka ketre pengöne kö:

Kola wië xötreithi Saulo la lai qaa hnengödrai. Angeic a kei hnadro eë, tune cahu aqane amaman ngöne la iatr. Thupene lai kola drenge la ketre nine ula, kola hape: ‘Saulo, Saulo fe, pine ue la eö a akötrë ni?’ Kola hane öhne fe la lai me drenge lai nine ula hnene la itre sine tronge i Saulo, ngo thaa trotrohnine kö angatr la itre hna qaja.

Kola ti la lue meke i Saulo hnene la lai

Kola hnyinge hnei Saulo ka hape: ‘Dreti nyipëti Joxu?’

Kola qaja hnene lai nine ula ka hape: ‘Iesu ni lo hnei ëö hna pune akötrën.’ Kola qaja tune lai hnei Iesu, pine laka, ame la Saulo a akötrën la itretre drei Iesu, tre, kösë kolo hi lai a akötrë nyidrë.

Kola hnyinge enehila hnei Saulo ka hape: ‘Joxu fe, nemene la nyine tro ni a kuca?’

Öni Iesu jë hi ka hape: ‘Cile jë, nge tro jë kowe la hunahmi e Damaseko. Nge tro ha qaja koi eö e cili la nyine tro eö a kuca.’ Ame la kola mejë hnei Saulo me fe la lue meke i angeic, pëkö hnei angeice hna öhn. Ka ti la lue meke i angeic! Haawe hna eatrongë angeice pë hë hnene la itre sine tronge i angeic, uti hë Damaseko.

Traqa ha e Damaseko, kola ithanata hnei Iesu kowe la ketre atre drei nyidrë me hape: ‘Anania fe, cile jë. Tro jë kowe la gojeny, Meköti la ëjen. Traqa hë eö ngöne la uma i Iuda, thele jë la atr, Saulo la ëjen. Hnenge hna ië angeic troa ketre hlueng ka ketre pengöne kö.’

Hna drengethenge hnei Anania. Traqa ha angeic a öhnyi Saulo, ame hnei Anania hna ati ime hui angeic me qaja ka hape: ‘Hna upi ni hnei Joxu matre goe hmaca pi eö, me tiqa hnei uati hmitrötr.’ Ene pe canga mala pi qa ngöne la lue meke i Saulo kösë itre enienin ne ie, ame hna goe hmaca pi angeic.

Hna ië Saulo matre troa cainöj kowe la nöjei atr ne la itre nöje ka nyimutre. Kola atre nyidrëti hmaca pë hë hne së qa ngöne la ëje i nyidrë ka hnyipixe, ene Paulo aposetolo. Ngo pane wange jë pe së la hnei Akötresieti hna upi Peteru troa kuca.

Ite Huliwa 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Itre Hnying

 • Nemene la hnei Saulo hna kuca thupene la hna humuthi Setefano?
 • Ame ngöne la Saulo a tro Damaseko, nemene la ewekë ka ketrepengön ka traqa koi angeic?
 • Nemene la hna upi Saulo hnei Iesu troa kuca?
 • Nemene la itre hna amekötin hnei Iesu hna hamën koi Anania, nge nemene la aqane goe hmaca hnei Saulo?
 • Tune kaa la aqane hë Saulo enehila tune la hne së hna atre, nge nemene huliwa la hna upi angeic troa kuca?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ite Huliwa 8:1-4.

  Nemene la aqane haöth la lapaune ne la Keresiano hnene la itre icilekeu ekö ka traqa kowe la ekalesia i Keresiano ngöne lo ijine kola xötrei eköthe ej, nge nemene la aqane traqa tune lai ngöne la hneijine së enehila? (Ite hu. 8:4; Is. 54:17)

 • E jë la Ite Huliwa 9:1-20.

  Nemene la köni götrane qa hnei Iesu hna mekun troa athipe koi Saulo? (Ite hu. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 • E jë la Ite Huliwa 22:6-16.

  Nemene la aqane tro sa tui Anania, nge pine nemen matre ka nyipi ewekë catre lai? (Ite hu. 22:12; 1 T. 3:7; 1 Pet. 1:14-16; 2:12)

 • E jë la Ite Huliwa 26:8-20.

  Troa ithuecatre tune kaa la kola saze hmi hnei Saulo, kowe la itre trejine ka föene la itre ka thaa hmi kö? (Ite hu. 26:11; 1 T. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pet. 3:1-3)