Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 40: Mose a Lep La Git

Edromë 40: Mose a Lep La Git

KOLA tro la itre macatre, treen, truedre, thötre, thötre naene hë! Nge angetre Isaraela pala hi ngöne la hnapapa. Ngo Iehova pala hi a thupën la nöje i Nyidrë. Nyidrëti a ithua i angatr hnei mana. Nyidrëti a eatrongë angatr hnene la iaw e lai, nge eë e jidr. Nge ngöne la itre macatre ka nyimutre cili, thaa hnyiqetre kö la itre iheetre i angatr, nge ketre thaa cipa kö la itre waca i angatr.

Kola traqa kowe la pane treu ne la hnaafotre ne macatre, qaane lo angatr a tro trij e Aigupito. Kolo hmaca a lapa hnei angetre Isaraela e Kadesi. Kola nyi hnaaluene traqa hnei angatr ngöne la götrane cili, ame lo traqa hnapan, laka, fotre hë lao macatre, tre kolo hmekun kola upe hnei Mose lo ala 12 troa tro juetrë, matre troa alamekën la nöje Kanana. Hna meci fe e cili e Kadesi hnei Miriama xa i Mose. Itre ewekë ka ngazo lo ka traqa e cili.

Hna pë tim. Ame hnei angetre Isaraela hna eetr koi Mose, me hape: ‘Ka loi kö ekö tro eahuni a mec. Pine nemen matre epuni a thei eahuni qaa Aigupito, me tro sai huni kowe la götrane celë gaa ngazo, nge gaa pë feja? Ketre pëkö itine feja, me hmejieng, me vin, me rimona. Nge pë pena kö tim nyine ij.’

Mose a lepe la git

Ame hna tro hnei Mose me Arona kowe la uma ne heta troa thith, nge Iehova a qaja koi Mose ka hape: ‘Icasikeune jë la nöj. Nge tro epone a ewekë kowe la giti qëmeke i angatr. Tro ha neni la tim thatraqane la nöj, memine la itre si angatr.’

Haawe Mose a icasikeune jë la nöj, me qaja ka hape: ‘Drenge ju, nyipunie itre ka thaa mejiune kö koi Akötresie! Hapeu, thaa tro kö ni me Arona a axulun la tim qa hnine la giti celë, thatraqai nyipunie?’ Mose a alua lepe ju la git, ene pe kola nua atraqatre pi la tim qa hnine la git. Nga ju kö la nöj memine la itre si angatr hna iji la timi ka neni.

Ngo traqa hmaca pena ha la elëhni Iehova koi Mose me Arona. Nemene la kepin? Pine laka, öni Mose me Arona, nyidroti la ka troa axulun la tim qa ngöne la git. Ngo ka xulu pe qaathei Iehova la tim. Nge pine laka, thaa hnei Mose kö me Arona hna qaja la nyipici, haawe, Iehova a qaja ju koi nyidro ka hape, tro Nyidrëti a hamën la pune koi nyidro. Öni Nyidrëti ka hape: ‘Thaa tro kö epon a tro xome la nöjeng a tro Kanana.’

Thaa lapa aqeanyi ju kö angetre Isaraela e Kadesi, angatr a tro pi qaa lai. Thupene lai, angatr a traqa ngöne la wetr Hora la ëjen. Hna meci hi e cili hnei Arona, hune la hene lai wetr, nge 123 lao macatre i nyidrë. Tru la hace me hleuhleu kowe la angetre Isaraela, matre 30 lao drai ne pane hnëmeci angatr. Hna nyihnai nyidrë hnei Eleazara nekö i nyidrë, matre troa huuj ka sisitria ne la nöje Isaraela.

Numera 20:1-13, 22-29; Deuteronomi 29:5.Itre Hnying

 • Tune kaa la aqane thupë angetre Isaraela hnei Iehova ngöne lo angatre ngöne la hnapapa?
 • Nemene la hna eetre fë hnei angetre Isaraela ngöne la angatr a lapa e Kadesi?
 • Tune kaa la aqane hamëne Iehova la tim kowe la nöj memine la itre öni i angatr?
 • Ame ngöne la iatr, drei la trahmanyi ka sipu köja angeice kö, nge pine nemen matre angeice a kuca tune lai?
 • Pine nemen matre kola elëhni hnei Iehova koi Mose me Arona, nge nemene la pune koi nyidro?
 • Nemene la ewekë ka traqa hune la wetr Hora, nge drei la ka nyihnai Arona troa atre huuj ka sisitria?

Itre xaa hnying

 • E jë la Numera 20:1-13, 22-29 me Deuteronomi 29:5.

  Nemene la hne së hna atre ngöne la aqane thupë angetre Isaraela hnei Iehova ngöne la hnapapa? (Deu. 29:5; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Iako. 1:17)

  Tune kaa la mekune i Iehova ngöne laka thaa hna atrunyi Nyidrëti kö hnei Mose me Arona qëmeke i Isaraela? (Num. 20:12; 1 Kor. 10:12; Hna ama. 4:11)

  Nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne la aqane kapa Mose la ihaji i Iehova? (Num. 12:3; 20:12, 27, 28; Deu. 32:4; Heb. 12:7-11)