PANE goeëne ju cahu itre iatr. Kolo itre hulö ka traqa e Aigupito, a hna amaman. Ame ngöne la pane iatr, tre, kola amamai Arona, nydrëti a lep la hneopegejë, Nil la ëjen, hnene la sine tö i nyidrë. Ase jë hi nyidrëti lep, nge madra asë pi hi la hneopegejë. Kola meci menu la itre i, nge kola pi la hneopegejë.

Itre meci e Aigupito

Thupene lai, aelëne jë hi Iehova la itre rana, qa ngöne la hneopegejë. Ume ej a haöthe asë la nöj, kola lapan la itre hna sa falawa, me hune la itre ibeetr. Meci pi hi itre ej, nge angetre Aigupito hi lai a ihlemekeune jë me xawan, nge kola punepun me pi menu la nöj.

Thupene lai, Arona a lepe ju la xaxau hnene la sine tö i angeic, ene pe kola saze la so ne la dro me nyi ume tresitr. Itre neköi ka coco, nge ka iheji catr. Celë hi hnaakönine meci lai ka xulu kowe la nöje Aigupito.

Ame asë pë hë la itre xaa mec, tre, itretre Aigupito hmekuje hi la hna ketr, ngo trianyi angetre Isaraela pë hë. Ame la hnaafoane mec, tre, iume nengetreij, kola löth la itre uma i angetre Aigupito asë. Ame la hnaafaifine mec, tre, itre öni la hna ketr, kola imecinyi menu hnene la itre mamoe me nani ne la itretre Aigupito.

Thupene lai, hnei Mose me Arona hna xom la hnatresij me hna draiën. Ene pe, kola cia ithewek me kuthony la itre atr me itre öni. Celë hi hnaasikisine meci lai.

Mose a adraiëne jë la ime i nyidrë hnengödrai eë, ene pe trotro pi hi la itre iume hedreng, me itre wene manie ka catr. Thaa hna hane kö öhn hnei angetre Aigupito, la itre iwene manie ka tune lai.

Ame la mec hnaaeitren, tre, iume sipa. Thaa hna traqa tune kö ekö. Kola xeni asë hnene la itre sipa, la itre feja hna thaa angazon pë hë hnene lo manie ka catr.

Ame la hnaanaenene mec, tre, melöhlem. Köni drai ne jidr la nöj, ngo lai pe kö ngöne la hna lapa ngön, hnei angetre Isaraela.

Ame hë ngöne la pun, hnei Akötresie hna qaja kowe la nöje i Nyidrë, troa isa köl la itre hune qëhnelö hnei madra ne gootr maine mamoe trahmanyi pena. Nge troa nyinyapën asë la nöje Aigupito hnene la angela i Iehova. E öhne hë hnene la angela la madra hune la qëhnelö ne uma, haawe, angeic a tro sasaithe jë. Ngo ame asë hi la itre uma ka pë madra hna than hune la qëhnelö, angeice hi lai a humuthe ju la itre nekön haetra, ceitune hi la itre atr me itre öni. Celë hi hnaatrenene meci lai.

Thupene la meci tixenuë celë, hnei Farao hna nue Isaraela pi. Ka hnëkë hë la nöje i Akötresie troa lö pi qaa Aigupito, ene pe angatr a tro ju fe kö lai jidr.

Esodo mekene 7 koi 12.Itre Hnying

 • Xome jë la itre iatr, nge qejepengöne jë la köni pane hulö hnei Iehova hna axulun e Aigupito.
 • Nemene la eisapengönene la köni pane hulö memine lo itre xane ka traqa thupene lai?
 • Nemene la pengöne la hnaafoane hulö, memine la hnaafaifin, me hnaasikisin?
 • Qejepengöne jë la hnaasevenene hulö, me hnaaeitren, me hnaanaenen.
 • Nemene la hnei Iehova hna upi angetre Isaraela troa kuca qëmekene la hnaatrenene hulö?
 • Nemene la hnaatrenene hulö, nge nemene la ewekë ka traqa thupene lai?

Itre xaa hnying

 • Esodo 7:19-8:23.

  Ngacama hna nyitipune hnene la itre magoi ne Aigupito la lue pane mec hna axulune hnei Iehova, ngo nemene la hnei angatr hna wanga atrehmekun thupene la hnaakönine hulö? (Eso. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  Nemene la aqane amamane hnene la hnaafoane hulö laka atreine hi tro Iehova a thupëne la nöje i Nyidrë, nge tune kaa la aqane tro la mekune cili a xatuane la nöje i Nyidrë troa cile catr qëmekene elanyi lo “akötr atraqatr”? (Eso. 8:22, 23; Hna ama. 7:13, 14; 2 A. l. ite jo. 16:9)

 • Esodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; me 10:13-15, 21-23.

  Drei la lue lapa hna ketr ekö hnene lo Treen Lao Hulö, nge tune kaa fe së ngöne la aqane tro sa goeëne la lue lapa cili ngöne la hnedrai së? (Eso. 8:10, 18, 19; 9:14)

  Tune kaa la aqane xatua së hnene la tusi Esodo 9:16 troa trotrohnine la kepin matre Iehova a nue Satana troa mel uti hë enehila? (Rom. 9:21, 22)

 • E jë la Esodo 12:21-32.

  Tune kaa la aqane troa hetrenyi la mel hnene la ka ala nyim hnene la Paseka, nge nemene la hna amamane hnene la Paseka? (Eso. 12:21-23; Ioane 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)