Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 81: Kola Mejiun Kowe La Ixatua i Akötresie

Edromë 81: Kola Mejiun Kowe La Ixatua i Akötresie

NYIMUTRE la itre atr ka tro qaa Babulona, ka xom la gojenyi ne tro hmaca Ierusalema eë. Ngo ame la angatr a traqa pe e Ierusalema, itre ihu etë pe hi ngöne lo itre thupene uma. Pëhë caa atren. Haawe, loi e tro la angetre Isaraela a nyiqaane xupe hmaca la nöj.

Ame la ketre ewekë nyine tro angatr a canga xup, tre ene la ita ne huj. E cili hi la hnë troa hujën la itre öni, maine itre ahnahna koi Iehova. Ame hë ngöne la itre treu thupen, angetre Isaraela a nyiqaane xupe la ēnē. Ngo hetre ithupëjia me angatr, ene la itre nöj ezi angatr, pine laka, xele kö e troa xupe la ēnēti hmitrötr. Matre hnei angatr hna tupath troa nyi catr matre axouenyi angetre Isaraela, me sewe angatr troa huliwa. Ame hë thupene lai, hna gugun la joxu ka hnyipixe hnene la itre ithupëjia, matre tro nyidrë a acil la ketre wathebo, matre jën troa sewe angetre Isaraela troa xupi uma.

Nyimu macatre hë ka paatr. Traqa kowe la 17 lao macatre, thupene lo hna bëek hnei angetre Isaraela qaa Babulona. Iehova a upe jë la lue perofeta i Nyidrë, ene Hagai me Zakaria troa qaja kowe la nöj ka hape, loi e troa nyiqaane xejë hmaca la huliwa. Hetre mejiunen la nöj kowe la ixatua qaathei Akötresie, nge angatr a drengethenge la itre perofeta. Ngacama thaa ase kö una la wathebo göi troa xup la ēnē, ngo angetre Isaraela fe hë a nyiqaan la huliwa.

Haawe, Ame ngöne la ketre ijin hna traqa hnei Tatenai, ketre atr ka huliwa thatraqan la musi ne Peresi, nyidrë a hnyingë angetre Isaraela la atre upi angatr troa xupe hmaca la ēnē. Öni angatre jë hi koi nyidrë ka hape, ame petre kö lo angatr e Babulona, hna qaja hnei Koreso joxu ka hape: ‘Tro jë enehila a tro Ierusalema, nge xupe jë la ēnē i Iehova Akötresi nyipunie.’

Ame hnei Tatenai hna iupi fë Babulona eë la ketre tus, matre nyine thele la enyipicin ka hape, hnei Koreso hna iup ngöne lo mele petre kö nyidrë, troa xupe la ēnē. Canga sa ju fe kö la tusi nyidrë hnene la joxu ka hnyipixe ne Peresi. Kola anyipicin laka, hna qaja tune hi lo lai hnei Koreso. Ame hnene la joxu hna cinyihane ka hape: ‘Nue pi la itretre Isaraela troa xupe la ēnē ne la Akötresi angatr. Nge eni a upi nyipunie troa xatua angatr.’ Haawe, foa hi lao macatre ne xupe la ēnē, nge madrine atraqatr angetre Isaraela.

Nyimu macatre ka paatrë hë. Traqa ha kowe la 48 lao macatre, thupene la hna umuth la ēnē. Puafala pena ha la itre atr ne Ierusalema, paatre trootro hë la emingömingön la traon memine la ēnē i Akötresie. Drengë hë e Babulona hnei Ezera, atre Isaraela ka hape, loi e troa amingömingön la ēnē i Akötresie. Atre fe hi nyipunie la hnei nyidrëti hna kuca?

Hnei Ezera hna wai Aretaseta joxu ne Peresi, nge hnene la joxu ka loi cili hna hamë nyidrë la itre ahnahna ka nyimutre, matre nyine tro angeic a tro xom Ierusalema eë. Angeic a sipone jë fe kowe la itretre Isaraela ne Babulona, matre troa xatua nyidrë troa tro fë Ierusalema eë la itre ahnahna cili. Haawe, traqa koi ala 6 000 la etrun, la angetre ce tro me nyidrë. Nyimutre la itre sileva me gool nyine troa xome trongën, me itre xaa ewekë ju kö ka tru alameken.

Kola luelue hnei Ezera, pine laka, hetrenyi la itre atr ka thepe mo ngöne la gojenyi ne tro Ierusalema. Atreine hi tro la itre atr cili a ënö la itre sileva me goole i angatr, me humuthi angatr. Haawe, Ezera a hën asë la itre sina tronge i nyidrë, tune cahu aqane amaman ngöne la iatr. Thupene lai, angatr a thithi jë koi Iehova, matre troa thupë angatr ngöne la gojenyi ne tro Ierusalema.

Kola ce thithi hnei Ezera memine la nöj

Hna thupë angatr hnei Iehova. Nge thupene la foa lao treu ne tro, angatr a traqa e Ierusalema, pëkö ethanyin la tronge i angatr. Hapeu, thaa ketre hatrene kö la ka tru, nyine amaman ka hape, Iehova la petren la itre atr ka mejiune koi Nyidrë nge ka thele ixatua thei Nyidrë?

Ezera mekene 2 koi 8.Itre Hnying

 • Ala ije angatr angetre tro qaa Babulona a tro Ierusalema, ngo nemene la hnei angatr hna traqa öhn e cili?
 • Nemene la hnei angetre Isaraela hna nyiqaane troa xup ngöne la angatr a traqa, ngo nemene la hna kuca hnene la itre ithupëjia me angatr?
 • Drei lae Hagai me Zakaria, nge nemene la hnei nyidroti hna qaja kowe la nöj?
 • Pine nemen matre Tatenai a iupi fë la ketre tusi Babulona eë, nge nemene la hna sa koi angeic?
 • Nemene la hnei Ezera hna kuca ngöne la nyidrëti a trotrohnine la enyipiewekëne la troa xupe la ēnē?
 • Nemene la hnei Ezera hna thithi fë ngöne cahu iatr, tune kaa la aqane sa la thith i angeic, nge nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne lai?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ezera 3:1-13.

  Maine easë ngöne la ketre götrane gaa pë ekalesia ne la nöje i Akötresie, nemene la nyine tro sa catre kuca? (Ezera 3:3, 6; Ite hu. 17:16, 17; Heb. 13:15)

 • E jë la Ezera 4:1-7.

  Nemene la tulu hna amë pe hnei Zerubabela kowe la nöje i Iehova göne la troa caas memine la itre xaa hmi? (Eso. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 • E jë la Ezera 5:1-5, 17 me 6:1-22.

  Pine nemen matre thatreine kö la itre ka icilekeu troa sewe angetre Isaraela troa xupe la ēnē? (Ezera 5:5; Is. 54:17)

  Tune kaa la aqane xatuan la itre qatre thup Keresiano hnene la huliwa ne la itre qatre i angetre Iudra matre troa thele tro Iehova a eatrongë angatr ngöne la angatr a qëmeke kowe la itre ka icilekeu? (Ezera 6:14; Sal. 32:8; Rom. 8:31; Iako. 1:5)

 • E jë la Ezera 8:21-23, 28-36.

  Qëmekene tro sa löhnine la ketre huliwa, nemene la tulu ka lolo i Ezera nyine tro sa xötrethenge? (Ezera 8:23; Sal. 127:1; Ite edomë 10:22; Iako. 4:13-15)