Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 26: Inyipicikeu i Iobu Me Akötresie

Edromë 26: Inyipicikeu i Iobu Me Akötresie

HAPEU, utipine fe kö epuni cahu trahmany hna tith hnei mec? Iobu la ëje i nyidrë, nge föi nyidrëti lai ka cil. Atre fe hi nyipunie la hnei eahlo hna qaja koi Iobu? Öni eahlo ka hape: ‘Jele ngazo Akötresieti jë nge meciju.’ Tro sa ce wang la kepin matre eahlo a ithanata tune lai, memine la kepin matre kola akötre tune ju pë hë cahu hnei Iobu.

Iobu me itre öni

Iobu la ketre trahmany ka mele nyipici, nge ka drengethenge Iehova. Hnei nyidrëti ekö hna mele e Uza, ketre nöj ka thaa nanyi menu kö qa ngöne la itre hnepadro ne Kanana. Iobu la ketre atr hna hnim catrën hnei Iehova, ngo hetre atre xele ma wai nyidrë. Atre fe hi nyipunie la ëjen lai atre imethinë?

Satana lo hna hape fe Diabolo, atre imethinë. Kolo hi lo angela ka ngazo, ka methinë Iehova. Ase hë angeice lo iaö Adamu me Eva matre tro nyidroti a ena la wathebo i Iehova, nge ame la mekuna i angeic, tre, atreine fe hi troa amenun la nöjei atr asë, matre tro angatr a triji Iehova. Matre hapeu, eje kö la hna mekun? Ohea. Mekune jë së lo itre trahmanyi me föe ka ala nyimu, nge ka mele nyipici koi Iehova. Ije hnei nyipunie hna atrein troa qeje ëjen?

Thupen la hna meci hnei Iakobo me Iosefa e Aigupito, kola qeje Iobu ketre atr ka mele nyipici fe koi Iehova, ngöne la fene hnengödrai asë. Ame la aja i Iehova, tre, ene la tro Satana a atre laka, thatreine kö angeic troa angazon la nöjei atr asë, celë hi matre, öni Nyidrë ka hape: ‘Goeë Iobu. Öhne hi eö la aqane mele nyipici angeice koi ni.’

Kola pi hun hnei Satana me hape: ‘Angeice hi lai a mele nyipici, ke, hnei Cilie hna amanathithi angeic, nge nyimutre la itre trenge nyi angeic ka lolo. Ngo maine xom asë pi hi cilieti la nöjei ewekë i angeic, tro angeic a jele ngazo Cilie.’

Celë hi matre Iehova a qaja jë ka hape: ‘Kuca jë la mekune i eö. Xome asë jë itre ej. Kuca asë jë la nöjei ewekë ka ngazo hnei eö hna ajan koi Iobu. Tro kö së a öhn maine tro angeic a jele ngazo ni. Ngo the tro kö eö a xejë la ime i eö hui angeic me humuthi angeic.’

Ame la hna pane kuca hnei Satana, tre, hnei angeic hna löth la mekun ne la itre atr ka iwanakoime menu, matre atrekënö la itre ume kau, me itre kamela, me humuth la itre mamoe i Iobu. Thupene lai, hnei angeic hna axulun la ketre janacas, matre humuthe pi la 10 lao nekö i Iobu trahmanyi me jajiny. Angeice fe la qaan la ketre meci ka ngazo catr, ka tithi Iobu. Atraqatr la akötr koi Iobu. Drei lai kepin matre önine jë hi la ifënekö i Iobu: ‘Jele ngazo Akötresieti jë, nge meci ju.’ Ngo thaa hnei Iobu kö hna kei thenge la ithanata ne la ifënekö i angeic. Haawe, hna traqa hmaca pi pena la köni sinee i Iobu ka iakötrë, troa sili ewekë me qaja ka hape, ka juetrë thiina Iobu, nge ka ngazo angeic. Ngo hnei Iobu pala hi, hna catre mele nyipici koi Iehova.

Celë hi ewekë lai ka amadrinë Iehova, ene pe Nyidrëti a amanathithi Iobu jë, tune cahu aqane amaman hnene la iatr. Hnei Nyidrëti hna nyinyin la meci Iobu. Hnei Iobu hmaca hna hetrenyi la 10 lao nekönatr ka mingöming, nge isa lue hnan la itre hna hamën hmaca koi Iobu, ene la itre ume kau, me itre mamoe, me itre kamela, matre tru catre hune ekö.

Hapeu, tro kö nyipunie a hane mele nyipici pala hi koi Iehova, tui Iobu? Maine tro nyipunieti a catre lapa qal koi Iehova, tro hë Nyidrëti a amanathithi nyipunieti fe. Atreine hi troa mele epine palua hnei nyipunie ngöne la ihnadro, ngöne la ijin kola troa paradraiso asë hmaca la fene hnengödrai, tune lo hnehlapa ekö e Edena.

Iobu 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Iobu memine la hnepe lapa i angeic


Itre Hnying

 • Drei lae Iobu?
 • Nemene la hnei Satana hna thele troa kuca, ngo hapeu, hune ju kö angeic?
 • Nemene la hnei Iehova hna nue Satana troa kuca, nge pine nemen?
 • Pine nemen matre kola qaja koi Iobu hnene la föi angeic, ka hape, “jele ngazo Akötesieti jë nge meciju”? (Wange ju la iatr.)
 • Tune la hne së hna goeëne ngöne la hnaaluene iatr, tune kaa la aqane amanathithi Iobu hnei Iehova, nge pine nemen?
 • Maine tro sa tui Iobu, ene la troa mele nyipici koi Iehova, nemene la itre manathith hne së hna troa kapa?

Itre xaa hnying

 • E jë la Iobu 1:1-22.

  Tune kaa la aqane tro la itre Keresiano a xötrethengen enehila lo tulu i Iobu? (Iobu 1:1; Fil. 2:15; 2 Pet. 3:14)

 • E jë la Iobu 2:1-13.

  Nemene la eisapengöne la lue aqane cile hnei Iobu memine la föi angeic kowe la icilekeu i Satana? (Iobu 2:9, 10; Ite edomë 19:3; Mika 7:7; Mal. 3:14)

 • E jë la Iobu 42:10-17.

  Nemene la eceitunene la manathith hna kapa hnei Iobu memine lo manathith hna kapa fe hnei Iesu qa ngöne laka hnei nyidroti hna mele nyipici? (Iobu 42:12; Fil. 2:9-11)

  Tune kaa la aqane ithuecatre koi së hnene la itre manathith hna kapa hnei Iobu qa ngöne la hnei angeic hna catre mele nyipici koi Akötresie? (Iobu 42:10, 12; Heb. 6:10; Iako. 1:2-4, 12; 5:11)