Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 95: Aqane Hamë Ini i Iesu

Edromë 95: Aqane Hamë Ini i Iesu

AME ngöne la ketre drai, hnei Iesu hna qaja kowe la ketre atr ka hape, loi e tro angeic a hnime la atre lapa easenyi angeic. Önine lai atr koi Iesu ka hape: ‘Drei la atre lapa easenyi ni?’ Atre hi Iesu la hna pi qaja hnene lai thupëtresij. Angeic a mekun ka hape, ame la atre lapa ieasenyi, tre, ene hmekuje hi la itre atr ka ce hane ikupein maine ka ce hmi pena me angeic. Haawe, tro sa ce wang la hnei Iesu hna qaja koi angeic.

Nyimu ijin, Iesu a inine la itre atr jën la ketre edromë. Ce wange jë hö së la aqane kuca i nyidrë. Nyidrëti a qaja la pengöne la atre Iudra, me atre Samaria. Atre hë së lo laka, ala nyimu la itretre Iudra ka methinë angetre Samaria. Hanawange la aqane qejepengön Iesu lai:

Ame ngöne la ketre drai, uti pi hi la ketre atre Iudra a tro Ieriko, hna xötrën la gojeny hune wetr thenge. Ngo hna ce uti koi angeic, hnene la itre ka atrekënö. Hnei angatr hna thapa la itre manie i angeic, me lepi angeic a hnamano ju pe hi.

Ene pe hna cili thenge fe hnene la ketre atre huuj ne Iudra. Öhne ju hi angeic lai atr hna lep. E tro nyipunie a hane mekun, tre nemen la hnei angeic hna troa kuca? Thaa hna cile kö troa xatuan lai ka eatr, ngo sole triji angeice jë hi kowe la ketre pala gojeny. Thupene lai, traqa pi pena hi la ketre atr ka hmi catr, atre levi angeic. Hapeu, hane fe kö angeic cile troa wange la hna lep? Ohea, pë kö hni ne utipin, nge kolo kö a ketre trongën la gojenyi angeic. Nyipunie a öhne cahu atre huuj, memine la atre levi, nanyi hë nyidro, nyidroti kö a ketre trongën la gojenyi nyidro.

Ngo hanawange cahu atr, ezine cahu hna lep. Atre Samaria angeic, ngo kola xatuan la atre Iudra me atuth la itre eatre i angeic. Thupene lai, angeic a tro xome jë la atre Iudra hna lep kowe la ketre hnë lapa fë mec, matre mano me treqen troa meu la itre eatre i angeic.

Atre Samaria lo atre lapa easenyine la atr hna lep

Thupene la hnei Iesu hna qaja la edromë i nyidrë, öni nyidrëti jë hi kowe lo lai thupëtresiji ka hnying ka hape: ‘Drei e angatr ala kön, la ka amaman ka hape angeic a hnime la atre lapa easenyi angeic, ene lo lai atr hna lep? Hapeu, atre huuj, atre levi, maine atre Samaria?’

Kola sa hnene la thupëtresij ka hape: ‘Atre Samaria. Hnei angeic hna hnime lo lai atr hna lep.’

Iesu a qaja ka hape: ‘Nyipici la hnei eö hna qaja. Haawe, tro jë nge tro eö a hane kuca tune lai kowe la itre xaa atr.’

Ketre pengöne kö la elolon la aqane ini Iesu! Tru hnei ini nyine tro nyipunie a kapa, e tro nyipunie a drenge hnyawa la itre hna qaja hnei Iesu hnine la Tusi Hmitrötr.

Luka 10:25-37.Itre Hnying

 • Nemene la hnyinge ne la ketre trahmany koi Iesu, nge pine nemen?
 • Nemene la hnei Iesu hna lapaa xom matre troa hamë ini kowe la itre atr, nge nemene la hne së hna atre hë göi angetre Iudra me angetre Samaria?
 • Ame ngöne la edromë hnei Iesu hna qaja, nemene la ewekë ka traqa e kuhu gojenyi kowe la ketre atre Iudra ka tro Ieriko?
 • Nemene la hna kuca hnene la atre huuj ne Iudra memine la atre Levi ngöne la nyidroti a öhne la hna lep ngöne lai gojeny?
 • Ame ngöne la iatr, drei la ka xatuane lai atre Iudra hna lep?
 • Thupene la hnei Iesu hna qaja lai edromë, nemene la hnyinge i nyidrë, nge nemene la hna sa hnene lai trahmany?

Itre xaa hnying

 • E jë la Luka 10:25-37.

  Maine thaa hnei Iesu kö hna sa mekötin la hnying ne lai trahmany, ketre atr ka atrepengöne hnyawa la Trenge Wathebo, ngo tune kaa la aqane xatua angeic hnei nyidrë matre troa pane ketre thele mekun ngöne la götrane cili? (Luka 10:26; Mat. 16:13-16)

  Tune kaa la aqane xome Iesu la itre ceitun matre troa lepetrij la aqane iwangatrehmekunyi atr hnene la itre ka drei nyidrë? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9)