Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 31: Mose Me Arona Thei Farao

Edromë 31: Mose Me Arona Thei Farao

AME ngöne la kola bëek hnei Mose a tro Aigupito, hnei angeic hna qaja koi Arona trejin me angeic, la pengöne la itre iamamanyikeu asë. Nge ame la kola amamane koi angetre Isaraela la itre iamamanyikeu asë hnei Mose me Arona, angatre hi lai a jele nyipicine ju laka, ce Iehova me nyidro.

Thupene lai, Mose me Arona pë hë a tro jë troa wai Farao. Hnei nyidroti hna qaja koi Farao, me hape: ‘Hna qaja hnei Iehova Akötresi Isaraela ka hape: “Nue pi la nöjeng koi köni drai, matre tro nyudren a hmi koi ni ngöne la hnapapa.” ’ Ngo hna sa hnei Farao ka hape: ‘Thaa ka mejiune kö ni koi Iehova. Nge thaa tro jë kö ni a nue Isaraela.’

Atraqatr la elëhni Farao, pine laka, kola ajan hnei angetre Isaraela troa pane amë la huliwa, matre troa pane tro troa hmi koi Iehova. Haawe, nyidrëti a aelëne jë la etrun la huliwa nyine troa kuca hnei angatr. Wesitre jë hi la angetre Isaraela, me upe la zön koi Mose, pine la hna ahacen catrën la ehnefe i angatr, matre hace koi Mose. Ngo hnei Iehova hna thuecatr koi angeic. Öni Nyidrë koi angeic ka hape: ‘Tro kö ni a kuca matre tro Farao a upe la nöjeng.’

Kola cile qëmeke i Farao hnei Mose me Arona

Kola tro hmaca pi hnei Mose me Arona troa wai Farao. E cili hnei nyidroti hna kuca la ketre iamamanyikeu. Hnei Arona hna kuiëne pi la sine tö i nyidrë, ene pe saze pi hi a nyi ketre iun ka tru. Nge kola kuiëne fe hnene la itre ka inamacane i Farao la itre sine tö i angatr, nge kola saze fe troa nyi un. Ngo goeëne cahu ewekë ka traqa! Kola ulume asë hnene la une i Arona, la itre un ne la itre ka inamacan. Ngo thaa hnei Farao pala hi hna nue angetre Isaraela, troa lö pi qaa Aigupito.

Traqa ha la ijin tro Iehova a nyithupen koi Farao, la itre aqane ujë i angeic. Atre fe hi nyipunieti la hna kuca hnei Nyidrë? Hnei Nyidrëti hna axulun e Aigupito la 10 lao mec, maine akötre ka tru.

Thupene la itre hnepe mec, Farao a hë Mose, me qaja ka hape: ‘Apaatrene pi la mec, tro hë ni a nue Isaraela.’ Ngo ame ju hi la kola paatr la mec, Farao hmaca hi lai a saze mekun. Thaa nue pi kö nyidrë la nöj. Ngo ame hë la pun, thupene la hnaatreenene mec, Farao a nue Isaraela pi.

Hapeu, aja i nyipunieti kö troa atre la pengöne lai nöjei meci asë cili? Tro sa pane ce ithanatane itre ej.

Esodo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Itre Hnying

 • Nemene la thangane la itre iamamanyikeu hna kuca hnei Mose me Arona thene la itretre Isaraela?
 • Nemene la hnei Mose me Arona hna qaja koi Farao, nge nemene la hna sa hnei Farao?
 • Tune la hna amamane ngöne la iatr, nemene la ewekë ka traqa ngöne la kola kuiëne hnei Arona la sine tö i nyidrë?
 • Tune kaa la aqane hamëne hnei Iehova koi Farao la ketre ini, nge nemene la aqane ujë i Farao?
 • Nemene la ewekë ka traqa thupene la hna treenene mec?

Itre xaa hnying

 • E jë la Esodo 4:27-31 me 5:1-23.

  Nemene la mekune i Farao ngöne la angeic a qaja ka hape: “Tha ’te Iehova kö ni”? (Eso. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 • E jë la Esodo 6:1-13, 26-30.

  Pine nemen matre thaa hnei Iehova kö ekö hna qaja la atresiwa i Nyidrë koi Aberahama, me Isaaka, me Iakobo? (Eso. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)

  Tune kaa la mekuna së ngöne la easë a atre laka, ngacama kola mekune hnei Mose ka hape thatreine kö angeic troa xome la hnëqa i angeic, ngo hnei Iehova kö hna ië angeic kowe la hnëqa cili? (Eso. 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 • E jë la Esodo 7:1-13.

  Nemene la tulu hna amë pe hnei Mose me Arona kowe la itre hlue Akötresie enehila, ngöne lo aqane catre tro fë nyidroti la itre hna amekötin hnei Iehova koi Farao? (Eso. 7:2, 3, 6; Ite hu. 4:29-31)

  Nemene la aqane amamane Iehova laka ka draië catre kö Nyidrëti hune la itre haze ne Aigupito? (Eso. 7:12; 1 A. l. ite jo. 29:12)