Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Musi Hë La Baselaia i Akötresie!

 MEKENE 22

Baselaia a Aejëne La Aja i Akötresie Göi Ihnadro

Baselaia a Aejëne La Aja i Akötresie Göi Ihnadro

ALIENE LA MEKEN

Baselaia a eatrëne la itre hna thingehnaeane göi ihnadro me itre atr

1, 2. (a) Pine nemene matre jole koi së e itre xa ijin, troa mejiune kowe la Paradraiso? (b) Nemene la aqane tro sa thupëne matre tha tro kö a luz la mejiune së?

KOLA traqa la ketre trejine kowe la hna icasikeu, kucakuca catre angeic. Hnei angeice hna xomihnine la maseta i angeic ka imusinë. Angeice fe a hnehengazone la aqane troa hiane la haa nekö i angeic. Ketre, wezipo hë la föi angeic. Ame la kola nyiqaane thinge la nyima, angeice hi a mano catr, ke, atraqatre la madrine i angeic troa ce memine la itre trejine trahmanyi me föe ngöne la Uma Ne Baselaia. Ketre ame la nyima, tre, kola qaja la mejiune së elanyi kowe la Paradraiso. Itre trenge ewekëne a upi së troa mekune la mele së elanyi ngöne la fene ka hnyipixe. Pi tro pala hi angeic a nyimane la nyima celë. Ame la angeic a ce thinge la nyima cili memine la hnepe lapa i angeic, ene pe kola acatrene catrëne la mejiune i angeic.

2 Maine jë ase fe hë epuni a hane melëne la ewekë celë! Eje hi laka, canga tro hi sa thëthëhmine la Paradraiso elany, hnene la itre jole hne së hna cile kow ngöne la fene celë, ke easë la a melëne enehila la itre “ijine ka aköte.” (2 Tim. 3:1) Nemene la aqane tro sa thupëne matre tha tro kö a luz la mejiune së? Loi e troa xecie hnyawa koi së laka, easenyi hë tro la Baselaia i Akötresie a musinëne la itre atr asë. Tro hë sa ce wange la itre hna perofetane ka eatre hë ekö hune la itre hlue i Iehova. Thupene lai, tro fe sa ce wange la aqane eatre la itre hna perofetane cili ngöne la hneijine së. Tro hë lai a acatrene la mejiune së, nge e cili tro pena ha së a ce ithanatane la aliene itre ej kowe la mele së elany.

Aqane Eatrëne Iehova Ekö La Itre Hna Thingehnaean

3. Nemene la hna thingehnaeane ka acatrene la mejiune ne la itretre Iudra ka po ekö e Babulona?

3 Pane mekune jë epun, laka, epuni fe thene la itretre Iudra ka po e Babulona ngöne lo itre macatre 500 qëmeke i Keriso. Tha ka hmaloi kö la mele i angatr, itre keme me thin, me itre nekö i angatr. Hnene la lapaune i angatr, matre kola hnyimasai angatre hnei angetre Babulona. (Sal. 137:1-3) Ngo hnene pala hi la itretre Iudra ka mele nyipici hna qale catre kowe la hna thingehnaeane hnei Akötresie, ene la tro hmaca angatr a bëeke kowe la nöje i angatr, nge troa hamëne koi angatre la ketre mele ka loi. Hnei Iehova hna aceitunëne la nöj e Iudra memine la lapa e Edena hna  acile hmaca, kola qaja la ketre Paradraiso. (E jë la Isaia 51:3.) Celë hi itre hna thingehnaeane lai ka acatrene la mejiune ne la itre hlue i Nyidrë, matre tha tro kö angatr a luelue menu. Hna acatrene tune kaa la mejiune i angatr? Tro sa ce wange la itre xa hna perofetan.

4. Nemene la hna qaja hnei Iehova matre thuecatrene la itretre Iudra ka bëeke kowe la nöje i angatr?

4 Mele xetietë. Ame la Paradraiso hna troa bëeke kow hnene la itre ka po e Babulona, tre, tha kolo kö a qaja la nyipi paradraiso. Ngo kolo pe lo nöj hna nuetrije a 70 hë lao macatre, nge ala xalaithe hi angatre la itre ka öhn. Ame ngöne la itre hneijine ekö, hna lapane la itre nöje hnene la itre liona, me luko me lepad me itre xa öni ka ses ju kö. Celë hi matre, tha sihngödri kö koi së la kola luelue hnene la ketre tixe ne lapa, ke, hnëqa i angeice la troa thupëne la hnepe lapa i angeice memine la itre öni i angeic. Ngo pane goeëne jë së la hna thingehnaeane ngöne Isaia 11:6-9 (E jë). Hapeu, tha kolo kö la a akeukawane la itre hni angatr? Mingöming me lolo la itre trenge ewekë hna qaja hnei Iehova nyine ithuecatre kowe la itre ka po e Babulona, laka, tro kö a thupë angatre me itre ume öni angatr. Ame la hna hape, tro la liona a xeni ene qitr, tre, kolo lai a hape, tha tro hmaca kö ej a heje la itre xa öni. Tha tro kö la itretre Iudra cili ka mele nyipici a xouene la itre öni ka ses. Hnei Iehova hna thingehnaeane kowe la itre hlue i Nyidrë laka, tro angatr a mele xetietë ngöne la nöje hnei angatre hna tro kow, me ngöne fe la hnapapa me itre hnehnitr.—Ezek. 34:25.

5. Nemene la itre hna perofetane ka acatrene la mejiune i angatre laka tro Iehova a thupë angatr?

5 Mana. Hetrenyi hmaca kö la itre xa hna hnehengazone hnene la atr ka po e Babulona. E traqa ha angeic ngöne la nöj, ijiji angeice kö troa ithuane la hnepe lapa i angeic, tro angatr a mele ekaa, hetre huliwa i angeice kö, nge hapeu, huliwa ka catrehnin tune lo hna upi angeice troa kuca hnene la itre maseta ne Babulona. Hnei Iehova hna pane ithuemacanyi ngöne la Nyidrëti a sa la itre hnyinge celë. Hnei Nyidrëti hna thingehnaeane kowe la itre hlue i Nyidrë ka hape, troa xulu la mani matre “troa loi me mana” la ihnadro. (Is. 30:23) Ame göi hnalapa me huliwa, ase hë Iehova thingehnaeane ka hape: “Tro angat’ a xupi ite uma me lapan’ it’ ej, nge tro angat’ a eënyi vine me iji wen’ it’ ej. Tha tro kö angat’ a xupi uma, nge kete ate a lapan ; tha tro kö angat’ a eënyi vin, nge tro kete ate a ij.” (Is. 65:21, 22) Eje hi lai laka, tro kö a sisitria la mele i angatr e Iudra hune lo angatr ekö e Babulona. Ngo tune kaa pë hë lo itre kepine matre thepe angatre jë troa po e Babulona?

6. Nemene mec la ka tithe la itre hlue i Akötresie ekö, nge nemene la aqane akeukawane Iehova la itre ka bëeke qaa hna po?

6 Egöcatre ngöne la götrane u. Nyimutre la itre macatre qëmekene tro la angetre Iudra a po, hnei angatre hna pane wezipo ngöne la götrane u. Jëne Isaia hnei Iehova hna qaja ka hape: “Kola meci asë la he, nge kucakuca asë la hni.” (Is. 1:5) Ka sim la hnangenyë i angatr, me ti la lue meke i angatr, ke, xele kö angatre ma dreng me atre la itre eamo memine la ini qaathei Iehova. (Is. 6:10; Iere. 5:21; Ezek. 12:2) Maine troa kei hmaca kowe la ngazo cili hnene la itre ka bëeke qa hna po, tro angatr a mele xetietë tune kaa? Canga tro hmaca hi Iehova a nuetriji angatr. Celë hi matre, ka  keukawa catre la hna thingehnaeane celë, hna hape: “Ngöne la drai cili tro la ite simihnangenyë a denge la tenge ewekë ne la tus, nge tro la ite lue meke ne la ite timeke a goe e pë hë jidi me melöhlem.” (Is. 29:18) Ame koi itre hlue i Nyidrë ka ietra, tro hë Iehova a aloine la itre meci angatre ngöne la götrane u. Tro pala kö Nyidrëti a hamëne koi angatre la itre eamo me itre ini nyine loi koi angatr, e hnei angatre hna pune drengethenge.

7. Nemene la aqane eatre la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie kowe la itre hlue i Nyidrë ka po, nge pine nemene matre ketre ixatua ka tru koi së la aqane eatre itre ej?

7 Hnei Iehova kö hna eatrëne la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean? Eje hi, hna anyipicine lai hnene la itre ewekë ka traqa ekö. Ame hë lo itretre Iudra a bëeke kowe la nöje i angatr, hnei angatre hna mele xetietë, me mana nge egöcatre angatre ngöne la götrane u. Hnei Iehova hna thupë angatre qa ngöne la itre nöje ka lapa xötreithi angatr, itre ka catr, nge ka ala nyimu catr. Tha hnene kö la itre öni ka ses hna heje la itre öni ne la itretre Iudra. Kola mama ka hape, tha hnei angetre Iudra kö hna melëne asë lo itre hna perofetane göne la Paradraiso hna qaja hnei Isaia, Ieremia, Ezekiela, me itre xan. Ngo ame la hnei angatre hna melën, tre, ka lolo nge ka ihmeku hnyawa hi memine la pengöi angatr. Maine tro sa lapa mekune la hnei Iehova hna kuca kowe la nöje i Nyidrë ngöne la ijine cili, tro ha acatrene la lapaune së. Pine laka, ka lolo catre hë la aqane eatre la itre xa hnepe götrane la hna perofetan, haawe drei jë kö elany lai la kola eatr asë itre ej? Tro sa ce wange la hnei Iehova hna kuca koi së enehila.

Aqane Eatre La Itre Hna Thingehnaeane Enehila

8. Nemene “nöje” la hna kapa madrine hnene la itre hlue i Akötresie enehila?

8 Ame ngöne la hneijine së, tha ketre götrane nöje hmaca kö la nöje i Iehova, laka, ka hetre ifegon ej e celë fen. Ketre nöje pena ha ngöne la götrane u, laka, ame la itre atren, tre, kolo itre hna iën hna hëne ka hape, “Isaraela i Akötesie.” (Gal. 6:16) Ame la “nöje” i angatr, tre, ketre nöje fe ngöne la götrane u, e cili angatr a nyihlue i Iehova ce memine la itre sine ce huliwa i angatr, ene la “ite xa mamoe.” Ka tru koi angatre la aqane troa nyihlue i Iehova. (Ioane 10:16; Is. 66:8) Ame la “nöje” cili, tre, hna aceitunëne me ketre paradraiso, ke, hna perofetane hë laka, troa ej e cili la ketre aqane mele ka lolo ngöne la götrane u. Tro sa ce wange la itre xa ceitun.

9, 10. (a) Nemene la aqane eatre enehila lo hna perofetane hnei Isaia 11:6-9? (b) Nemene la ka mama thene la itre hlue i Akötresie?

9 Mele xetietë. Kola amamane hnene la hna perofetane hnei Isaia 11:6-9 la ketre aqane ce mele tingetinge ne la itre öni ka ses memine la itre atr me itre öni i angatr. Hapeu, kolo kö a eatre la hna perofetane cili ngöne la hneijine së? Eje hi! Ame ngöne la xötre 9, easa öhne la kepine matre tha tro hmaca kö itre eje a iangazo me iakötrë: “Ke troa tiqa la fene hnengödrai hnene la ate hmekunyi Iehova, tune la hnagejë a hetëne la tepen’ ej.” Hapeu, kola saze hnene la ‘atrehmekune i Iehova’ la aqane ujë ne la itre öni? Ohea, itre atr la ka saze ngöne la angatr a thele troa atre la Akötresie Ka Mel, me trongëne la itre jë i Nyidrë. Drei la madrine së la easa öhne la aqane eatre la hna perofetane celë ngöne la paradraiso ngöne la götrane u. Hnene la huliwa ne la Baselaia, matre  kola nuetrije hnene la itretre drei Keriso la itre thiina ka iakötrë, nge tro pena ha ce mele tingetinge memine la itre trejine me angatr, trahmanyi me föe.

10 Ase hë së lo ithanatane ngöne la itusi celë lo hna amekötine laka, ka pë hna nyixölen hnene la itre Keresiano. Öhne hë së la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, nge mama fe hë la aqane icilekeu ne la itre atr pine la hne së hna metrötrëne la hna amekötine cili. Nyine haine laka, hetrenyi pe kö ngöne la fene ka ngazo celë, la ketre “nöje” ka tru, nge itre atren a xele ma hane lö hnine la itre isi ngacama kola troa humuthi angatr. Drei la hatren ka amamane hnyawa laka, kola melëne hnene la itre jini Iesu Joxu, lo tingetinge hna ahnithe hë hnei Isaia! Hnei Iesu hna qaja ka hape, troa hlemu la itretre drei nyidrë hnene la aqane ihnimikeu i angatr. (Ioane 13:34, 35) Iesu Keriso a jëne la “hlue ka nyipici me ka inamacan” matre troa inine hnyawa la itre nyipi Keresiano asë troa mele tingeting, me thiina ka menyik, me thiina ka lolo.—Mat. 24:45-47.

11, 12. Nemene pengöne jiin la ka haöthe la fen enehila, nge tune kaa la aqane ithuane Iehova la nöje i Nyidrë?

11 Mana. Kola jiin la fen enehila ngöne la götrane u. Ase hë ahnith hnei Tusi Hmitrötre ka hape: “Hana wang, troa traqa la ite drai ne tro ni a upe la jine kowe la nöj, tha jinë pë xeni me tim, ngo jinë wesi ula i Iehova.” (Amosa 8:11) Hapeu, hna hane ketr fe la itre jini ne la Baselaia i Akötresie? Ase hë Iehova qaja amë ka hape, tro ha isapengöne la itre hlue i Nyidrë memine la itre ithupëjia  me Nyidrë; öni Nyidrë: “Tro la ite hlueng’ a xen, ngo tro pe nyipunie a mecijin ; hana wang, tro la ite hlueng’ a ij, ngo tro pe nyipunie a pi ij ; hana wang, tro la ite hluenge a madin, ngo tro pe nyipunie a hmahma.” (Is. 65:13) Öhne fe hi nyipunieti la kola eatre la itre trenge ewekë celë?

12 Ame la emanane la göxen ngöne la götrane u hna hnëkëne thatraqai së, tre, ka ceitu memine la hneopegejë, ka elitrauj. Kola qaja la itre itus hna cinyihan, me itre hna drenge ngöne ikaho, me hna goeëne ngöne video, me itre icasikeu me asabele, me itre tane mekune ngöne sit ëternet. Itre göxeni lai ngöne la götrane u tune la tim ka kaca pala hi e nyipine la fen ka mecijin. (Ezek. 47:1-12; Ioela 3:18) Hapeu, tha madrine kö epuni la epuni a öhne la kola eatre la itre hna thingehnaeane hnei Iehova? Epuni kö a hane xome lapane la göxen hnei Iehova hna hamën koi epun?

Kola xatua së hnene la ekalesia së troa mele xetietë, me mana me egöcatre ngöne la götrane u.

13. Epuni a öhne tune kaa la aqane eatre lo hna thingehnaeane hnei Iehova göne la itre timek me itre simi hnangenyë?

13 Egöcatre ngöne la götrane u. Ame enehila ngöne la fen, nyimutre catre la itre atr ka timek me ka simi hnangenyë ngöne la götrane u. (2 Kor. 4:4) Ngo, kola aloine la itre meci cili hnei Keriso ngöne la nöjei götran. Kola drenge hnene la itre ka simi hnangenyë, nge kola goe hnene la itre timek. Hapeu, öhne fe hi nyipunie la itre ewekë cili? Maine jë ase fe hë nyipunieti hane öhne la itre atr a hane atre la nyipici me thipetrije la itre trenga thoi ne la hmi. Itre trenga thoi lai ka asimine la itre hnangenyë i angatre me atimekë angatr ekö. Ame hë la angatr a atre la nyipici, kösë epuni hi lai a öhne la kola eatre la hna thingehnaeane celë, kola hape: “Ngöne la drai cili tro la ite simihnangenyë a denge la tenge ewekë ne la tus, nge tro la ite lue meke ne la ite timeke a goe e pë hë jidi me melöhlem.” (Is. 29:18) Ame ngöne la nöjei macatre, itre thauzane la etrune la itre atr hna amelene ngöne la götrane u. Ame hi la kola lö pi qa ngöne la Babulona Atraqatre hnene la ketre atr me ce nyihlue i Iehova me easë e hnine la Paradraiso ngöne la götrane u, hatrene hi lai laka, kola eatre hnyawa lo itre hna thingehnaeane hnei Akötresie!

14. Nemene la nyine tro pala hi sa mekune matre troa acatrene la lapaune së?

14 Ame ngöne la nöjei mekene la itusi celë, tre, nyimutre la itre nyine anyipicine ka hape, ngöne la ijine la pun, Keriso a tro xome la itretre drei nyidrë kowe la paradraiso ngöne la götrane u. Loi e tro pala hi sa mekune la itre manathith ka nyimutre hne së hna kapa e hnine la paradraiso celë. Celë hi ka troa acatrene la lapaune së kowe la itre ewekë hna thingehnaeane hnei Iehova ka troa eatre elany.

‘Epi Traqa Pi La Baselaia i Cilie’

15. Pine nemene matre xecie hnyawa koi së laka troa paradraiso la ihnadro elany?

15 Aja i Iehova pala hi troa paradraiso la ihnadro. Thupene la hnei Nyidrëti hna ami Adamu me Eva hnine la ketre hlapa ka lolo, hnei Nyidrëti hna upi nyidroti troa hnaho me nyialiene la ihnadro, nge troa thupëne hnyawa la itre öni. (Gen. 1:28) Ame la engazon, tre, hnei nyidroti hna ce xöle me Satana ngöne la icilekeu i angeic, ene pe hnëjine hë lo itre matra i nyidro, nge ame la pune  la ngazo, tre mec. Ngo tha hnei Iehova kö hna saze la aja i Nyidrë, pine laka, ame asë hi la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean, tro kö Nyidrëti a eatrën. (E jë la Isaia 55:10, 11.) Haawe, xecie hnyawa koi së laka, tro kö la itre matra i Adamu me Eva a nyialiene elany la ihnadro, nge tro kö angatr elanyi a thupëne me hnime la itre öni e hnine la paradraiso e cailo fen. Tro ha eatre hnyawa e cili lo itre hna perofetan ekö kowe lo itretre Iudra ka po laka, tro angatr a hetrenyi la mele ka loi. Tro sa ce wange la itre xa hna perofetan.

16. Nemene la aqane qeje pengöne hnene la Tusi Hmitrötr la mele xetietë elany ngöne la Paradraiso?

16 Mele xetietë. Troa eatr asë lo hna thingehnaeane hnei Isaia 11:6-9. Tro ha mele xetietë la itre trahmanyi me itre föe me itre nekönatre ngöne la itre götrane hnei angatre hna troa tro ngön. Tha tro hmaca kö a xouene la ketre atr maine ketre öni pena. Pane mekune jë së la ijine cili la easa troa nyipiewekëne la ihnadro ceitu me hnalapa së. Tha tro hmaca kö sa xou troa sie ngöne la itre hnagejë, me itre tim, me elë hune la itre wetr, me ngenu ngöne la itre hnapapa. Ketre tune mina fe, tha tro hmaca kö sa xou e jidr. Nge tune la hna qaja hnei Ezekiela 34:25 tro hë sa “lapa xetietë ngöne la hnapapa me meköle ngöne la hnit.”

17. Pine nemene matre xecie koi së laka, tro Iehova elanyi a hamëne atrune la itre ewekë ngöne la kola troa musinëne la ihnadro hnene la Baselaia i Akötresie?

17 Mana. Pane mekune jë la ijine troa patre elany qaa la fen la puafala, me jiin, me itre ixatua ne la nöj. Kola amamane enehila hnene la eloine la aqane melene la nöje i Akötresie ngöne la götrane u laka, tro Iesu Joxu, lo Mesia a ithuane la nöjei jini nyidrëti elany. Ame lo nyidrëti ekö e celë fen, hnei nyidrëti hna nyiqaane amamane laka, atreine hi tro nyidrëti a eatrëne la itre hna thingehnaeane cili. Hnei nyidrëti lo hna ithuane la itre atr, itre thauzane la etrun hnene hi la itre hnepe falawa me itre xa ie. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20) Ame hë la Baselaia i Akötresie elanyi a musinëne la ihnadro, tro ha eatre hnyawa la itre hna perofetane ka tune la hna qaja ka hape: “Tro nyidëti a hamëne la manie thatraqane la ite feja i ’ö, lo hnei ’ö hna troa trane ngöne la hnadro ; nge troa loi me mana la qite xenine la hnadro ; nge ngöne la drai cili tro la ite öni ’ö a xeni trotro ngöne la ite hlapa ga tru.”—Is. 30:23.

18, 19. (a) Nemene la aliene koi së la hna qaja ngöne Isaia 65:20-22? (b) Nemene la aliene la hna hape, tro la itre “drai” së a tune la “ite drai ne la sinö”?

18 Tha hane kö mekune enehila hnene la itre atr ka ala nyim, laka, tro angatr elanyi a lapane la ketre uma me ketre huliwa ka lolo. Kösë ame koi angatr, tre ame ngöne la fene ka ngazo celë, angatr a huliwa mec, ngo pë pi kö thangane koi angatre me kowe la hnepe lapa i angatr, nge ame itre trena mo ka aja mani, tre, angatr a mele ka loi. Pane mekune jë elany la kola troa eatre la hna perofetane celë, kola hape: “Tro angat’ a xupi ite uma me lapan’ it’ ej, nge tro angat’ a eënyi vine me iji wen’ it’ ej. Tha tro kö angat’ a xupi uma, nge kete ate a lapan ; tha tro kö angat’ a eënyi vin, nge tro kete ate a ij ; ke ame la ite drai ne la nöjeng’ a tune la ite drai ne la sinö ; nge tro la ite hnenge hna iëne a mele ahoeane kowe la huliwa ne la ite ime i angat.”—Is. 65:20-22.

19 Troa ceitune la itre “drai” së elanyi memine la “ite drai ne la sinö.” Nemene la aliene la trenge ewekë celë? Ame la nyipunieti  a cil fene la ketre isinöe ka tru, me mekune la itre macatre ne ej, maine jë tro epuni a haine laka, pane kö cia lai sinöe cili, nge pine pë hë lo itre xötre qaaqa i epuni ekö. E itre atr ka tha pexeje pala hi epuni, eje hi laka, pa i epuni kö lai meci elanyi hune lai isinöe. Eloine hi laka, ka lolo Iehova, ke, ase hë Nyidrëti qaja xeciëne koi së ka hape, tro sa mele tingetinge me mele aqeanyi elany. (Sal. 37:11, 29) Nge pine laka, easë hë a troa mele epine palua elany, ame pë hë la itre isinöe ka hekö catre hë, tre, tro pë hë itre ej a tune la haö laka, cia jë hi nge patre ju hi!

20. Tro elanyi a egöcatre me mele ka pexeje tune kaa hnene la itre jini ne la Baselaia?

20 Egöcatre me mele ka pexej. Pë ju pë hë atr hna tha tithe hnei mec, nge kola meci tretr la itre xan. Itre sine wezipo asë hi së pine laka, itre atr ka ngazo së, nge ame la pun koi së, tre mec. Ame hi la sipu nyin ne la meci së, tre, ene la thupene mel, lo mele hna huujëne hnei Keriso. (Rom. 3:23; 6:23) Ame ngöne la ca thauzane macatre, ijine kola troa musi hnei Iesu memine la itretre ce musi me nyidrë, tro angatr a xatuane la itre atr matre troa kepe thangane la thupene mele cili, tro ha patre trootro thene la atr la itre ethanyine la ngazo. Haawe, troa eatre hnyawa lo hna perofetane hnei Isaia, lo kola hape: “Tha tro kö a qaja hnene la ate lapan’ eje, ka hape, Ini a mec ; tro ha nue tije la ngazo ne la nöje hna lapan’ ej.” (Is. 33:24) Easa pane mekune la ijine cili laka, pëhë timek, pëhë simi hnangenyë, nge pëhë ka tro pej. (E jë la Isaia 35:5, 6.) Pëkö sine mec hna thatreine troa aloine hnei Iesu, tune la itre meci ne he, maine meci ka eje e kuhu hni. Tro asë hi la itre jini ne la Baselaia a egöcatre me mele ka pexej!

21. Nemene hë la pun kowe la mec, nge pine nemene matre ka keukawahnine la hna thingehnaeane celë?

21 Nge tune kaa pë hë la mec, thangane lo ngazo? Hna hëne eje ka hape, “ithupëjia hnapine,” ke, celë hi pune kowe la nöjei atr asë ka ngazo. (1 Kor. 15:26) Ngo tune kaa, ka cile catre kö la ithupëjia cili koi Iehova? Drei la hna ahnithe hnei Isaia, kola hape: “Tro nyidëti a cengöne apatene la mec, nge tro Joxu Iehova a köle tije la ite tenge timida qa ngöne la nöjei qëmek’ asëjëihë.” (Is. 25:8) Nemene la aliene la itre trenge ewekë celë? Kolo lai a hape, pë hmaca kö kele wezipo, pë hmaca kö hua, pë hmaca kö treije latresi, ngo itre trenge timidra ne madrine pena ha elanyi ngöne la Iehova a eatrëne la hnei Nyidrëti hna thingehnaeane göi melehmaca. (E jë la Isaia 26:19.) Tro ha apatrene me aloine la nöjei eatr asë hna aciane hnene la mec.

22. Nemene la ewekë ka troa traqa ngöne la kola ase eatrëne la aja i Akötresie hnene la Baselaia kowe la ihnadro?

22 Ame hë la kola nyipune la ca thauzane macatre, ase hë la Baselaia umuth la huliwane ej, ene la troa eatrëne la aja i Akötresie kowe la ihnadro. Ame hë e cili, tro hë Keriso a nue hmaca la mus kowe la Tretretro i Nyidrë. (1 Kor. 15:25-28) Ame itre atr, pexeje hë angatr, nge angatr a troa cile kowe la ketre itupath tixenuë ngöne la kola troa nue Satana qa hnine la hnaop ka thatrehmekun. Ase jë hi, Keriso ha wajafica lo un memine la nöjei sine xöle i angeic. (Gen. 3:15; Hna ama. 20:3, 7-10) Ame pë hë la itre atr ka mele nyipici koi Iehova, tre, mele ka loi pë hë la hnei angatre hna troa melën. Pëkö ketre nyine troa qaja göne la mele elany! Ase hë  lo thingehnaeane kowe la itre atr ka mele nyipici pe ka hape, tro hë angatr elany “kowe la hna nue gufane ka hadehadeu ne la ite nekö i Akötesie.”—Rom. 8:21.

Tro la Baselaia a eatrëne la itre hna thingehnaeane hnei Iehova göi ihnadro me itre atr

23, 24. (a) Pine nemene matre xecie hnyawa koi së laka troa eatre la itre hna thingehnaene hnei Akötresie? (b) Nemene la hnei nyipunieti hna troa catre kuca?

23 Tha ceitune kö la itre hna thingehaeane celë memine lo itre xa hna mejiune kow, me itre hna ajan, maine itre ewekë hna puje pena. Tha sihngödri kö koi së laka, tro kö a eatre la itre hna thingehnaeane cili. Pine nemen? Pane mekune hmaca jë lo thithi Iesu ngöne la pane mekene la itusi celë. Hnei Iesu hna inine la itretre drei nyidrë troa sipone koi Iehova ka hape: “Epi traqa pi la Baselaia i Cilie. Epi tro fe a eje la aja i Cilie e celë fen tune e koho hnengödrai.” (Mat. 6:9, 10, MN) Ame la Baselaia i Akötresie, tre, tha mekuna i atr kö lai. Tha pu ne jidri kö lai! Cile hë eje e hnengödrai, nge eje hë a huliwa. Ca hadredre hë lao macatre ne eatrën ej la itre hna thingehnaeane hnei Iehova, nge kola mama hnyawa lai thene la ekalesia i Keresiano. Celë hi kepine matre xecie hnyawa koi së laka, ame asë hi la nöjei hna thingehnaeane hnei Iehova, tro asë hi a eatre ngöne la kola troa traqa elanyi la Baselaia, me musi kowe la fene hnengödrai asë!

24 Tro kö a traqa elanyi la Baselaia i Akötresie. Ame asë hi la itre hna thingehnaeane hnei Iehova, pë pe kö ketre hna tha troa eatrën. Pine nemene matre xecie hnyawa koi së la mekune cili? Pine laka, MUSI HË LA BASELAIA I AKÖTRESIE! Nyipi ewekë pë hë tro sa isa hnying ka hape, ‘Ka huliwa kö e kuhu hning la Baselaia cili?Catre pi së enehila tro sa mele nyipici ceitu me itre jini ne la Baselaia. Nge eje hi lai laka, tro hë së a hane mele madrine epine epine palua fene la musi ne la Baselaia i Akötresie!