Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Tusi Qaathei Lapa Ne Xomi Meköt

Tusi Qaathei Lapa Ne Xomi Meköt

Ange trejine fe:

Nyipici, ketre itus la Tusi Hmitrötr ka qeje pengöne la hna melëne hnene la itre atr ekö. Kola qaja la itre trahmanyi me föe ka mele nyipici, itre ka cile kowe la itre jol, ka ceitu memine la itre ka traqa koi së. Itre “ate hi tui eëshë.” Tha isazikeu kö la itre aliene hni angatr me easë. (Iakobo 5:17) Ame itre xan, hna ahacenyi angatr hnene la itre jole hna hnehengazone menune pala ha. Ame itre xan, hna akötrëne la hni angatr hnene la itre atrene la hnepe lapa i angatr maine hnene la itre sine hmi angatr. Nge nyimutre catre kö la itre hna sipu jele ngazon hnene la sipu mekuthetheu i angatr pine la ngazo hna kuca ekö.

Hnene la itre jole cili, matre kola ha nanyi hnene la itre xan qaathei Iehova. Ngo, hapeu, hna nuetriji Iehova hnyawa ha hnene la itre atr cili? Ohea. Nyimutre la itre atr ka mekune tune la atre cinyihane la salamo, lo kola thithi me hape: “Hnenge hna tro menu tune la mamoe ka pat ; thelejë la hlue i cilie ; ke tha thëthëhmine kö ni la ite wathebo i cilie.” (Salamo 119:176) Epuni kö a hane mekune tune lai?

Tha ase pi kö Iehova thëthëhmine la itre hlue i Nyidrë ka patre hë qa ngöne la hna axö mamoe. Nyidrëti pe a ithanata koi angatr jëne la itre trejine me angatr. Pane mekune ju la aqane xatua Iobu hnei Iehova, lo angeic a melëne la itre akötre ka nyimutre. Kola qaja lo itre ejolene mani, me meci ne la itre atr hnei angeic hna hnim, nge hna tithi angeice fe hnene la ketre mec ka tru. Hnei Iobu fe hna xomihnine la itre ithanata ka akötr qaathene la itre ka traqa ne troa xatua angeic. Maine nyipici laka, hetre hnepe ijin hna nango tria la itre mekuna i angeic, ngo tha hnei angeice pi kö hna nuetriji Iehova. (Iobu 1:22; 2:10) Nemene la aqane wenë amekötine Iehova la itre mekuna i Iobu?

Ame la ketre aqane xatua Iobu hnei Iehova, tre jëne Elihu, ketre sine hmi angeic. Ame lo Iobu a fe amamane la hni angeic, hnei Elihu hna drenge hnyawa me pi qaja la mekuna i angeic. Nemene la hnei angeic hna troa qaja? Tro jë kö Eliu a qaja angazo Iobu maine upe zö angeice pena göne matre tro Iobu a saze la aqane mekuna i angeic? Hapeu, hnei Elihu kö hna mekun ka hape, sisitria angeic hui Iobu? Ohea! Hnene la uati hmitrötre i Akötresie matre öni Elihu: “Hanawang! ceitunge hi me eö xajawa i Akötresie, hna xupi ni fe qa ngöne la dro ka fedr.” Thupene lai, angeic a akeukawanyi Iobu ju me hape: “Tha tro kö a aqounyi nyipë hnene la nyine aqoune theng ; nge tha tro kö la imeng’ a hace hui nyipë.” (Iobu 33:6, 7, MN) Tha hnei Elihu kö hna sili xa ehnefe i Iobu, ngo hnei angeice pe hna hamëne la itre eamo me ithuecatre ka ijij.

Haawe, celë fe hi aqane hnëkëne huni la boroshüre celë. Hne hun hna pane drenge hnyawa la hna qaja hnene la itre ka nanyi hë qaathei Iehova, me thele troa atrepengöne hnyawa la mele i angatr. (Ite Edomë 18:13) Thupene lai, eahuni a thele mekune jë e hnine la Tusi Hmitrötr hmekune la itre jole ka traqa koi angatr, me waipengöne hnyawa la aqane xatuane Iehova la itre hlue i Nyidrë ekö lo angatr a cile kowe la itre jole ka tune lai. Ase jë hi, eahuni a ce xome ju la itre hna melëne ekö memine la hna melëne enehila matre troa eköthe la boroshüre celë. Loi e tro fe nyipunie a hane waipengöne hnyawa la boroshüre celë. Nge epi troa mama hnyawa koi nyipunie la etrune la ihnimi hun koi nyipunie.

Lapa Ne Xomi Meköti Ne La Itretre Anyipici Iehova