Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 43: Iosua Tan La Nöj

Edromë 43: Iosua Tan La Nöj

AJANE fe Mose troa hane ce lö me angetre Isaraela kowe la nöje Kanana. Celë hi matre, hnei nyidrë hna xëwe me hape: ‘Epi hane ini tro troa ihamëne la nöje ka loi ngöne la ketre götrane Ioridrano.’ Ngo Iehova a qaja ka hape: ‘Aseju hë! The tro hmaca kö eö a qaja koi ni la ewekë cili!’ Nemene kepin matre Iehova a sa tune lai koi Mose?

Hnene hi lo ewekë ka traqa ngöne lo ijine Mose a lepe lo git. Thaa hnei angeice kö me Arona hna atrunyi Iehova. Thaa hnei nyidroti kö hna qaja kowe la nöj ka hape, Iehova la ka anenin la tim qa hnin la git. Celë hi kepin matre, hnei Iehova hna qaja ka hape, thaa tro kö Nyidrëti a nue nyidroti troa hane lö e Kanana.

Haawe, itre treu pë hë e thupen la hna meci hnei Arona, Iehova a qaja koi Mose ka hape: ‘Tro eö a xomi Iosua, me acilë angeice qëmeke i Eleazara atre huuj memine la icasikeu asë. Nge qëmeke i angatr asë, qaja jë ka hape, Iosua la hene hna acil ka hnyipixe.’ Mose a kuca thenge la hnei Iehova hna qaja, tune cahu hna amaman ngöne la iatr.

Kola acili Iosu hnei Mose troa taan la nöj

Thupene lai, Iehova a ahnithe koi Iosua ka hape: ‘Catre jë, nge the xou kö. Tro eö a tro fë la itre nekö i Isaraela kowe la nöje Kanana, hnenge hna sisinyi koi angatr; nge tro hë ni a ce me eö.’

Ase jë hi lai, Iehova hmaca pena ha a upi Mose troa elë hune la hen la wetre Nebo, ngöne la nöje Moaba. Angeic a goeën la Hneopegejë Ne Ioridrano, nge Kanana fe ezin, ene lo nöje ka mingöming. Iehova a qaja ka hape: ‘Celë hi nöje la hnenge hna thingehnaean troa hamën kowe la itre nekö i Aberahama, me Isaaka me Iakobo. Eni a amamai eö la nöj, ngo thaa tro kö ni a nue eö troa hane tro kow.’

E cili hi hune la hen la wetre Nebo, la hna meci pe hnei Mose. Nge angeic a traqa kowe la 120 lao macatre. Ka egöcatre pala kö angeic, nge lolo pala kö la lue mek. Kola hace me hleuhleu la nöj, nge angatr a treij, pine laka, meci hë Mose. Loi pe, hetre madrine i angatr, pine laka, Iosua la hene ka hnyipixe ne la nöj.

Numera 27:12-23; Deuteronomi 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Itre Hnying

 • Ame ngöne la iatr, drei la lue trahmany ka ce cile me Mose?
 • Nemene la hnei Iehova hna qaja koi Iosua?
 • Pine nemen matre Mose a elë hune la he ne la wetre Nebo, nge nemene la hnei Iehova hna qaja koi angeic?
 • Ije macatre i Mose ngöne la nyidrëti a mec?
 • Pine nemen matre kola hleuhleu la nöj, ngo nemene la kepin matre hetre madrine i angatre jë?

Itre xaa hnying

 • E jë la Numera 27:12-23.

  Nemene la götrane qa ka tru hnei Iehova hna hamën koi Iosua, nge tune kaa la aqane amamane Iehova laka Nyidrëti a thupëne la nöje i Nyidrë enehila? (Num. 27:15-19; Ite hu. 20:28; Heb. 13:7)

 • E jë la Deuteronomi 3:23-29.

  Pine nemen matre thaa hnei Iehova kö hna nue Mose me Arona troa hane waja la ihnadro ne la nöje hna thingehnaean, nge nemene la ini hne së hna xome qa ngöne lai? (Deu. 3:25-27; Num. 20:12, 13)

 • E jë Deuteronomi 31:1-8, 14-23.

  Nemene la hna amamane hnene la itre trenge ewekë tixenuë i Mose kowe la nöje Isaraela, laka angeic a kapa cememine la ipië la ihaji qaathei Iehova? (Deu. 31:6-8, 23)

 • E jë la Deuteronomi 32:45-52.

  Tune kaa la aqane troa ketr la mele së hnene la Wesi Ula i Akötresie? (Deu. 32:47; Lev. 18:5; Heb. 4:12)

 • E jë la Deuteronomi 34:1-12.

  Ngacama thaa hna öhnyi Iehova kö hnei Mose, ngo nemene la hna qaja ngöne Deuteronomi 34:10 ka amamane la aqane imelekeu i angeic me Iehova? (Eso. 33:11, 20; Num. 12:8)