Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 35: Kola Ahni Trenge Wathebo

Edromë 35: Kola Ahni Trenge Wathebo

LUE treu thupen la hna lö pi hnei Isaraela qaa Aigupito, traqa ha angatr fene la wetre Sinai, Horeba la ketre ejen. E cili hi lo hnei Iehova hna ithanata koi Mose, qa hnine lo isinöe ka palulu. Hna acile fe e cili hnene la nöj, la itre uma maano.

Pane itreqe ju pe hi la nöj, nge Mose pë hë a elë jë hune la wetr. E koho hë hune la wetr, ame hnei Iehova hna qaja koi angeic la aja i Nyidrë, ene laka, loi e tro angetre Isaraela a drengethenge Nyidrë, nge tro angatr a nöje i Nyidrë ka sisitria. Mose a uti hmaca pi qa hune la wetr, me qaja koi angetre Isaraela la trenge ithanata i Iehova. Ene pe qaja asë jë hi hnene la nöj la mekun ka caas ka hape, tro angatr a drengethenge Iehova.

Ame hnei Iehova hna kuca la ewekë ka ketre pengön. Hnei Nyidrëti hna ason la hene la wetr, nge kola ulili la itre iume hedreng. Öni nyidrëti kowe la nöj ka hape: ‘Ini hi Iehova ka thepe eö qaa Aigupito.’ Thupene lai, Nyidrëti a hamën la ketre wathebo, me hape: ‘Thaa tro kö eö a thili kowe la itre xaa haze, ini hmekuje hi.’

Lue etë

Akötresieti a hamëne hmaca ju koi angetre Isaraela, la naen lao wathebo. Atraqatr la xou kowe la itre atr. Öni angatr koi Mose ka hape: ‘Loi tro eö a ithanata koi hun, ngo thaa tro kö Akötresie, wanga meci pi hun.’

Thupene lai, kola qaja hnei Iehova koi Mose ka hape: ‘Elë jë koi ni e celë hune wetr. Tro ni a hamën koi eö la lue etë, hnenge hna sija ngön, la treen lao wathebo nyine troa trongën hnene la nöj.’ Haawe Mose a elë hmaca jë, me lapa 40 lao drai nge footre lao jidr hune la wetr.

Nyimutre pala kö la itre xaa wathebo i Akötresie, nyine thatraqane la nöje i Nyidrë. Hna cinyihan hnei Mose la itre trenge wathebo cili. Hnei Akötresieti fe hna hamëne mina koi Mose la lue etë. Ame e hune la lue etë cili, hnei Akötresieti hna sija la 10 lao wathebo, itre eje hi lo hna e hnei Mose kowe la nöj. Hna hën itre ej ka hape, Treen Lao Wathebo.

Mose hune la Wetre Sinai

Ka nyipi ewekë catr lai Treen Lao Wathebo. Ngo hetrenyi fe la itre xaa wathebo ka nyimutre, hnei Akötresie hna hamën koi angetre Isaraela. Kola hape hnene la ketre: ‘Tro eö a hnimi Iehova hnene la hni eö ka pexej, me ua i eö ka pexej, me trenge catre i eö ka pexej.’ Nge ame la ketre, tre: ‘Tro eö a hnime la atre lapa easenyi eö tui eö hi.’ Kola qaja hnei Iesu, Hupuna i Akötresie ka hape, celë hi lue wathebo lai ka tru, hnei Iehova hna hamën koi Isaraela nöje i Nyidrë. Tro pë hë së a ce wange thupen, matre troa atre pengön trongën la mele i Iesu, Hupuna i Akötresie, me itre ini qaathei nyidrë.

Esodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomi 6:4-6; Levitiko 19:18; Mataio 22:36-40.Itre Hnying

 • Lue treu thupene la hna lö pi qaa Aigupito, ekaa ju hë la hnei angatr hna acile la itre uma maano i angatr?
 • Nemene la ewekë hnei Iehova hna ajan troa kuca hnene la nöje i Nyidrë, nge nemene la aqane sa i angatr?
 • Pine nemen matre Iehova a hamëne koi Mose la lue etë?
 • Nemene la itre xaa wathebo hnei Iehova hna hamën koi angetre Isaraela ka nyixane lo Treen Lao Trenge Wathebo?
 • Nemene la lue wathebo ka sisitria hna amexeje hnei Iesu Keriso?

Itre xaa hnying

 • E jë la Esodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; me 31:18.

  Tune kaa la aqane tro la itre trenge ewekë ngöne Esodo 19:8 a xatua së troa trotrohnin la alien kowe la Keresiano, ene la troa sa xepu? (Mat. 16:24; 1 Pet. 4:1-3)

 • E jë la Deuteronomi 6:4-6; Levitiko 19:18; me Mataio 22:36-40.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la itre Keresiano la ihnimi angatr koi Akötresie me kowe la itre atr ka lapa easenyi angatr? (Mar. 6:34; Ite hu. 4:20; Rom. 15:2)