Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 7: Ketre Atr Ka Catre Kuca La Loi

Edromë 7: Ketre Atr Ka Catre Kuca La Loi
Enoka

MANA trootro hë la itre atr e celë fen, nge kola elë fe la itre ka kuca la ngazo tui Kaina. Mama pi pe hi la ketre atr ka ketre pengön. Enoka la ëjë i nyidrë. Ketre atr ka catre mele nyipici. Ngacama kola kuca la ngazo hnene la itre atr ka lapa xötreithi nyidrë, ngo catre pala hi nyidrë nyihlue i Akötresie.

Atre hi nyipunie la kepin, matre kola ngazo catr la aqane ujë ne la itre atr? Drei lo ka iaö Adamu me Eva, matre ena pi nyidroti la trenge wathebo i Akötresie, me huj la wen la isinöe hna wathebon troa xeni wen? Hna iaö nyidroti hnene la ketre angela ka ngazo. Satana la ëje i angeic. Angeice hi lo ka thel, troa iangazonekeun la fen.

Ketre atrekënö nge ka ihumuth

Ame ngöne la ketre ijin, hnei Akötresieti hna upi Enoka troa qaja kowe la itre atr, la ketre maca hnei angatr hna xele ma dreng. Kola hape: ‘Troa traqa la ijin tro Akötresie a apaatren asë la itre atr ka ngazo.’ Drei jë kö lai kola pane elë catre la hni ne la itre atr, ka drenge lai! Maine jë tro angatr a pi humuthi Enoka. Ketre atr lae Enoka ka catre qaja la nyipici, matre tro la itre hna thuemacan, a atre la hnei Akötresieti hna troa kuca.

Thaa hnei Akötresieti kö hna nue Enoka, troa mel aqeany nyipin la itre atr ka melën la ngazo. Traqa fe hi koi 365 la etrun la itre hnepe macatre ne mele Enoka. Pine nemen matre easë a qaja ka hape, “365 hi la etrun la itre macatre”? Ame ngöne la itre hneijine cili, tru la egöcatr ne la itre atr, matre qea la hnei angatr hna mel. Celë hi matre, ame Methusela nekö i Enoka, 969 lao macatre i angeic!

Itre atr a kuca la itre ewekë ka ngazo

Meci pi hi Enoka, nge elë catre jë hi la ngazo thene la itre atr. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape: ‘Ka ngazo asë pala hi la nöjei mekun thei angatr,’ nge ‘tiqa ha la fene hnengödrai hnene la iakötrë.’

Atre fe hi nyipunie la ketre kepin matre tru catre la iakötrë e celë fen? Hnene hi laka, hetrenyi thei Satana la ketre aqane troa iaön la itre atr, matre tro angatr a kuca la itre ewekë ka ngazo. Troa qeje pengöne hnyawa koi së la mekune celë ngöne la Mekene 8.

Genese 5:21-24, 27; 6:5; Heberu 11:5; Iuda 14, 15.Itre Hnying

 • Hnei nemene matre ketrepengöne pi pe hi Enoka?
 • Pine nemen matre kola kuca la itre ewekë ka ngazo hnene la itre atr ngöne la hneijine i Enoka?
 • Nemene la itre ewekë ka ngazo hna kuca hnene la itre atr? (Wange ju la iatr.)
 • Pine nemen matre nyipi ewekë troa catr hnei Enoka?
 • Ka mele aqeany lo itre atr ngöne lo hneijine i Enoka, ngo traqa fe hi Enoka koi ije macatre?
 • Nemene la ka traqa thupene la hna meci hnei Enoka?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 5:21-24, 27.

  Nemene la pengöne aqane imelekeu i Enoka me Iehova? (Gen. 5:24)

  Thenge la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, drei la ëjen la atr ka mele aqeanyi ekö e celë fene hnengödrai, nge ije macatre i nyidrë ngöne lo nyidrëti a mec? (Gen. 5:27)

 • E jë la Genese 6:5.

  Tune kaa la pengöne la itre ewekë ka traqa e celë fen, thupene lo hna meci hnei Enoka, nge ceitune kö lai memine la hneijine së? (2 Tim. 3:13)

 • E jë la Heberu 11:5.

  Nemene la thiina i Enoka ka “amadi Akötesie,” nge nemene la thangane lai? (Gen. 5:22)

 • E jë la Iuda 14, 15.

  Tune kaa la aqane tro la itre Keresiano ngöne la hneijine së enehila a xötrethenge la aqane catre i Enoka, matre hetre trenge catre i angatr troa thuemacan la itre atr, ka hape, hmeke jë, isi Amagedo hë calemi? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6)