Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 83: Hna Xupi Hag Ne Ierusalema

Edromë 83: Hna Xupi Hag Ne Ierusalema
Itre atr a xupe hmaca la itre itraetë ne Ieresulema

HANAWANG cahu ketre huliwa ka tru. Angetre Isaraela a xup, la itre itraetë ne Ierusalema. Hetre ketre itraetë ekö e Ierusalema. Traqa ha koi 152 loa macatre ne kei ej. Hna lepe apaatren hnei Nebukaneza, hnei nyidrë hna thë la itraetë me manith la itre qanahag ne la traon. Ame lo kola xötrei bëek hnei angetre Isaraela qaa Babulona, thaa hnei angatre kö hna canga xup la itre itraetë.

Nyimu macatre ne pë hë itraetë ka ekögölith la traon, matre tune ka jë pe la melen la itre atr ngöne la ijine cili? Eje hi laka, tro angatr a mele xou. Pëkö itraetë, kola hape, pëkö ejolen kowe la itre ithupëjia me angatr troa lö me thapa la nöj. Ngo eloine pe, traqa pi hi Nehemia troa xatua angatr, matre troa xupe hmaca la itre itraetë. Atre Nehemia fe hi hnei nyipunie?

Nehemia la ketre atre Isaraela ka traqa qa ngöne la traon Susani la ejen, nöje hna mele ngön hnei Modikai me Esetera. Ka huliwa Nehemia ekö hnine la hna nyi joxu, celë hi matre, maine jë iatre hnyawa hi angeic me Modikai, memine la isola ne la joxu, ene Esetera. Ngo thaa hnei Tusi Hmitrötre kö hna qaja ka hape, hnei Nehemia hna huliwa i Asueru Joxu, atre xomi Esetera. Hnei angeic pë hë hna huliwa i Aretaseta Joxu.

Mekune hi nyipunie lo kola hamën la itrenge manie hnei Aretaseta, ketre joxu ka lolo, koi Ezera matre troa amingömingöne la ēnē i Iehova. Ngo thaa hnei Ezera kö hna acile hmaca, la itraetë ne la traon. Tro pe së a ce wang la aqane ami Nehemia, matre troa kuca la huliwa cili.

Tro ha traqa kowe 13 lao macatre, qaane lo kola hamën hnei Aretaseta koi Ezera, la manie ne troa amingömingöne la ēnē. Ame ngöne la ijin cili, Nehemia la atre kepe trepe ime i Aretaseta joxu. Angeic la ka nenge me tupa waina ne la joxu, kolo matre aqane tro lai a neën wanga apoizinëne pi la joxu. Ketre götrane qa ka tru troa huliwan cememine la xou.

Haawe, ame ngöne la ketre drai, kola traqa troa wai Nehemia hnei Hanani trejin me angeic, me itre xaa atr ju kö qa ngöne la nöje Isaraela. Angatr a qaja koi angeic la ketre ewekë ka jol ka eje thei angetre Isaraela, memine la pengöne la itraetë e Ierusalema, kolo pala hi lo hna thë ekö. Ene pe tru la hleuhleu i Nehemia, nge angeic a thithi fë lai koi Iehova.

Ame ngöne la ketre drai, kola wanga atrehmekun hnene la joxu laka, hace catre Nehemia, matre nyidrëti a hnyinge koi angeic ka hape: ‘Hnauën laka kola hetre hace ngöne la qëmeke i eö?’ Öni Nehemia jë hi ka hape, hnene laka, thaa loi kö la pengöne e Ierusalema, nge thaa hna acile petre kö lo itraetë. Önine la joxu ka hape: ‘Nemen la aja i eö?’

Nehemi a elemekene la huliwa ne xupi uma

Kola qaja hnei Nehemia, ka hape: ‘Nue ni pi hnei nyipë matre tro ni Ierusalema eë, matre xupe hmaca la itraetë.’ Ka lolo catr la thiina i Aretaseta. Nyidrëti a nue Nehemia troa tro, me hamë angeice fe la itre sinöe nyine jiane huliwa. Traqa ha Nehemia e Ierusalema, angeic a canga qaja kowe la nöj la mekune i angeic. Ame hnei angatr hna kapa la mekun, me qaja ka hape: ‘Tro sa xejë la huliwa.’

Ame la kola öhn hnene la itre ithupëjia me Isaraela laka, kolo pala hi a draië trootro la hna xup la itraetë, angatre hi lai a qaja ka hape: ‘Tro sa elë me humuthi angatr, me sewe angatr troa huliwa.’ Ngo drenge hë Nehemia lai, ame hnei angeic hna isa hamën kowe la itre ka huliwa la itre taua me itre jo. Nge angeic a qaja ka hape: ‘The xouene kö la itre ithupëjia me easë. Isigöline jë la itre trejin me nyipunie, itre nekö i nyipunie, me itre föi nyipunie, me itre hnalapa i nyipunie.’

Tru la trenge catre ne la itre atr. Angatr a huliwa fë la itre jiane isi angatr, e lai me jidr. Haawe, kola e la 52 lao drai ne xup la itraetë. Ame enehila thaa xouene hë la nöj, ke ase hë traietin xötreith la traon. Ezera me Nehemia a inine la nöj la itre trenge wathebo i Akötresie, nge atraqatr la madrine ne la nöj.

Ame ngöne la ijine cili, thaa ceitune hmaca kö memine ekö lo qëmeken tro angetre Isaraela a lapa trehnyiwa e Babulona. Hna musinën la nöj hnene la joxu ne Peresi, nge angatr a nyihlue i nyidrë. Ngo hnei Iehova hna thingehnaean ka hape, tro Nyidrë a upe la ketre joxu ka hnyipixe, matre troa axulun la tingeting kowe la nöj. Drei la joxu cili? Tune kaa la aqane tro nyidrë a axulun la tingeting kowe la fen? Hetre 450 lao macatre ne troa treqen, qëmekene troa atre hnyawa la itre pengöne cili. Thupene lai, hna hnahon la ketre atr ka sisitria catr. Tro pë hë së a ce wang hmaca pe.

Nehemia mekene 1 koi 6.Itre Hnying

 • Nemene la hna mekun hnei angetre Isaraela qa ngöne laka pëkö tra etë e xötreithe la traon e Ierusalema?
 • Drei lae Nehemia?
 • Nemene la huliwa i Nehemia, nge pine nemen matre nyipi ewekë catre lai?
 • Nemene la maca ka ahleuhleun la mele i Nehemia, nge nemene la hnei angeic hna kuca?
 • Tune kaa la aqane hni ka menyike Aretaseta joxu koi Nehemia?
 • Tune kaa la aqane eköthe Nehemia la huliwa ne xupi itraetë matre thaa tro kö a sewe angetre Isaraela hnene la itre ithupëjia me angatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Nehemia 1:4-6 me 2:1-20.

  Tune kaa la aqane thel hnei Nehemia matre troa eatrongë angeic hnei Iehova? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Pet. 4:7)

 • E jë la Nehemia 3:3-5.

  Nemene la ini hna xom hnene la itre qatre thup memine la itre drikona qa ngöne la eisapengönen la itretre Tekoa memine la “ite joxu i angat”? (Neh. 3:5, 27; 2 Thes. 3:7-10; 1 Pet. 5:5)

 • E jë la Nehemia 4:1-23.

  Nemene la ka upi angetre Isaraela troa catre xupe la itraetë ngacama catrehnine la icilekeu? (Neh. 4:6, 8, 9; Sal. 50:15; Is. 65:13, 14)

  Tune kaa la aqane xatua së enehila hnene la tulu hna hamën hnei angetre Isaraela?

 • E jë la Nehemia 6:15.

  Qa ngöne laka lue treu ne xupe hi la itraetë e Ierusalema, nemene la hna amamane hnene lai göne la emenen la lapaun? (Sal. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26)