Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 82: Modikai Me Esetera

Edromë 82: Modikai Me Esetera

TRO hmaca së a pane bëeke kowe lo itre hnepe macatre ekö, qëmeken lo kola tro Ierusalema eë hnei Ezera. Modikai me Esetera la lue atre Isaraela ka nyipi ewekë catr, ngöne la baselaia ne Peresi. Esetera la isola nge ka cilën la hna nyijoxu, nge Modikai ju hi e kuhu fene la joxu, lue tremune nyidro hnene laka, lue trejin la lue keme i nyidro. Tro pe së a ce wang la kepin matre cilëne jë hnene lai lue atre Isaraela, la itre göhnë ka tru cili.

Hna meci triji Esetera hnei keme me thin, nge ka coco petre kö angeic, matre hna hetru angeice pë hë hnei Modikai. Hetrenyi la ketre hnalapa ka tru i Asueru, joxu ne Peresi, ngöne la traon e Susani, nge Modikai la ketre hlue i nyidrë. Ame ju hi ngöne la ketre drai, hna xele ma drengethenge la joxu hnene la föi nyidrë, ene Vaseti, haawe, ame hnene la joxu hna iëne jë nyine isola i nyidrë, la ketre föe. Atre fe hi nyipunie la föe hnei nyidrëti hna iën? Ketre jajiny ka mingöming, Esetera la ëjen.

Kola wesitr hnei Hamana koi Modikai

Nyipunie a öhne cahu thupëtresij ka pi tru, hna thili kow hnene la itre atr? Hamana la ëje i nyidrë. Ketre atr ka tru nyidrë ngöne la baselaia ne Peresi. Ame la aja i Hamana, tro fe Modikai a hane mejë me hane thili koi nyidrë. Ngo thaa hna kapa kö hnei Modikai. Ame koi Angeic, thaa nyine tro kö a atrun la ketre atr ka kuca la itre thiina ka ngazo. Celë hi matre, kola elë la trenge hni Hamana. Matre, hanawang la hna kuca hnei nyidrë.

Sili trenga thoi angetre Isaraela jë pë hë hnei Hamana, kowe la joxu. Öni nyidrë ka hape: ‘Itre atr ka ngazo angatr, thaa ka drengethenge kö la itre trenge wathebo i nyipë. Loi e troa apaatrenyi angatr.’ Thatre kö Asueru ka hape, ame Esetera föi nyidrë, tre atre Isaraela nyiidro. Ene pe drei Hamana ju hnene la joxu, matre nyidrëti pë hë a acile jë la ketre wathebo, nyine nue jën troa humuth la itretre Isaraela ngöne la ketre ijin.

Ame la Modikai a atre laka, ase hë acil la wathebo, hane hi lai kola hace la hni angeic. Upe jë hë angeic la maca koi Esetera troa qaja ka hape: ‘Epi tro eö a ithanata memine la joxu, matre sipone iele nyidrëti troa amele së.’ Ame la ejolen, tre loi e troa könën hnei joxu, ngo e pëkö, thatreine kö tro la ketre atr a traqa amacai pi hi kowe la joxu nge troa nue amele angeic. Ketre wathebo lai thaa nyine tro kö a elë sasaith e Peresi. Ngo hnei Esetera hna tro troa wang la joxu, nge thaa hna könë nyidroti kö. Ame la kola öhnyi Esetera hnene la joxu, nyidrëti a canga liin la tö goole i nyidrë, nyine sipu hatren ka hape, pëkö troa humuthi nyiidro. Esetera a könën la joxu me Hamana, kowe la ketre pui ne xeni ka tru. Ame hë ngöne la hna xeni imadri, kola hnyingë Esetera hnene la joxu la alien la sipo i nyiidro. Kolo hmaca a sipon hnei Esetera troa tro hnei nyidrë me Hamana kowe la ketre pui ne xen, ngöne la ketre drai pena ha, nge e cili tro hë nyiidro a qaja koi nyidrë la aja i nyiidro.

Ame hë ngöne la pui ne xeni hnaaluen, Esetera a qaja kowe la joxu ka hape: ‘Kola troa humuthi ni memine la nöjeng.’ Elëhni jë hi la joxu. Öni nyidrë e hnying ka hape: ‘Drei la ka mekun troa kuca la ewekë cili?’

Kola qaja hnei Esetera ka hape: ‘Ketre atr ka methinë hun, nge ithupëjia me eahun, Hamana la ëjen!’

Kola jelengazo Hamana hnei Esetera isola

Elë catr hmaca jë hi la hni ne la joxu. Nyidrëti a iupi troa humuthi Hamana. Thupene lai, nyidrëti a acili Modikai jë troa hnaaluene atr ka sisitria catr thupe i nyidrë, ngöne la musi nyidrë. Thupene lai, kola acil hnei Modikai la ketre wathebo ka hnyipixe, kola nue la itretre Isaraela troa isi ngöne la ijin hna sa troa humuthi angatr. Pine laka, ketre atr ka tru catre hë Modikai enehila, haawe, nyimutre la itre atr ka xatua angetre Isaraela ngöne la ijine cili, nge hna amele angatr qa ngöne la itre ithupëjia me angatr.

Tusi Esetera.Itre Hnying

 • Drei lae Modikai me Esetera?
 • Pine nemen matre kola aja föe ka hnyipixe hnei Asueru joxu, nge drei la hnei nyidrë hna iën?
 • Drei lae Hamana, nge nemene la ka jele la trenge elëhni angeic?
 • Nemene la trenge wathebo hna acil, nge nemene la hna kuca hnei Esetera thupene la hnei angeic hna kapa la ketre maca qaathei Modikai?
 • Nemene la ewekë ka traqa koi Hamana, nge tune kaa göi Modikai?
 • Tune kaa la aqane amele angetre Isaraela qa ngöne la itre ithupëjia me angatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Esetera 2:12-18.

  Tune kaa la aqane amamane Esetera la enyipiewekën la troa hetrenyi la “hni ka menyike me thilimek”? (Esetera 2:15; 1 Pet. 3:1-5)

 • E jë la Esetera 4:1-17.

  Tune la aqane aijijë Esetera troa hamë ixatua kowe la nyipi hmi, nemene la hna aijijë së enehila troa kuca matre troa amaman la hni ne ajane së troa mele nyipici koi Iehova? (Esetera 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 • E jë la Esetera 7:1-6.

  Nemene la aqane nue hnene la nöje i Akötresie la mele i angatr ngöne la kola akötrë angatr, a kola tui Esetera? (Esetera 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Pet. 2:12)