Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 75: Foa Lao Nekö Trahmany e Babulona

Edromë 75: Foa Lao Nekö Trahmany e Babulona

HNEI Nebukaneza joxu hna xome Babulona eë la itre nekö i Isaraela ka inamacan. Thupene lai, nyidrëti a iëne jë qaathei angatr la itre thöth ka mingöming nge ka inamacane catr. Matre hane hi cahu e angatr ala foa. Daniela memine la köni xan, hna ati ëjen hnei angetre Babulona, ene Saderaka, Mesaka, me Abedenego.

Kola ajan hnei Nebukaneza troa hnëkën la itre thöthi cili, matre troa huliwa hnine la uma i nyidrë. Thupene la köni macatre ne ini angatr, kolo hi a troa iën la itre ka inamacane catr thei angatr, matre troa xatua nyidrë troa thele nyin la itre ewekë ka jol, ka eje ngöne la baselaia i nyidrë. Ame la aja ne la joxu ngöne la ijine ini ne la itre nekö trahmany, tre, tro pala hi angatr a mele ka loi me egöcatr. Haawe, nyidrëti a upe jë la itre hlue i nyidrë troa hamën koi angatr la xeni ka lolo me waina me nöjei ejene xen me nyine ij, tune la itre hna amë hune la treipel ne la lapa i nyidrë.

Daniela me Saderaka, me Mesaka me Abedenego a qaja la itre ini hnei angatre hna mejiune kow

Goeëne cahu ketre thöth, Daniela la ëje i angeic. Atre fe hi nyipunie la hnei angeic hna qaja koi Asepenaza, hen ne la itre hlue i Nebukaneza? Öni Daniela koi angeic ka hape, thaa ajane kö angeic troa xen la itre göxeni ka lolo qa ngöne la laulau ne la joxu. Ngo ngazo hë koi Asepenaza. Matre angeic a sa ju, me hape: ‘Hnei joxu hna axeciën la nyine tro nyipunie a xeni me ij. Nge maine tro nyidrëti a öhne ka hape, thaa ceitune kö la aqane uthauthan la itre ialameke i nyipunie memine la itre xan, tro nyidrëti a humuthi ni.’

Haawe, Daniela a tro pi kowe la atre thup hna acile hnei Asepenaza hui angeic memine la köni sina tro i angeic. Öni angeic ka hape: ‘Eni a sipon matre tro nyipëti a pane tupathi hun ngöne la 10 lao drai. Epi hamë huni ju hi la itre sine göxen me honesil, maine wene sinöe troa xen me tim nyine ij. Nge tro nyipëti a öhne ka hape, drei la ka loi qëmek e eahuni memine la itre thöth ka troa xeni la xötrönë i joxu.’

Hna kapa la mekune cili hnene la atre thup. Nge thupene hë la 10 lao drai, egöcatre catre kö Daniela memine la köni sina tro i angeic hune lo itre xaa thöth. Haawe, kola nue angatr hnene la atre thup troa xeni pë wetrë, ijiji angatre hi la itre sine göxen me honesil.

Ame hë thupen la köni macatre, kola thenge asë la itre nekö trahmany troa cile qëmeke i Nebukaneza. Thupene la hna ithanata me angatr asë, kola öhne hnene la joxu laka, ka inamacane catre Daniela memine la köni sina tro i angeic. Haawe, nyidrëti a xomi angatre jë troa xatua nyidrë troa xome la itre hnëqa hnine la hnalapa. Nge ame la kola hnying maine kola hamën hnene la joxu la itre jole ka tru matre troa thele nyin hnei Daniela me Saderaka me Mesaka me Abedenego, kola mama hnyawa e cili laka, atraqatr nge sisitria catre kö la inamacane i angatr, hune la itretre huuj maine itre atre i nyidrë ka inamacan.

Daniela 1:1-21.Itre Hnying

 • Drei cahu foa lao nekö trahmany ngöne la iatr, nge pine nemen matre traqa pi angatr e Babulona?
 • Nemene la itre hna ajan hnei Nebukaneza kowe lai foa lao nekö trahmany, nge nemene la itre hnei nyidrë hna amekötin kowe la itre hlue i nyidrë?
 • Nemene la sipo i Daniela göi xen me nyine ij thatraqai angeic memine la köni sina tro i angeic?
 • Thupene la hnei Daniela memine la köni sina tro i angeic hna xeni hone sil ngöne la treen lao drai, tune kaa la eisapengöi angatr memine la itre xaa thöth?
 • Tune kaa la aqane traqa Daniela memine la köni sina tro i angeic ngöne la iuma ne la joxu, nge nemene la esisitria i angatr hune lo lai itretre huuj memine la itre ka inamacan?

Itre xaa hnying

 • E jë la Daniela 1:1-21.

  Nemene la aqane tro sa catr matre tro sa cile kowe la itupath me hune la itre ngazo së? (Dan. 1:8; Gen. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  Nemene la aqane tupathe la itre thöthi ngöne la hneijine së maine aqane uku angatre pena troa kuca la itre ewekë hna mekune hnei itre xan, ka hape, ‘göxeni ka lolo’? (Dan. 1:8; Ite edomë 20:1; 2 Kor. 6:17-7:1)

  Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la foa lao thöthi ne Heberu ka troa xatua së troa trotrohnine hnyawa la pengöne la atrehmekun hna hamën jëne la itre ini e cahu fen? (Dan. 1:20; Is. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)