Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 77: Thaa Hnei Angatre Kö Hna Thili Ipië

Edromë 77: Thaa Hnei Angatre Kö Hna Thili Ipië

MEKUNE hi nyipunie lo köni nekö trahmany? Ene lo itre sina tronge i Daniela angetre thipëne lo itre sine göni ka ngazo koi angatr, kola hmekën wanga sasaithe pi la itre hna wathebon hnei Akötresie. Hna hë angatr hnene la itretre Babulona ka hape, Saderaka, me Mesaka, me Abedenego. Ngo hanawange hë la pengö i angatr. Pine nemen matre thaa thili kö angatr tune la itre xan, kowe la hnasaatr hna acil hnei Nebukaneza? Tro sa ce wai pengöne lai.

Mekune hi nyipunie lo itre wathebo hnei Iehova hna cinyihan, ngöne lo Treen Lao Trenge Wathebo? Ame la hnapan, tre, kola hape: ‘Thaa tro kö eö a hmi kowe la itre xaa haze, ngo eni hmekuje hi.’ Hna drengethenge la trenge wathebo cili hnene cahu itre nekö trahmany, ngacama ka hace la pun koi angatr.

Hnei Nebukaneza joxu hna hën la itre atr ka tru, ka ala nyimu catr, matre atrun hnei angatr la hnasaatr hna acile hë. Thupene la hnei nyidrëti hna icasikeu angatr asë, nyidrë a qaja jë ka hape: ‘Ame ngöne la nyipunie a dreng la mejene la trutru, me kitara, me itre xaa nyine elo miuzik ju kö, haawe, nyipunieti hi a thili ju me hmi kowe la hnasaatr goole celë. Ame pe kö la atr ka thaa thil me thithi kow, tro ha kuië angeic hnine la eë ka mele palulu tune la etë ka pö.’

Ame la kola atre hnei Nebukaneza laka, thaa hna hane fe kö thili hnei Saderaka, me Mesaka, me Abedenego, hane hi lai kola traqa la trenge elëhni nyidrë. Ame hnei nyidrë hna iupi troa thei angatr. Nyidrë a upi angatr hmaca troa thil. Ngo ka catr pala hi la mejiun ne la itre nekö trahmany koi Iehova. Öni angatr koi Nebukaneza ka hape: ‘Atreine hi troa amele hun hnene la Akötresie hne huni hna nyihluen. Ngo maine thaa tro kö Nyidrë a amele hun, thaa tro pala hi huni a thili kowe la hnasaatr.’

Saderaka, me Meseka, me Abedenego

Kolo jë petre hi ka hape, elë catre jë la hni Nebukaneza. Thaa nanyi kö nyidrë qa ngöne la ketre ihu eë, matre öni nyidrë, ka hape: ‘Huene jë la eë, matre tro ej a catrehnin kösë seven lao eë ka tune la!’ Thupene lai, hnei nyidrë hna upe la itre trahmany ka catr ne la trongene isi nyidrë, matre hnöthi Saderaka, me Mesaka, me Abedenego, nge troa kuië angatr hnine la hnaop ka mele hnei eë. Catrehnine catr la eë, matre ame lo itre atr ka catre i Nebukaneza, meci ju kö e cili hna dreuth hnene la itre ukahlokine eë. Ngo tune kaa ju pë hë lo köni nekö trahmany hna kuiën e hnine la eë?

Kola goeën hnene la joxu la eë, nge atraqatr la xou i nyidrë. Öni nyidrëti e hnying ka hape: ‘Ame lo köni nekö trahmany, thaa kolo jë kö lo itre hne së hna oth, nge kuiëne pi pë hë hnine la eë?’

Kola sa hnene la itre hlue ka hape: ‘Eje hi.’

Öni nyidrë hmaca jë pe: ‘Ngo eni a öhne la foa lao atr, kola tro agö hnine la eë. Thaa hna hnöthi angatre kö, nge goi thaa nango dreuthi angatre fe hnene la eë. Nge ame la hnaafoan, tre, kösë ketre haze angeic.’ Ame hnei Nyidrë hna easenyin la ulan la hnaop, me hë ka hape: ‘Saderaka! Mesaka! Abedenego! Lö pi, nge trohemi itre hlue ne la Akötresie Ka Pucatine Asë!’

Ame la angatr a lö pi, pëkö caa hna dreuth e angatr. Ame hna qaja hnene la joxu me hape: ‘Loi e atrune jë la Akötresi Saderaka, me Mesaka, me Abedenego! Hnei Anganyidrëti hna upe la angela i Anganyidrë matre troa amele angatr, pine laka, thaa hnei angatre kö hna thili me thith kowe la ketre haze, ngo kowe hmekuje hi la Akötresi angatr.’

Drei la ketre tulu ka lolo koi së, matre hapeu, tro fe kö së a hane mele nyipici tune la koi Iehova?

Esodo 20:3; Daniela 3:1-30.Itre Hnying

 • Nemene la hna amekötin hnei Nebukaneza joxu kowe la nöj?
 • Pine nemen matre thaa hane ju kö thili hnei Daniela memine la köni sina tro i angeic kowe la hnasaatr gool?
 • Ame ngöne la Nebukaneza a thele hmaca troa athixötrën lo lai köni neköi atre Heberu, tune kaa la aqane amamane angatr ala kön, laka angatr a mejiune koi Iehova?
 • Nemene la hnei Nebukaneza hna kuca koi Saderaka me Mesaka me Abedenego?
 • Nemene la hnei Nebukaneza hna öhne ngöne la nyidrë a goeën e hnine la hnaop ka mele hnei eë?
 • Pine nemen matre kola atrune hnene la joxu la Akötresie i Saderaka me Mesaka me Abedenego, nge nemene la tulu hnei angatr hna amë pe koi së?

Itre xaa hnying

 • E jë la Daniela 3:1-30.

  Nemene la aqane ujëne la köni thöth ne Heberu nyine tro asë hi së itre hlue i Akötresie a xötrethenge, ngöne la easë a qëmeke kowe la itre ewekë ka tupath la aqane mele nyipici së? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8)

  Nemene la ini ka nyipi ewekë hnei Iehova hna pane hamën koi Nebukaneza? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)