Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 55: Nekönatr a Nyihlue i Akötresie

Edromë 55: Nekönatr a Nyihlue i Akötresie

TUNE kaa la emingömingöne cahu nekönatr trahmany? Samuela lai ëje i nyën. Nge Eli, ketre atre huj ka sisitria ne Isaraela, lai ka ati im hune la he i nyën. Hna traqa sai Samuela koi Eli hnene la keme me thine i nyën, ene Elekana me Hana.

Samuela a ithanata me Eli lo atre huje ka sisitria

Tro petre hi Samuela a traqa kowe la foa maine faifi lao macatre. Ngo nyën a troa lapa ngöne la ēnē i Iehova, ce me Eli me itre xaa atre huj. Pine nemen matre Elekana me Hana a hamën la nekö i nyidro, nge co petre kö, troa nyihlue i Iehova e hnine la ēnē? Ce wange jë së la kepin.

Ame petre kö lo itre macatre ka ase hë, tre, tru la hace i Hana. Hnene laka, ka safëj nyiidro, ngo ame pe catr la aja i eahlo troa hane hetre nekönatr. Haawe, ame ju hi ngöne la ketre drai tro pi hi Hana kowe la ēnē i Iehova, nyidroti a thithi ju me hape: ‘Iehova fe, the thëthëhmi ni kö hnei Cilie! Maine tro Cilieti a hamë ni la ketre nekönatr trahmany, eni a sa xepu nyën nyine tro ni a hamë Cilie, matre tro nyën a nyihlue i Cilie ngöne la mele i nyën ka pexej.’

Ase hë Iehova kapa la thithi Hana, ngöne hë la itre treu thupene lai, kola hnaho Samuela hnei nyiidro. Atraqatr la ihnimi Hana kowe la nekönatr, nyiqaan qeje Iehova petre kö nyiidro koi nyën, nge ka co catr. Hnei nyiidro hna qaja kowe la föi nyiidro ka hape: ‘Maine nango tru hë elanyi la nekönatr nge thaa nyipi ewekë hmaca kö tro ni a iji thi nyën, tro ni a tro sai nyën kowe la ēnē matre tro nyën a nyihlue i Iehova.’

Celë hi hna kuca lai hnei Hana me Elekana. Nge pine laka, lolo la aqane ini Samuela hnene la keme me thine angeic, atraqatr la madrine i angeic troa hane nyihlue i Iehova hnine la uma ne heta i Nyidrë. Ame ngöne la nöjei macatre, kola tro hnei Hana me Elekana troa hmi ngöne lai uma ne heta ka ketre pengöne kö, me hane iöhnyi fe me nekö i nyidro. Ame ngöne la nöjei macatre ne iwai, kolo fe a traqa fë hnei Hana la ketre iheetr ka hnyipixe hnei eahlo hna can thatraqai Samuela.

Kola tro la itre macatre, nge Samuela pala hi a huliwa hnine la ēnē, nge kola hnimi angeic hnei Iehova memine fe la nöj. Ngo ame pena ha lue nekö i Eli trahmany, Hofeni me Fineasa, lue ka wiitri. Nyidroti a kuca la itre ewekë ka sis, me hule la itre xan troa ena la itre trenge wathebo i Iehovah. Thaa kuca kö Eli la hnëqa i nyidrë, ene la troa ami nyidroti qa ngöne lai götrane qa ne la itretre huj.

Thaa hna huli Samuela kö hnene la itre ewekë ka ngazo hna kuca hnine la ēnē, maine sewe angeice pena troa nyihlue i Iehova. Ame la ijine cili, simana la itre nyipi enehmu i Iehova, matre nango qea ha la hnei Nyidrë hna thaa ithanata kowe la ketre atr. Ngo ame enehila nango tru hë Samuela, ene pe traqa pi la ewekë celë koi angeic:

Kola meköl hnei Samuela hnine la ēnē, nge hë angeice jë hi. Öni Angeic e sa me hape: ‘Ini hi la.’ Nge angeic a canga mejë me nyinyape koi Eli, me qaja ka hape: ‘Ini hë la, ke hnei nyipëti hna hë ni.’

Ngo kola sa hnei Eli ka hape: ‘Thaa hnenge kö hna hë eö neköng; tro hmaca jë troa meköl.’ Haawe, Samuela a bëeke hmaca jë troa meköl.

Thupene lai, nyi hnaaluene hë hmaca jë hi me hape: ‘Samuela!’ Canga mejë jë hi Samuela me nyinyape koi Eli. Öni angeic ka hape: ‘Ini hë la, ke hnei nyipëti hna hë ni.’ Ngo öni Eli jë hi e sa ka hape: ‘Thaa hnenge kö hna hë hmunë neköng. Tro hmaca jë troa meköl.’ Ene pe Samuela a bëeke hmaca ju troa meköl.

Nyi hnaakönine hë hmaca jë hi, me hape: ‘Samuela!’ Samuela hmaca hi a nyinyape koi Eli. Öni angeic ka hape: ‘Ini hë la, ke hnei nyipëti hna hë ni enehila.’ Trotrohnine hë Eli laka, Iehova la ka hën la nekönatr. Ame hnei nyidrë hna qaja koi Samuela ka hape: ‘Tro jë troa meköl, nge maine kolo hmaca a hë eö, tro eö a hape: “Ulatinejë enëtilai Iehova; ke drenge hë la hlue i enëtilai.” ’

Celë hi hna qaja lai hnei Samuela, ngöne la Iehova a hë hmaca. Thupene lai, Iehova a qaja koi Samuela ka hape, Nyidrëti a troa nyithupene la thiina i Eli, me itre nekö i nyidrë trahmany. Haawe, hna meci hnei Hofeni me Fineasa ngöne la kola isi me angetre Filisiti, nge ame la kola drenge lai hnei Eli, ene pe kei gala pi nyidrë me xecie pi fe la nyinawa i nyidrë, nge meci pi hi nyidrë. Ame la ijine cili, kola eatre hnyawa la itre trenge ewekë i Iehova.

Tru trootro ju pë hë Samuela, nge angeice pe hi la atre amekötin tixenuë e Isaraela. Ame hë la angeic a qatr, kola qaja koi angeic hnei angetre Isaraela ka hape: ‘Iëne jë thatraqai hun la ketre joxu matre troa musinë hun.’ Thaa kapa kö Samuela la mekune cili, pine laka, Iehova hi la sipu joxu i angatr. Ngo hnei Iehova pe hna upi angeic, troa dreng la trenge ewekë ne la nöj.

1 Samuela 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Itre Hnying

 • Drei la ëjene la nekönatre trahmanyi ka co ngöne la iatr, nge drei lai itre ka cile ezi angeic?
 • Nemene la thith i Hana ngöne la ketre ijine eahlo e hnine la uma ne heta i Iehova, nge tune kaa la aqane kapa Iehova la sipo i eahlo?
 • Ije macatre i Samuela ngöne la angeic a nyiqaane nyihlue i Iehova hnine la uma ne heta i Nyidrë, nge nemene la hna kuca hnene la thine i angeic ngöne la nöjei macatre?
 • Drei la ëjene la itre nekö i Eli, nge tune kaa la pengö i angatr?
 • Tune kaa la aqane hë Samuela hnei Iehova, nge nemene la maca hnei Nyidrëti hna hamë angeic?
 • Nemene hë la hnëqa hna cilën hnei Samuela ngöne la angeic a tru, nge nemene la ewekë ka traqa ngöne la nyidrëti a qatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la 1 Samuela 1:1-28.

  Nemene la tulu ka loi hna amë pe hnei Elekana kowe la itre hene la hnepe lapa ngöne la aqane troa elemeken la huliwa ngöne la nyipi hmi? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fil. 1:10)

  Nemene la ini hne së hna xom qa ngöne la tulu hna amë pe hnei Hana göi troa cile kowe la itre ewekë ka jol e troa trotrohnin? (1 Sam. 1:10, 11; Sal. 55:22; Rom. 12:12)

 • E jë la 1 Samuela 2:11-36.

  Tune kaa la aqane atrune Eli la itre nekö i nyidrë hui Iehova, nge nemene la hna hmekë së hnene la ewekë cili? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deu. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • E jë la 1 Samuela 4:16-18.

  Nemene la foa lao hulö ka xulu qa ngöne la hna isi, nge nemene la thangane lai koi Eli?

 • E jë la 1 Samuela 8:4-9.

  Tune kaa la aqane catre akötrë Iehova hnei angetre Isaraela, nge nemene la aqane tro sa catre sajuën me mele nyipici kowe la Baselaia i Nyidrë enehila? (1 Sam. 8:5, 7; Ioane 17:16; Iako. 4:4)