Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 GÖTRANE 3

Hni Hna Akötrën—E “Hete Gele i Kete Ate Koi Kete”

Hni Hna Akötrën—E “Hete Gele i Kete Ate Koi Kete”

“Hnene la ketre trejine föe ngöne la ekalesia hna upezöne menu ni la manie i eahlo hna atrekënö. Ame la kola atre hnei itre xa trejin, hane jë fe hi angatre nyixölë eahlo. Ame hë e thupen, önine lai trejine föe koi ni ka hape, hnei eahlo hna kapa la itre ithuemacanyi ka jelethoine lo hna upezö ni. Ngacama hnei eahlo hë hna qeje menu, ngo thatreine jë kö ni troa thëthëhmine la ewekë celë hna kuca koi ni.”—Linda.

MA ASE fe hë traqa koi epuni la hna hane melëne hnei Linda, lo hna akötrën hnene la ketre trejin. Ame la engazone lai, tre hetre itre hna ahleuhleun hnene la aqane ujë i itre xan, ame hna apuingazone la aqane imelekeu i angatr me Akötresie. Hapeu, ewekë fe kö lai ka traqa koi epun?

Tro Kö a Hetre Ka “Iananyi Shë Memine La Ihnimi Akötesie”?

Tro lai a jole koi së troa thëthëhmine la hna akötrë së hnene la ketre trejin. Nyipici laka, tro la itre Keresiano a ihnimikeu. (Ioane 13:34, 35) Ngo, maine tro la ketre trejin a kuca koi së la ketre ewekë ka ngazo, canga tro hi së lai a thixötr, ke easa wesitr, me akötr.—Salamo 55:12.

Eje hi laka, öni Tusi Hmitrötr, hetre ijine troa “hete gele i kete ate koi kete” thene la itre Keresiano. (Kolose 3:13) E traqa ju lai koi së, jole catre lai e troa cile kow. Hapeu, hetre ixatua kö koi së? Tro sa ce wange la köni trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr:

Pëkö ewekë ka sihngödri koi Iehova Tretretro. Öhne asë hi Iehova la itre ewekë ka traqa, memine fe la itre ewekë ka tha meköti kö ka traqa koi së, me itre akötre ka eje the së. (Heberu 4:13) Ketre, akötre fe hi Iehova la easa akötr. (Isaia 63:9) Tha tro pi kö Nyidrëti a nue la “aköt, [me] hleuhleu” maine ketre ewekë, maine ketre hlue i Nyidrë pena troa “iananyi shë memine la ihnimi [Nyidrë].” (Roma 8:35, 38, 39) Haawe, the nue kö la ketre ewekë maine ketre atr pena troa ananyi epuni qaathei Iehova!

Nue pi la ngazo ngo the kapa kö. Ame la easa nue la ngazo hna kuca koi së, tre, tha kolo kö lai a hape, easa xome ahmalohmaloeën, maine nyi kepin, maine kapa pena la ngazo hna kuca. The thëthëhmine kö laka, tha Iehova kö a kapa la ngazo, ngo hetre nyipi kepin matre Nyidrëti a nue la ngazo. (Salamo 103:12, 13; Habakuka 1:13) Ame la Iehova a thuecatre koi së troa nue la ngazo i itre xan, Nyidrëti hi lai a upi së troa nyitipu Nyidrë. Tha ka “amë hutine [kö Nyidrë] la elëhni.”—Salamo 103:9; Mataio 6:14.

Hetre eloine lai koi së e tha tro kö a lapa fë wesitr. Hna tune kaa? Pane mekune jë la ewekë ka traqa celë. Epuni a xejë la wene etë, tune la etë ne trai hlima, nge eje e hnine la ime i epun hna sath. Pëkö ejolene e tro epuni a xolouthe cilëne ej ngöne la hnepe ijine ka xoxopatr. Ngo, tune kaa ju hë e tro epuni a xolouthe cilën ej aqean? Tro epuni a atreine xolouth koi ije menetr, maine hawa? Eje hi laka, tro hë lai a hmanono la ime i epun. Maine nyipici laka, tha saze kö la ehacene la ietë, ngo kolo pala hi a qea la ijine epuni a xolouth, nge epuni pala hi a drenge catrëne la ehacen. Ceitune hi lai memine la atr ka lapa fë wesitr. Ngacama ka pëkö pengöne la hna wesitre pin ngöne la qaan, ngo e qea ha la hna lapa fë wesitr, tro hë lai a ahacene catrëne la hni epun. Celë hi matre, trotrohnine hi së la Iehova a ithuecatre koi së ka hape, tha tro kö a lapa fë wesitr. Eje hi  laka, nyine loi lai kowe la mele së.—Ite Edomë 11:17.

Hetre eloine lai koi së e tha tro kö a lapa fë wesitr

“Kösë Iehova Hi La Ka Sipu Ithanata Koi Ni”

Nemene la ka xatua Linda matre tha kökötre kö la wesitre e kuhu hni angeic kowe la trejine me angeic? Ame la ketre ewekë hnei angeic hna kuca, tre, ene la troa sine thele hnine la Tusi Hmitrötr la itre kepine ka aijijë angeice troa nue la ngazo hna kuca. (Salamo 130:3, 4) Hetre aja i Linda troa ujë tune lai, ke atre hnyawa hi angeic ka hape, e tro angeic a nue la ngazo i ketre, tro fe Iehova a ketre nue la ngazo i angeic. (Efeso 4:32–5:2) Ame lo angeic a mekune hmaca lo aqane ketri angeic hnene la jole cili, öni angeic: “Kösë Iehova hi la ka sipu ithanata koi ni.”

Ame hë e thupen, atreine hë Linda xome trije la trenge wesitre hnei angeic hna lapa fë. Hnei angeice hna nue hnyawane la ngazo hna kuca hnene la trejine föe, nge ame hë enehila, lue treme sineene catre hë nyidro. Ka nyihlue i Iehova pala hi Linda enehila. Eje hi laka, tru la aja i Iehova troa xatua epuni tune lai.