Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 57: Akötresie a Ië Davita

Edromë 57: Akötresie a Ië Davita
Davita a thapa la ketre mamoe

ÖHNE fe hi nyipunieti cahu nekö trahmany ka xepe lapaan la mamoe? Kolo hi lai a ase thapa cahu mamoe, qaathene cahu bea. Hna traqa la bea troa thapa la mamoe me hej ej. Ngo eloine pe, iweje huzu pi hi la nekö trahmany, ene pe ea ju hi nyën la bea me thapa la mamoe qa ngöne la që ne ej. Ame hnene la bea hna cilën la lue ca draië me sesë, kola pi hej la nekö trahmany, hane hi lai nyën a xöleuth me faitrën, me humuthe ej! Ame pena ha la ketre ijin, hnei angeic hna thapa la mamoe, qa ngöne la që ne la liona. Hane petre hi la ketre nekö trahmanyi ka pëkö hna xouen! Atre fe hi nyipunie ka hape drei lai?

Davita la ëje i nyën. Ketre nekönatr ne Betheleema. Neköi api Obeda, ene lo nekö i Rutha me Boaza. Meku Rutha hi me Boaza hnei nyipunie? Ame Davita, tre, nekö i Iese. Angeic la ka thupën la hna axö mamoe ne la keme i angeic. Kola hnaho angeic, nge treene hë lao macatre, thupene lo Iehova a ië Saulo troa joxu.

Ame ju hi la ketre ijin, öni Iehova jë hi koi Samuela ka hape: ‘Xome jë la ketre wakacu ka ketre pengön, nge tro jë kowe la uma i Iese e Betheleema. Hnenge hna iën la ketre nekö i nyidrë trahmany troa joxu.’ Traqa ha Samuela e Betheleema a öhnyi Eliaba nekön haetra i Iese, ketre sipu öni nyidrëti ju hi: ‘Maine jë angeice hi la hnei Iehova hna iën.’ Ngo Iehova a qaja ju pe koi nyidrë, ka hape: ‘The goeëne kö la iqëmek memin la eqea i angeic. Thaa angeice kö la ka troa joxu.’

Ame hnei Iese pena hna hë Abinadab ketre nekö i nyidrë, me tro sai angeic koi Samuela. Ngo öni Samuela ka hape: ‘Ohea, thaa hnei Iehova kö hna ië angeice la.’ Thupene lai, Iese a tro sai Sama ju. Ngo öni Samuela hmaca jë, ‘Ohea, thaa angeice kö.’ Haawe, traqa ha koi seven lao nekö i Iese hna amaman, ngo thaa hnei Iehova kö hna iën la ketre e angatr. Samuela a hnyinge jë me hape: ‘Celë asë hë la haa nekö i eö la?’

Öni Iese jë hi: ‘Caasi pala kö, celë hi ka co pe. Ngo angeice cahu a thupën la itre mamoe.’ Ame la kola traqa sai Davita, Samuela a öhnyi Davita, nekö trahmany ka mingöming. Öni Iehova jë hi: ‘Angeice hi. Sië angeice pi hnei wakacu.’ Celë hi hnei Samuela hna kuca. Haawe, kolo pë hë a treqen la ijin, matre cile jë Davita troa joxu ne Isaraela.

1 Samuela 17:34, 35; 16:1-13.Itre Hnying

 • Drei la ëjene la nekönatr trahmanyi ngöne la iatr, nge easë a atre tune kaa laka ka pëkö hnei nyën hna xouen?
 • Atre kaa lae Davita, nge drei la ëjene la keme me thine i angeic me qaqaa i angeic?
 • Pine nemen matre Iehova a upi Samuela kowe la hnalapa i Iese e Betheleema?
 • Nemene la ewekë ka traqa ngöne la kola traqa fë hnei Iese koi Samuela la sevene lao nekö i nyidrë trahmany?
 • Nemene la hnei Iehova hna qaja koi Samuela ngöne la kola traqa sai Davita?

Itre xaa hnying

 • E jë la 1 Samuela 17:34, 35.

  Tune kaa la aqane qaja atrune hnene la itre ewekë celë la trenge catre i Davita memine la mejiune i angeic koi Iehova? (1 Sam. 17:37)

 • E jë la 1 Samuela 16:1-14.

  Nemene la aqane xatua së hnene la itre trenge ewekë i Iehova ngöne 1 Samuela 16:7, matre thaa tro kö së a ië hna hnim, me neën wanga troa amenu së hnene la ewekë hne së hna öhn hnei lue meke së? (Ite hu. 10:34, 35; 1 T. 2:4)

  Nemene la hna amamane jëne la tulu i Saulo laka ame la Iehova a xome qaathene la ketre atr la uati hmitrötre i nyidrë, kolo hi lai a nyihnane pe hnene la ketre ua ka ngazo, maine kola catrehnine la aja troa kuca la ngazo? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)