Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MEKENE 18

Qa Kaa La Mani Göi Itre Huliwa Ne La Baselaia?

Qa Kaa La Mani Göi Itre Huliwa Ne La Baselaia?

ALIENE LA MEKEN

Kepin me aqane sajuëne jëne mani la itre huliwa ne Baselaia hnene la itre hlue i Iehova

1, 2. (a) Nemene la hna sa hnei Charles Russell kowe la ketre hene ne hmi ka ajane troa atre ka hape, ka qa kaa la mani ne la Itretre Ini Tusi Hmitrötr göi troa eatrëne la itre huliwa i angatr? (b) Nemene la hne së hna troa wange ngöne la mekene celë?

AME ngöne la ketre ijin, hnene la ketre hene ne hmi ne la Église réformée hna hnyingë Charles Russell ka hape, ka qa kaa la mani ne la Itretre Ini Tusi Hmitrötr göi troa eatrëne la itre huliwa i angatr.

Öni Russell: “Tha hane fe kö hun ithingë.”

Hnyinge hmaca jë hi hnene la hene ne hmi, me hape: “Nga, qa kaa kö la manie i epun?”

Öni Russell e sa: “Maine tro ni a qaja koi nyipë la nyipici, thatreine kö tro nyipë a jele nyipicin. Ame la kola traqa la itre atr kowe la itre icasikeu, pëkö ka tro fë itrapetr göi troa kuië mani. Ngo trotrohnine hi angatr ka hape, hetre nyine nyithupen. Matre isa öni angatr, ‘Tha ka cile xane kö la uma celë . . . Nemene fe la ixatuang?’ ”

Kola goe catre hnene lai hene ne hmi.

Öni Russell hmaca jë: “Eni hi la a qaja la trenge nyipici. Angatre a hnyingë ni ka hape, ‘Nemene fe la ixatuang?’ Ame angetre kapa la itre loi, me ka hetre manien, tre, aja i angatre troa huliwane la itre mo me manie i angatre koi Joxu. Nge maine pëkö manie i angatr, tha hna musinë angatre kö troa kuië mani.” *

2 Eje hi laka, Russell hi a qaja la “Trenge nyipici.” Ekö hë itre hlue i Akötresie a hamëne qa kuhu hni angatre la itre ixatua göi troa sajuëne la hmi. Ame ngöne la mekene celë, tro sa ce wange la itre tulu ekö qa hnine la Tusi Hmitrötr me enehila fe. Ame la easa atre ka hape, ka qa kaa la manie hna huliwane thatraqane la itre huliwa ne la Baselaia enehila, nyipi ewekë tro sa isa waipengö së me hape, ‘Nemene fe la aqane tro ni a hane sajuëne la Baselaia?’

“Ame La Itete Hni Ka Ajane Tro Angat’ a Tro Fë La Ite Ahnahna”

3, 4. (a) Nemene la mejiune ka eje thei Iehova? (b) Nemene la aqane hamë ixatua hnene la angetre Isaraela göi troa acile la uma mano?

3 Hetre mejiune i Iehova kowe la itre hlue i Nyidrë. Atre hnyawa hi Nyidrë laka, ngöne la itre ijine ka ijij, tru la madrine i angatre troa amamane la ihnimi angatre koi Nyidrë jëne la itre ahnahna.  Tro sa ce wange la lue tulu qa ngöne la hna melëne hnene la nöje Isaraela.

4 Thupene la hna tro xome la angetre Isaraela qaa Aigupito, hnei Iehova hna qaja koi angatre troa acile la uma mano thatraqane la hmi. Ame la nöjei ewekë ka ijije göi troa acile la uma mano me itre alien ej, tre itre jiane lai ka nyipi ewekë troa hetreny. Hnei Iehova hna amekötine koi Mose, tro la nöj a hamëne la ixatua i angatr göi troa sajuëne la huliwa, me hape: “Ame la itete hni ka ajane tro angat’ a tro fë la ite ahnahna thatraqai Iehova.” (Eso. 35:5) Nemene la aqane ujë ne la nöj lo hna ‘akötrën hnene la itre huliwa ka hace?’ (Eso. 1:14) Hnei angatre hna amamane la ixatua i angatr, me traqa fë la itre gool, me sileva, me itre ewekë ka tru alameken; kolo itre ewekë hnei angatre hna kapa qathene lo itre hnei angatre hna huliwa kow e Aigupito. (Eso. 12:35, 36) Sisitria catre kö la hnei angatre hna ithingën hune hi la ka ijij. “Ame hna aseju la nöje troa tro fë.”—Eso. 36:4-7.

5. Ame la Davita a fe gojenyine la angetre Isaraela troa hamë ixatua, nemene la aqane ujë i angatr?

5 Ame ngöne la 475 lao macatre thupen, hnei Davita hna hamëne la ixatua i nyidrë “qa ngöne la ite tenge [nyi nyidrë]” matre troa nyithupene la itre ewekë göi troa xupe la ēnē, hnë hmi koi Iehova e celë fen. Haawe, nyidrëti fe hi lai a fe gojenyine la angetre Isaraela troa hane ham, me hape: “Ngo e ka la ate pi troa hamëne la ite ewekë i angeice koi Iehova ngöne la drai celë ?” Ame la thangane lai, hnene la nöje hna “hamëne xanëne fë la hni ka pexeje koi Iehova.” (1 A. l. ite. jo. 29:3-9) Öhne hnyawa hi Davita la qeqene la itre ahnahna, ame hnei nyidrë hna thith koi Iehova me hape: “Ke ka traqa la nöjei ewekë qaathei Cilie, nge qa ngöne hnatrapaime i Cilie la nöjei ewekë hne hun hna hamë Cilie.”—1 A. l. ite jo. 29:14, MN.

6. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre la mani göi troa kuca la itre huliwa ne la Baselaia enehila, nge nemene la itre hnyinge hna amejën?

6 Tha hnei Mose kö me Davita hna musinëne la itre hlue i Akötresie troa ham. Ngo, angatr a ham qa kuhu hni angatr. Tune kaa fe së enehila? Atre hnyawa hi së laka, jëne mani la kola eatre la itre huliwa ne la Baselaia. Nyipi ewekë troa hetrenyi la itre manie ka tru matre troa fejane me iupi fë la itre itus, me troa xupe me nyihnyawane la itre hnë hmi, me itre bethela, me hamë ixatua kowe la itre trejine hna lepe hnei hulö. Haawe, hetre itre hnyinge ka tru hna amejën: Ka xulu qa kaa la mani thatraqane la itre ewekë cili? Hna musinëne kö la itre jini ne la Baselaia troa ham?

“Thaa Tro Jë Kö Ej a Sipon Me Thele Ixatua Thene La Itre Atr”

7, 8. Pine nemene matre tha ka sipo mani kö la nöje i Iehova?

7 Tha hnei Russell kö me itre sine huliwa i angeic hna nyitipune la itre hmi troa sipo manie. Ame ngöne la hnaaluene zonal Ita Ne Thup, hna hape, “Pi Tro Kö Epuni a e la Ita Ne Thup Ne Ziona?,” öni Russell: “Eahuni a mejiun, laka IEHOVA a sajuëne ‘la Ita Ne Thup Ne Ziona,’ nge maine aqane trongene hë lai, tha tro  jë kö ej a sipon me thele ixatua thene la itre atr. E tha hamëne hë elanyi la itre jiane huliwa hnene la Atre qaja ka hape: ‘Ame asë hi la gool me sileva ne la itre wetr, tre, itre ewekëng asë hi,’ haawe, trotrohnine ju hi së e cili laka, ijine tro ha umuthe la kuci itus.” (Hag. 2:7-9) Ase hë sasaithe la 130 lao macatre enehila, nge lolo pala hi la aqane trongene la Ita Ne Thup memine la organizasio ka fejane ej!

8 Tha ka sipo mani kö la nöje i Iehova. Tha ka tro fë itrapetre kö, maine cinyanyi pena göi sipo mani. Ketre tha ka elo bigo kö me salemë ewekë me keremes me itre xa aqane thele manie ju kö. Angatr a trongëne la hna qaja ha ekö hnene la Ita Ne Thup ka hape: “Ame koi hun, tha meköti kö la troa sipo mani göi itre huliwa i Joxu tune la hna majemine kuca hnene la itre xa hmi. . . Ame koi hun, ame la nöjei aqane thele mani göi Joxu, tre, ka iathixötrë, nge hna xelene hnei Joxu, ketre gufa kö la manathith koi itretre ham me itretre kapa.” *

“Loi e Isa Hamëne Thenge La Hna Axeciëne e Kuhu Hni”

9, 10. Nemene la ketre kepine matre easa ham?

9 Tha hna musinëne kö la itre jini ne la Baselaia enehila troa ham. Tru pe la madrine së troa hamëne la manie me itre mo së troa sajuëne la itre huliwa ne la Baselaia. Pine nemene matre hetre aja së troa ham? Tro sa ce wange la köni kepin.

10 Ame la pane kepine matre easa ham, tre, tru la ihnimi së koi Iehova, nge aja së troa “kuca la nöjei ewekë ka lolo koi [N]yidë.” (1 Ioane 3:22) Ame la hlue ka ham qa kuhu hni angeice hi lai amadrinë Iehova. Tro sa ce wange la itre ithanata i Paulo kowe la itre Keresiano göi ham. (E jë la 2 Korinito 9:7.) Ame la nyipi keresiano, tha ka eetre kö angeic, nge tha hna musinë angeice kö troa hamën. Angeice a ham, ke, “hna axeciëne e kuhu hni.” * Kola qaja ka hape, hame pë hë angeic, nge ase hë pane mekune hnyawa la enyipiewekën me aqane troa ham. Ame la atre hame cili, tre ka tru angeic koi Iehova, “ke aja i Akötesie la ate hamëne madin.” Kola qaja hnene la ketre Tusi Hmitrötre ka hape: “Aja i Akötresie la itre atr ka pi ham.”

Madrine fe la lue nekönatre e Mozambique troa ham

11. Nemene la ka upi së troa nyi ahnahnane koi Iehova la ewekë së ka sisitria?

11 Ame la hnaaluene kepine matre easa ham, tre göi troa amamane la ole së kowe la itre manathith hne së hna kapa qaathei Iehova. Tro sa ce wange la ketre trepene meköt qa hnine la Trenge Wathebo i Mose ka ketr la hni së. (E jë la Deuteronomi 16:16, 17.) Ame la kola sine la köni pui ne xen ngöne la macatre hnene la nöjei trahmanyi ne Isaraeala, tro angatr a isa hamëne la ahnahna “thenge la manathithi qa thei Iehova.” Haawe, qëmekene troa sine la pui ne xen, tro la atre Isaraela trahmanyi a mekune la itre manathith hnei angeice hna kapa, me waipengöne la hni angeic, me axeciëne la ahnahna ka sisitria catre nyine tro angeic a hamën. Ketre tune mina fe, ame la easa mekune la nöjei  aqane amanathithi së hnei Iehova, kolo hi lai a upi së troa nyi ahnahnane koi Nyidrë la ewekë ka sisitria the së. Ame la itre ahnahna hne së hna hamën qa kuhu hni, tre hatrene hi la etrune la ole së kowe la itre manathith hne së hna kapa qaathei Iehova.—2 Kor. 8:12-15.

12, 13. Hnauëne laka qaja jë ka hape, ame la ham, tre hatrene la ihnimi së kowe la Joxu, nge ijetre la etrune mani nyine tro së isa ala cas a hamën?

12 Ame la hnaakönine kepine matre easa ham, tre, göi troa amamane la ihnimi së koi Iesu Keriso Joxu. Tro sa amamane tune kaa? Hanawange la hna qaja hnei Iesu kowe la itretre drei nyidrë ngöne la jidri tixenuë i nyidrë e celë fen. (E jë la Ioane 14:23.) Öni Iesu: “Maine kete ate a hni ni, tro angeic’ a trongëne ne la tenge ewekëng.” Ame la kola hape, “trenge ewekëng,” Iesu fe lai a qaja la hnei nyidrëti hna ahnith, ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia e cailo fen. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Easa trongëne la ‘trenge ewekë’ cili ngöne la easa kuca asë la hne së hna atrein, ene la troa nue la traeme së me trenge catre së, me itre mo së, göi troa akökötrene la huliwa ne cainöj. Celë hi lai aqane tro sa amamane la ihnimi së koi Iesu Joxu.

 13 Pine laka easë la itre jini ne la Baselaia, tru la aja së troa amamane la ixatua së kowe la Baselaia jëne la itre manie së. Ijetre la etrune mani nyine tro së isa ala cas a hamën? Isa qanyi së kö troa axeciën me isa hamëne la hne së hna atrein. Ngo, ala nyimu catre la itre trejin ka tha trena mo kö. (Mat. 19:23, 24; Iako. 2:5) Ngo, kola keukawa la hni angatre la kola atre laka, ka tru koi Iehova me Hupuna i Nyidrë la mani ka co hnei angatre hna hamën cememine la hni ka ajan.—Mar. 12:41-44.

Qaa Kaa La Mani?

14. Nemene la pengöne la itre itus hna tro fë ngöne la itre macatre ka ase hë?

14 Ngöne lo itre macatre ka nyimutre, hnene la Itretre Anyipici Iehova hna tro fë trongëne la itre itus hna qeje thupen. Ngo tha tru kö la thupen, kolo hi matre ijije kowe la itre atr ka pë mani troa hane hetrenyi la itre itus. Ngo, e tru la ajane lai atr troa drenge la maca, nge pëkö manie i angeic, tro la itre ka cainöj a hamëne gufane koi angeic la itus. Ame la aja i angatr, tre ene la tro la itre atr ka nyipi ajan a kapa la itre itus matre troa e me öhnyi thangane ka loi qa ngön.

15, 16. (a) Nemene la hna amekötine hnene Lapa Ne Xomi Meköt lo 1990 göi aqane troa tro fë itus? (b) Hna hamëne tune kaa la itre mani? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “ Kola Ië La Hna Kuië Mani?”)

15 Ame hë lo 1990, hnene la Lapa Ne Xomi Meköt hna saze la aqane troa tro fë la itre itusi së. Ame hë la macatre cili e Etazini, kola hamëne la itre itus ngo tha kolo hmaca kö a hë thupen, isa qanyi itre atr pë hë hamëne la hnei angatre hna mekun. Kola qaja ngöne la tus hna upe kowe la nöjei ekalesia ka hape: “Tro ha hamëne la itre zonal me itre itus kowe la itretre cainöj me itre atr ka ajan, ngo tha tro hmaca kö a hë thupen. Ketre, tha tro kö a li ithanata kowe la atr matre tro angeic a mekune ka hape, hetre nyine tro angeic a hamën göi troa kapa la ketre itus . . . Pëkö engazone kowe la itre ka ajane troa hamë mani göi troa ixatua ngöne la huliwa ne ini, ngo e pëkö, tha tro kö a ajolë angatre troa kapa la itre itus.” Hnene la aqane amekötine celë hna acatrene la pengöne la huliwa së, ene la tro sa huliwa i Akötresie qa kuhu hni së isa ala cas. Nge kolo fe a amamane hnyawane ka hape, tha easë kö a “amenune [thele maniëne] la wesi ula i Akötesie.” (2 Kor. 2:17) Ame hë e thupen, kolo ha amekötine la aqane tro fë itusi cili ngöne la nöjei filial asë e cailo fen.

16 Hna hamëne tune kaa la itre mani? Ame ngöne la itre Uma Ne Baselaia ne la Itretre Anyipici Iehova, hetrenyi la itre trengene mani hna amë acon. Itre atr a isa kuië mani e cili, maine tro pena a upe mekötine kowe la ketre asosiasio ne la Itretre Anyipici Iehova. Ame e nöjei macatre, hetrenyi la itre ithuemanyi ngöne la ketre tane mekune ne la Ita Ne Thup göi aqane troa hamë ahnahna.

Nemene La Aqane Huliwane La Mani?

17-19. Qeje pengöne jë la aqane huliwane la mani (a) kowe la huliwa ne cainöj e cailo fen, (b) göi xupi Uma Ne Baselaia e cailo fen, me (c) ngöne la ekalesia.

17 Huliwa ne cainöj e cailo fen. Hna huliwane la mani göi troa kuca la itre ejolene la huliwa ne cainöj e cailo fen. Kola qaja  la itre mani göi troa kuca la itre itus, me göi troa xupe me nyidrawane la itre bethela, me göi troa acile la itre ini qaathei Akötresie. Itre manie fe lai nyine troa thupëne la itre mesinare, me itretre iwai trootro, me itre pionie hut. Nge kolo fe a xome la manie cili nyine troa huliwane ngöne la ijine kola traqa la itre hulö. *

18 Xupi Uma Ne Baselaia e cailo fen. Kola huliwane la mani thatraqane la itre ekalesia ka aja ixatua göi xupe me nyidrawa Uma Ne Baselaia. Thupene lai, itre ekalesia a axeciëne troa të la etrune mani hna hamë angatr, matre nyine ixatua pena kowe la itre xa ekalesia. *

19 Itre mani hna huliwan ngöne la ekalesia. Kola huliwane la mani troa nyithupene la itre ewekë thatraqane la Uma Ne Baselaia me göi troa nyidrawan. Hnene fe la itre qatre thup hna amekötine troa iupi fë koi filial la mani hna axeciën thatraqane la huliwa ne cainöj e cailo fen. Ngo qëmeken, tro angatr a pane amamane kowe la ekalesia la mekuna i angatre matre troa ce axeciën. E nöjei treu, tro la trejine atrekë hnëqane la mani ngöne la ekalesia a hnëkëne la itre ithuemacanyi göi itre mani hna huliwan, nge troa e kowe la ekalesia.

20. Nemene la aqane tro epuni a atrunyi Iehova jëne la itre “nyi” epun?

20 Ame la easa mekune la nöjei ewekë hna kuca nyine troa eatrëne la huliwa ne cainöj, me huliwa ne ini e cailo fen, kolo hi lai a upi së troa ‘metötrë Iehova hnene la ite nyi së.’ (Ite edomë 3:9, 10) Kola qaja la itre hne së hna atreine kuca, ene la trenge catre së, me inamacane së, me aqane huliwa së koi Akötresie. Easa ajane catrëne troa huliwane hnyawane la itre ewekë celë ngöne la itre huliwa ne Baselaia. Ngo the thëthëhmine kö laka, ame la itre nyi së, tre kolo fe a qaja la itre mo së. Loi e tro sa hamëne koi Akötresie la hne së hna atrein, me ka ijij koi së. Itre ahnahna së a atrunyi Iehova me amamane la ixatua së kowe la Baselaia ne la Mesia.

^ par. 1 Ita Ne Thup ne 15 Julai 1915, götrane 218-219.

^ par. 8 Ita Ne Thup ne 1 Ogas 1899, götrane 201.

^ par. 10 Hnene la ketre ka inamacan hna qaja ka hape, ame la qene Heleni ne la hna hape, “hna axeciën,” tre kola qaja la “ketre mekune hna axeciën, nge ase hë pane waipengöne hnyawa.” Öni angeice hmaca jë: “Maine hna hamëne nyimenyimëne ju hë la ewekë, ngo loi e troa pane hnëkëne hnyawa.”—1 Kor. 16:2.

^ par. 17 Wange ju ngöne la Mekene 20 la itre xa ithuemacanyi göi itre ixatua hna hamën.

^ par. 18 Wange ju ngöne la Mekene 19 la itre ithuemacanyi göi xupi Uma Ne Baselaia.