Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 20: Kola Traqa La Hulö Koi Dina

Edromë 20: Kola Traqa La Hulö Koi Dina

ÖHNE fe hi nyipunieti cahu itre jajiny hnei Dina hna troa wang? Itre jajinyi ne Kanana angatr. Hnei Iakobo kö keme i angeic hna kapa la aqane tro cili? Atre hi së lo hna mekune hnei Aberahama me Isaaka, göne la itre föe ne Kanana.

Dina a tro troa wange la itre jajinyi ne Kanana

Aja i Aberahama kö tro Isaaka nekö i nyidrë, a ixom memine la ketre föe ne Kanana? Ohe. Tune kaa Isaaka me Rebeka, aja i nyidroti kö tro Iakobo a nyi föi angeic, la ketre jajinyi ne Kanana? Ohe. Atre fe hi nyipunieti la kepin?

Ame angetre Kanana, angetre hmi kowe la itre haze. Celë hi matre, ame la itre trahmanyi me föe ne la nöje cili, thaa loi kö troa ixomi memin, me nyi sineen. Nyine tro hi lai a amaman ka hape, thaa tro jë kö a madrin hnei Iakobo tro Dina nekö i nyidrë, a ce elo memine la itre jajinyi ne Kanana.

Thaa sesëkötre kö së la kola traqa la hulö koi Dina. Öhne fe hi nyipunie cahu trahmanyi ka goeëtili Dina? Sekema la ëje i angeic. Ame ngöne la ketre ijin kola tro hnei Dina troa wang la itre sine ce elo i angeic, hnei Sekema hna xöleuthi Dina me angazone pi la jajinyi angeic. Ewekë lai ka ngazo, pine laka, hna nue hmekuje hi troa ce meköl hnene la trahmanyi me föe, e lue trefëne hë nyidro. Hna traqa la itre hulö atraqatr, pine lai ewekë ka sis hna kuca hnei Sekema.

Ame la kola atre lai hnene la itre xa i Dina, atraqatr la elëhni angatr. Hnene la lue xa i Dina, Simeona me Levi, hna xome jë la isa caa taua i nyidro, me humuth la itre trahmanyi ne la zi i Sekema, me humuthi angatr. Ame hnei nyidro me itre trejin me nyidro, hna humuthi Sekema fe me itre xaa trahmanyi ju kö. Wesitre catr Iakobo kowe la aqane huliwa menu ne la itre nekö i nyidrë.

Nemen la kepin matre traqa pi la itre hulö atraqatr ka tune lai? Hnene hi la hna thele sine ce elo hnei Dina, thene la itre atr ka thaa drengethenge kö la trenge wathebo i Akötresie. Haawe, the xome kö së la tulu i Dina, ene la troa thele la itre sine ce elo ka tune lai.

Genese 34:1-31Itre Hnying

 • Pine nemen matre thaa hna thele kö hnei Aberahama me Isaaka troa faipoipone la itre nekö i nyidro memine la itre atr ne Kanana?
 • Hapeu hnei Iakobo kö hna nue tro la itre nekö i nyidrë jajinyi a nyi sineen la itre jajinyi ne Kanana?
 • Drei cahu thupëtresij ka goeëtili Dina ngöne la iatr, nge nemene la ewekë ka ngazo hnei angeice hna kuca?
 • Nemene la hna kuca hnei Simeona me Levi lue xa i Dina ngöne la nyidroti a drenge la ewekë ka traqa kowe la ifaxa i nyidro?
 • Hapeu hna kapa kö hnei Iakobo la hna kuca hnei Simeona me Levi?
 • Nemene la aqane fetra ekö la itre jol e hnine la itre hnepe lapa asë?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 34:1-31.

  Hapeue la ce elo i Dina memine la itre jajinyi ne Kanana, acaa qai angeice hi thei angatr, nge traqa ju hi lo lai ewekë ka ngazo hna kuca koi angeic? Qeje pengöne jë. (Gen. 34:1)

  Pine nemen matre ketre zö i Dina kö matre angazone pi la jajinyi angeic? (Gal. 6:7)

  Tune kaa la aqane tro la itre thöth ne la hnedrai së a amamane laka angatr a lapa fë hnyawa e kuhu itre hni angatr la aqane hmekë angatr hnene la tulu i Dina? (Ite edomë 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Ioane 5:19)