Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 99: Hnine La Hnahage Ne Hun

Edromë 99: Hnine La Hnahage Ne Hun

EASË enehila ngöne la jidri ne drai ka co, lue drai thupen. Hna traqa hnei Iesu memine la itre aposetolo i nyidrë ka ala truelof kowe la hnahag atraqatr, ngöne la götran e koho hun ne la ketre uma matre troa xeni la Paseka. Ame cahu atr ka lö qa hnine la uma, tre Iuda Isakariota. Angeic a tro kowe la itretre huuj, matre troa qaja koi angatr la aqane tro angatr a xolouthi Iesu.

Jidri ne pui ne xeni ne la Joxu

Ame petre kö lo drai ka ase hë, hnei Iuda hna tro koi angatr me hnyingën ka hape: ‘Nemen la hnei nyipunie hna troa hamën koi ni, maine tro ni a xatua nyipunie troa xolouthi Iesu?’ Angatr a qaja ka hape: ‘Thötre lao mani sileva.’ Haawe, Iuda a ce tro pi me angatr matre troa amamai Iesu. Hapeu, ewekë ka ngazo kö lai hna kuca hnei Iuda?

Fenesi hë la pui ne xeni ne Paseka. Nge thupene lai Iesu pena ha a troa nyiqaan la ketre pui ne xeni ka ketre pengöne kö. Nyidrëti a liin trongëne ju la itre areto kowe la itre aposetolo i nyidrë me qaja ka hape: ‘Xeni jë, pine laka, celë hi la ngönetreinge lai hna troa huujën thatraqai nyipunie.’ Thupene lai, nyidrëti a liin pena la trepe waina me qaja ka hape: ‘Iji jë, pine laka, hatrene hi la madrange la, hna troa nenge thatraqai nyipunie.’ Kola hëne lai hnei Tusi Hmitrötr ka hape, ‘jidri ne pui ne xeni ne la Joxu’ maine ‘Pui ne xeni ne la Joxu.’

Ame la kola xeni la Paseka hnene la angetre Isaraela, tre nyine troa amekunëne hmaca, lo ijine kola tro hnene la angela i Akötresie me ‘tro sasaith’ la itre uma i angatr e Aigupito, me humuthe pe lo la itre pane nekö i angetre Aigupito. Ngo ame pë hë la hna kuca hnei Iesu, tre nyine amamane la aja i nyidrë, ene la tro la itretre drei nyidrë a meku nyidrë memine la aqane tro nyidrë a nue la mele i nyidrë koi angatr. Nge celë hi matre, nyidrëti a upi angatr troa atrun e nöjei macatre la pui ne xeni celë ka ketre pengöne kö.

Thupene la hna atrun la Jidri Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu, Iesu a ithuecatr kowe la itre aposetolo i nyidrë matre tro angatr a catr, me thupën hutin la lapaun. Ame hë ngöne la pune la xen, angatr a nyima me atrunyi Akötresie, nge thupene lai angatr a lö pi qa hnine la uma. Hnenyipajidri catre hë, maine jë ase hë sasaith la ketre sine la jidr. Tro sa ce wang la götran hnei angatr hna tro kow.

Mataio 26:14-30; Luka 22:1-39; Ioane mekene 13 koi 17; 1 Korinito 11:20.Itre Hnying

 • Tune la hna amamane ngöne la iatr, pine nemen matre Iesu memine la 12 lao aposetolo i nyidrë e hnine la ketre hnahage ka tru, ngöne la götrane e koho hun ne la ketre uma?
 • Drei la trahmanyi ka tro triji angatr, nge nemene la hnei angeic hna tro troa kuca?
 • Nemene la ketre pui ne xen ka ketrepengön hnei Iesu hna nyiqaan troa xom ngöne la kola fenesi la pui ne xeni ne Paseka?
 • Nemene la ewekë ka traqa hna amekunë angetre Isaraela hnene la Paseka, nge nemene la hna amekunë itretre drei Iesu hnene la pui ne xeni ka ketrepengöne cili?
 • Thupene la Jidri Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu, nemene la hnei Iesu hna qaja kowe la itretre drei nyidrë, nge nemene la hnei angatr hna kuca?

Itre xaa hnying

 • E jë la Mataio 26:14-30.

  Tune kaa la aqane amamane Mataio 26:15 laka hna thë hnei Iudra troa wanaxoeë Iesu?

  Nemene la lue kepin matre kola neni la madra i Iesu? (Mat. 26:27, 28; Iere. 31:31-33; Efe. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 • E jë la Luka 22:1-39.

  Nemene la aliene la hna qaja ka hape hna lö hnei Satana e kuhu hni Iuda? (Luka 22:3; Ioane 13:2; Ite hu. 1:24, 25)

 • E jë la Ioane 13:1-20.

  Ame ngöne la easë a goeën la Ioane 13:2, hapeu meköti kö e troa haji Iuda pine la hnei angeic hna kuca, nge nemene la ini nyine troa xome qa ngöne lai hnene la itre hlue i Akötresie? (Gen. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Iako. 1:13, 14)

  Nemene la tulu ka tru hna hamën hnei Iesu? (Ioane 13:15; Mat. 23:11; 1 Pet. 2:21)

 • E jë la Ioane 17:1-26.

  Nemene la aliene la Iesu a sipone ngöne la thithi matre troa “casi” la itretre drei nyidrë? (Ioane 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)