Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 53: Hna Sisiny Hnei Iefetha

Edromë 53: Hna Sisiny Hnei Iefetha
Nekö i Iefeta jajiny

ASE fe hë epuni hane sisiny, ngo e thupene hë epuni a öhn laka, jole hë e troa eatrën? Celë hi ewekë ka traqa kowe cahu atr ngöne la iatr, matre hace catr nyidrë. Ame lai thupëtresij, tre, ketre atre amekötin e Isaraela, Iefetha la ëje i nyidrë.

Iefetha ekö a mele ngöne lo ijine angetre Isaraela hmaca a nue triji Iehova. Bëeke hmaca ha angatr kowe la itre ewekë ka ngazo. Haawe, Iehova a nue la nöje Amona troa akötrë angatr. Ene pe, kola ewekë treije hnei angetre Isaraela koi Iehova me hape: ‘Hne huni hna thiina ka ngazo koi Cilie. Epi amele hun!’

Iefeta me itre sooce i angeic

Hna ietran hnene la nöj, pine la ngazo hnei angatr hna kuca. Ame la hatren, hmi hmaca ha angatr koi Iehova. Ene pe, xatua angatre hmaca jë hnei Iehova.

Hna ië Iefetha hnene la nöj troa isi memine la itretre Amona. Ame la trenge aja i Iefetha, tre, ene la tro Iehova a xatua angeic ngöne la isi. Haawe, angeic a sisinyi ju koi Iehova me hape: ‘Maine tro Cilieti a nue angetre Amona koi ni, ame la pane atr ka troa lö pi qa ngöne la hnalapang me troa ixelë me eni ngöne la eni a bëeke qa hna isi, tro hë ni a hamë angeic koi Cilie.’

Iehova a dreng la hna isisinyikeu hnei Iefetha, nge nyidrëti a xatua angeic troa ngaa angetre Amona. Ame la kola bëeke hnei Iefetha kowe la hnalapa i angeic, atre fe hi epun la pane atr ka lö pi troa ixelë me angeic? Ene hi lo nekö i angeic jajiny ka caas, nge nekönatre petre kö nyën. Kola ho ne pi treij hnei Iefetha me hape: ‘Ekölö hi ni neköng, hace hë ni göi hmunë, nge hnei hmunë hna akötrë ni. Ngo hnenge hë hna nyi xepu hmunë koi Iehova, nge thatreine kö tro ni a hmaca.’

Trotrohnine hë la nekö i Iefetha la hna nyi xepu hnei keme i angeic, ame ngöne la xötrei, angeic a nango hace. Ke kolo lai a hape, tro hë angeic a tro trij la keme i angeic me itre sinee i angeic. Nge angeice pë hë a troa nue la mele i angeic ka pexej, troa nyihlue i Iehova ngöne la uma ne heta i Nyidrë e Silo. Celë hi matre angeic a qaja kowe la keme i angeic ka hape: ‘Maine hnei nyipë hna nyi xepu koi Iehova, nyipi ewekë troa eatrën la mekune cili.’

Haawe kola tro pi la nekö i Iefetha a tro Silo, nge angeic a nyihluei Iehova ngöne la mele i angeic ka pexej, ngöne la uma ne heta i Nyidrë. Ame ngöne la nöjei macatre, kola elë hnene la itre föe ne Isaraela me pane iöhnyi me nyën foa lao drai, nge lolo la itre ijine cili angatr a pane imadri. Kola hnime la nekö i Iefetha hnene la nöj, pine laka, angeic la ketre hlue i Iehova ka lolo catr.

Angete Amekötin 10:6-18; 11:1-40.Itre Hnying

 • Drei lae Iefetha, nge ka mele angeice ekö ngöne nemene ijin?
 • Nemene la hna sisinyi fë hnei Iefetha koi Iehova?
 • Pine nemen matre kola hleuhleu hnei Iefetha ngöne la nyidrëti a bëeke hmaca kowe la hnalapa i nyidrë thupene la hna ngaa angetre Amona?
 • Nemene la hna qaja hnene la nekö i Iefetha jajiny ngöne la angeic a atre la hna sisinyi fë hnei keme i angeic?
 • Pine nemen matre kola hnime hnene la nöj la nekö i Iefetha jajiny?

Itre xaa hnying

 • E jë la Angete Amekötin 10:6-18.

  Nemene la ewekë nyine tro sa hmekën ngöne la kola qaja amamane la pë lapaune ne la itretre Isaraela koi Iehova? (A. ame. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Hna ama. 2:10)

 • E jë la Angete Amekötin 11:1-11, 29-40.

  Hne së hna atre tune kaa laka hnei Iefetha hna nue la nekö i nyidrë ceitune me “huje ne deuth,” a thaa kolo kö a troa huujë angeic ngöne la eë? (A. ame. 11:31; Lev. 16:24; Deu. 18:10, 12)

  Tune kaa la aqane upe hnei Iefetha la nekö i nyidrë jajiny matre nyine huuj?

  Nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne la aqane ujë i Iefetha ngöne la nyidrëti a sa xepu koi Iehova? (A. ame. 11:35, 39; Ate Cai. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  Tune kaa la aqane amamane hnene la nekö i Iefetha jajiny la ketre tulu ka loi kowe la itre thöth Keresiano, ene la troa nue la mele i angatr ka pexej troa cainöje trootro? (A. ame. 11:36; Mat. 6:33; Fil. 3:8)