Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 24: Iosefa a Tupath La Itre Trejin Me Angeic

Edromë 24: Iosefa a Tupath La Itre Trejin Me Angeic

AJA i Iosefa troa atre, maine saze jë hë la itre trejin me angeic ka ala treen. Celë hi matre, angeic a qaja ka hape: ‘Itretre alamekë nöj nyipunie. Nyipunie a traqa troa goeën la itre götran gaa pujen la nöj.’

Öni angatr ka hape: ‘Ohea, thaa itre ka alamekë nöje kö hun. Itre ka nyipici eahun. Itre trejin asë hi huni la. Ala 12 eahun, ngo paatre hë la ketre trejin me eahun, nge ame la cipa, tre, ce angeice pë hë memine la keme hun.’

Iosefa a thatre thoin la hna qaja hnene la itre trejin me angeic. Ame hnei angeic hna alapa Simeona me upe la itre xaa trejin me angeic, troa tro fë la itre göxen kowe la hnalapa. Ngo angeic a qaja koi angatr ka hape: ‘Ame la epuni a bëeke hmaca, haawe, epuni a thenge trongëne fe lo jini epuni ka co.’

Traqa hmaca ha angatr e Kanana, ame hnei angatr hna qaja koi Iakobo keme i angatr la itre ewekë ka traqa. Hace me jol koi Iakobo. Ene pe nyidrëti a treij me hape: ‘Ea loi ju hë Iosefa, nge ame la, tre, paatre fe hë Simeona. Thaa tro kö ni a nue epun troa ce tro me Beniamina, nekönge ka co pe.’ Ngo ame hë la kola pë la itre göxeni angatr, ame hnei Iakobo hna nue Beniamina troa hane tro Aigupito, matre ijije troa hane xomi xeni hmaca.

Ame la ketre drai, öhne jë hi Iosefa la kola traqa hmaca hnene la itre trejin me angeic. Ketre pengöne kö la madrine i angeic la kola öhne laka, ce angatr me Beniamina, ene lo trejin me angeic, nge ka co pe. Ketre pë pi kö ka atre e angatr ka hape, ame hi lai atr ka sisitria, tre Iosefa hi. Ngöne la drai cili, Iosefa a troa kuca la ketre ewekë matre tupath lo lai 10 lao trejin me angeic.

Ame hnei Iosefa hna upe la itre hlue i angeic, troa nyialien hnei xen la itre sine bëek ne la itre trejin me angeic. Ketre, angeic a amë juetrëne ju la inege sileva, hnine la watrenge i Beniamina. Thaa nanyi petre kö la hnei angatr hna tro, ene pe Iosefa a upe la itre hlue i angeic troa weji angatr. Ame hë la kola e angatr e kuhu gojeny, haawe kola qaja hnene la itre hlue ka hape: ‘Pine nemen matre epuni a atrekënö la inege ne la maseta hun?’

Kola qaja asë hnene la itre trejin ka hape: ‘Thaa hne huni kö hna atrekënö la inege i nyidrë. Maine troa öhn hnei epun la inege thene la ketre e eahun, epuni a humuthi angeic jë.’

Ame hna jelë asë hnene la itre hlue la itre watreng, nge angatr a öhne la inege hnine la watrenge i Beniamina, tune cahu ngöne iatr. Kola qaja hnene la itre hlue ka hape: ‘Tro jë epun, ngo eahuni pë hë la a troa ce bëeke me Beniamina.’ Matre nemene la hna troa kuca enehila hnene la itre trejin ka ala 10?

Angatr a ce bëeke asë jë me Beniamina kowe la hnalapa i Iosefa. Öni Iosefa kowe la itre trejin me angeic ka hape: ‘Bëeke asë hmaca jë nyipunie kowe la hnalapa i nyipunie, ngo ame pë hë Beniamina, hne i angeice pe kö the hun, hluenge pë hë angeic.’

Ame hna ithanata hnei Iuda me qaja ka hape: ‘Maine tro ni a bëeke hmaca nge paatre pë hë la nekönatr, tro ha meci hnei kaka, ke hnimina i kakati angeic. Qa ngöne lai, eni a sipo nyipë troa xomi ni pe troa hlue i nyipë, ngo nue pi la nekönatr.’

Kola öhne hnei Iosefa, laka, saze hë la aqane ujë ne la itre trejin me angeic. Lolo catre hë la itre thiina i angatr. Tro sa ce wang enehila, la hna troa kuca hnei Iosefa.

Genese 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Kola upezöne la itre trejine me Iosefa


Itre Hnying

 • Pine nemen matre qaja jë Iosefa, ka hape, itretre alamekë nöje la itre trejine me angeic?
 • Pine nemen matre Iakobo a nue Beniamina nekö i nyidrë ka co troa tro Aigupito?
 • Tune kaa la aqane traqane la inege sileva i Iosefa hnine la watrenge i Beniamina?
 • Nemene la hna kuca hnei Iuda matre troa nue Beniamina?
 • Tune kaa la aqane saze la thiina ne la itre trejine me Iosefa?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 42:9-38.

  Nemene la hna qaja hnei Iosefa ngöne Genese 42:18 nyine amekunëne la itre trene hnëqa hnine la organizasio i Iehova enehila? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 • E jë la Genese 43:1-34.

  Ngacama Reubena la haetra, ngo kola mama tune kaa laka Iuda la ka nyi ukeineqë ne la itre trejine me angeic? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 A. l. ite jo. 5:2)

  Tune kaa la aqane tupathe la itre trejine me Iosefa, nge nemene kepine lai? (Gen. 43:33, 34)

 • E jë la Genese 44:1-34.

  Nemene la aqane qaja Iosefa la pengö i angeic, matre ketre jëne troa juetrëne la sipu ëje angeic kowe la itre trejine me angeic? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  Tune kaa la aqane amamane hnene la itre trejine me Iosefa laka paatre hë lo izalukeu thei angatr? (Gen. 44:13, 33, 34)