E TRÖNE la aka, thaa saze kö la aqane mele ne la itre atr. Ame koi angatr, pëkö troa traqa la iwë atraqatr. Ngo kolo jë pe hi ka hape, catrehnine catre jë la ihnyimasai. Ngo thaa hmitre ju kö, nge thupa tëne ju hi la ihnyimasai i angatr.

Kola ixouenyi la itre atr me itre öni hna kaca tran hnei tim

Sesekötre ju hi angatr, la kola nyiqaane trotro la mani. Nge kola hlupi a kösë kola ihuji lue mekë. Haawe, thaa thoi ju kö lo hna qaja hnei Noa! Ngazo pe, pë hmaca kö atrein troa lö e hnine la aka, pine laka, ase hnyawa ha thinge la qëhnelö hnei Iehova.

Canga saqe hi di la itre hnapapa. Pine laka, hna canga kaca tran hnei tim, kola elë la itre hneopegejë me hule la itre sinöe, me ujën trongën la itre etë atraqatr, matre kola ulil tune pi hi lo ume hedreng. Kola isa nyinyape hmo hnei xou la itre atr, me kötre elë ngöne la itre gaa draië. Ekölöhini pe, a maine drei Noa ju kö, ijije fe hi tro angatr a canga lö hnin la aka, e thaa asë petre kö Iehova thing la qëhnelö! Ngo ame pe thaa ijine hmaca kö.

Kola elë catre pala hi la tim. Fotre lao drai nge fotre lao jidr ne trotro la mani. Nyimenyime catr elë la tim, thaa hmitre ju kö nge ase fe hë sasaith la itre hene wetr asë ka draië. Tune lo hna ahnithe hë hnei Akötresie, meci asë hë la itre atr memin la itre öni. Mele ju pe hi lo itre atren la aka.

Lolo la aqane can la aka hnei Noa, me itre nekö i angeic. Ame la kola nyiqaan kapa kapa eje hnene la tim, canga manije hi. Haawe, ame ngöne la ketre drai, cile ju hi la manie, nge kolo hmaca ha a nyiqaane ciciny la jö. Hane petre hi la ketre ewekë, thatreine kö troa qeje pengön! Hnagejë asë ju pe hi. Caasi pe hi la ewekë ka manij, a aka.

Kola manije la aka

Paatre hë lo itre hmae ka hoea. Pë hmaca kö hna troa akötrën, ke, meci asë hë angatr memine lo itre thine i angatr, memin fe lo nöjei atr asë ka ngazo. Nge tune kaa ju pë hë lo itre keme i angatr?

Thatreine kö troa aceitunëne la itre keme ne la itre hmae ka hoea, me easë itre atr. Angatre hi lo itre angela ka uti kowe la fen, me nyi ngönetrei ne atr. Ame ju hi lo lai kola kaca la iwë atraqatr, thaa meci ju fe kö angatr. Hnei angatre pe hna nue trij lo itre ngönetrei ne atr, me bëeke hmaca hnengödrai eë. Ngo thaa hna kepe angatre hmaca kö, troa hane sin la lapa ne la itre angela i Akötresie. Itre angela i Satana pena ha angatr, itre dremoni, tune la aqane hë angatr hnei Tusi Hmitrötr.

Hnei Akötresieti hna upe la ketre eny matre aweliwelën la ihnadro, ene pe nyiqaane ae trootro ju la tim. Thupene la faifi lao treu, kola të la aka hune la ketre wetr. Kola tro la itre drai, nge kola nyiqaan mama trootro la hen la itre wetr. Nge kolo pala hi a uti trootro la tim.

Hnei Noa hna nue la ketre oreba, qa hnine la aka. Hnene ej hna sesë, ngo bëeke hmaca jë hi ej kowe la aka, pine laka, pëkö göhnë gaa loi tro nyën a të. Anyimua tun nyën, ngo hna bëeke hmaca pala hi, troa të hune la aka.

Ketre piny

Ame hnei Noa hna thel troa atre la pengön la tim ka hape, tune kaa ha maine jë lapa kötre hë, ene pe upe hmaca pena pi hi angeic la ketre piny. Ngo ej a bëeke hmaca jë, ke pëkö götran hna troa të ngön. Noa a nyi hnaaluene upe eje hmaca jë, haawe ame la ej a bëek, caa dröne elaio hë ngöne la që ne ej. Hatrene hi koi Noa, ka hape, uti trootro hë la tim. Angeic a ahnaakönine nue hmaca pi lai waco, ngo thaa bëeke hmaca ju kö nyën, kola hape, hetre götrane hë hnei nyën hna atreine të ngön.

Ame hnei Akötresieti hna qaja koi Noa, ka hape: ‘Lö pi qa hnine la aka. Xome jë la hnepe lapa i eö, memine la itre öni i eö.’ Caa macatre nge hetre munën ne pane lapa hmaca kö angatr e hnin la aka. Drei jë kö la madrine i angatr, itre ka mele pe, la angatr a waja hmaca la hune ihnadro!

Genese 7:10-24; 8:1-17; 1 Peteru 3:19, 20.Itre Hnying

 • Ame ngöne la kola nyiqaane trotro la mani, pine nemen matre pë hmaca kö ka atrein troa lö hnine la aka?
 • Ije lai me jidri ne atrotrone Iehova la mani, nge tune kaa la ejuine qa ngöne la hna elë la tim?
 • Nemene la ewekë ka traqa kowe la aka ngöne la kola nyiqaane sasaithe la itre hene wetr hnene la tim?
 • Hapeu, mele ju kö lo itre hmae ka hoea qa ngöne la iwë atraqatr, nge tune kaa pë hë lo itre keme ne lo lai itre hmae ka hoea?
 • Nemene hë la ka traqa kowe la aka thupene la faifi lao treu?
 • Pine nemen matre upe pi Noa la ketre piny qa hnine la aka?
 • Tune kaa la aqane atre Noa laka lapa uti trootro hë la tim?
 • Nemene la hnei Akötresie hna qaja koi Noa thupene la hnei angeic me hnepe lapa i angeic hna lapa hnine la aka, a caa macatre nge sin?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 7:10-24.

  Tune kaa la aqane apaatrene asë la nöjei ka mel e celë fen? (Gen. 7:23)

  Ije drai ne pane kekepe la tim hune la ihnadro qëmekene troa ae trootro? (Gen. 7:24)

 • E jë la Genese 8:1-17.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la tusi Genese 8:17 laka thaa ka saze kö la aja i Iehova kowe la fen? (Gen. 1:22)

 • E jë la 1 Peteru 3:19, 20.

  Ame ngöne lo kola bëeke hnene la itre angela hnengödrai eë, nemene la aqane xeni pune angatr la hna thaa idrei? (Iuda 6)

  Tune kaa la aqane acatren hnene la ewekë ka traqa koi Noa me hnepe lapa i angeic, la mejiune së koi Iehova, ene laka atreine hi Nyidrëti troa amelene la nöje i Nyidrë? (2 Pet. 2:9)