Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 101: Hna Humuthi Iesu

Edromë 101: Hna Humuthi Iesu

HANAWANG la ketre ewekë ka ngazo catr! Hna humuthi Iesu. Hnei angatr hna athipi nyidrë hune la sinöe. Hna jei faon la lue iwanakoim me lue ca i nyidrë. Pine nemen matre akötrë Iesu jë tune lai hnene la itre atr?

Kola humuthi Iesu

Hnene hi laka, hetrenyi la itretre imethinë me nyidrë. Atre angatre hi hnei nyipunie? Ame la ketre e angatr, tre, ene lo angela ka ngazo, Satana nge Diabolo. Angeice hi lo ka uku Adamu me Eva troa thaa drei Iehova. Hnei angeic mina fe hna ukun la itre ithupëjia me Iesu, troa humuthi nyidrë.

Qëmekene fe la troa jei fao Iesu hune la sinöe, hna pane qanangazon me thaucë nyidrë hnene la itre ithupëjia me nyidrë. Pane mekune jë së lo aqane xolouthi nyidrë ngöne la hlapa e Gethesemane? Drei lo lai itre ithupëjia me nyidrë? Kolo hi lo itre keme ne hmi. Haawe, tro sa ce wang la ewekë hna troa kuca hnei angatr.

Ame ngöne la kola xolouthi Iesu hnene la itre hene hmi, ikötrenyi jë pe hi la itre aposetolo. Angatr a kötre mel, ene pe e Iesu caasi ju pe hi hnene la itre ithupëjia me nyidrë. Ngo ame Peteru me Ioane thaa qea ju fe kö la hnei nyidro hna kötr. Hnei nyidroti hmaca pe hna xötrethenge Iesu, matre troa hane wang la ewekë hna kuca koi nyidrë.

Hna pane tro sai Iesu hnene la itretre huuj koi Ana, pine laka, nyidrëti la tane i angatr ekö. Ngo thaa qea ju kö la hnei angatr hna lapa e cili. Hnei angatr pena ha hna tro sai nyidrëti pi koi Kaiafa, ene la tane i angetre huuj ngöne la ijine cili. Nyimutre la itre hene hmi ka icasikeu hnine la uma.

Hna fe qene kootre hë lai thei Kaiafa. Nge traqa fe e cili la itre atr ka troa atë la thoi hui Iesu. Kola qaja hnene la itre hene hmi asë ka hape: ‘Loi e troa humuthi Iesu.’ Thupene lai, angatr a hnyijuë nyidrë me xe nyidrë.

Ame ngöne la ijine cili, tre Peteru pë hë a lapa e kuhu tröne uma. Lepanyi la jidr, matre kola athienehleng hnene la itre atr me lapa xötreithe la eë. Hane hi lai kola öhnyi Peteru hnene la ketre hlue jajiny, matre öni nyidroti jë hi ka hape: ‘Hane hi la ketre trahmanyi ka ce me Iesu.’

Matre sa jë pe Peteru me hape: ‘Ohea, thaa eni fe kö!’

Akönia qaja hnene la itre atr koi Peteru ka hape, ce angeice hi lo me Iesu. Ngo kelikelë pala hi angeic. Ame hë ngöne la hnaakönin, ujë jë hi Iesu a goeë Peteru. Ene pe atraqatr la hleuhleu koi Peteru, kolo ha ietra pine la itre hna kelikelë, matre angeic a lö pi me treij.

E drai ka tru e sine hmakany, kolo petre hi a nyiqaan fetra la jö, hna tro sai Iesu hnene la itretre huuj kowe la itretre isenyin ngöne la hnë kootr ka tru. E cili, angatr a ce ithanatan la nyine troa kuca koi Iesu. Thupene lai, kolo hmaca pena ha a tro sai nyidrëti hnei angatr koi Ponetio Pilato, atre musi e Iudra.

Hnene la itretre huuj hna qaja koi Pilato ka hape: ‘Hanawang la ketre atr ka ngazo. Loi e troa humuthi angeic.’ Thupene la hna seikepin thei Iesu, öni Pilato jë hi: ‘Pëkö ewekë ka ngazo hnenge hna öhne thei angeic.’ Thupene lai, upi Iesu hmaca jë pena hnei Pilato koi Heroda Anetipa. Heroda la atre musi e Galilaia, ngo ka lapa pe e Ierusalema. Ketre pëkö ewekë ka ngazo hnei Heroda hna öhne thei Iesu, haawe, nyidrëti a upi Iesu hmaca jë koi Pilato.

Aja i Pilato troa nue Iesu. Ngo isazikeu la mekuna i nyidrë memine la itre ithupëjia me Iesu, ame koi angatr, troa upe la ketre hna akalabusin nyine hnai Iesu. Ame la atre cili, tre Barabasa, ketre atr ka atrekënö. Hnaipajö hë, nge kola lö sai Iesu hnei Pilato e tröne la uma. Öni angeice koi angatr ka hape: ‘Hanawang la joxu i nyipunie!’ Ngo önine la tane i angetre huuj e sue ka hape: ‘Xomi angeice jë! Humuthi angeice pi! Humuthi angeice pi!’ Haawe, Pilato a iupi jë troa sei Barabasa, me tro sai Iesu kowe la itre atr matre troa humuthi nyidrë.

Ame ngöne la kola nyiqaane xejë la hnaipajö ne drai ka tru, kolo hi a jei faonyi Iesu hune la sinöe. Lue ka humu atr fe hna hane athip ngöne la lue xaa sinöe, caas ngöne la götrane maca, nge ketre ngöne la götrane mi i Iesu. Thaa öhnyi nyidroti kö hne së ngöne lo lai iatr. Qëmeken tro Iesu a mec, kola qaja koi nyidrë hnene la ketre ka ihumuth ka hape: ‘Meku ni kö hnei nyipë ngöne la nyipë elany e hune la baselaia i nyipë.’ Matre öni Iesu jë hi a sa ka hape: ‘Eni a thingehnaean koi eö, laka, tro eö a ce me ini ngöne la Paradraiso.’

Hapeu, thaa ketre ewekë kö lai ka lolo hna thingehnaean koi së? Atre fe hi nyipunie la pengöne lai paradraiso cili hna qaja hnei Iesu? Hnei Akötresie hna acil ekaa lo paradraiso ekö? Hna acil e celë fen. Nge ame la Iesu a musi e hnengödrai, tro hë nyidrëti a amelene hmaca qa hna meci lai thupëtresiji cili, matre tro angeic a hane mele ka loi me madrin ngöne la Paradraiso ka hnyipixe e celë fen. Hapeu, thaa nyine iamadrinë kö lai?

Mataio 26:57-75; 27:1-50; Luka 22:54-71; 23:1-49; Ioane 18:12-40; 19:1-30.Itre Hnying

 • Drei la pane atrekë zön la meci Iesu?
 • Nemene la hna kuca hnene la itre aposetolo ngöne la kola xomi Iesu hnene la itre keme ne hmi?
 • Nemene la ewekë ka traqa hnine la uma i Kaiafa, atre huuj ka sisitria?
 • Pine nemen matre kola lö pi hnei Peteru me treij?
 • Thupene la hna tro sai Iesu hmaca koi Pilato, nemene la hna suen hnene la itre tane i angetre huuj?
 • Nemene la ewekë ka traqa koi Iesu ngöne la kola nyiqaane xejë la hnaipajö ne drai ka tru, nge nemene la hnei nyidrëti hna thingehnaeane kowe la ka ihumuth hna hane athipe fe ezi nyidrë?
 • Ekaa la hna troa acil la Paradraiso hnei Iesu hna qaja?

Itre xaa hnying

 • E jë la Mataio 26:57-75.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la itre atrene la hna kootr ka tru e Iudra laka ka ngazo la itre hni i angatr? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • E jë la Mataio 27:1-50.

  Pine nemen matre ijije tro sa qaja, ka hape, ame la ietra i Iuda tre, thaa ka nyipici kö? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 • E jë la Luka 22:54-71.

  Nemene la ini hne së hna xom qa ngöne la aqane kelikelë Iesu hnei Peteru ngöne la jidri ne kola wanaxoeë nyidrë me xolouthi nyidrë? (Luka 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 • E jë la Luka 23:1-49.

  Tune kaa la aqane ujë i Iesu qëmekene la itre ewekë ka thaa meköti kö hna kuca koi nyidrë, nge nemene la ini hne së hna xome qa ngöne lai? (Luka 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pet. 2:23)

 • E jë la Ioane 18:12-40.

  Nemene la ewekë ka mama ngöne laka ngacama hna traqa la ketre hnepe ijine Peteru a xoue atr, ngo ame pe e thupene lai angeice la ketre aposetolo ka lolo catr? (Ioane 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • E jë la Ioane 19:1-30.

  Nemene la elolone la aqane waiewekë i Iesu göne la itre ewekë ne ngönetrei? (Ioane 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Tune kaa la aqane mama ngöne la edraiën la itre trenge ewekë i Iesu qëmekene tro nyidrëti a mec, laka hnei nyidrëti hna cilëgöline la musi cile i Iehova? (Ioane 16:33; 19:30; 2 Pet. 3:14; 1 Ioane 5:4)