Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Musi Hë La Baselaia i Akötresie!

 MEKENE 14

Kola Nyipici Kowe La Musi Akötresie Hmekuj

Kola Nyipici Kowe La Musi Akötresie Hmekuj

ALIENE LA MEKEN

Ka nyipici koi Akötresie, matre tha hane kö sine la fen

1, 2. (a) Nemene la trepene meköti ka eatrongëne la itretre drei Iesu qaane ekö uti hë enehila? (b) Nemene la hna thele troa kuca koi së hnene la itre ithupëjia, nge nemene la thangane lai?

PILATO la ketre atre amekötine ka tru hnine la Hnaakootre i angetre Iudra ekö. Hnei Iesu hna qaja mekötine koi angeic la ketre trepene meköti ka eatrongëne la itretre drei nyidrë uti hë enehila hneijine së. Öni nyidrë: “Tha qa kö la fene la baselaiang ; maine qa la fene la baselaiang, maine tro ange hluenge a ishi, mate tha tro kö a nue ni koi angete Iuda ; ngo enehila, tha qa kö la la baselaiang.” (Ioane 18:36) Pilato la ka iupi troa humuthi Iesu, ngo hune kö Iesu, ke, tha qea kö nge kolo hmaca amele nyidrëti qa hna mec. Ketre ame mina fe la itre ka Musi e Roma, tre, hnei angatre hna thele troa humuthe la itre Keresiano, ngo tha ie kö la mekuna i angatr. Kolo jë pe ka hape, haöthe jë la fen ne la hneijine cili hnene la maca ne Baselaia hna tro fë hnene la itretre drei Keriso.Kol. 1:23.

2 Thupene la hna acile la Baselaia lo 1914, hnene la itre musi ka catr ekö hna thele troa apatrene la itre hlue i Akötresie. Ngo pëkö ala casi e angatre ka atreine troa thepe së. Nyimutre la itre mus me itre ka isi pi nöj, ka uku së troa lö hnine la itre isi. Thatreine ju kö angatre troa thë la casi së. Ngacama isa nöje së kö, ngo ame pe, tre, ka casi hnyawa së e cailo fen, nge tha ka hane fe kö së kuci politik. Kola amamane hnyawa hnene la casi cili, laka, musi hë la Baselaia i Akötresie, nge tha mano kö Keriso Joxu troa eatrongën me nyidrawan, me thupëne la itre jin. Tro sa ce wang jëne la itre iutisai ekö, la aqane kuca hnei nyidrëti matre hune jë së ngöne la hnaakootr, easë itre ka ‘tha hane kö sine la fen.’Ioane 17:14.

Mekune Nyine Amekötin

3, 4. (a) Nemene la itre ewekë ka traqa ngöne la ijine kola acile la Baselaia? (b) Hnene kö la itre hlue i Akötresie hna trotrohnine hnyawa la mekun, laka tha tro kö a hane sine la fen? Qeje pengöne jë.

3 Thupene la hna acile la Baselaia, hna isi e koho hnengödrai nge hna ukapië Satana a tro celë fen. (E jë la Hna Amamane 12:7-10, 12.) Ame e celë fen catrehnine catr la ketre isi, nge celë hi ka troa tupathe la lapaunene la itre hlue i Akötresie. Eje thei angatre la aja ka catr troa xötrethenge la tulu i Iesu, laka, tha tro kö a hane sine la fen. Ngo kola pane mama ngöne lo xötrei, laka, tha trotrohnine hnyawa kö angatre la enyipiewekëne la troa ananyine la kuci politik.

4 Hanawange la ketre ceitun, ame lo 1904 (1916 qene Wiwi) hna kapa la uke itus hnaasikisin ne la itus, L’Aurore du Millénium. * Kola thuecatrene la itre Keresiano matre tha tro kö angatr a hane lö hnine la itre isi. Ngo kolo fe a qaja hnene la itusi ka hape, e traqa ju ihë troa soc, loi e troa thele troa kuca pë hë la itre xa huliwa ngo tha tro kö a hane isi. Ngo maine upi së pi kö troa hane isi, tro sa thupën matre tha tro pi kö sa ihumuth. Kola qaja la ijine cili hnei Herbert Senior, ketre trejine ka xome la bapataiso lo 1905, öni nyidrë: “Kola nango jole la itre trejine pine laka, tha nualai hnyawa kö la itre hna amekötin. Angatr a isa hnyingëne thel, ka hape, ‘Tro jë kö ni a hane soc, nge maine ijije hi tro pe hi ni a kuca la ketre huliwa ngo tha tro kö a hane isi.’ ”

5. Hnene la Ita Ne Thup ne Nofeba 1915 qene Wiwi hna nyidrawane me amacane tune kaa la aqane trotrohnine së?

5 Hna nyiqaane nyidrawane me amacane la aqane trotrohnine së, hnene la Ita Ne Thup ne Nofeba 1915 qene Wiwi. Jëne la itre eamo hna hamëne ngöne la itus, Études des Écritures, hna qaja e cili ka hape: “Easa isa thele ka hape, tha easë jë kö la a thele troa thahe la mekuthetheu së.” Ngo tune kaa e humuthe jë la Keresiano pine la hnei angeic hna xele ma hetrëne la hna heetre i soc, me hane tro troa soc? Kola qaja hnene la tane mekune ka hape: “Hapeu, nyine hmahman la troa kuqanyi së pine la hne së hna thele troa nyipici kowe la Joxu Ne Tingeting me catre drenge thenge Nyidrë? Nge tune kaa pena e meci fë ju së la darapo ne la itre joxu me itre musi e celë fen, me trongëne thoine la itre ini ne la Joxu e koho Hnengödrai? Eje hi laka, ka loi koi së troa mec pine lai pane kepin hune lai hnaaluen, ke, aja së kö troa meci pine la Joxu e koho Hnengödrai.” Ngacama ketre mekune lai ka tru catr, ngo ame pe, hna nyipune la tane mekune celë, me hape: “Tha eahuni kö a musinë epuni troa ujë tune lai, isa qanyi epuni pë hë.”

6. Nemene la hnei epuni hna inine qa ngöne la tulu i Herbert Senior?

6 Canga trotrohnine hi la itre trejin, ene pe angatre ha tro thenge la hnei angatre hna inin. Hna qaja hnei Herbert Senior, ka hape: “Ame koi ni, ceitune hi la kola qathëne la itre ane kuqa qa hune he [ketre huliwa nyine hnan la troa soc] memine la troa hnane itre ej hnine la kuqa me huj.” (Luka 16:10) Hna akalabusi nyidrëti hi pine lai. Ce nyidrë memine la foa lao trejin me itre xa trahmanyi ju kö ka catre isigöline la hmi. Hna umë nyidrëti pë hë e hnine la kalabusi ne Richmond, e Agele. Ame pë hë e thupen, hna hë angatr asë itre hna umëne pi hmi, ka hape, ala 16 qaa Rich­mond. Ame hë e thupen, hna tro juetrë sai angatr a tro Faras, ngöne hmekune la hna isi. Ame e cili, hna acile wengë angatre matre troa kuqanyi angatr, ngo tha humuthi angatre ju kö. Hna nango acone pë hë la etrune la itre macatre ne tro angatr a lapa kalabus.

“Eni a trotrohnine ka hape, ame la itre hlue i Akötresie, tre, nyipi ewekë tro angatr a lapa tingeting memine la nöjei atr asë, ngöne la itre ijine isi.” —Simon Kraker (Wange ju la paragarafe 7)

7. Ame lo kola nyiqaane lo Hnaaluene Isi Ka Tru, tre, nemene la hna trotrohnine hnene la itre hlue i Akötresie?

7 Ame lo kola nyiqaane lo Hnaaluene Isi Ka Tru, trotrohnine hnyawa ha la itre hlue i Iehova la aliene la hna hape, tha tro kö a lö hnine menune la itre isi. Ketre, hetre nyine troa kuca matre troa xötrethenge hnyawa la tulu i Iesu. (Mat. 26:51-53; Ioane 17:14-16; 1 Pet. 2:21) Drei la ketre ceitun, hna qeje pengöne hnene la ketre tane mekun ka tru ne la Ita Ne Thup ne 1 Nofeba 1939, hna nyi taan, ka hape, “Ka Pë Hna Nyixölen.” Kola qaja ka hape: “Hetre hna amekötin enehila kowe la itre hlue i Akötresie, laka, tha tro pi kö a lö hnine la itre isi.” Hnei Simon Kraker, ketre trejine ka huliwa pë hë e thupene ngöne la filial (e Brooklyn) hna qaja ka hape, hna xatua angeic hnene la tane mekune cili troa “trotrohnine ka hape, ame la itre hlue i Akötresie, tre, nyipi ewekë tro angatr a lapa tingeting memine la nöjei atr asë, ngöne la itre ijine isi.” Celë hi göxeni ngöne la götrane u hna kapa ngöne la ijin ka ijij, nge ka troa xatuane la itre hlue i Iehova troa qëmeke kowe la ketre jole ka tru ka troa tupathe la aqane mele nyipici angatre kowe la Baselaia.

Hna Cile Kowe La “Hneopegejë,” Ene La Icilekeu

8, 9. Nemene la aqane eatre la hna perofetane hnei Ioane?

8 Hnei Ioane aposetolo hna perofetane ka hape, thupene la hna acile la Baselaia lo 1914, tro lo drakona ene Satana Diabolo a lepe apatrene la itre ka cilëgöline la Baselaia i Akötresie hnene la hna nuane la hneopegejë qa ngöne la që i angeic. * (E jë la Hna Amamane 12:9, 15.) Nemene la aqane eatre la hna perofetane hnei Ioane? Qaane lo itre macatre 1920, hna traqa la wenge icilekeu kowe la itre hlue i Akötresie. Tune la itre xa trejine ka mele ngöne la götrane kolopi ne Amerika, hna akalabusi Simon Kraker pine la aqane mele nyipici angeice kowe la Baselaia i Akötresie. Eje hi laka, ame thene la itre hna akalabusin asë ngöne la ijine isi, tre tru catre kö la Itretre Anyipici Iehova. Hna akalabusi angatre pine la hnei angatre hna mele nyipici kowe la Baselaia i Akötresie.

9 Hnei Diabolo me itre atre i angeic hna thele troa thë la aqane mele nyipici ne la itre jini ne la Baselaia, ngöne la nöjei götrane hnei angatre hna mele ngön. Ame e Afrique, me Erop, me Etazini, tre hna tro sai angatre ngöne la itre hnakotr, me itre ka iameköti. Pine la aqane catre angatre matre tha tro kö a hane sine la fen, hna akalabusi angatr, me lepi angatr, me axösisi angatr. Ame e Alema, hnene la itre hlue i Akötresie hna mele hnine la icilekeu ka tru, ke, xele kö angatre ma sali koi Hitler, maine tro pena a hane lö hnine la isi. Traqa koi 6 000 lao itre trejine hna akalabusin ngöne la ijine i itre Nazi, nge hna sasaithe la 1 600 lao itre trejine ne Alema, me ka qa ngöne la itre xa nöj ka mec hnene la itre ka iaxösisi. Ngacama hna traqa la itre ewekë cili, ngo thatreine kö Satana troa akötrëne paluane la itre hlue i Akötresie.Mar. 8:34, 35.

“Hnadro” a Ulume La “Hneopegejë”

10. Nemene la hna nyihatrene hnene la “hnadro,” nge nemene la aqane xatuane la itre hlue i Akötresie hnene ej?

10 Kola amamane hnene la hna perofetane hnei Ioane aposetolo ka hape, tro la “hnadro,” ene la itre götran ne la fene celë ka atreine waimeköt, a ulume la “hneopegejë,” ene la icilekeu, ame hna xatuane la itre hlue i Akötresie. Nemene la aqane eatre la götrane la hna perofetane celë? Ame ngöne la itre macatre thupene la Hnaaluene Isi Ka Tru, hna xatuane la itre ka sajuëne la Baselaia Ne La Mesia hnene la “hnadro.” (E jë la Hna Amamane 12:16.) Hnene la itre hnaakootr hna isigöline la meköti ne la Itretre Anyipici Iehova matre tha tro hmaca kö angatr a soc, me sine la itre feete ka atrune la nöj. Tro sa pane ce wange la itre xa aqane kuca Iehova matre tha tro hmaca kö a musinëne la nöje i Nyidrë troa soc.Sal. 68:20.

11, 12. Nemene la itre jole hna cile kow hnei A. Sicurella me I. Thlimmenos, nge nemene hë la hna amekötine e thupen?

11 Etazini. Hna hia Anthony Sicurella hnei keme me thin, lue ka anyipci Iehova. Ame la angeic a 15 lao macatre, kola bapataiso angeic. Ame la angeic a 21 lao macatre, hnei angeic hna sija ngöne ipepa i mus ka hape, atre huliwa i hmi angeic. Ngo lue macatre thupen, lo 1950, hna köletrije hmaca la ëje i angeic. Haawe, angeice pena ha a sipone matre troa ami angeice ceitu me ketre ka xele ma soc hnei mekuthetheu. Ngacama pëkö engazone hna öhne hnene la Bureau fédéral d’enquêtes (FBI qene Papale), ngo hnene la Ministère de la justice hna xele ma kapa la sipo i angeic. Thupene la nyimu kotr, hnene la Hnakotr Ka Tru Ne Etazini hna drenge la pengöi A. Sicurella, me apëne la hna amekötine hnene la hnakotre ka co, me jele meköti A. Sicurella. Ame hna ijelemeköti cili, tre ka hetre thangane kowe la itre xa atrene la nöje e Etazini ka xele ma soc pi mekuthetheu.

12 Grèce. Ame lo 1983, hna upezö Iakovos Thlimmenos pine la hnei angeice hna xele ma heetrëne la hna heetre i soc, ame hna akalabusi angeic. Thupene la hna nue angeic qaa kalabus, hnei angeice hna sipone troa huliwa ngöne la hna e mani, ngo tha hna kapa kö la sipo i angeic, ke, hna xomi angeic ceitu me atr ka ihumuth. Ame hnei angeice hna iutisai kowe la hnakotr, ngo tha hna kapa kö. Angeice pë hë a iutisai pi kowe la hnakotr ka tru, hna hape, Hnaakootre Ne Erop Göi Troa Isigöline La Meköti Atr (CEDH qene Wiwi). Ame lo 2000, hnene la 17 lao juges ka huliwa ngöne la hnakotre cili hna amekötine laka, ka meköti hi angeic. Ame la aqane amekötine cili, tre, ketre tulu pë hë kowe la itre xan e thupen. Qëmekene la hna amekötine cili, traqa koi 3 500 lao trejine ne Grèce hna akalabusine pine angatre xele ma soc. Hna xome ceitu angatre me itre ka ihumuth. Thupene la hna amekötine cili, hnene la musi Grèce hna acile la ketre wathebo göi troa apëne la itre hna tranyi angatre hnei mus. Ketre, hna hamëne hë ekö la ketre wathebo kowe la nöjei atrene la nöje Grèce, ene laka meköti koi angatre troa kuca la ketre huliwa hnane la troa soc. Hna acatrene hmaca la wathebo cili lo ijine kola kuca hmaca la wathebo i musi Grèce hna hape, Constitution.

“Qëmekene tro ni a lö kowe la hnakotr, hnenge hna catre thith koi Iehova, ame hna tingetinge la hning.” —Ivailo Stefanov (Wange ju la paragarafe 13)

13, 14. Nemene jë la itre ini hne së hna xome qa ngöne la pengöi Ivailo Stefanov me ­Vahan Bayatyan?

13 Bulgarie. Ame lo 1994, kola 19 lao macatre i Ivailo Ste­fanov la kola hë angeice troa soc. Xele kö angeice ma soc, maine kuca pena la ketre huliwa hna amekötine hnei soc, matre tha tro kö a hane isi. Hna amekötine tro angeic a lapa kalabusi koi 18 lao treu, ngo hnei angeice hna hë koi gaa tru troa isigöline la meköti angeic troa tha soc pi mekuthetheu. Hna tro fë koi gaa tru ene la Hnakotre Ne Erop la jole ka eje thei angeic. Ame lo 2001, qëmekene troa kotr, hna pane ce axeciëne hnyawane la pengöi Stefanov. Apëne pi hi la hna tranyi angeic, nge nue angeice pi hi hnene la musi Bulgarie, nge hna kepe thangane fe hnene la nöjei atr ju kö ne ­Bulgarie ka xele ma soc nge ka iëne la ketre huliwa hnane la troa soc. *

14 Arménie. Hna hë Vahan Bayatyan troa soc lo 2001. * Hnei angeic hna xele troa soc pi mekuthetheu, ngo tha kapa kö la itre hnakotre asë ne la nöje la aja i angeic. Ame lo Semitrepa 2002, angeice hë e kalabus koi lue macatre nge sin, ngo thupene la treene lao treu nge hetre munën, hna upi angeice hmaca trön eë qaa kalabus. Ame ngöne la ijine cili, hnei angeice hna uti fë la jole ka eje thei angeice kowe la Hnakootre Ne Erop. Ngo ame lo 27 Okotropa 2009, tha hune ju kö angeic ngöne la Hnakootr. Kösë akötre ka tru fe la ka traqa kowe a itre trejine ne Arménie ka hane melëne la jole celë. Ngo, hnene la Hnakotre Ne Erop hna wange hmaca lo hna amekötine koi angeic. Ame lo 7 Julai 2011, hnene la Hnakotr hna jele meköti Vahan Bayatyan. Ame lo hna amekötine ekö, tre ene la troa nue la itre atr troa isa waimekun, me troa isa hetre mekuthetheu, me isa ië hmin. Qa ngöne lai, amekötine jë hi hnene la Hnakotre Ne Erop laka, loi e troa isigöline la troa xele ma soc pi mekuthetheu qa ngöne la hna lapaune kow hnene la atr. Kolo petre hi lai a xötrei kapa lai mekune cili. Jëne la hna amekötine cili, ijije jë hi troa nyixölene la Itretre Anyipici Iehova, me itre milio lao atr ka mele fe ngöne la itre nöje ka sine la Conseil de l’Europe (organizasio göi troa isigöline la meköt thatraqane la atr). *

Kola olene hnene la itre trejin e Arménie kowe la hnakotr ka tru, ECHR, la hna cilëgöline la itre trejin ka xele ma sooc pine la itre ini hnei angatr hna lapaune kow

Itre Feet Nyine Atrunyi Nöj

15. Pine nemene matre kola xele ma sin hnene la itre hlue i Iehova la itre feet nyine atrunyi nöj?

15 Hnene la itre hlue i Iehova hna catre mele nyipici kowe la Baselaia Ne La Mesia, ke xele kö angatre ma hane soc, me hane sine la itre feet nyine atrunyi nöj. Ame la kola nyiqaane la Hnaaluene Isi Ka Tru, tre, kolo hi a haöthe la fen hnene la pi isa atrunyi nöjen. Hna musinëne la iatrene la itre nöje ka nyimutre troa atrune la nöje i angatr. Hnei angatre hna majemine troa e gufane la itre hna sisinyi kowe la nöj, me nyimane la itre nyima nyine atrune la nöj, maine troa sali koi darapo ne la nöj. Ngo, ame së, easa atrunyi Iehova hmekuj. (Eso. 20:4, 5) Ame la thangane lai, tre, kola traqa koi së la nöjei pengöne icilekeu. Nge ame fe e cili, hnei Iehova hna xome la “hnadro” matre troa ulume lai itre xa icilekeu. Tro sa pane wange la itre ijine Iehova a kuca matre jëne Keriso, tro sa hun ngöne la götrane cili.Sal. 3:8.

16, 17. Nemene la jole hna cile kow hnei Lillian me Wil­liam Gobitas, nge nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la jole ka traqa koi nyidro?

16 Etazini. Ame lo 1940, hnine la Hnakotre Ka Tru Ne Etazini, traqa koi eitre lao atr ka tha ce xöle memine la Itretre Anyipici Iehova, nge ala casi hi la ka ce me angatre ngöne la kola utisai Gobitis hnene la ketre uma ne ini ne Minersville. Hnene laka aja i Lillian Gobitas, * ka 12 lao macatre, me William, trejine me angeic ka 10 lao macatre troa mele nyipici koi Iehova, ene pe hnei nyidroti hna xele ma sali koi darapo me e gufane la itre hna sisinyi kowe la nöj. Ame la thangane lai, hna upi nyidro qa ngöne la uma ne ini. Önine la Hnakotre Ka Tru, meköti la hna kuca hnene la uma ne ini, ke kola huliwa nyine loi thatraqane la uma ne ini. Nge, ame lai aqane itrany, tre ka ihmeku hnyawa hi memine la wathebo ne la nöj. Matre kösë jë hi lo iwedre hna manith la hna amekötine cili. Tru catre hmaca kö hnei nekönatre hna helëne qa ngöne la itre uma ne ini, nge goi luzi fe la huliwa ne la itre trejin, nge kola ce uti hnene la ka ala nyimu troa lepe la itre ka cainöj. Kola qaja hnene la ketre itus ka amamane la enyipiewekëne kowe la nöje Amerika troa nue la itre atr troa isa kuci hmin ka hape, “ame la kola axösisine la Itretre Anyipici Iehova qaane lo 1941 koi 1943, tre, celë hi iaxösisi ka tru hna kuca kowe la hmi e Amerika ngöne la itre macatre 1900.” (The Lustre of Our Country)

17 Tha ka qea ju kö la hna hun hnene la itre ithupëjia me Akötresie. Ame lo 1943, hnene la Hnakotre Ka Tru hna wange hmaca la ketre jole ka tune lo jole ka traqa koi Gobitis. Kolo pena ha utisai Barnette hnene la Académie ne Virginie götrane kuë. Ame pena ha ngöne la iutisai celë, Itretre Anyipici Iehova pena ha la hna jele mekötin. Kolo petre hi lai a xötrei huliwa tun hnene la Hnakotre Ka Tru Ne Etazini, laka aca tro ujë jë hi. Qaane ju hi lai, kolo ha pujehnine trootro la itre iaxösisi hna kuca kowe la itre hlue i Iehova e Etazini. Hetre thangane la hna hune celë, ke kola acatrene la hna axeciëne laka, isa hetre meköti ne la itre atr e Etazini.

18, 19. Ame koi Pablo Barros, nemene la ka xatua angeice troa cile hut, nge nemene la aqane nyitipu angeice hnene la itre xa hlue i Iehova?

18 Argentine. Hna helë Pablo ka eitre lao macatre, me Hugo Barros ka sevene lao macatre lo 1976 pine xele ma sali koi darapo. Ame ngöne la ketre ijin, hnene la föe, hene ne la uma ne ini hna uku Pablo me xe la he i angeic. Eahlo pë hë a alapa nyidroti ju ca hawa thupene la kola fenesi qaa hna ini, matre thele troa iele nyidro troa sali koi darapo. Öni Pablo pë hë e thupen, ka hape: “Maine patre ju Iehova, thatreine kö tro ni a cile catre kowe la itupath, me mele nyipici koi Nyidrë.”

19 Ame hë la kola iutisai koi hnakotr, hnene la atre amekötine hna ce xöle memine la mekuna ne la uma ne ini troa helë Pablo me Hugo. Ngo, hna tro fë la pengöi nyidro kowe la Hnakotre Ka Tru e Argentine. Ame hë lo 1979 hnene la Hnakotre cili hna apëne la hna axeciëne hnene la hnakotre ka co, me hape: “Ame la ihelë, tre, tha ihmeku kö memine la trenge wathebo ne la nöj, ene la troa ini (Taane 14 ne la wathebo) memine fe la huliwa ne la Nöj, ene la troa hamëne la itre trepene ini ngöne la uma ne ini (Taane 5).” Hna kepe thangane la hna hune cili hnene la itre neköne la Itretre Anyipici Iehova ka ala 1 000. Haawe, tha hane ju fe kö upe la itre xa nekönatr, nge ame la itre ka ceitu me Pablo me Hugo, tre, hnei angatre hmaca hna bëeke kowe la uma ne ini.

Nyimu nekönatr Atre Anyipicin ka mele nyipici ngöne la itupath

20, 21. Nemene la aqane acatrene la lapaune së hnene la itupath ka traqa koi Roel me Emily Embralinag?

20 Philippines. Ame lo 1990, hna helë Roel Embralinag, * ka 9 lao macatre, me Emily trejine me angeic, ka 10 lao macatre, memine fe kö la 66 lao xa ka ini ka anyipici Iehova qa ngöne la uma ne ini, ke, xele kö angatre ma sali koi darapo. Hnei Leonardo, keme i Roel me Emily hna thele troa ce ithanata memine la itre hene ne la uma ne ini, ngo tha hna drei nyidrëti kö. Thupene hë la hnei nyidrëti hna thele gojeny, Leonardo ha iutisai kowe la Hnakotre Ka Tru. Pëkö manie i Leonardo, nge pëkö avocat ka troa cilëgöli nyidrë. Hnene la hnepe lapa hna catre thithi troa sipo ixatua koi Iehova. Ame ngöne la ijine cili, kola ahmahmane la lue nekönatr me qanangazo nyidro. Nge Leonardo a mekune ka hape, ka luzi hë nyidrë, ke pëkö hnei nyidrëti hna atre ngöne la itre götrane wathebo.

21 Ame hë e thupen, hna cilëgöli angatre hnei Felino Ganal, ketre avocat ka huliwa ekö thene la ketre biero i avocat ka hlemu ne la nöj. Ame ngöne la ijine cili, hnei F. Ganal, hna nue la huliwa i nyidrë troa ketre atre nyihlue i Iehova. Ame la kola tro fë la jole celë kowe la Hnakotre Ka Tru, hnene la Hnakotre hna jele mekötine la Itretre Anyipicin, me apëne lo hna amekötine hë ekö. Ame lo angetre thele troa angazone la lapaunene la itre hlue i Akötresie, tre tha ie hmaca ju kö la mekuna i angatr.

Cas Thei Angetre Ka Pë Hna Nyixölen

22, 23. (a) Pine nemene matre hna hun hnene la itre hlue i Iehova ngöne la itre hnakotre ka nyimutre? (b) Nemene la hna amamane hnene la cas ne la lapa ne la itre trejine e cailo fen?

22 Ngacama tha ka kuci politik kö së, ngo pine nemene matre hna hun hnene la itre hlue i Iehova ngöne la itre hnakotre ka nyimutre? Kola mama ngöne la itre nöje ka nyimutre, me itre hnakotr ka hape, hetre itretre iameköti ka loi thiina ka thepe së qa ngöne la itre ithupëjia me easë. Qa ngöne lai, mama pi hi la itre tulu ne wathebo nyine tro pë hë a xötrethethenge ngöne la itre hnakotr. (E jë la Hna Amamane 6:2.) Pine nemene matre easa tro kowe la itre hnakotr? Tha easë kö a pi saze la wathebo i atr. Ame pe la aja së, tre troa catre ce huliwa me Iesu Keriso Joxu së, nge pëkö ka troa sewe së.Ite hu. 4:29.

23 Maine nyipici laka easa mele ngöne la fene hna thë hnene la politik, memine la ethanyine qa ngöne la imethinë ka catr, ngo ame pe, Iesu Keriso Joxu a amanathithine la hna catre hnene la itretre drei nyidrë e cailo fen troa tha nyi sinene la fen. Tha ie kö la huliwa i Satana, ene la troa thë la lapa së, me ngaa së. Hna icasinekeune hnene la Baselaia la itre milio lao atr ka xele ma “ini ishi.” Ketre iamamanyikeu la cas ne la lapa ne la itre trejine e cailo fen; celë hi hatrene ka sisitria ka amamane ka hape, cile hë la Baselaia i Akötresie!Is. 2:4.

^ par. 4 Hna hëne fe la itus celë ka hape, La Nouvelle Création. Ame hë e thupen, hna hëne la itre uke itus, L’Aurore du Millénium ka hape, Études des Écritures.

^ par. 8 Maine epuni a ajane la itre xa ithuemacanyi göne la hna perofetane celë, wange ju la itus La Révélation. Le grand dénouement est proche !, mekene 27, götrane 184-186.

^ par. 13 Hna amekötine fe tro la musi Bulgarie a hane aijijëne kowe la nöjei ka xele ma soc pi mekuthetheu troa kuca la ketre huliwa qaathei mus hnane la troa soc.

^ par. 14 Maine epuni a aja ithuemacanyi, wange ju la Ita Ne Thup ne 1 Nofeba 2012, götrane 29-31 qene Wiwi.

^ par. 14 Ame ngöne la 20 lao macatre, ase hë sasaithe la 450 la etrune la itre thöth Atre Anyipicin hna akalabusin hnene la musi Arménie. Ame lo Nofeba 2013, kolo hi a nue la thöth tixenuë qaa kalabus.

^ par. 16 Ka tria la aqane cinyihane la ëje ne la hnepe lapa hnene la hnakotr.

^ par. 20 Ka tria la aqane cinyihane la ëje ne la hnepe lapa hnene la hnakotr.