Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 87: Iesu e Hnine La Ēnē

Edromë 87: Iesu e Hnine La Ēnē

HANAWANG cahu ketre nekönatr, kola ithanata kowe la itre qatr. Itre ka hamë ini angatr hnine la ēnē i Akötresie e Ierusalema. Nge ame la nekö trahmany, tre, Iesu. Nyidrëti pala hi a tru trootro. Traqa ha kowe la 12 lao macatre i nyidrë.

Kola hain hnene la itretre ini, la aqane atre pengöi Akötresie hnei Iesu, memine fe la etrun la aqan trotrohnine i nyidrë la itre hna cinyihan hnine la Tusi Hmitrötr. Ngo pine nemen matre isa tro pi nyidrë me Iosefa me Maria? Ekaa nyidro? Tro sa ce wange lai.

Iesu a nekönatr kola ithanata kowe la itretre hamë ini

Ame ngöne la nöjei macatre, Iosefa a ce tro Ierusalema eë memine la hnepe lapa i nyidrë, matre tro pala hi a sine la ketre feet nyine atrun, ene la paseka. Nanyi catre Ierusalema qaa Nazareta. Pë pala kö loto, nge ketre pëkö tërë. Itre ewekë lai ka pë petre kö ngöne la itre ijine cili. Kolo hi a trongë ihnadro hnene la nöjei atr ka ala nyim, kösë traqa koi köni drai ne troa tro uti hë Ierusalema.

Kolo pala hi a tru trootro la hnepe lapa i Iosefa. Matre tru la itre nyine troa thupën, ene la itre xaa trejin me Iesu trahmany me jajiny. Haawe, kola hmaca qaa Ierusalama me bëeke Nazareta eë hnei Iosefa me Maria me haa nekö i nyidro. Nyidroti a mekun ka hape, Iesu fe e hnin la itronge i angatr. Ene pe hejiheji hë, nyidroti a pane mano, ngo thaa öhnyi Iesu pi kö hnei nyidro. Nyidroti a thele nyidrëti jë thene la itre sinatro me itre enehmu i nyidro, ngo paatre fe kö nyidrë! Hane hmaca hi lai Nyidroti a ithel Ierusalema eë.

Hnei nyidroti hë hna ce öhnyi Iesu memine lo itretre ini. Nyidrë a drei angatr, me hane hnying. Nge angatr asë hi a sesëkötr me hain la inamacane i Iesu. Ame hnei Maria hna qaja ka hape: ‘Neköng, hna uë eö laka tune lai koi nyiho? Hanawang qange hë me keme i eö hna thele treijë eö.’

Öni Iesu e sa ka hape: ‘Hnauëne laka thele ni hnei nyipo? Thatre kö nyipo laka, qange troa lapan la uma i Kaka?’

Nyipici, aja i Iesu troa lapa ngöne la hnë troa inin la itre ewekë göi Akötresie. Hapeu, thaa celë jë fe kö la aja së lai? Ame hë la angatr e Nazareta, pëkö hnei Iesu hna hane paatr ngöne la nöjei icasikeu e nöjei wiik. Haawe, qa ngöne la aqane nyipiewekën nyidrë la hmi koi Akötresie, ene pe atre hnyawa jë hi nyidrëti la itre ewekë ka nyimutre hnine la Tusi Hmitrötr. Loi e tro sa tui Iesu me xötrethenge la tulu i nyidrë.

Luka 2:41-52; Mataio 13:53-56.Itre Hnying

 • Ije macatre i Iesu ngöne cahu iatr, nge nyidrëti ekaa?
 • Nemene la hnei Iosefa hna kuca memine la hnepe lapa i nyidrë ngöne la nöjei macatre?
 • Thupene la caa drai ne tro ngöne la kola bëeke hmaca Nazareta eë, pine nemen matre kola bëeke hmaca hnei Iosefa me Maria Ierusalema eë?
 • Hna öhnyi Iesu hë ekaa hnei Iosefa me Maria, nge pine nemen matre kola hai hnene la itre atr e cili?
 • Nemene la hnei Iesu hna qaja koi Maria, thine i angeic?
 • Tune kaa la aqane tro sa tui Iesu matre troa atrepengöi Akötresieti hnyawa?

Itre xaa hnying

 • E jë la Luka 2:41-52.

  Qa ngöne laka hna amekötine hnene la Trenge Wathebo tro hmekuje hi la itre trahmanyi a acaa tro ngöne la macatre troa sin la ketre feet, nemene la tulu ka loi hna amë pe hnei Iosefa me Maria kowe la itre keme me thin enehila? (Luka 2:41; Deu. 16:16; 31:12; Ite edomë 22:6)

  Tune kaa la aqane hamëne Iesu la ketre tulu ka loi kowe la itre thöth enehila, ngöne la aqane troa drengethenge la itre keme me thine i angatr? (Luka 2:51; Deu. 5:16; Ite edomë 23:22; Kol. 3:20)

 • E jë la Mataio 13:53-56.

  Drei la itre sipu trejine me Iesu hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, nge ame hë thupen, tune kaa la aqane huliwa ne la ala lue e angatr hnine la ekalesia i Keresiano? (Mat. 13:55; Ite hu. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Iako. 1:1; Iuda 1)