Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 19: Hnepe Lapa i Iakobo Ka Ala Nyim

Edromë 19: Hnepe Lapa i Iakobo Ka Ala Nyim
Iakobo memine la itre nekö i angeic trahmany

HANAWANG cahu ketre hnepe lapa ka ala nyim. Hetrenyi la 12 lao nekö i Iakobo trahmany. Nge hetre nekö i nyidrëti fe jajiny. Atre fe hi nyipunieti la itre ëje i angatr? Tro sa pane ce wang la pengöne la itre xan e angatr.

Hnei Lea hna hnaho Reubena, Simeona, Levi me Iuda. Hace me akötr koi Rakela, pine laka, pë fe kö nekö i nyiidro. Celë hi matre nyidroti a hamë Bila ju hlue i nyiidro, matre ce hnaho me Iakobo, ene pe mala Dana pi hi me Nafatali. Öhnë hë Lea ka hape, thaa ijiji angeice hë troa hnaho, angeice pë hë a hamë Zilepa pi koi Iakobo, matre hnaho Gada pi hi me Asera. Ngo hnei Lea hmaca kö hna hnahon la lue trahmany: Isakara me Zebulona.

Haawe, ketre hetre nekö i Rakela ju kö. Ame la ëje i nyën, tre, Iosefa. Tro fe së a hane ithanatan hnyawan e thupen, la pengö i Iosefa, pine laka, angeice la ketre atr ka hlemu. Hane hi lo lai levin lao nekö i Iakobo, ngöne lo hneijin ne nyidrë a mele ezi Labana keme i Rakela.

Hetre itre nekö i Iakobo fe jajiny, ngo caasi hi la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Dina la ëje i nyën.

Traqa ha la ijin troa bëeke hmaca hnei Iakobo a tro Kanana. Matre, hnei nyidrë hna icasikeune asë la hnepe lapa i nyidrë, memine la itre öni asë, itre ka tru me itre ka co, nge angatr a ce xöje jë la gojenyi ne tro Kanana.

Nango qea ha la hnei Iakobo me hnepe lapa i nyidrë hna lapa e Kanana, memine fe lo kola nyi hnaaluene hnahon hnei Rakela, la ketre nekö trahmany. Kolo nekö i medreng ka traqa, nge angatr petre kö e ngöne la gojeny. Hna traqa la jol me akötr koi Rakela ngöne la ijin nyiidro a hnaho, ene pe meci trije ju eahlo la nekönatr. Egöcatre pi hë la medreng. Hnei Iakobo hna ati ëje i nyën ka hape, Beniamina.

Mekune hnyawa kö së lo ëje ne lo itre nekö i Iakobo ka ala truelof, pine laka, qaathei angatr troa fetra la nöje Isaraela. Eje hi laka, hna ati ëjen lo 12 lao tribu ne Isaraela, la 10 lao nekö i Iakobo trahmany, nge lue nekö i Iosefa. Hnei Isaaka hna mel ngöne la itre macatre ka nyimutre, thupene la hna mala la itre nekö i nyidrë trahmany, nge tru mina fe la madrine i nyidrë troa öhne la itre api nyidrë ka ala nyimu catr. Tro pena së a ce wang la ewekë ka traqa koi Dina, ketre api nyidrëti jajiny.

Genese 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Itre Hnying

 • Drei la ëjene la itre nekö i Iakobo me Lea pane föe i nyidrë, ene lo ala sikisi lao trahmany?
 • Drei la lue ce nekö i Iakobo trahmany memine la hlue i Lea, ene Zilepa?
 • Drei la lue ce nekö i Iakobo trahmany memine la hlue i Rakela, ene Bila?
 • Drei la lue ce nekö i Rakela me Iakobo trahmany, ngo nemene la ewekë ka traqa ngöne la kola mala la hnaaluene nekönatr trahmany?
 • Hanawange cahu iatr, ije nekö i Iakobo trahmany, nge nemene la ka troa fetra qaathei angatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 29:32-35; 30:1-26; me 35:16-19.

  Tune la hna amamane hnene la pengöne la itre nekö i Iakobo trahmany ka ala 12, hna majemine ati ëjene tune kaa ekö la itre nekönatr trahmany ne Heberu?

 • E jë la Genese 37:35.

  Ngacama Dina hmekuje hi la hna qaja hnine la Tusi Hmitrötr, nemene la ka aijijë së troa qaja, ka hape, thaa caasi kö lao nekö i Iakobo jajiny? (Gen. 37:34, 35)