Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 64: Solomona a Xupe La Ēnē

Edromë 64: Solomona a Xupe La Ēnē

MECI pë hë Davita, nge ase hë nyidrë hamën koi Solomona la itre tulu ne la ēnē, matre troa xup ej thenge la aqane ahnith hnei Iehova. Kola traqa kowe la foa lao macatre ne la musi Solomona, nge nyidrëti hi lai a nyiqaane xup la ēnē, nge thupene la seven lao macatre nge sin, kola umuth ej. Itre thauzan la etrun la itre ka huliwa hnine la ēnē. Tru catr la gool me sileva hna nyi huliwan e hnine la ēnē, celë hi matre, itre trenge manie ka tru la hna xom nyine itön la itre ewekë thatraqan la iuma.

Hna thupe lue hnahagën ka tru la ēnē, kola tune lo uma ne hetra. Ngo ka tro pe a alu la etrun la lue hnahag ne la ēnē hune la lue hnahag ne la uma ne hetra. Hnei Solomona hna amë la puha ne isisinyikeu hnine la ketre hnahag wene puhnen ne la ēnē, nge ngöne la hnaaluene hnahag, hna nyi göhnene pë hë la itre xaa ewekë.

Ame hë la kola fenesi la ēnē, hetre pui ne xen hna hnëkën matre ce madrin, nge nyine troa atrun me ahmitrötrëne ej. Hanawang cahu iatr, Solomona a sai watingöne ca me thith qëmeken la ēnē. Kola qaja hnei Solomona koi Iehova ka hape: ‘Thaa ijiji enëtilai la hnengödrai memine la hnengödrai ne la itre hnengödrai, nge nyipi tha ijije la ēnēti celë hnenge hna xup. Ngo Akötresingöti fe, epi drenge hnei Cilie la sipo ne la nöje i Cilie, ngöne la angatr a thithi qa ngöne la hnë celë.’

Solomona Joxu a thith

Ame la kola fenesi la thithi Solomona, ene pe kola mala pi la eë qaa hnengödrai. Ej a dreuth uti hë la ae la itre öni hna hujën. Nge kola nyialien la ēnē i Iehova, hnene la lai ka hudrume catr. Nyine tro lai a amaman ka hape hna wanga atrun hnei Iehova la mekune cili, ketre, Nyidrëti a madrin la ēnē nge kola kapa la thithi Solomona. Thaa uma ne hetra hmaca kö la hnë troa hmi hnene la nöj, ngo kolo pë hë a troa hmi hnine la ēnē i Iehova.

Qea catr la hnei Solomona hna mus kowe la nöj, nge kola madrin la nöj, pine laka, thei nyidrë la inamacan. Ngo hnei nyidrëti pena ha hna ixom memine la itre föe ka nyimutre qa ngöne la itre xaa nöj, itre ka thaa hmi kö angatr koi Iehova. Öhne fe hi nyipunie cahu ketre e thili koi idrola? Ame hë thupen, kola huli Solomona hnene la itre föe i nyidrë, troa hmi kowe la itre xaa haze. Atre hi nyipunie la ewekë ka traqa koi Solomona, ngöne la nyidrëti a kuca la ewekë cili? Thaa menyike hmaca kö la aqane ujë i nyidrë kowe la nöj. Calogitre hë nyidrë, nge kola hleuhleu la nöj.

Solomona Joxu a thili kowe la ketre idrola

Ame hnei Iehova hna elëhni koi Solomona, öni Nyidrëti jë hi: ‘Tro Ni a thapa la baselaia qaathei eö, nge tro Ni a hamën ej kowe la ketre atr. Ngo thaa tro kö Ni a kuca lai ngöne la ijine eö a mel, ngo ngöne la ijine kola troa joxu hnene la nekö i eö. Ngo thaa tro kö Ni a thapa asë la nöje ne la baselaia, qaathen la nekö i eö.’ Tro sa ce wang la aqane trongen la ewekë cili.

1 Aqane lapa ite joxu 28:9-21; 29:1-9; 1 Ite Joxu 5:1-18; 2 Aqane lapa ite joxu 6:12-42; 7:1-5; 1 Ite Joxu 11:9-13.Itre Hnying

 • Ije macatre ne xupe Solomona la ēnē i Iehova uti hë la umuthe ej, nge pine nemen matre tru catr la thupen ej?
 • Ije uma ka tru hnine la ēnē, nge nemene la hna amë hnine la hnahag?
 • Nemene la hna qaja hnei Solomona ngöne la thith i angeic hmekune la kola umuthe la ēnē?
 • Tune kaa la aqane amamane Iehova laka Nyidrëti a madrine la thith i Solomona?
 • Nemene la hna huli Solomona troa kuca hnene la itre föe i angeic, nge nemene la ewekë ka traqa koi Solomona?
 • Pine nemen matre kola elëhni hnei Iehova koi Solomona, nge nemene la hnei Iehova hna qaja koi angeic?

Itre xaa hnying

 • E jë la 1 Aqane lapa ite joxu 28:9, 10.

  Thenge la itre trenge ewekë i Davita ngöne 1 Aqane lapa ite joxu 28:9, 10, nemene la nyine tro sa catre kuca ngöne la itre drai ne mele së? (Sal. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 • E jë la 2 Aqane lapa ite joxu 6:12-21, 32-42.

  Nemene la aqane amamane i Solomona laka pëkö atr ka atreine troa xupe la ketre uma nyine troa hnen la Akötresie Ka Pucatin Asë? (2 A. l. ite jo. 6:18; Ite hul. 17:24, 25)

  Nemene la hna amamane hnene la itre trenge ewekë i Solomona ngöne 2 Aqane lapa ite joxu 2:32, 33 göi Iehova? (Ite hul. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 • E jë la 2 Aqane lapa ite joxu 7:1-5.

  Tune lo aqane upe la itre nekö i Isaraela trahmanyi troa atrunyi Iehova ngöne la angatr a öhne la lolo i Nyidrë, tune kaa la aqane troa ketri së enehila ngöne la easë a goeëne la aqane amanathithine la nöje i Nyidrë? (2 A. l. ite jo. 7:3; Sal. 22:22; 34:1; 96:2)

 • E jë la 1 Ite Joxu 11:9-13.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la mele i Solomona la enyipiewekën la troa mele nyipici uti hë la pun? (1 Ite jo. 11:4, 9; Mat. 10:22; Hna ama. 2:10)